Pondelok, 17. jún 2024 | meniny má Adolf , zajtra Vratislav/Vratislava
Predplatné
Pondelok, 17. jún 2024 | meniny má Adolf , zajtra Vratislav/Vratislava
TlačPoštaZväčšiZmenši

Hromadná pripomienka k navrhovanej zmene dĺžky koncipientskej praxe

Kolektív viacerých autorov • 16.8. 2012, 19:03

Dňa 17.07.2012 uverejnilo Ministerstvo spravodlivosti SR za účelom medzirezortného pripomienkovania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Toto obdobie, kedy je navrhovaná novela v procese harmonizácie legislatívy, sa Vladimíra Ledecká a Bc. Radoslav Pálka rozhodli využiť pre vytvorenie hromadnej pripomienky s cieľom poukázať na nedostatočné odôvodnenie a neefektívnosť navrhovanej zmeny dĺžky koncipientskej praxe.

Zastávajú názor, že argumentácia navrhovateľa predmetnej novely nachádzajúca sa v dôvodovej správe návrhu zákona nepredkladá systémové riešenie proklamovaného cieľa, ktorým je skvalitnenie advokácie. Ako hovorili Rimania, non quam diu sed quam bene, nezáleží na tom ako dlho, ale ako dobre. Preto sa domnievame, že vzhľadom na diferencovanosť prostredí advokátskych kancelárií, v ktorých koncipienti vykonávajú svoju prax, nemožno považovať časový rozmer koncipientúry za kvantifikátor pripravenosti začínajúcich advokátov pre výkon povolania.

Ak sa pripomienka stane zásadnou, a získa značnú podporu verejnosti (na pripomienku sa prihliada, ak ju podporí aspoň 500 ľudí), bude nielen podnetom pre otvorenie verejnej diskusie, ale tiež signálom navrhovateľovi, že táto problematika si vyžaduje väčšiu pozornosť.

Celé znenie pripomienky

"Máme zato, že odôvodnenie dotýkajúce sa Čl. I ods. 5 Návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii (predĺženie koncipientskej praxe z troch na päť rokov) je nedostatočné, ponúkajúce jednostranný pohľad na vec a vágne. Jeho relevantnosť nie je podložená konkrétnymi údajmi a štatistikami, ktoré si predkladateľ novely mohol od Slovenskej advokátskej komory vyžiadať za účelom hodnoverného podloženia navrhovaných zmien [1].

Z toho, v akom duchu sa nesie dôvodová správa a mediálne vyjadrenia zainteresovaných (predstavitelia Slovenskej advokátskej komory a Ministerstva spravodlivosti SR) vyplýva, že oficiálne proklamovaným cieľom tejto zmeny má byť skvalitnenie advokácie, čo sa má primárne dosiahnuť predĺžením doby trvania koncipientskej praxe.

Máme zato, že predĺženie koncipientskej praxe neprinesie želaný výsledok, k čomu sa aj bližšie vyjadríme. Oveľa väčšie obavy naprieč celou právnou spoločnosťou vzbudzuje fakt, že táto zmena povedie k neúmernému sťaženiu prístupu k tomuto povolaniu. Tieto dojmy sú podporované najmä skutočnosťou, že navrhované opatrenie z objektívneho hľadiska nepovedie k oficiálne zverejnenému záveru.

Máme zato, že všetky oficiálne tvrdenia, ktorými sa nutnosť predĺženia koncipientskej praxe odôvodňuje, by bolo možné podložiť údajmi, ktoré má Slovenská advokátska komora celkom určite k dispozícii, no nestalo sa tak, čo v nás vzbudzuje dôvodnú obavu, že skutočne sledovaný cieľ novely je odlišný od proklamovaného, resp. navrhované opatrenie je prijímané bez potrebnej diskusie, ktorá by potenciálne priniesla iné riešenia nastoleného problému.

Tu by sme radi poukázali na vnútornú rozpornosť vyjadrení predstaviteľov Slovenskej advokátskej komory k predmetnej problematike, keď sa na jednej strane hovorí o nedostatočnej pripravenosti a kvalite koncipientov (ako aj absolventov právnických fakúlt), no vzápätí zaznie konštatovanie potvrdzujúce náročnosť advokátskych skúšok [2], ktoré absolvovali.

Osobitná časť dôvodovej správy poukazuje na to, že návrh na predlženie prípravy na povolanie advokáta formou predchádzajúcej praxe advokátskeho koncipienta súvisí s mierou zodpovednosti advokáta pri výkone povolania. Avšak miera zodpovednosti advokáta pri výkone povolania nie je dotknutá dĺžkou koncipientskej praxe, ale až sekundárne, disciplinárnymi opatreniami počas výkonu povolania advokáta. Neúmerný nárast počtu disciplinárnych opatrení by bol považovaný za relevantný argument v tejto veci, avšak nemožno súhlasiť s tvrdením, že predĺžením prípravy na povolanie advokáta formou predchádzajúcej praxe advokátskeho koncipienta zasiahneme do inštitútu zodpovednosti pri výkone tohto povolania vzhľadom na skutočnosť, že koncipientská prax nie je nijakým spôsobom regulovaná.

Článok I Skúšobného poriadku Slovenskej advokátskej komory hovorí, že „účelom advokátskej skúšky je overiť, či má uchádzač potrebné odborné znalosti a spôsobilosť vykonávať povolanie advokáta." Teda odbornosť a pripravenosť budúceho advokáta je priamo úmerná obtiažnosti advokátskych skúšok, nie časovému horizontu prípravy. Nemožno generalizovať intenzitu a spôsob spolupráce advokátov s advokátskymi koncipientmi, a z toho usudzovať, že situácia je kritická celoplošne.

Predĺženie trvania koncipientskej praxe nebude mať podľa nášho názoru želaný efekt. Táto prax nielenže nie je nijakým spôsobom regulovaná, ale je aj na dobrej (zlej) vôli advokáta zamestnávateľa, ako a na riešení akých káuz sa bude koncipient podieľať. Rovnako toto tvrdenie potvrdzuje konštatovanie, že vzťah koncipienta a advokáta je vzťahom pracovnoprávnym, kde pri stanovovaní obsahu tohto vzťahu (samotnej náplne koncipientskej praxe) bude koncipient vždy v slabšej vyjednávacej pozícii. [3]

Vychádzajúc z premisy, že koncipienti po absolvovaní koncipientskej praxe majú veľmi diferencované pozadie, dané ako univerzitou, ktorej sú absolventmi, tak aj ich zamestnaním, jediným styčným bodom medzi desiatkami ba stovkami koncipientov po absolvovaní právnického štúdia na rôznych slovenských univerzitách a následne po absolvovaní koncipientskej praxe v rôznych advokátskych kanceláriách je advokátska skúška. Pokiaľ takto diferencovaní koncipienti uspejú na advokátskych skúškach, a následne ako advokáti konajú na škodu klienta, je naozaj chyba len v dĺžke koncipientskej praxe? Je možné očakávať skutočné skvalitnenie advokácia predĺžením koncipientskej praxe bez toho aby sa kládol dôraz na jej obsah? Stále sa však pohybujeme len v rovine dohadov a nato, aby bolo možné o tejto téme hodnoverne diskutovať bude potrebné aby Slovenská advokátska komora:

  • predložila údaje za posledných 5 rokov týkajúce sa percentuálnej úspešnosti koncipientov na advokátskych skúškach,
  • predložila údaje o disciplinárnych stíhaniach advokátov, ktorí vykonali advokátske skúšky pred menej ako 5 rokmi a advokátmi, ktorí advokátske skúšky vykonali pred viac ako 5 rokmi.

Dovolíme si vysloviť pochybnosť o tom, že vyššie spomenuté údaje by podporili tvrdenia navrhovateľa predmetnej novely o klesajúcej úrovni advokácie.

Vzhľadom na vyššie načrtnuté otázky a problémy žiadame zmeny navrhované v Čl. I ods. 5 z pripravovanej novely vypustiť, čo by ponúklo možnosť otvoriť o tejto otázke širokú odbornú diskusiu, ktorej záverom budú relevantné opatrenia, skutočne sledujúce želateľný cieľ- skvalitnenie advokácie."

Ako podporiť pripomienku?

Ak chcete pripomienku podporiť, postupujte nasledujúcim spôsobom

  1. V prehliadači otvorte adresu: https://lt.justice.gov.sk/Public/MassReviewSupportByUser.aspxinstEID=191&matEID=5304&mrEID=254150 
  2. Na ľavej strane kliknite na voľbu Registrácia (ak ste sa v minulosti už zaregistrovali, prejdite k bodu 4, 6, 7).
  3. Zaregistrujte sa vyplnením požadovaných údajov.
  4. Prihláste sa zadaním vášho prihlasovacieho mena a hesla prostredníctvom polí na to určených.
  5. Na ľavej strane kliknite na voľbu Môj profil a nastavenia. Zadajte systémom požadované údaje pre podporenie hromadnej pripomienky (povinné sú: Meno, priezvisko, úplná adresa. Ostatné nie sú povinné).
  6. Opätovne kliknite na adresu uvedenú v bode 1.
  7. Kliknite na tlačidlo Podporiť, ktoré sa nachádza v spodnej časti stránky.

Pripomienku môže podporiť akákoľvek fyzická osoba.

Ďakujeme za Váš čas a podporu.

Vladimíra Ledecká
Bc. Radoslav Pálka

Citované odkazy

[1] Vysielanie televízie TA3, relácia Hosť v štúdiu, dňa 18.7.2012, M. Števček, generálny riaditeľ sekcie civilného práva na Ministerstve spravodlivosti SR
Link: http://www.ta3.com/clanok/1002714/host-v-studiu-marek-stevcek-k-noveli-zakona-oadvokacii.html

čas: 3:45 "...čo sa prejavuje samozrejme v zvýšení počtu disciplinárnych previnení advokátov, a predovšetkým prax týchto disciplinárnych senátov Slovenskej advokátskej komory vyvolala túto potrebu diskutovať o tomto probléme.."

[2] Vysielanie televízie TA3, relácia Hosť v štúdiu, dňa 19.7.2012, Ľ. Hrežďovič, predseda Slovenskej advokátskej komory
Link: http://www.ta3.com/clanok/1002759/host-v-studiu-l-hrezdovic-o-novele-zakona-oadvokacii.html

čas: 2:26 "...to znamená, že v rámci koncipientskej praxe ide o praktickú prípravu na budúce povolanie advokáta, ktorá vyvrcholí vždy zložením advokátskej skúšky. My aj pri advokátskych skúškach, ktoré vykonávame na pôde Slovenskej advokátskej komory v posledných rokov skutočne zaznamenávame dramatický pokles úrovne vedomostí advokátskych koncipientov..."

čas: 3:15 "Ako som spomenul, tá advokátska skúška je pomerne náročná, my ju dokonca v niektorých prípadoch pokladáme za jednu z najnáročnejších pri príprave na tzv. justičné povolania..."

[3] Vysielanie televízie TA3, relácia Hosť v štúdiu, dňa 19.7.2012, Ľ. Hrežďovič, predseda Slovenskej advokátskej komory
Link: http://www.ta3.com/clanok/1002759/host-v-studiu-l-hrezdovic-o-novele-zakona-oadvokacii.html

čas: 6:02 "Musím povedať, že vzťah medzi advokátom a advokátskym koncipientom je pracovnoprávnym vzťahom, to znamená riadi sa úpravou Zákonníka práce. Na základe takéhoto poznatku je potrebné potom povedať, že za samotný obsah tohoto pracovnoprávneho vzťahu zodpovedajú obidve strany..." 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1353

Nový príspevok

na pobavenie

Komora robí chybu že chce odpáliť VSÚ, ale nás už odpálil hockto takže sme si už zvykli. Ale hociktorý VSÚ s praxou má možno lepšie skúsenosti s právom ako koncipient ktorého nepustia k slušnej robote a robí často poskoka v AK a potom v trestnom konaní už ako advokát označí spolupáchateľa ako "navrhovateľa v druhom rade" a s poškodeného spraví odporcu. Verte nie raz sa toto v spise objavilo takže advokáti si odovzdávajú skúsenosti. Advokátov je naozaj veľmi veľa a roboty málo, nečudo že si nechcú medzi seba pustiť nových ľudí. Vyzerá to tak že nielen súdnictvo, notári ale aj advokácia bude rodinným podnikom. Však konkurencia by mala sama vybrať to najlepšie, ale akosi sa to "nedarí" mladí /možno naozaj šikovní/ berú prácu starým / možno menej šikovným/ tak treba dopomôcť zákonom. A VSÚ sú skupina čo najmenej frflú a makajú tak ich nenápadne vyradíme už v prvom kole. A k advokátskym skúškam len toľko - majú povesť najľahšej skúšky /napríklad na justičnú si nemožno zobrať za cestovnú tašku vzorov a poznámok / - to nespráví len ten čo ho električka prejde. Takže nech sa v komore zamyslia radšej nad náročnosťou advokátskej skúšky a hneď si menej zdatní právnici rozmyslia či tam vôbec pojdú a kedy tam pôjdú. Niekomu stačí na naučenie rok niekomu nestačí ani desať rokov.

VSÚ | 31.07.2012 13:03
Komora úplne odpáli vyšších súdnych úradníkov!

Novela zákona o advokácii znemožní vyšším súdnym úradníkom stať sa advokátmi, keďže ako jedinej právnickej profesii im komora nezapočíta do koncipientskej praxe žiadnu prax (ani časť!!!), ktorú si odkrútili na súdoch, avšak justičným čakateľom sa uznáva celý čas praxe do praxe koncipienta. Vám to nevadí, VSU???

VSU | 31.07.2012 08:44
PoUtStŠtPiSoNe
: