Pondelok, 11. december 2023 | meniny má Hilda , zajtra Otília
Predplatné
Pondelok, 11. december 2023 | meniny má Hilda , zajtra Otília

Judikatúra

⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Nesprávne poradie zvolených kandidátov a nezákonnosť volieb

Právomoc ústavného súdu zrušiť výsledok volieb alebo vyhlásiť voľby za neplatné podľa § 63 ods.1 zákona o ústavnom súde sa podľa stabilizovanej judikatúry ústavného súdu uplatní len vtedy, ak k porušeniu zákona dôjde spôsobom ovplyvňujúcim slobodnú súťaž politických síl v demokratickej spoločnosti.
10. Október 2023Správne právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Dobrá viera a účasť na daňovom podvode

Dobrá viera alebo jej absencia na strane zdaniteľnej osoby (v kontexte preukazovania účasti na podvodnom reťazci), ktorá žiada o odpočítanie DPH, nemá žiadny vplyv na otázku, či sa uskutočnilo dodanie tovaru, keďže samotné uskutočnenie zdaniteľného plnenia má objektívny charakter.
2. Október 2023Správne právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Dvojstupňové odôvodnenie rozhodnutia podľa Správneho poriadku

Z odôvodnenia musí byť zrejmé, ktoré námietky účastníka považuje za nesprávne a z akého dôvodu a ktoré skutočnosti považuje za preukázané, a aké úvahy ho viedli k danému záveru.
29. September 2023Správne právo
⁋ Premium

JUDIKATÚAR: Povinnosti vlastníka nepovolenej stavby a stavebného úradu

Zákonodarca v právnej norme ustanovenej v § 88a stavebného zákona upravuje jednak postup vlastníka nepovolenej stavby a jeho povinnosti a jednak postup stavebného úradu pri nepovolených stavbách.
27. September 2023Správne právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Nevyhotovenie rozsudku ako trváce disciplinárne previnenie

Disciplinárne previnenie spočívajúce v nevyhotovení rozsudku v určenej lehote je trváce disciplinárne previnenie, ktoré spočíva vo vytvorení a udržiavaní protiprávneho stavu. Tento protiprávny stav vytvára sudca svojím nekonaním až do okamihu, kedy je rozsudok vyhotovený.
27. September 2023Správne právo
⁋ Premium

Povinnosť náležitého vyčíslenia trov konania

Princípu spravodlivosti sa prieči, aby v dôsledku procesnej aktivity sporovej strany, ktorá sa sťažnosťou podľa § 239 a nasledujúcich CSP domáha nápravy rozhodnutia vyššieho súdneho úradníka, bola dodatočne na základe podania učineného až v rámci konania o takto podanej sťažnosti priznaná protistrane náhrada trov konania, ktorých výšku táto protistrana opomenula preukázať, a náležite vyčísliť pred rozhodovaním vyššieho súdneho úradníka podľa § 262 ods. 2 CSP, a to za stavu, keď okolnosti veci neindikujú, že by protistrane vo včasnom preukázaní a vyčíslení trov bránila objektívna prekážka.
21. September 2023Trovy konania
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Nullum crimen sine lege v správnom trestaní

Aktivita správneho orgánu nie je na mieste tam, kde zákon nestanoví, že určité konanie je správnym deliktom a že možno zaň uložiť príslušnú správnu sankciu.
21. September 2023Správne právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Proces prípravy volieb a správna žaloba

Z právnej úpravy konania vo volebných veciach obsiahnutej v SSP vyplýva, že predpokladom podania žaloby je uskutočnenie volieb.
21. September 2023Správne právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Pojem „schválnosť“ podľa zákona o priestupkoch

Najvyšší správny súd SR spresnil výklad pojmu "schválnosť" podľa zákona o priestupkoch.
12. September 2023Správne právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Daňová exekučná výzva a možnosť jej súdneho prieskumu

Najvyšší správny súd konštatuje, že daňová exekučná výzva podlieha len v obmedzenom rozsahu súdnemu prieskumu zákonnosti.
12. September 2023Občianske procesné právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Rozhodovanie sudcu o účastníkovi konania, u ktorého bol sudca v minulosti v pracovnom pomere

Je predchádzajúci pracovný pomer sudcu k účastníkovi konania bez ďalšieho dôvodom na konštatovanie zaujatosti sudcu?
30. August 2023Správne právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Oboznamovanie sa sudcu s právnymi predpismi ako dôvod na prieťahy v konaní

Možno prieťahy v konaní zo strany súdu ospravedlniť potrebou sudcu oboznámiť sa s právnymi predpismi? Najvyšší správny súd SR sa vyjadril k tejto otázke.
24. August 2023Správne právo
PoUtStŠtPiSoNe
: