Piatok, 12. júl 2024 | meniny má Nina , zajtra Margita
Predplatné
Piatok, 12. júl 2024 | meniny má Nina , zajtra Margita

Judikatúra

⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Dobrovoľná dražba a proporcionalita medzi hodnotou istiny pohľadávky a hodnotou založenej nehnuteľnosti

Účelom zákonnej podmienky ustanovenej v § 3 ods. 6 zákona o dobrovoľných dražbách je dodržanie proporcionality medzi hodnotou istiny pohľadávky a hodnotou založenej nehnuteľnosti. Túto proporcionalitu je však možné brať do úvahy iba do momentu oznámenia o začatí výkonu záložného práva.
12. Júl 2024Občianske právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Zaujatosť sudcu, ktorý prijal vyhlásenie o vine iného obvineného

Procesný postup okresného súdu, ktorým prijal vyhlásenie spoluobžalovaných, nenarúša zásadu prezumpcie neviny obžalovaného - sťažovateľa, pretože prijatím vyhlásenia o vine súd nerozhoduje meritórne o vine žiadneho z obžalovaných.
⁋ Premium

JUDIDKATÚRA: Vypočutie pred rozhodnutím o väzbe

Len taký postup zodpovedá ústavne konformnému výkladu pojmu „vypočutie obvineného“ podľa § 72 ods. 3 Trestného poriadku, pri ktorom všeobecné súdy osobe, o ktorej väzbe sa rozhoduje, skutočne umožnia spoznať dôvody, ktoré majú viesť k jej ponechaniu vo väzbe, a účinne vznášať argumenty proti nim.
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Vypratanie nehnuteľnosti

Vlastník nehnuteľnosti, resp. jej oprávnený držiteľ, môže podať žalobu na vypratanie nehnuteľnosti od vecí podľa ustanovenia § 126 Občianskeho zákonníka, buď voči vlastníkovi týchto vecí alebo voči osobe, ktorá uvedené veci na nehnuteľnosť uložila.
9. Júl 2024Občianske právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Kamerové monitorovanie porady obhajcu s klientom

Sústavné a opakované umiestňovanie sťažovateľa do miestnosti monitorovanej kamerou pri jeho poradách s obhajcami si žiada hodnoverné a dostatočné preskúmanie konkrétnych dôvodov použitia posudzovaného opatrenia a posúdenie proporcionality z hľadiska rešpektovania základných práv a slobôd.
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Pohľadávka na dlžné poistné

Výkaz nedoplatkov teda nemá konštitutívny charakter, nespôsobuje vznik novej povinnosti platiť poistné a nemá ani vplyv na splatnosť poistného.
7. Júl 2024Občianske právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Disciplinárny postih sudcu za prieťahy v konaní

Disciplinárne stíhať za ojedinelé zlyhania osoby, ktoré, naopak, majú výborné výsledky po kvalitatívnej, ako aj kvantitatívnej stránke je skôr demotivujúce a kontraproduktívne.
3. Júl 2024Správne právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Posúdenie námietky nedostatočného odôvodnenia najvyšším súdom

Prístup najvyššieho súdu, ktorý sa s námietkou nedostatočného odôvodnenia vysporiada všeobecným konštatovaním, že rozhodnutie krajského súdu dostatočne vysvetľuje prijatý záver, je vo veci sťažovateľa zjavne nesprávnou a zjednodušujúcou interpretáciou úlohy najvyššieho súdu.
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Výkon záložného práva priamym predajom

Pokiaľ záložný veriteľ pri výkone záložného práva priamym predajom koná za kupujúceho a zároveň aj za predávajúceho, dochádza ku kolízii záujmov zástupcu a zastúpeného s následkom absolútnej neplatnosti právneho úkonu, a to aj v prípade vopred dohodnutej minimálnej kúpnej ceny.
1. Júl 2024Občianske právo
↳ Odomknuté

JUDIKATÚRA: Odporovateľnosť dohody o vyporiadaní BSM vo forme uznesenia o schválení súdneho zmieru

Veľký senát NS SR posudzoval, či môže tretí subjekt napadnúť odporovateľnosťou dohodu o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov vo forme uznesenia o schválení súdneho zmieru.
27. Jún 2024Občianske právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Náhrada trov pri určení vlastníckeho práva

Je opodstatnené, aby sa výška odmeny za jeden úkon vypočítala z tarifnej hodnoty ceny práva, ktorou je hodnota nehnuteľností, o ktorých vlastníctvo sa viedol spor.
25. Jún 2024Občianske právo
⁋ Premium

JUIDKATÚRA: Nepredloženie veci veľkému senátu

Ak je najvyšší súd konfrontovaný s právnymi názormi jeho predchádzajúcich rozhodnutí, od ktorých sa v namietanom uznesení odchýlil, a napriek zjavne prítomným dôvodom aby vec postúpil veľkému senátu tak nepostupuje, dopustí sa zjavného právneho omylu pri výklade noriem upravujúcich dovolanie.
PoUtStŠtPiSoNe
: