Nájdených výsledkov: 920
NÁZOR K REKODIFIKÁCII: Nech sa páči, vyberte si svoj súd

NÁZOR K REKODIFIKÁCII: Nech sa páči, vyberte si svoj súd

Nie je vylúčené, aby si žalobca vybral aj nepríslušný súd, na ktorý svoju žalobu podá. Motivácia môže byť rôzna...
Zastavenie exekúcie a výklad ustanovenia § 57 ods. 1 písm. f) Exekučného poriadku

Zastavenie exekúcie a výklad ustanovenia § 57 ods. 1 písm. f) Exekučného poriadku

Pri rozhodovaní exekučného súdu o zastavení exekúcie nemôže obstáť výklad ustanovenia § 57 ods. 1 písm. f) Exekučného poriadku (súd exekúciu zastaví ak po vydaní rozhodnutia zaniklo ...

Zrušenie právoplatného rozhodnutia deklaratórnej povahy a bezdôvodné obohatenie

Zrušenie právoplatného rozhodnutia deklaratórnej povahy nezakladá bez ďalšieho právo strany v konaní na vrátenie poskytnutého plnenia, pretože rozhodujúce je, či právny dôvod plnenia ...

Priznanie nároku na bezplatnú právnu pomoc ako dôvod hodný osobitného zreteľa

Iba zo samotnej skutočnosti, že sťažovateľke bol Centrom právnej pomoci priznaný nárok na bezplatnú právnu pomoc, nie je možné vyvodiť, že jej osobné a majetkové pomery odôvodňujú ...

Nepriznanie náhrady trov podľa § 257 CSP

Ak bola aktívna obrana účastníka v konaní len výsledkom procesného opomenutia, resp. procesnej nedbanlivosti okresného súdu, prípadne aj protistrany, výklad konajúceho súdu, týkajúci sa ...

Nepatrný úspech v konaní, ústavný prieskum rozhodnutia o trovách konania

I. Civilný sporový poriadok už nemá ustanovenie obdobné úprave obsiahnutej § 142 ods. 3 OSP, ktoré sa uplatňovalo ako lex specialis vo vzťahu k úprave obsiahnutej v § 142 ods. 2 OSP. Z ...

Vplyv vnútorného presvedčenia účastníka právneho úkonu na jeho platnosť

Otázka posudzovania (ne)platnosti alebo (ne)existencie právneho úkonu je kategóriou objektívnou a súvisí s tým, ako relevantná právna úprava normatívne reguluje určitú časť ľudského ...
PoUtStŠtPiSoNe
: