Štvrtok, 29. február 2024 | meniny má Radomír , zajtra Albín
Predplatné
Štvrtok, 29. február 2024 | meniny má Radomír , zajtra Albín

Judikatúra

⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Skončenie nájmu nebytového priestoru uzavretého na určitú dobu

Nájomnú zmluvu uzatvorenú na určitú dobu, predmetom ktorej sú nebytové priestory, nie je možné konkludentne predĺžiť podľa § 676 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
26. Február 2024Občianske právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Ochrana slabšej strany a vykonanie dôkazu ex offo

Pri rozhodovaní sporu, ktorého účastníkom je spotrebiteľ, súd musí starostlivo vyhodnotiť potrebu vykonania dôkazov ex offo, aby nebolo porušené právo na spravodlivý proces.
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Vecné odôvodnenie odporu odkazom na prílohu

Zákonné požiadavky na vecné odôvodnenie odporu podaného elektronickými prostriedkami sú splnené, ak príslušná časť formulára odkazuje na jeho prílohu obsahujúcu listinnú podobu odporu vrátane jeho vecného odôvodnenia.
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Nárok na úroky z omeškania pri škode hradenej z PZP

Výklad ustanovenia § 11 ods. 8 zákona spočívajúci v tom, že poškodený má nárok na úrok z omeškania jedine v prípade uvedenom v tomto ustanovení, nemožno akceptovať pre jeho prílišný formalizmus popierajúci zmysel a účel inštitútu úrokov z omeškania.
19. Január 2024Občianske právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Vrátenie daru po smrti darcu

V prípade, ak sa prejav vôle darcu na vrátenie daru, t.j. na zrušenie darovacej zmluvy nedostane do právnej sféry obdarovaného za života darcu, účinky tohto právneho úkonu nenastanú, pričom toto právo na vrátenie daru zaniká smrťou darcu a neprechádza na jeho dedičov.
18. Január 2024Občianske právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA Povinnosť súdu vyčísliť trovy konania

Gramatický výklad § 262 ods. 2 CSP vedie k záveru, že je povinnosťou súdu prvej inštancie vyčísliť trovy konania.
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Odmena za právne služby v antidiskriminačnom spore

Neexistuje rozumný dôvod, pre ktorý by ochrana ľudskej dôstojnosti mala byť posudzovaná pre účely výpočtu odmeny za právne služby inak v spore o ochranu osobnosti a inak v antidiskriminačnom spore.
9. Január 2024Občianske právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Zjavný omyl pri platení súdneho poplatku

Ak okresný súd zastaví konanie len z dôvodu zjavného omylu pri zaplatení súdneho poplatku spočívajúcom v nesprávnom určení špecifického symbolu, dochádza k odopretiu súdnej ochrany žalobcovi.
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Zmena členov senátu po pridelení veci

Je akceptovateľné a udržateľné také prerozdelenie už pridelenej veci, že vec bude pridelená novému senátu toho istého všeobecného súdu, ktorého členom je sudca, ktorému vec bola pôvodne pridelená ako sudcovi spravodajcovi, avšak ostatní členovia nového senátu sa zmenili v súlade s rozvrhom práce.
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Určenie vlastníckeho práva a stret dvoch základných práv

Pri strete dvoch základných práv musí všeobecný súd najprv rozpoznať, ktoré základné práva strán sú v hre, a potom s prihliadnutím na všetky rozhodné okolnosti veci musí rozhodnúť tak, aby, pokiaľ to je možné, zostalo zachované z oboch základných práv čo najviac.
3. Január 2024Občianske právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Náhrada trov konania medzi žalovanými

Ak žalovaný za žiadnych okolností nebude v sporovom konaní v kontradiktórnom postavení voči druhému žalovanému, potom je zrejmé, že nemožno urobiť ani ten záver, že je jeden žalovaný úspešný voči druhému žalovanému. Úspech vo veci sa bude vždy posudzovať len vo vzťahu žalobca – žalovaný.
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Extrémne prieťahy v konaní

Ako dlho môže trvať súdne konanie? Ústavný súd rozhodol o extrémnych prieťahoch v konaní, ktoré ani po 29 rokoch nie je skončené. Podľa ústavného súdu, celkové trvanie konania na všetkých stupňoch všeobecných súdov viac ako 29 rokov je z ústavnoprávneho hľadiska netolerovateľné.
PoUtStŠtPiSoNe
: