Sobota, 18. máj 2024 | meniny má Viola , zajtra Gertrúda
Predplatné
Sobota, 18. máj 2024 | meniny má Viola , zajtra Gertrúda

Judikatúra

⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Protiprávna zmena bydliska maloletého a ochrana práv rodičov

V zájmu rovnoměrného vyvážení překážek spojených s realizací styku dítěte s rodičem na větší vzdálenost je vhodné, aby takové překážky částečně nesl i rodič, který se odstěhoval. K předávání dítěte ke styku by mělo zásadně docházet v místě původního bydliště dítěte.
12. Marec 2024Rodinné právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Násilie páchané na ženách a podmienky získania medzinárodnej ochrany

Súdny dvor vo svojom rozhodnuti spresňuje podmienky získania medzinárodnej ochrany žien, na ktorých je páchané násilie.
6. Február 2024Európske právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Zvýšenie výživného na plnoleté dieťa nesmie byť na úkor výživného pre maloleté dieťa

Kým pri maloletom dieťati musí byť priznanie výživného zodpovedajúceho odôvodneným potrebám dieťaťa, tak od plnoletého jedinca je legitímne očakávať, že bude schopný aspoň čiastočne pokryť svoje potreby vlastnom činnosťou.
28. November 2023Rodinné právo
⁋ Premium

Povinnosť náležitého vyčíslenia trov konania

Princípu spravodlivosti sa prieči, aby v dôsledku procesnej aktivity sporovej strany, ktorá sa sťažnosťou podľa § 239 a nasledujúcich CSP domáha nápravy rozhodnutia vyššieho súdneho úradníka, bola dodatočne na základe podania učineného až v rámci konania o takto podanej sťažnosti priznaná protistrane náhrada trov konania, ktorých výšku táto protistrana opomenula preukázať, a náležite vyčísliť pred rozhodovaním vyššieho súdneho úradníka podľa § 262 ods. 2 CSP, a to za stavu, keď okolnosti veci neindikujú, že by protistrane vo včasnom preukázaní a vyčíslení trov bránila objektívna prekážka.
21. September 2023Trovy konania
⁋ Premium

Povolenie uzavrieť manželstvo maloletému staršiemu ako 16 rokov

Dôležitosť súdneho rozhodnutia o povolení uzavrieť manželstvo maloletému vyžaduje, aby sa súdy starostlivo venovali zisťovaniu skutočného stavu veci. Najmä musia venovať pozornosť osobám obidvoch snúbencov a preverovať všetky okolnosti, ktoré sú rozhodujúce pre posúdenie ich predpokladov k založeniu harmonickej rodiny a k riadnej výchove detí. Súdy sa musia zaoberať aj otázkou, ako bude rodina, ktorú hodlajú snúbenci založiť, plniť svoju ekonomickú funkciu. Preto treba zisťovať zárobky oboch snúbencov, a pokiaľ ešte žiadny z nich nie je zárobkovo činný, treba skúmať, ako inak bude rodina hmotne zabezpečená; v týchto prípadoch je namieste zisťovať zárobkové pomery rodičov snúbencov. Súd by mal prihliadať aj na to, ako bude uspokojená bytová potreba snúbencov v prípade uzavretia manželstva, keďže uspokojivé bytové pomery sú takisto jedným z predpokladov zdarného vývoja manželstva.
20. September 2023Rodina a manželstvo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Nesprávne určená výška zameškaného výživného ako vada zmätočnosti

Najvyšší súd Slovenskej republiky vo svojom uznesení uviedol, ako súd prvej inštancie musí zohľadniť už zaplatené výživné pri výpočte zameškaného výživného.
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Výživovacia povinnosť voči manželke a rozpor s dobrými mravmi

Najvyšší súd sa vo svojom rozhodnuti zaoberal otázkou skúmania dobrých mravov na účely vyživovacej povinnosti manžela voči manželke.
29. Jún 2023Rodinné právo

JUDIKATÚRA: Dovolanie proti uzneseniu o zamietnutí návrhu na výkon rozhodnutia vo veciach maloletých

Ústavný súd SR sa vyjadril k otázke možnosti podať dovolanie voči uzneseniam vydaným v konaniach o výkon rozhodnutia vo veciach maloletých.
6. December 2022Rodinné právo

JUDIKATÚRA: Konanie vo veci starostlivosti súdu o maloletých a názor neplnoletého dieťaťa vo vyššom veku

Ústavný súd ČR sa vyjadril k otázke, ako musí konajúci súd vo veci starostlivosti o dieťa posudzovať názor maloletého dieťaťa, ktoré je vo veku blízkom dospelosti.

JUDIKATÚRA: Nástup do prvého ročníka ZŠ a vzdialenosť rodičov ako prekážka striedavej starostlivosti

Ústavný súd ČR vo svojom náleze vyslovil porušenie práv sťažovateľa, ktorému krajský súd zamietol striedavú starostlivosť z dôvodu nástupu maloletého do prvého ročníka a vzdialenosti rodičov.

JUDIKATÚRA: Kritéria pre posúdenie striedavej starostlivosti a odôvodnenie rozhodnutia

Ústavný súd ČR sa vo svojom rozsudku vyjadril k tomu, čo všetko by mali súdy zohľadňovať pri striedavej starostlivosti.
1. August 2022Rodinné právo

JUDIKATÚRA – Rodinné prídavky v Rakúsku prispôsobené štátu bydliska detí sú v rozpore s právom Únie

Súdny dvor rozhodol, že sporná rakúska právna úprava, keďže prispôsobuje rodinné dávky v závislosti od štátu pobytu detí príjemcu, predstavuje porušenie nariadenia o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia.
16. Jún 2022Rodinné právo

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: