Sobota, 13. júl 2024 | meniny má Margita , zajtra Kamil
Predplatné
Sobota, 13. júl 2024 | meniny má Margita , zajtra Kamil
TlačPoštaZväčšiZmenši

Kroky vlády na zvýšenie vymožiteľnosti práva na Slovensku

najpravo.sk • 19.11. 2012, 14:40

Vláda Slovenskej republiky naznačila niektoré pripravované projekty na zvýšenie vymožiteľnosti práva, zefektívnenie súdneho konania a reformy v oblasti trestného práva.

Oblasť civilného práva

Rekodifikácia Občianskeho súdneho poriadku

Navrhuje sa zásadná zmena v podobe nového samostatného právneho predpisu pre správne súdnictvo. K zvýšeniu efektívnosti súdneho konania prispeje dôsledná koncentrácia súdneho procesu, teda zavedenie pravidla, ktoré znemožní umelé predlžovanie súdnych sporov neskorým navrhovaním dôkazov. Dôraz bude kladený na zvýšenú procesnú aktivitu sporových strán. Na príprave nového kódexu (kódexov) pracuje rekodifikačná komisia. Predpokladaný termín predloženia legislatívneho zámeru na rokovanie vlády SR je prvý kvartál 2013.

Novelizácia Exekučného poriadku

Plánuje sa dôsledné odlíšenie hranice medzi konaním základným a vykonávacím, pri plnom rešpektovaní funkcií, ktoré oba druhy konania plnia. Z toho vyplýva predovšetkým nutnosť odstrániť vecný prieskum exekučného titulu vo vykonávacom konaní.

Novelizácia zákona o rozhodcovskom konaní

Rozhodcovské konanie je spôsobilé čiastočne odbremeniť súdy od náporu vecí a zefektívniť tak systém súdnictva. Obchodná arbitráž bude aj naďalej vychádzať z platných medzinárodných štandardov rozhodcovských konaní, najmä UNCITRAL. Spotrebiteľská arbitráž musí rešpektovať právo EÚ s osobitným zreteľom na ochranu spotrebiteľa.

Oblasť trestnej politiky

Skúsenosti so súčasnou právnou úpravou poukazujú na potrebu prehodnotiť súčasné nastavenie trestnej politiky. S cieľom odpovedať na potreby praxe Ministerstvo spravodlivosti SR vytvorilo odborné novelizačné komisie pre prípravu návrhov zmien v Trestnom zákone a Trestnom poriadku, ktorých členovia sú zástupcami všetkých právnických stavov vykonávajúcich trestné právo. V súlade s Akčným plánom boja proti daňovým podvodom bude navrhnutá trestnoprávna zodpovednosť právnických osôb. MS SR nebude pokračovať v trende prijímania drobných čiastkových noviel kódexov z predchádzajúceho obdobia, ale cieľom je prijať jednu komplexnú úpravu. Jedným z hlavných cieľov komplexnej novelizácie trestných kódexov bude dôsledné uplatňovanie zásady, podľa ktorej sa inštitúty trestného práva, osobitne trest odňatia slobody, majú považovať za najkrajnejšie riešenia. Osobitný dôraz bude kladený na ukladanie alternatívnych trestov a obnovenie činnosti Rady pre probáciu a mediáciu.

Elektronizácia justície

  • Elektronický súdny spis - cieľom projektu je vytvorenie komplexného informačného systému súdov pre vedenie a správu civilnej a trestnej agendy tak, aby bolo umožnené vedenie spisu počas celého jeho životného cyklu v plne elektronickej forme;
  • Elektronické doručovanie – zrýchlenie a zefektívnenie doručovania súdnych rozhodnutí a písomností účastníkom konania a zamedzenie možnosti vyhýbať sa preberaniu súdnych zásielok;
  • Elektronický monitoring odsúdených – v súvislosti s podporou a rozvojom ukladania alternatívnych trestov sa musí vytvoriť technické podmienky pre ukladanie takýchto trestov;
  • Projekt SLOV – LEX - zabezpečenie skutočného a efektívneho prístupu k platnej legislatíve a umožnenie efektívne a transparentne riadiť legislatívny proces. Cieľom projektu bude vytvorenie dvoch vzájomne prepojených informačných systémoch:
  • eZbierka - informačný systém na poskytovanie záväzných elektronických konsolidovaných znení právnych predpisov a iných noriem adresátom práva,
  • eLegislatíva - informačný systém pre riadenie procesov vo všetkých fázach legislatívneho procesu vybavený pokročilými editačnými nástrojmi pre tvorcov legislatívy.

Zdroj a foto: Vláda SR

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1545

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: