Sobota, 18. máj 2024 | meniny má Viola , zajtra Gertrúda
Predplatné
Sobota, 18. máj 2024 | meniny má Viola , zajtra Gertrúda

Pravidlá používania portálu

 

 1. Každý, kto mieni využívať obsah portálu najprávo.sk (ďalej aj „návštevník“ alebo „užívateľ“) je povinný sa oboznámiť s pravidlami používania portálu najprávo.sk (ďalej aj „pravidlá“) a tým, že obsah portálu využíva, prehlasuje, že sa oboznámil s týmito pravidlami, vyjadril súhlas s ich obsahom a zaväzuje sa ich bezvýhradne dodržiavať. Pri využívaní obsahu portálu musí návštevník dodržiavať aj ostatné právne predpisy a etické a morálne pravidlá. Maloletí alebo osoby, ktoré majú obmedzenú alebo pozbavenú spôsobilosť na právne úkony môžu využívať obsah portálu len pod nepretržitým dohľadom zákonného zástupcu. Za využívanie obsahu portálu sa považuje prezeranie obsahu prostredníctvom internetového prehliadača, využívanie aplikácií zverejnených na portáli, sťahovanie informácií a súborov z portálu (download), vkladanie diskusných príspevkov, vkladanie a odosielanie akéhokoľvek obsahu na portál alebo jeho prevádzkovateľovi (upload) a odpovede na zverejnené inzeráty.
 2. Obsahová ako aj grafická stránka je chránená autorským právom prevádzkovateľa ako aj tretích osôb, ktorých diela a iné výsledky tvorivej duševnej činnosti sú publikované na portáli najprávo.sk (ďalej aj „portál“), pričom akékoľvek aj čiastočné kopírovanie, ďalšie rozširovanie, spracovávanie a publikovanie akejkoľvek časti portálu bez predchádzajúceho výslovného súhlasu prevádzkovateľa portálu najprávo.sk je zakázané. Návštevník môže využiť obsah portálu výlučne pre svoju osobnú potrebu.
 3. Prevádzkovateľom portálu je občianske združenie najprávo.sk, ktorého cieľom je zvyšovanie právneho vedomia občanov prostredníctvom neustálej bezplatnej a každému prístupnej informačnej činnosti. Zlepšovaním znalosti o právnej úprave, právach a povinnostiach vyplývajúcich z právnej úpravy prispievať k zvyšovaniu vymožiteľnosti práva na Slovensku. Výberom, spracovávaním a kategorizáciou verejne prístupných súdnych rozhodnutí sa snažiť o zvyšovanie právnej istoty občanov.
 4. Združenie neposkytuje žiadne individuálne poradenstvo ani právnu pomoc, nespisuje listiny, ani nevypracováva právne rozbory na žiadosť tretích osôb ani nevykonáva činnosť, ktorá spadá do výkonu určitých povolaní. Všetky informácie zverejnené na portáli sú poskytované bezplatne.
 5. Akékoľvek zverejňované informácie, články, rady, judikatúra a ostatný obsah portálu, nemožno považovať za poskytovanie právneho poradenstva návštevníkovi portálu, keďže nezohľadňujú individuálne okolnosti každého jednotlivého prípadu. Každému návštevníkovi, ktorý potrebuje individuálne právne poradenstvo prevádzkovateľ odporúča obrátiť sa na advokáta zapísaného v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory (www.sak.sk).
 6. Zakazujú sa prevádzkovateľom nepovolené zásahy do technickej stránky a obsahovej stránky portálu najprávo.sk. Výslovne sa zakazuje pod hrozbou podania trestného oznámenia zasahovanie do prevádzky ako aj funkčnosti portálu, ohrozovanie bezpečnosti portálu, vkladanie nežiaducich súborov, prenikanie do verejne neprístupných súborov a častí, menenie informácií a pod. V prípade podozrenia na takúto činnosť prevádzkovateľ bez predchádzajúceho upozornenia vyrozumie orgány činné v trestnom konaní.
 7. Prevádzkovateľ portálu ako aj tretie osoby, ktorých diela sú súčasťou obsahovej stránky portálu nenesú žiadnu zodpovednosť za škody alebo ujmy, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku využitia akejkoľvek informácie z portálu alebo v dôsledku nedostupnosti portálu, keďže prevádzkovateľ ako aj tretie osoby, ktorých diela sú súčasťou portálu nezaručujú úplnú bezchybnosť, správnosť a úplnosť zverejnených informácií a prevádzkovateľ nezaručuje ani neustálu dostupnosť portálu.
 8. Spracovávané a uverejňované judikáty (súdne rozhodnutia) nie sú oficiálnou zbierkou súdnych rozhodnutí a právne vety z týchto súdnych rozhodnutí sú vyberané prevádzkovateľom alebo tretími osobami so súhlasom prevádzkovateľa a nie súdom, ktorý uverejnené rozhodnutie vydal. Vybrané právne vety, t. j. zovšeobecnené časti z odôvodnení rozhodnutí alebo preformulované závery vyjadrené v rozhodnutiach, nemusia zohľadňovať zásadný právny záver, ktorý bol alebo mal byť predmetným rozhodnutím vyjadrený. Používateľ portálu by mal mať na zreteli, že uverejňované judikáty sú určené širokému okruhu užívateľov, nielen odbornej verejnosti (právnikom), a preto môžu byť za judikáty vyberané akékoľvek verejne prístupné súdne rozhodnutia, ktoré obsahujú zaujímavý zovšeobecnený záver či výklad pojmu alebo inštitútu urobený súdom. Tento zovšeobecnený záver alebo výklad je následne vybratý prevádzkovateľom portálu na úvod textu judikátu ako tzv. právna veta, a to s cieľom zjednodušenia vyhľadania informácie užívateľom. Zdrojom sú internetové stránky súdov www.nssr.gov.sk, www.jaspi.justice.gov.sk, www.concourt.sk, www.nsoud.cz, www.nalus.usoud.cz a iné.
 9. Portál obsahuje odkazy na iné internetové stránky ako aj zobrazovanú reklamu, za obsah ktorých nenesie prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť, keďže ich správnosť a pravdivosť nemá možnosť ovplyvniť. Prevádzkovateľ nie je účastníkom právnych vzťahov, do ktorých vstúpi užívateľ so subjektami, na ktoré odkazujú tieto odkazy a ani neručí za záväzky vzniknuté z týchto vzťahov. Zverejnenie odkazu na iné internetové stránky ani zobrazovaná reklama na portáli neznamená, že prevádzkovateľ súhlasí s obsahom týchto stránok, podporuje ich alebo schvaľuje ich obsah.
 10. Zverejňované články ako aj diskusné príspevky môžu vyjadrovať vlastné názory autorov a návštevníkov portálu a ich obsahová stránka nemusí byť správna alebo morálna. Za tento obsah nenesie prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť, zodpovedá si za neho samotný užívateľ, ktorý príspevok pridal. Každý návštevník portálu má však možnosť nahlásiť nevhodný diskusný príspevok vyplnením formuláru po zatlačení tlačidla „Nahlásiť“, ktorý môže byť administrátorom stránky na základe jeho vlastnej úvahy vymazaný. Nevhodný alebo nesprávny článok môže byť návštevníkom nahlásený buď prostredníctvom formulára po zatlačení tlačidla „Napíšte nám“ alebo „Našli ste chybu?“.
 11. Za právne poradenstvo poskytnuté jedným návštevníkom portálu druhému návštevníkovi formou diskusných príspevkov nenesie prevádzkovateľ portálu žiadnu zodpovednosť. Každému návštevníkovi, ktorý potrebuje individuálne právne poradenstvo prevádzkovateľ odporúča obrátiť sa na advokáta zapísaného v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory (www.sak.sk) a nespoliehať sa na rady a názory vyjadrené inými návštevníkmi portálu. 
 12. Prevádzkovateľ portálu si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť, dopĺňať a mazať akúkoľvek časť obsahu portálu. Každý návštevník portálu teda berie na vedomie, že ktorákoľvek zverejnená informácia môže byť kedykoľvek zmenená, doplnená alebo vymazaná, či už z dôvodu aktualizácie, z dôvodu odstránenia chybnej či spornej informácie alebo aj bez udania dôvodu. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vymazať aj článok vložený užívateľom s predchádzajúcim súhlasom prevádzkovateľa, a to aj bez uvedenia dôvodu.
 13. Informácie, ktoré sa zverejňujú na portáli sa môžu stať z dôvodu neskorších legislatívnych zmien alebo z iných dôvodov neaktuálne, preto je nevyhnutné zverejňované informácie posudzovať z hľadiska času ich zverejnenia. Informácie o kontaktoch a adresách inštitúcií ako aj iné informácie je užívateľ povinný si overiť na oficiálnych stránkach ústredných orgánov štátnej správy. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnymi kontaktnými údajmi ani ostatnými informáciami, keďže negarantuje ich správnosť ani aktuálnosť a portál nie je oficiálnym zdrojom týchto informácií.
 14. Portál umožňuje vkladať pracovné ponuky zamestnávateľov ako aj dopyty na prácu v sekcii Práca. Prevádzkovateľ umožní vložiť pracovné ponuky ako aj dopyty po predchádzajúcom nakontaktovaní a rozhovore s vkladateľom inzerátu so snahou vyfiltrovať nevhodné a klamlivé ponuky, avšak negarantuje správnosť ani zákonnosť vkladaných ponúk, keďže sú vkladané tretími osobami a nenesie za obsah či prípadné škody vzniknuté využitím zverejnených informácií. Ak má užívateľ pochybnosti o správnosti zverejnenej ponuky alebo dopytu, môže to nahlásiť prevádzkovateľovi prostredníctvom formulára „Napíšte nám“. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vymazať akýkoľvek uverejnený inzerát aj bez odôvodnenia.
 15. Pre sprístupnenie niektorých častí portálu, najmä vkladanie diskusných príspevkov, inzerátov na predaj skrípt, vtipov, článkov, pracovných ponúk a dopytov ako aj pre účasť v súťažiach sa vyžaduje registrácia na portáli. Registračný formulár je užívateľ povinný vyplniť pravdivo. Prevádzkovateľ portálu si vyhradzuje právo zrušiť každé konto, ktoré bolo založené bez uvedenia pravdivých údajov alebo aj z iných dôvodov, pričom dôvod zrušenia konta alebo zamedzenia prístupu do časti portálu vyžadujúcej registráciu nie je prevádzkovateľ povinný uviesť. Zámerom prevádzkovateľa je, aby sa autori príspevkov vkladaných na portál neskrývali za anonymné alebo neúplné užívateľské mená, vzhľadom na charakter portálu sa vyžaduje seriózny a otvorený prístup jeho užívateľov. Akékoľvek preukázané narušenie tejto zásady alebo samotné pochybnosti oprávňujú prevádzkovateľa k zrušeniu registrácie resp. užívateľského konta. Prevádzkovateľ je oprávnený overiť si správnosť, pravdivosť a aktuálnosť vkladaných informácií bez časového obmedzenia a za týmto účelom osloviť samotného užívateľa alebo iné subjekty.
 16. Registrovaný užívateľ portálu dáva súhlas so spracovávaním jeho osobných údajov podľa Zákona o ochrane osobných údajov a využívaní údajov prevádzkovateľom pre účely skvalitnenia portálu a prehlasuje, že ním vložené príspevky sú ďalej voľne bezplatne šíriteľné a môžu sa ďalej publikovať v akomkoľvek médiu bez časového obmedzenia. Registrovaný užívateľ si sám nesie zodpovednosť za obsah svojich príspevkov. Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje iným subjektom, pokiaľ mu to prikazuje zákon. Registrovaný užívateľ dáva výslovný súhlas na zasielanie noviniek z portálu najprávo.sk formou tzv. newslettera vrátane prípadných reklamných informácií, ktoré týmto výslovne požaduje zaslať.  
 17. Registrovaný užívateľ môže požiadať prevádzkovateľa portálu prostredníctvom formulára „Napíšte nám“ o zrušenie jeho konta založeného registráciou. Prevádzkovateľ môže zrušiť jeho konto v lehote do dvanástich mesiacov odo dňa obdržania tejto žiadosti, pokiaľ je jednoznačne a nespochybniteľne užívateľom v žiadosti preukázaná jeho totožnosť, ktorá je identická s totožnosťou uvedenou v konte.
 18. Portál umožňuje vkladanie článkov jeho registrovanými užívateľmi. O vložení článku na portál ako aj o konkrétnej sekcii, kde sa článok vloží, rozhoduje prevádzkovateľ na základe svojej vlastnej úvahy, vyhradzuje si taktiež právo zmeniť štruktúru článku, zostručniť alebo doplniť článok alebo vrátiť článok autorovi na prepracovanie. Zverejnenie článku je nenárokovateľné. Odoslaním článku za účelom jeho zverejnenia na portáli užívateľ prehlasuje, že ním vložený článok je jeho autorským dielom, nebol doposiaľ nikde publikovaný a je ďalej voľne bezplatne šíriteľný a môže sa ďalej publikovať v akomkoľvek médiu bez časového obmedzenia. Odoslaním článku udeľuje jeho autor prevádzkovateľovi výhradnú bezodplatnú a časovo neobmedzenú licenciu na jeho šírenie. Prevádzkovateľ bude dielo šíriť predovšetkým zverejnením na portáli, avšak je oprávnený udeliť súhlas na použitie tohto obsahu iným osobám. Taktiež má právo disponovať s takto získanými právami. Zverejnením článku nevzniká jeho autorovi ani jeho právnym nástupcom právo na autorskú odmenu. Autor článku môže na základe svojho uváženia uviesť pri svojom mene a priezvisku aj označenie svojho zamestnávateľa, alebo profesiu ako aj svoje kontaktné či iné údaje ako aj odkaz (link) na inú stránku. Takéto údaje sa v zmysle zákona 250/2007 Z. z. nepovažujú za reklamu. Prevádzkovateľ o zverejnení týchto údajov rozhodne sám na základe vlastného uváženia. Zverejnenie týchto údajov nie je nárokovateľné. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za zneužitie týchto údajov tretími osobami, zodpovednosť si nesie sám autor. Autor článku si môže vyhradiť právo na autorskú korektúru pred vložením článku na portál, avšak musí tak urobiť výslovne zároveň so zasielaným článkom. Autor článku nemá sám oprávnenie rozhodnúť o odstránení alebo dodatočnej úprave obsahu svojho príspevku.
 19. V prípade, ak má návštevník portálu výhrady ku ktorémukoľvek bodu týchto pravidiel, nech nevyužíva portál najprávo.sk.
 20. Prevádzkovateľ upozorňuje všetkých užívateľov, že elektronická komunikácia prostredníctom kontaktných formulárov alebo elektronickej pošty nie je kódovaná, preto by sa mali vyvarovať odosielania citlivých osobných údajov alebo údajov či informácií, ktorých ochranu garantujú osobitné predpisy. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné škody, ktoré by mohli vzniknúť zneužitím týchto údajov a informácií tretími osobami.  
 21. Portál obsahuje aplikácie umožňujúce výpočet výšky súdneho poplatku či výpočet úrokov z omeškania. Výsledky výpočtov sú len približné a informatívne a prevádzkovateľ nezaručuje ich neustálu správnosť a aktuálnosť, aj keď sa snaží, aby boli čo najaktuálnejšie a spôsoby ich výpočtu zodpovedali aktuálnej právnej úprave. Uplatňovanie náhrady škody spôsobenej nesprávnym fungovaním alebo výpočtom aplikácie voči prevádzkovateľovi je vylúčené.
 22. Portál umožňuje zasielanie nových informácií zverejnených na portáli prostredníctvom elektronickej pošty „Newsletter“. Na zasielanie newslettera sa prihlási užívateľ zadaním svojej e-mailovej adresy (adresa elektronickej pošty). Z odberu newslettera sa používateľ odhlási klikom na link uvedený v elektronickej pošte obsahujúcej newsletter alebo napísaním žiadosti do formulára „Napíšte nám“. Zadaním svojej e-mailovej adresy vyjadruje užívateľ súhlas s prijímaním reklamy elektronickou poštou podľa § 3 ods. 7 zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a § 65 ods. 2 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách a uvádza, že vyžaduje službu podľa § 4 ods. 6 zákona č. 22/2004 Z. z. Zároveň prevádzkovateľ nezodpovedá za prenášané informácie podľa § 6 zákona č. 22/2004 Z. z. Rovnako registráciou na portáli užívateľ vyjadruje uvedený súhlas a výslovnú žiadosť s prijímaním reklamy. 
 23. Prevádzkovateľ nezabezpečuje neustálu kontrolu jemu zasielanej elektronickej pošty a kontaktných formulárov, preto upozorňuje užívateľov, že zasielané informácie nemusí prevádzkovateľ obdržať a ak ich obdrží, nemusí sa s nimi oboznamovať. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo neoboznamovať sa so všetkými zasielanými informáciami, žiadosťami či inými údajmi. Prevádzkovateľ nie je povinný zálohovať ani chrániť obsah portálu a preto nenesie zodpovednosť za zničenie obsahu vloženého užívateľom alebo za jeho narušenie.
 24. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto pravidlá ako aj pravidlá diskusie, pričom nové pravidlá nahrádzajú dovtedy platné a účinné podmienky bez toho, aby bol prevádzkovateľ povinný upozorňovať užívateľov na zmenu pravidiel.
 25. Neoddeliteľnou súčasťou pravidiel používania portálu najprávo.sk sú aj pravidlá diskusie na portáli najprávo.sk.
 26. Súčasné pravidlá sú platné odo dňa 1. februára 2011.

 

Pravidlá diskusie na portáli najprávo.sk

(neoddeliteľná súčasť pravidiel používania portálu najprávo.sk)

 

 1. Každý, kto sa mieni zapájať do diskusií k príspevkom na portáli najprávo.sk je povinný oboznámiť sa s Pravidlami používania portálu najprávo.sk ako aj Pravidlami diskusie na portáli najprávo.sk (ďalej aj „pravidlá diskusie“) a následne sa zaregistrovať. V prípade, ak užívateľ nesúhlasí bezvýhradne s pravidlami diskusie, nech sa do diskusií na portáli nezapája.

2. Diskusie k článkom a iným príspevkom slúžia na výmenu právnych a iných názorov odbornej aj laickej verejnosti a prezentovanie vlastných právnych názorov užívateľa na uverejňované témy. V prípade porušenia pravidiel diskusie alebo aj v prípade podozrenia z porušenia pravidiel diskusie prevádzkovateľ môže vymazať diskusný príspevok prípadne zrušiť registráciu (konto) užívateľa, a to bez predchádzajúceho upozornenia užívateľa.

3. Zakazujú sa príspevky:

a) vložené anonymne, pod menom inej osoby alebo pod menom neexistujúcej osoby či podpísané prezývkou (nick),

b) obsahujúce osobné útoky, invektívy, difamujúce tvrdenia, vulgarizmy, vyhrážky, hrozby či príspevky majúce sexuálny obsah alebo podtext alebo inak môžu obťažovať ostatných diskutujúcich či iné osoby,

c) obsahujúce akúkoľvek reklamu či odkazy na iné stránky alebo majúce iný komerčný charakter alebo podporujú politické strany a hnutia alebo ich členov či sympatizantov. Odkazy na iné stránky sú povolené, len pokiaľ plne súvisia s vecnou stránkou príspevku.

d) obsahujúce osobné údaje inej osoby (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, dátum narodenia, rok narodenia, e-mailová adresa, rodné číslo, zamestnanie a pod.) než osoby samotného diskutujúceho s výnimkou citácií literárnych diel, t. j. mena a priezviska autora diela, pokiaľ citácie zodpovedajú skutočnosti.

e) obsahujúce citácie z diel bez presného uvedenia mena a priezviska autora a názvu diela alebo v neprípustnom rozsahu,

f) nečitateľné, bez jasného vecného významu,

g) opakujúce ten istý obsah viackrát

h) hanobiace niektorý národ, jeho jazyk, niektorú rasu alebo etnickú skupinu, alebo jednotlivca alebo skupinu osôb pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine, pôvodu rodu, pre ich náboženské vyznanie alebo preto, že sú bez vyznania alebo inak podnecujú k potláčaniu ľudských práv a slobôd alebo podnecujú k akejkoľvek nenávisti či násiliu,

i) ktoré zasahujú alebo môžu zasiahnuť do práva na ochranu osobnosti akejkoľvek osoby.

j) ktoré zasahujú alebo môžu zasiahnuť do práva na ochranu dobrej povesti právnickej osoby alebo obsahujú nekalosúťažný obsah,

k) propagujú užívanie omamných a návykových látok,

l) ktorých obsah podnecuje k spáchaniu trestného činu, priestupku alebo neplneniu zmluvných alebo zákonných povinností alebo obsahuje poplašné správy,

m) ktoré inak obmedzujú vecnú diskusiu na portáli alebo sa priamo netýkajú vecnej stránky príspevku.

 4. Diskusné príspevky vyjadrujú vlastné názory návštevníkov portálu a ich obsahová stránka nemusí byť správna alebo morálna. Za tento obsah nenesie prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť, zodpovedá si za neho samotný užívateľ, ktorý príspevok pridal. Každý návštevník portálu má však možnosť nahlásiť nevhodný diskusný príspevok, t. j. príspevok, ktorý je v rozpore s týmito pravidlami diskusie, a to vyplnením formulára po zatlačení tlačidla „Nahlásiť“, ktorý môže byť následne administrátorom stránky na základe jeho vlastnej úvahy vymazaný.

 5. Prevádzkovateľ odporúča užívateľom nezverejňovať akékoľvek svoje ďalšie osobné údaje ostatným užívateľom prostredníctvom diskusných príspevkov (adresa, telefónne číslo, zamestnanie, prístupové heslá, PIN kódy a podobne). Za zneužitie týchto užívateľom zverejnených údajov nenesie prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť. Prevádzkovateľ je oprávnený zverejniť pri diskusnom príspevku užívateľa jeho meno a priezvisko, dátum vloženia príspevku, obrazovú podobizeň či iný údaj.

 6. V ostatnom sa na diskusie v plnom rozsahu vzťahujú ustanovenia Pravidiel používania portálu najprávo.sk, ktorých súčasťou sú aj pravidlá diskusie a každý užívateľ je povinný sa s nimi oboznámiť.

 

   

   

   

  Nové v judikatúre

  Hľadať všade
  PoUtStŠtPiSoNe
  :