Nájdených výsledkov: 1442

Viazanosť súdu rozhodnutím v priestupkovom konaní (§ 193 CSP)

Pokiaľ sa priestupkové konanie neskončilo vydaním rozhodnutia o tom, že bol spáchaný priestupok a kto bol jeho páchateľom, všeobecný súd nie je v občianskom konaní s poukazom na § 193 ...
Podmienky pre vydanie osvedčenia o európskom exekučnom titule

Podmienky pre vydanie osvedčenia o európskom exekučnom titule

Európsky exekučný titul je osvedčenie, ktoré sprevádza rozhodnutie, súdny zmier alebo verejnú listinu a ktoré umožňuje v Európskej únii voľný obeh takéhoto rozhodnutia, zmieru alebo ...
Definícia rozhodnutia, ktorým sa končí konanie (§ 262 ods. 1 a § 453 ods. 1 CSP)

Definícia rozhodnutia, ktorým sa končí konanie (§ 262 ods. 1 a § 453 ods. 1 CSP)

Podľa § 262 ods. 1 C. s. p., ktoré sa v zmysle § 453 ods. 1 C. s. p. primerane použije aj na dovolacie konanie, o nároku na náhradu trov konania rozhodne aj bez návrhu súd v rozhodnutí, ...
Odôvodnenie rozsudku prvoinštančného súdu po zrušení rozsudku odvolacím súdom

Odôvodnenie rozsudku prvoinštančného súdu po zrušení rozsudku odvolacím súdom

Ak odvolací súd zruší rozsudok prvostupňového súdu a vráti mu vec na ďalšie konanie, prvostupňový súd nesmie odôvodnenie svojho nového rozsudku koncipovať tak, že iba doplňuje ...
Ochrana slobody prejavu a bremeno preukázania pravdivosti tvrdenia

Ochrana slobody prejavu a bremeno preukázania pravdivosti tvrdenia

Subjektívne hodnotiace úsudky požívajú z hľadiska slobody prejavu intenzívnejšiu ochranu ako výroky, ktoré majú charakter skutkových tvrdení. Pri hodnotiacich úsudkoch sa totiž dôkaz ...
Výška odmeny za úkon právnej služby - späťvzatie žaloby

Výška odmeny za úkon právnej služby - späťvzatie žaloby

Späťvzatie žaloby v občianskom súdnom konaní (teraz civilnom sporovom konaní - pozn. redakcie) treba považovať za podanie týkajúce sa veci samej, preto sa za neho priznáva náhrada trov ...
Ľudskoprávne intermezzo kauzy terorizmu v Košiciach

Ľudskoprávne intermezzo kauzy terorizmu v Košiciach

S cieľom presadzovať práva zvierat zhromažďoval výbušniny, niektoré z nich spolu s písomnými vyhrážkami poslal veterinárovi a do centrály siete supermarketov a zostrojil a nechal ...
PoUtStŠtPiSoNe
: