Nedeľa, 14. júl 2024 | meniny má Kamil , zajtra Henrich
Predplatné
Nedeľa, 14. júl 2024 | meniny má Kamil , zajtra Henrich

Judikatúra

⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Dobrovoľná dražba a proporcionalita medzi hodnotou istiny pohľadávky a hodnotou založenej nehnuteľnosti

Účelom zákonnej podmienky ustanovenej v § 3 ods. 6 zákona o dobrovoľných dražbách je dodržanie proporcionality medzi hodnotou istiny pohľadávky a hodnotou založenej nehnuteľnosti. Túto proporcionalitu je však možné brať do úvahy iba do momentu oznámenia o začatí výkonu záložného práva.
12. Júl 2024Občianske právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Vypratanie nehnuteľnosti

Vlastník nehnuteľnosti, resp. jej oprávnený držiteľ, môže podať žalobu na vypratanie nehnuteľnosti od vecí podľa ustanovenia § 126 Občianskeho zákonníka, buď voči vlastníkovi týchto vecí alebo voči osobe, ktorá uvedené veci na nehnuteľnosť uložila.
9. Júl 2024Občianske právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Pohľadávka na dlžné poistné

Výkaz nedoplatkov teda nemá konštitutívny charakter, nespôsobuje vznik novej povinnosti platiť poistné a nemá ani vplyv na splatnosť poistného.
7. Júl 2024Občianske právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Posúdenie námietky nedostatočného odôvodnenia najvyšším súdom

Prístup najvyššieho súdu, ktorý sa s námietkou nedostatočného odôvodnenia vysporiada všeobecným konštatovaním, že rozhodnutie krajského súdu dostatočne vysvetľuje prijatý záver, je vo veci sťažovateľa zjavne nesprávnou a zjednodušujúcou interpretáciou úlohy najvyššieho súdu.
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Výkon záložného práva priamym predajom

Pokiaľ záložný veriteľ pri výkone záložného práva priamym predajom koná za kupujúceho a zároveň aj za predávajúceho, dochádza ku kolízii záujmov zástupcu a zastúpeného s následkom absolútnej neplatnosti právneho úkonu, a to aj v prípade vopred dohodnutej minimálnej kúpnej ceny.
1. Júl 2024Občianske právo
↳ Odomknuté

JUDIKATÚRA: Odporovateľnosť dohody o vyporiadaní BSM vo forme uznesenia o schválení súdneho zmieru

Veľký senát NS SR posudzoval, či môže tretí subjekt napadnúť odporovateľnosťou dohodu o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov vo forme uznesenia o schválení súdneho zmieru.
27. Jún 2024Občianske právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Náhrada trov pri určení vlastníckeho práva

Je opodstatnené, aby sa výška odmeny za jeden úkon vypočítala z tarifnej hodnoty ceny práva, ktorou je hodnota nehnuteľností, o ktorých vlastníctvo sa viedol spor.
25. Jún 2024Občianske právo
⁋ Premium

JUIDKATÚRA: Nepredloženie veci veľkému senátu

Ak je najvyšší súd konfrontovaný s právnymi názormi jeho predchádzajúcich rozhodnutí, od ktorých sa v namietanom uznesení odchýlil, a napriek zjavne prítomným dôvodom aby vec postúpil veľkému senátu tak nepostupuje, dopustí sa zjavného právneho omylu pri výklade noriem upravujúcich dovolanie.
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Trovy konania a účelnosť jednotlivých úkonov

Len bez ďalšieho nemožno každé podanie strán reagujúce na výzvu súdu považovať za podanie týkajúce sa veci samej. Vždy treba pri odmene za písomné podanie skúmať, či obsahovo spĺňa atribút týkajúci sa veci samej.
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Neodkladné opatrenie a geometrický plán s vyznačením výmery dotknutej časti pozemku

Požiadavka súdu na geometrický plán s vyznačením plošnej výmery dotknutej časti existujúceho pozemku v origináli nemá žiadnu oporu nielen v procesných predpisoch upravujúcich postup súdu, ale ani v hmotnoprávnych predpisoch, ktoré upravujú podrobnosti zriadenia vecných bremien.
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Súdny poplatok a nesprávny variabilný symbol

Skutočnosť, že v dôsledku nesprávnosti pri zadávaní čísla variabilného symbolu nebola platba priradená k príslušnej spisovej značke, je chybou na strane sťažovateľa. Nejde o takú chybu, ktorá by vylučovala sťažovateľa z prístupu k súdnej ochrane.
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Výklad pojmu „súdny orgán“ na účely predkladania prejudiciálnych otázok Súdnemu dvoru

Rakúska rozhodcovská komisia príslušná v oblasti boja proti dopingu nemôže Súdnemu dvoru predkladať prejudiciálne otázky.
5. Jún 2024Európske právo
PoUtStŠtPiSoNe
: