TlačPoštaZväčšiZmenši

Vláda SR: Vďaka opatreniam ministra Boreca sa zvýšil odborný potenciál ministerstva

19.11. 2012, 12:39 |  najpravo.sk

K návrhu skupiny poslancov národnej rady na vyslovenie nedôvery ministrovi spravodlivosti Tomášovi Borecovi sa už vyjadrilo nielen samotné ministerstvo (článok si prečítajte TU), ale v piatok minulý týždeň už aj Vláda Slovenskej republiky. Prečítajte si oficiálne vyjadrenie vlády k tejto iniciatíve opozičných poslancov:

„Pokus opozície o vyslovenie nedôvery ministrovi spravodlivosti Tomášovi Borecovi je súčasťou stupňujúcich sa snáh opozície zneužiť dlhodobo zložitú situáciu v justícii na politické ciele. Minister spravodlivosti Tomáš Borec od nástupu do funkcie významným spôsobom prispel k odpolitizovaniu justície a vytvoril predpoklady pre systémové riešenie skutočných problémov súdnictva, ktorým je najmä otázka vymožiteľnosti práva a efektívnosti súdneho konania.

Skutočným cieľom návrhu na vyslovenie nedôvery ministrovi Tomášovi Borecovi je podľa Vlády SR jednak snaha opozície vykázať pred verejnosťou zdanie aktivity a najmä pokus zvrátiť prebiehajúcu elimináciu straníckeho vplyvu v súdnictve.

Návrh na vyslovenie nedôvery odôvodňuje skupina opozičných poslancov viacerými skutočnosťami. Ako dôvod na vyslovenie nedôvery ministrovi Borecovi uviedli výsledok súdneho sporu medzi bývalým riaditeľom Slovenskej informačnej služby Ivanom Lexom a bývalým prezidentom SR Michalom Kováčom. Ďalším dôvodom je neprávoplatný rozsudok v spore o náhradu škody medzi predsedom Najvyššieho súdu SR a Generálnou prokuratúrou SR.

Vláda SR v tejto súvislosti opakovane pripomína stanovisko Európskej asociácie sudcov (EAS) zo septembra 2011. EAS konštatovala, že za vlády Ivety Radičovej dochádzalo k neoprávnenej kritike súdnej moci, najmä nemiestnemu kritizovaniu súdnych rozhodnutí. Zdržanie sa týchto praktík zároveň EAS označila za najefektívnejší spôsobom ako zvýšiť dôveru v súdnu moc. Vláda SR sa bude v záujme zvyšovania dôveryhodnosti justície týchto rád držať a vyzýva aj opozičné politické strany k zodpovednému prístupu k súdnictvu. Fakt, že časť opozície požaduje odvolanie ministra Boreca v dôsledku rozhodnutia v konkrétnych súdnych prípadoch, považuje Vláda SR za alarmujúci prejav nedostatku akejkoľvek úcty časti opozície k základným demokratickým pravidlám a k princípu deľby štátnej moci. Vláda SR ako aj jej členovia ctia Ústavu SR a princípy v nej obsiahnuté. Medzi takéto princípy patrí aj trojdelenie moci, ako ju potvrdzuje aj rozhodovacia činnosť Ústavného súdu SR (napr.: I. ÚS 3/98. Uznesenie z 5.2.1998.). Vláda SR rešpektuje nezávislosť súdnej moci ako základný kameň demokratického a právneho štátu.

Ďalším dôvodom na vyslovenie nedôvery má byť postup orgánov činných v trestnom konaní vo veci trestného stíhania filmárky Zuzany Piussi. Vláda SR vyjadruje vážne počudovanie nad tým, že podľa časti opozície má byť ministrovi spravodlivosti vyslovená nedôvera za to, že nezasahuje do činnosti nezávislého vyšetrovateľa, pričom ide o problematiku, ktorá navyše vôbec nespadá do pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti SR. Vláda SR zároveň vyjadruje orgánom činným v trestnom konaní plnú dôveru v to, že budú postupovať profesionálne a v zmysle zákona pri súčasnom zohľadnení povinnosti štátnych orgánov rešpektovať právo na slobodu prejavu.

Ďalej skupina opozičných poslancov uvádza ako dôvod vyslovenia nedôvery ministrovi Borecovi postup vlády SR v spore vedenom pred Európskym súdom pre ľudské práva (ESĽP) v kauze Harabin proti Slovenskej republike. Vláda SR prostredníctvom zástupkyne SR pred ESĽP údajne požiadala tento súd, aby priznal pánovi Harabinovi náhradu nemajetkovej ujmy. Uvedené tvrdenie je preukázateľne zavádzajúce. Vláda SR pokračuje v sporovom konaní s pánom Harabinom a v žiadnom prípade neuznala, že došlo k porušeniu jeho práv. V súlade so zaužívaným postupom pred ESĽP vláda SR len reagovala na výzvu súdu vo veci spravodlivého zadosťučinenia, a to presne takým istým spôsobom, ako sa postupovalo v mnohých iných prípadoch, ktoré Slovenská republika pred ESĽP vyhrala.

Na záver skupina opozičných poslancov ako dôvod na odvolanie uvádza údajnú legislatívnu nečinnosť Ministerstva spravodlivosti SR a nepredloženie Koncepcie stabilizácie a modernizácie justície.

Vláda SR vo svojom programovom vyhlásení vyslovila politickú podporu strategickému vládnutiu. Vláda preto uprednostňuje prostredie politickej stability, silnú a stabilnú vládu zameranú nie na veľký počet operatívnych úloh, ale skôr na koncepčnú a systémovú prácu. Vláda SR v súlade s programovým vyhlásením vypracovala Rámcový plán legislatívnych úloh na VI. volebné obdobie, ktorý v oblasti justície preferuje prijímanie zásadných a systémových reforiem, pred nekoncepčným prijímaním takzvaných justičných balíčkov, aké boli presadzované bez akejkoľvek koncepcie v minulom volebnom období. Dôsledkom nekoncepčnej práce z minulého volebného obdobia je fakt, že mnohé ustanovenia takzvaných statusových justičných zákonov sú v súčasnosti predmetom rozhodovacej činnosti Ústavného súdu SR.

Vláda SR schváli novú Koncepciu stabilizácie a modernizácie justície po tom, ako budú známe rozhodnutia Ústavného súdu SR o jednotlivých podaniach týkajúcich sa sudcovských zákonov. Opačný postup, teda rýchle prijímanie noviel pred rozhodnutím Ústavného súdu SR, by mohol viesť k prehĺbeniu súčasných problémov justície a k vytvoreniu ďalšej právnej neistoty.

Pokiaľ ide o legislatívny plán v súvislosti s realizovaním jednej zo základných priorít Vlády SR, teda zvyšovanie vymožiteľnosti práva a zlepšovanie prístupu občanov k spravodlivosti, Vláda SR oceňuje a podporuje najmä nasledujúce aktivity ministra Boreca. V prvom rade ide o komplexnú rekodifikáciu Občianskeho súdneho poriadku, ktorá vytvorí predpoklady pre zefektívnenie súdneho konania. Ide o zásadný projekt, ktorý bude patriť k najzásadnejším legislatívnym reformám novodobej histórie SR. Vláda SR oceňuje, že legislatívny zámer nového systému kódexov procesného práva bude predložený na rokovanie Vlády už v prvom kvartáli budúceho roka.

Nemenej dôležité sú práce na rekodifikácii občianskeho práva hmotného, ktoré sa obnovili vďaka iniciatíve ministra Boreca po absolútnej nečinnosti v tejto oblasti počas minulého volebného obdobia.

Priamy súvis s vymožiteľnosťou práva má pripravovaná komplexná reforma v oblasti exekučného práva a s ním súvisiaci zámer výrazne posilniť exekučnú agendu na súdoch, ktorá dnes patrí k najkritickejším oblastiam výkonu súdnictva. Vláda SR v tejto súvislosti oceňuje aj prípravu nového zákona o rozhodcovskom konaní, ktorý vytvorí predpoklady pre odbremenenie súdov.

Vláda SR ďalej víta vytvorenie novelizačných komisii pre trestné právo hmotné a trestné právo procesné. Výsledkom činnosti odborných komisií bude predloženie návrhu noviel Trestného zákona a Trestného poriadku v priebehu roka 2013 v súlade s prioritami Programového vyhlásenia vlády v oblasti trestnej politiky. Vláda SR konštatuje, že vďaka organizačným opatreniam ministra Boreca sa významne zvýšil odborný potenciál Ministerstva spravodlivosti SR a sú vytvorené dostatočné predpoklady na presadzovanie opatrení v prospech zvyšovania vymožiteľnosti práva, zefektívňovania súdneho konania a približovania spravodlivosti všetkým občanom SR.

Vzhľadom na uvedené Vláda SR považuje predložené dôvody na vyslovenie nedôvery ministrovi spravodlivosti Tomášovi Borecovi za absolútne nepodložené a zmätočné."

Zdroj: Vláda SR
Ilustračné foto: justice.gov.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 741
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

VEĽKÝ SENÁT NS SR: Posudzovanie právoplatnosti súdneho rozhodnutia v inej veci

Súd je oprávnený posúdiť, kedy nadobudlo súdne rozhodnutie v inej veci právoplatnosť; pri posúdení tejto otázky nie je viazaný vyznačenou ...

Zmluvná odmena advokáta

Aby bolo možné považovať zmluvu za dostatočne určitú, postačuje len odkaz na právny predpis, ktorý sám osebe nie je vnútorne rozporný a ...

Bezúročnosť spotrebiteľského úveru a premlčacia doba pre vydanie bezdôvodného obohatenia

Bezúročnosť úveru nastupujúca ako ex lege dôsledok porušenia konkrétnych ustanovení zákona o spotrebiteľskom úvere, má v prípade ...

Bezúročnosť spotrebiteľského úveru a premlčacia doba pre vydanie bezdôvodného obohatenia

Bezúročnosť úveru nastupujúca ako ex lege dôsledok porušenia konkrétnych ustanovení zákona o spotrebiteľskom úvere, má v prípade ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Anketa: Čo hovoria právnici na testovanie?https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/575367-anketa-co-hovoria-pravnici-na-testovanie/

Od 27. januára až do 7. februára platí zákaz vychádzania.

Advokát: Výkon väzby sa nemôže podriaďovať nefunkčnosti vyšetrovaniahttps://www.teraz.sk/slovensko/karasvykon-vazby-sa-nemoze-podriad/521981-clanok.html

Podmienky výkonu kolúznej väzby sa mu zdajú na hrane dôstojného zaobchádzania s obvineným.

M. Žilinka: Prioritou bude objasňovanie a stíhanie daňových deliktovhttps://www.teraz.sk/ekonomika/m-zilinka-prioritou-bude-objasnovani/521971-clanok.html

Obsah rokovania s prezidentom finančnej správy ho utvrdil o úprimnej snahe oboch orgánov ...

Žilinkove reformy podporuje väčšina prokurátorov, zmenu štruktúry úradu považujú za krok vpredhttps://www.webnoviny.sk/zilinkove-reformy-podporuje-vacsina-prokuratorov-zmenu-struktury-uradu-povazuju-za-krok-vpred/

Zástupca špeciálneho prokurátora a 19 prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) ...

Ministerstvo reaguje na výzvu ľudí z oblasti práva na zachovávanie princípov právneho štátuhttps://www.webnoviny.sk/ministerstvo-reaguje-na-vyzvu-ludi-z-oblasti-prava-na-zachovavanie-principov-pravneho-statu/

Ministerstvo spravodlivosti SR mrzí, že výzvy na zachovávanie princípov právneho štátu sa, ...

Kolíková: Boj s extrémizmom a kroky špeciálnej prokuratúry sú významnéhttps://www.teraz.sk/slovensko/m-kolikova-boj-proti-extremizmu-a-k/521750-clanok.html

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) vníma boj proti extrémizmu a kroky Úradu ...

Nové časopisy

Justičná revue 11/2020

Justičná revue 11/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 12/2020

Bulletin slovenskej advokácie 12/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Súkromné právo 6/2020

Súkromné právo 6/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 6/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 6/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Zo súdnej praxe 6/2020

Zo súdnej praxe 6/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 6/2020

Právny obzor 6/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: