TlačPoštaZväčšiZmenši

Kto asi dostane váš súdny spor na stôl

19.6. 2011, 19:21 |  Admin 3

Nepovšimnuté zmeny v organizácii súdnictva

Laická verejnosť žije v presvedčení, že súd rovná sa sudcovia a verejné pojednávania a že súd len rozhoduje o vine a treste za trestné činy. Tento vžitý predsudok nemožno nikomu zazlievať, vychádza zo súdneho systému, ktorý tu bol pred mnohými rokmi a obrazu, ktorý vytvárajú rôzne médiá.

Situácia sa však zmenila. Súdy, či už okresné alebo krajské, môžu rozhodovať množstvo sporov bez toho, aby sa sporové strany, teda žalobca a žalovaný stretli tvárou v tvár, a teda dalo by sa povedať „od stola".

Čo je však zásadnejším prelomom, ktorý postrehol málokto je skutočnosť, že sudcovia už nie sú na súdoch jediní, ktorým môže vás spor ostať na stole a ktorí ho musia vyriešiť a rozhodnúť. Už skoro 10 rokov na súdoch pôsobia aj vyšší súdni úradníci.

Kto je to vyšší súdny úradník?

Nezainteresovanému čitateľovi sa pri otázke, kto je to vyšší súdny úradník možno vyjaví pán v sivom obleku, ktorý sa ku každému správa nepríjemne, pečiatkuje si svoje „nezmyselné tlačivá" a šikanuje ľudí formalistickými požiadavkami, a teda v konečnom dôsledku ide o ďalšieho darmožráča v rozbujnenom štátnom aparáte. Nečudo, už samotný názov tejto funkcie musí evokovať niečo typicky byrokratické a prívlastok „vyšší" tomu dodáva punc oficiálne povolenej arogancie.

V skutočnosti ide o právnika so skončenou vysokou školou, ktorý požíva titul Mgr. alebo JUDr. a z väčšej časti ide o mladých právnikov, absolventov, nezriedka ide však aj o skúsených právnikov s mimoriadnym odborným rozhľadom a pracovným nasadením.

Vydarený experiment

Napočudovane zavedením funkcie vyššieho súdneho úradníka v roku 2002 (zákon č. 425/2002 Z. z.) sa začali konania na súdoch reálne hýbať. Grafy sa zdvihli z červených čísel, obchodný register začal fungovať ako štandardná európska inštitúcia a prvostupňovým súdom konanie trvalo podstatne kratšie, nehovoriac o tom, že sa postupne začali „zbavovať" tzv. reštančných vecí, teda dlho prebiehajúcich súdnych sporov. Platobné rozkazy začali vydávať ľudia, ktorí mali právnické vzdelanie a nie stredoškolsky vzdelaní zamestnanci z rôznych odborov, ktorí dovtedy robili väčšinu vecí systémom „takto sa to vždy robilo" bez ohľadu na zmeny v právnej úprave. Musíme však uviesť, že čierne ovce sa nájdu vo všetkých profesiách, kde pracujú ľudia, avšak absolutizovanie vzhľadom na výsledky je oprávnené.

Čo sa za tým skrýva?

Predtým, než odkryjeme pre všetkých skutočnú realitu, radi by sme uviedli, čo patrí (okrem iného) do právomocí vyššieho súdneho úradníka. Pozrite sa:

  • úkony súvisiace s prípravou pojednávania
  • príprava hodnotenia dôkazov pre sudcu
  • príprava rozhodnutí pre sudcu
  • iné procesné úkony
  • úkony súvisiace s prípravou súdneho spisu na predloženie odvolaciemu súdu alebo dovolaciemu súdu
  • úkony vo vykonávacom konaní
  • vyšší súdny úradník rozhoduje na základe poverenia sudcu aj v exekučnom konaní (atď.)

Medzi úkony vyššieho súdneho úradníka patrí aj skutkový a právny rozbor vecí a tzv. iné úkony súdu.

Rozmýšľate čo pri týchto právomociach vyššieho súdneho úradníka robí sudca? Nebudeme krivdiť nikomu, je tu naozaj zopár úkonov, ktoré vyšší súdni úradníci nemôžu robiť, napríklad pojednávať.

Tak toto je realita

Zákon teda umožňuje sudcovi, aby celý spis zveril vyššiemu súdnemu úradníkovi na rozhodnutie resp. „prípravu rozhodnutia" (bez ohľadu na to, či ide o drobný spor alebo miliónovú kauzu, alebo či ide o prvostupňové konanie alebo odvolacie konanie). Dospeli ste teda k záveru, že na súdoch rozhodujú nielen sudcovia, ale existuje tam aj určitý iný aparát, t. j. vyšší súdni úradníci, ktorí majú vysokoškolské právnické vzdelanie, a ktorým to môže sudca „hodiť na stôl", keďže má na to zákonné zmocnenie. Čo si myslíte. Hodí?

Plat na úrovni pomocného stavebného robotníka

Úvodom si dovolíme uviesť, že plat vyššieho súdneho úradníka sa poskytuje v priemere okolo 400 až 500 eur. Na vyššie sumy však už musíte byť buď miláčikom vedenia, alebo mať v rezorte odrobenú poriadnu kopu rokov (1% zvýšenie za rok vám garantuje naozaj skvelý rast príjmu).

Podľa mnohých názorov zavedenie inštitútu vyšších súdnych úradníkov vychádzalo z toho, že „musíme nájsť niekoho na robotu", a mladí šikovní a múdri právnici budú makať, a teda radšej príjmeme troch – štyroch vyšších súdnych úradníkov, ako jedného sudcu. Áno, ale dokedy im vydrží ten entuziazmus?

Už v roku 2003 sa vyjadril predseda Krajského súdu v Banskej Bystrici, že s vyššími súdnymi úradníkmi sú len tie najlepšie skúsenosti a ukazuje sa, že táto nová hierarchia v justícii bola nanajvýš potrebná a bude v budúcnosti veľmi užitočná.

V marci 2010 sa žilinský okresný sudca vyjadril, že vyšší súdni úradníci majú pre fungovanie súdnictva obrovský a zásadný význam, keďže štát ušetril na sudcovských platoch.

V septembri 2010 sa na margo vyšších súdnych úradníkov vyjadril aj Štefan Harabin, keď pri voľbe sudcu Najvyššieho súdu bol rezortom spravodlivosti vyslaný bývalý vyšší súdny úradník: „Ani primára na ortopédii nemôže vybrať vrátnik, hoci je slušný...." Tak my, všetci "vrátnici" s vysokoškolským právnickým vzdelaním, riešiaci množstvo právnych káuz každý deň, ďakujeme za uznanie.

M. Tóthová v článku na portáli www.sudcovia.sk uviedla, že vyšší súdni úradníci sú aj tou časťou justície, z ktorej sa môžu formovať sudcovia, avšak polemizuje nad tým, či ich prax je postačujúca na to, aby sa z nich „bez ďalšieho" stali sudcovia.

Takýchto a aj obdobných vyjadrení by sme našli mnoho, stačí si prelúskať internet.

Justícia odmieta odborníkov

Ako sme si zmonitorovali na niektorých súdoch na Slovensku, nie je výnimočné, že kompletne celé spory na súde rozhodujú vyšší súdni úradníci. Keďže v súčasnosti sú pomerne široké možnosti rozhodovania súdov bez pojednávania, spis má na stole v mnohých prípadoch len vyšší súdny úradník, ktorý ho rieši od začiatku do konca. Pri konečnom rozhodnutí častokrát urobí „koncept" rozhodnutia pod menom konajúceho sudcu. Nič nezákonné, sudca si to prečíta a buď to odobrí alebo nie.

Položme si otázku. Tí mladí, múdri a ambiciózni právnici, ktorí sa po nástupe na súd do funkcie vyššieho súdneho úradníka podujali tieto spory riešiť.. dokedy im ten entuziazmus vydrží? Asi dokým pôjdu požiadať do banky o úver na bývanie a vyženú ich „svinským krokom". Nedá nám nespomenúť jednu aktuálnu skúsenosť z východného Slovenska, kedy sa jeden fundovaný a uznávaný právnik, ktorý publikoval svoje odborné názory aj v zahraničí a ktorý sa v práci nezastaví a nikdy nezastavil, dostal na funkciu vyššieho súdneho úradníka. Po obdržaní platobného dekrétu na cca 400 eur čistého dal justícii zbohom. A jej je to jedno... (nečudujeme sa starej pani justícii, veď má predsa zaviazané oči, takže odchod fundovaného odborníka asi nezaregistrovala a má aj plné ruky s tými ťažkými váhami, takže ho nemohla ani zadržať so slovami: Nechoď, veď v justícii musíme mať tých najlepších odborníkov!"). To je jeden z mnohých prípadov. Máme vedomosť aj o kvalitnom odborníkovi, ktorý zotrval na jednom z bratislavských súdov pár mesiacov a dnes je akceptovaným odborníkom v súkromnej sfére.

Dešpekt k funkcii vyššieho súdneho úradníka je enormný. Či už zo strany sudcov, či už zo strany verejnosti. Vo väčších mestách sa úradník len ohreje na stoličke a po zaučení odchádza do súkromnej sféry, ktorá ťaží z jeho vedomostí a skúseností, v menších mestách úradníci ostávajú vo väčšej miere, nakoľko nemajú inú reálnu možnosť zamestnania sa.

Rezultát

Verejnosť môže očakávať reformu súdnictva, rôzne právne zmeny na zrýchlenie konaní, zvýšenie hospodárnosti konaní, ale naplnenie týchto očakávaní predpokladá aj motiváciu (nielen) vyšších súdnych úradníkov. Tí na rozdiel od sudcov nemajú doživotné menovanie, 13. a 14. platy, rehabilitačné dovolenky a dostávajú príjem len vo výške cca jednej pätiny platu sudcu. Ak tí, čo sú motorom, nemajú palivo (v tomto obraznom vyjadrení to znamená ani materiálnu ani morálnu podporu), aký to bude mať efekt? Bez vyšších súdnych úradníkov to už v súčasnosti nejde. Súdnictvo je personálne poddimenzované, proste niekto to robiť musí. Tento článok nemal poukazovať na to, že všetci sudcovia zverujú svoju prácu vyšším súdnym úradníkom, to v žiadnom prípade, práve naopak, článok poukazuje na to, že motivované musia byť všetky fungujúce zložky systému, aby systém aj naďalej fungoval a nemôžu sa robiť takéto markantné rozdiely vo financovaní.

Kooperácia senátov a tímy právnikov v senáte, to je spôsob fungovania systému. Položte si však otázku, aký pracovný výkon po vyštudovaní vysokej školy a adekvátnej praxi by ste podávali za 400 – 500 eurovú výplatu? Je doslova zázrak, že stovky vyšších súdnych úradníkov pracujú bez prestávky dennodenne za takýto plat. Je to ten už toľkokrát spomínaný mladícky entuziazmus. Ale ten nevydrží.

Pri súčasných cenách je málokto spokojný so svojim pracovným príjmom. A ten kto aj je spokojný, ten najviac kričí a najviac sa mu médiá venujú. No zamyslite sa nad tými pár riadkami, ktoré sme napísali. Nekonfrontačne a odborne. Súdnictvo je jedným z pilierov štátnej moci a určite by ste nechceli, aby sa nad vašim majetkovým či rodinným problémom zamýšľal niekto, kto má svoje vlastné existenčné problémy, ktoré v jeho mysli určite zatienia problémy ľudí, o ktorých rozhoduje, ale človek, ktorý chce nájsť spravodlivé riešenie a má k tomu aj patričnú motiváciu. Ide však stále o toho istého človeka, len ho legislatíva ponížila na druhotriednu úroveň, na človeka, ktorý si musí prepočítavať v obchode drobné centy, aby mu vyšiel mesačný príjem aspoň na pár rožkov. Cesta tu je, nájde ju však aj ministerstvo, ktoré zrejme zdieľa len v úvode tohto článku prezentovaný názor laickej verejnosti?

Juraj Babjak a Ján Hrubala napísali v júni 2010, že odborný personál na súdoch, z ktorého časti sa formujú aj sudcovia (teda aj vyšší súdni úradníci), sú nevyhnutnou súčasťou justície, keďže mnohí vyšší súdni úradníci sú doslova „pravou rukou sudcu" a zlepšenie ich statusu si zaslúži väčšiu pozornosť.

Návrhy na riešenie

Ako už z premisy článku vyplynulo, vysokoškolsky vzdelaní právnici, ktorí majú snahu o zlepšenie systému nezarábajú ani zďaleka toľko, čo ich funkcia obnáša. Pritom na výberové konania na funkciu vyšších súdnych úradníkov sa spravidla nehlásia prominentné deti, keďže ide o nelukratívnu funkciu, na ktorej treba naozaj makať.

Ak sa však máme vyjadriť aj k niektorým systémovým zmenám, keďže nás – vyšších súdnych úradníkov považujú mnohí (možno aj z titulu svojej malosti a nerozhľadenosti resp. z titulu formálneho akceptovania zákonnej úpravy) za nevhodných na funkciu sudcu, máme aj ďalší nápad. Je úplne naivné si myslieť, že právnik, ktorý absolvuje justičnú skúšku je automaticky vhodný na všetky oddelenia súdu, a teda, že zopakovanie si vedomostí z vysokej školy na justičnej skúške dáva každému hĺbkovú znalosť zo všetkých odvetví. Veď to už aj samotná súdna rada viackrát konštatovala – máš síce justičnú skúšku, ale nebol si v praxi na relevantnom súdnom oddelení, tak STOP! Vyšší súdny úradník, ktorý je odborníkom napríklad v občianskom práve by sa mohol podrobiť len justičnej skúške z tohto odvetvia. Samozrejme, nemohol by byť sudcom trestným alebo správnym, a pod. Každodenná právna prax vyššieho súdneho úradníka v konkrétnom oddelení mu dáva záruku, že v tom svojom odbore bude mať po čase potrebný rozhľad. Tak nech sa nerobia pózy, ale začne sa rozmýšľať pokrokovo.

Kolektív vyšších súdnych úradníkov
(Ide o úzky kolektív, avšak pokiaľ s našim názorom súhlasíte, vyjadrite svoj súhlas v diskusii k článku. Ďakujeme za podporu. My naozaj chceme a snažíme sa, pomáhame, riešime a rozhodujeme po kvalitnom zvážení. Snažíme sa o spravodlivosť. Ak chcete, aby sme boli budúcnosťou justície, my vás nesklameme, máme totiž iné východiská a inú štartovaciu čiaru ako mali v minulosti iní.)

Ak chcete rozšíriť naše názory, prosíme, skopírujte do mailu link na tento článok: http://www.najpravo.sk/clanky/kto-asi-dostane-vas-sudny-spor-na-stol.html

alebo sa zapojte do diskusie a vyjadrite svoj názor, hoci aj anonymne.

Poznámka redakcie: Zaslaný článok Kolektívu vyšších súdnych úradníkov z východnej časti Slovenska bol po redakčnej a jazykovej úprave uverejnený v plnom znení. Mená autorov si autori článku neželali uverejniť zo strachu pred represiami zo strany vedenia ich súdu. Uverejnenie článku neznamená stotožnenie sa redakcie portálu najprávo.sk s vyslovenými závermi. Autorov upozorňujeme, že portál najprávo.sk už oslovil s otázkou ohľadom ich statusu a platového ohodnotenia aj samotnú Ministerku spravodlivosti Luciu Žitňanskú, ktorá prisľúbila pre portál najprávo.sk rozhovor. 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 4129
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

 
....mačka vtáčka

klamú a klamať budú a šašek na ministerstve sa bude vyhrážať rušením súdov, po novom aj informatikom sa vyhrážajú hlúposťami a priamo z najvyšších miest. Proste je to tam kindermanažment a tunelovanie, kým je čo kradnúť. Potom sa bude ako pred každými voľbami hľadať, na koho ten exkrement hodiť. VSÚ robia za sudcov skoro všetko, to je pravda. IT robotu nikto nevidí, preto bude tlak "posunúť správnym smerom firmičkám" a aj tých pár dobrých vecí sa nahradí paškvilmi, aké tieto firmičky v poslednej dobe priniesli.. Koncepcia "v telke povieme ako sme im všetkým všetko dali" ... zatvoriť spisy, vypnúť servery, zamknúť budovu a štrajkovať .. alebo vypadnúť. Nech to robia tí mudrlanti všetko sami

 
JustIT | 26.10.2018 09:29
 
Opili ich rožkom

Vraj výrazne zvýšili platy, za tie roky čo justiční zamestnanci boli v štrajkovej pohotovosti je 14 percent z tej malej tabuľky dosť málo. Tých desať percent nie je vybojované to dostanú aj ostatní štátny zamestnanci. Myslím že ani takto sa na súdy nebude nikto hrnúť pri tejto mzdovej ponuke, keď sa uvažuje o minimálnej mzde 500 eur tak to nie je nič moc. Na jednej strane počujeme o adekvátnosti zvyšovania minimálnej mzdy a asistentkám pridáme len 14 percent naviac. Ani pre zamestnancov čo už roky drú na súdoch to nie je veľká výhra. Tak si počkajme na zákon o justičnej službe / ktorý mimochodom "perlil" v medzirezortnom pripomienkovom konaní svojou nedostatočnou prípravou /. Tajomníčky dopadli najhoršie - žiadna záruka len o 14 percent zvýšený osobný príplatok .Veď vyškolení a pripravení zamestnanci justície odchádzajú za vyššími mzdovými ponukami ako je táto. Uvidíme, je predčasné sa hrdiť úspechom. Niektorí zamestnanci niektorých súdov neboli dostatočne informovaní o štrajku informácie boli prenášané medzi zamestnancami len mailami a telefonicky. Hrozba od ministerstva že ak pôjdú zamestnanci do štrajku nebudú koncoročné odmeny je neférová ba priam vydieranie, lebo robota už je odrobená, takže toto bola priam vyhrážka , lebo na tie odmeny tie asistentky s minimálnymi mzdami sú vlastne pred Vianocami odkázané. Stačilo pre justičných zamestnancov vytvoriť adekvátnu osobitnú mzdovú tabuľku a nie lavírovať medzi triedami a súdnym tajomníčkam dávať 14 percentný osobný príplatok lebo nespĺňajú kvalifikačné predpoklady. Časom tento osobný príplatok bude dorovnaný u ostatných zamestnancov na jednu sumu, lebo u nás je politika dorovnávania osobných príplatkov, aby mali všetci rovnaký aj tí čo pracujú 15 rokov aj ti čo pracujú 6 mesiacov. Celé zle.

 
DE | 10.10.2018 10:56
 
a zase o tom istom

Už roky sa nič nezmenilo, je tu opäť šanca. Ako ju využijete je na Vás justiční zamestnanci. Obabrali Vás prípravou zákona o justičnej službe / ktorý sa mimochodom pripravoval od roku 2015/, naťahujú čas. Do volieb treba vydržať /najlepšie bez štrajku a nepokojov/ a potom ďalšie volebné obdobie po o Vás nikto nebude mať záujem. Držím palce vo vašom úsilí.

 
DE | 09.10.2018 10:36
 
všetko jedno

Z vyjadrenie pani predsedníčky odborových zväzov k programnovému vyhláseniu vlády Vám všetkým zametnancom justície musí byť jasné, že opäť sa na zamestnancov justície nemyslí a nedostanú ani tých päťsto vyštrajkovaných eur. ako minulý rok. Opäť sú na začiatku. jedna vláda alebo druhá vláda všetko jedno. Ingrid Vrkočová predsedníčka Odborového zväzu Justície v SR V programovom vyhlásení sa hovorí o zefektívnení činnosti súdov aj podporou administratívneho aparátu, o stabilizácii podporného aparátu sudcu a úprave rozhodovacej činnosti medzi sudcov a vyšších súdnych úradníkov s dôrazom na zníženie zaťaženosti sudcov rozhodovaním vo veciach, v ktorých môže rozhodnúť vyšší súdny úradník. Nič sa však nehovorí o nízkom platovom ohodnotení tohto podporného aparátu a administratívy, ako aj ostatných zamestnancov v justícii. Musím teda vyjadriť sklamanie z toho, že sa do programového vyhlásenia, ako aj do koaličnej dohody nedostala veta o prijatí systémového riešenia nízkeho platového ohodnotenia zamestnancov súdov a zvýšenia investície do justície, tak ako je to napríklad u učiteľov, ktorých platy sú vyššie ako platy ostatných vysokoškolsky vzdelaných štátnych zamestnancov, a napriek tomu majú prisľúbené konkrétne zvyšovanie platov. Ciele, ktoré vláda stanovila v oblasti justície, sa dajú naplniť, iba ak sa bude komplexne pristupovať k zmenám, ktoré budú zahŕňať aj úpravu platov podporného aparátu sudcov. Jedine toto opatrenie zabráni fluktuácii zamestnancov na súdoch, prispeje k stabilizácii odborného aparátu podieľajúceho sa na výkone súdnictva, pomôže zrýchliť súdne konania a súčasne zvýši dôveryhodnosť súdnictva. Ďalej v dokumente chýba časový horizont prijatia nového zákona o justičnej štátnej službe a potreba ďalšej legislatívnej úpravy inštitútov probácie a mediácie v trestnom konaní, tak aby korešpondovala s potrebami praxe. Naše nároky síce boli našou pani ministerkou vypočuté, ale neboli do programového vyhlásenia zapracované tak, aby sme s ním mohli byť úplne spokojní.

 
všetko jedno | 19.04.2016 16:47
 
pre pracujúcich zamestnancov na súdoch 30 €

Vláda chce sudcom a prokurátorom zvýšiť dôchodky o 170 eur Prečo minister financií nekričí že nemá peniaze. Kde je vôľa tam je cesta a nám zas prestala fungovať tlačiareň.

 
Xy | 04.11.2015 17:21
 
stastne 4. vyrocie napisania clanku

Za 4 roky vlady sa nezmenilo NIC v postaveni VSU. Vraj Urad vlady "intenzivne pripravuje" nove znenie zakona o statnej sluzbe. Tak za 4 roky intenzivnej prace, by uz nieco mohlo byt. Ked bude pokracovat tato vlada, tak mozno ani dalsie roky nepojde nic a pojde sa len zo zotrvacnosti. Kto ma svoj plat ostane, zvysni budu rotovat, ako to napokon je aj poslednych 10 rokov. Tak a o 8 rokov tu bude krasne okruhle 5. vyrocie napisania clanku a vsetko pojde ako doteraz. Nie su peniaze, lebo sa dava 1300 na pristroj na telekonferenciu, asi nestaci skype a 10 eurova webkamera. Je 800.000 na odmeny sudcov a pre tisic VSU nie su peniaze a ani nikdy nebudu. Nuz skonstatujem jedno: kazdy zaraba, kolko si zasluzi a na kolko si sam seba vazi.

 
realista | 23.10.2015 19:06
 
zasluzene?

Je to hanba, minimalna mzdy sa posuva na 405 Eur a o kolko vyssie oproti tomu su platy asistentiek? Podla mojho nazoru priestor na odmeny pre sudcov by bol v takom prípade, ak by boli slusne ohodnoteni ostatni zamestanci justicie, ale urcite nie v situacii, ked ocenenie ostatnych je uplne nedostojne... A potom je tu ustavnopravna rovina - ak niekto na tieto odmeny v buducnosti siahne mozme vsetci cakat podania na US s tym, ze aky obrovsky utok na nezavislost... Ja osobne platy sudcom nezavidim - oproti sukromnemu sektoru nie su nejak horibilne - otazne vsak, ci je za tie platy odvadzana fundovana a kvalitna praca - a to je casto fakt problem...vid napr. CD Con....ting a v suvislosti s tym novela zmenkoveho a sekoveho zakona - osobitne dovodova sprava - prijimame zakon, kt. naburavame princip prav. istoty ako jeden zo zakladnych atributov pr. statu - aby sme naplnili zavazky vyplyvajuce z nasho clenstva v EU - a to vsetko len preto, ze niekto robi/nerobi, resp. nechce sa mu/nie je schopny...Vyvodenie zodpovednosti? Ale kdeze...odmeny...vsak nezavislost...po slovensky...

 
Brety | 17.10.2015 21:50
 
celé zle

zamestnancom justície porastú platy o štyri percentá - hurá to je úspech , lebo nie sú peniaze, nie sú peniaze, nie sú peniaze Prečo minister mlčal pri rokovaniach o tom že má peňazí haba dej, lebo si môže dovoliť obnoviť vyplácania odmien sudcom. Prečo nezakričal že nie sú peniaze. a/ rozmrazenie platov sudcom b/ odmeny sudcom a dôverihodnosť justície neustále klesá, tak to treba napraviť odmenami. dobre, môže byť, ale zamestnancom justície zas nevydalo. tak dnes sa mi už nechce slamkou pohnúť a neteším sa ani na tých pár korún v drobnom.

 
zamestnanec | 16.10.2015 14:11
 
a kto im za to moze

Samozrejme, VSU dostali jednorazove odmeny, sklopili usi, a zas makaju ako muly. Nedokazu sa zjednotit. Kazdy sa trasie o svoje miestecko. Namiesto strajku idu radsej k doktorovi, aby to nevyzeralo, ze nie su nespokojni. Takto ale nikdy nic nedosiahnu. A odkaz pre VSU - "prišla by som o niečo čo je mojím "životom" / trestné právo/" - kde ty zijes ? Hnacim motorom tejto doby su peniaze a nie "zobracenka" zato, co ta bavi. A este sa aj nechat zivit manzelom - wake up !

 
Mirec | 11.08.2015 09:24
 
a čo pre personál ?

Fajn že platy sudcov budú rozmrazené a čo persomál, zas nič? odbili ich nejakými kvázi odmenami. Peniaze nie sú, z čoho Vám dáme - a teraz zrazu sú a ďaleko viac ako žiadali zamestnanci justície. A zas na súdoch makajú, ako aj predtým, opili ich rožkom. :)

 
ostatní | 06.07.2015 13:51
 
prečo som tu

Som tiež VSÚ už asi desať rokov pracujem na súde. Musím povedať že je problém aj zohnať inú pracu ak chcete zostať pracovať v tom čo ste študovali, Práca asistentky vo firme mi bola ponúknutá, za dvojnásobok toho čo zarobím tu. Ale prišla by som o niečo čo je mojím "životom" / trestné právo/, Za desať rokov v treste si dovolím tvrdiť že dosť veľa viem, čo môj nový kelega nezvláda ani po troch rokoch / nie je motivovaný k študiu nového/ odkrúti si na minútu svoj pracovný čas a ide. Popri tom si hľadá nové miesto a medzičasom robí doktorát a justičnú skúšku. Od mojho príchodu som zaučila šiestich, získali prax a odišli. Variť kávu a nosiť poštu som odmietla. Samozrejme mám manžela čo mňa a naše deti živí a šatí. Môj finančný prispevok do domácnosti je minimálny. Robím to čo napĺňa moj život. jediné čo ma trápi je ohodnotenie, nie že by som trpela finančnou núdzou, ale finančné ohodnotenie odzrkadluje aj Vaše postavenie, Právnička za plat predavačky, to asi za moc nestojí. To že to tak nie je vieme len my na súdoch. Ostatní to tak nevidia. Nechválim sa tým čo zarobím, nie preto že by som to chcela utajiť, ale preto že je to málo a nie je mi príjemné hovoriť ako som za svoje vedomosti schopnosti a prácu hodnotená. Po desiatich rokoch práce na súde, by mali byť osobné príplatky pre zamestatnca vo výške stonásobku platu, aby dostali toľko čo si zaslúžia. nečudujem sa mnohým keď robotu flákajú a čakajú kedy môžu odísť, nič ich nemotivuje pracovať. A správa o stiahnutí finančných prostriedkov ministerstvom na odmeny je priam demotivujúca. Seďme a čakajme na koniec pracovnej doby. Raz nám istá nemenovaná osoba pri uvádzaní nového predsedu do funkcie na zhromaždení zamestnancov slávnostne povedala - pracujete do výšky svojho platu! No to by sme mali už desiateho po fajronte. Toto je môj príbeh, poznám aj iné.

 
VSÚ | 24.06.2014 10:12
 
Voľba

Nie, problém zohnať inú prácu nie je až tak veľký. Skôr je to o tom, či sa chcete venovať právu alebo nie. Som VSU a črtá sa mi možnosť ísť pracovať inde, kde to bude samozrejme lepšie, ale nebude to súvisieť s právom a potom sa k tomu už asi nikdy vrátim. A človek preto trocha váha, či je ochotný uberať sa úplne iným smerom, alebo ešte dá šancu svojej aktuálnej práci a bude veriť v zázrak a zmenu k lepšiemu. Jediné čo by som chcel, alebo skôr nechcel vidieť je, ako sa bude tváriť nový VSU, čo príde na moje miesto. Ale na zmenu sa už asi veriť nedá. Hlavne ak uvážime, že ministerstvo sa dušovalo ako nemá peniaze, ako ani ušetrené prostriedky vzhľadom na nevalorizáciu platov sudcov nestačia na pokrytie nákladov a musia ešte doplácať na súdnictvo, a potom si prečítame (aj keď v žiadnom masmédiu, čo je škoda), ako sa v súdnictve ušetrilo v skutočnosti takmer 900 tisíc eur a ako ich ministerstvo spravodlivosti tajne previedlo z kapitoly súdnictva na seba a rozdalo na odmeny ministerským úradníkom. Ja inak nerozumiem asistentkám, prečo pracujú na súde. Navyše ak minimálna mzda naozaj stúpne v takej miere, ako sa o tom písalo, tak prakticky budú na hranici minimálnej mzdy, ak aj nie pod. A to môžu už skutočne ísť kamkoľvek. A práca asistentky na súde podľa mňa nepatrí k práve tým jednoduchým.

 
Optimista | 23.06.2014 13:11
 
Preco to vlastne robia?

Ja nerozumiem jednej veci- preco to ti ludia vlastne robia? Ved je to zodpovedna a nie zrovna najjednoduchsia praca za plat predavacky v samoobsluhe s nulovou (skutocnou) moznostou karierneho rastu. Poznam napr. vela VSU, ktori aj po 30ke stale byvaju niekde na podnajme s dalsimi 3-4 ludmi... Skutocne je situacia taka, ze je problem najst si akukolvek normalnu pracu? Alebo to robia preto, ze ich to bavi, pripadne to beru ako poslanie a sponzoruju ich rodicia resp. priatel/priatelka?

 
Julius | 23.06.2014 08:48
 
no

Vidím to tak, že čochvíľa bude opätovne zavedený inštitút JČ a VSÚ sa stane 100%tným administratívnym článkom súdnictva bez finančného ohodnotenia a bez šance postúpiť kariérne hore.

 
m | 20.06.2014 10:17
 
Stastne tretie vyrocie

Stastne tretie vyrocie napisania clanku. Ked vysiel, bol som cerstvy absolvent a veril som, ze sa zacnu menit veci a VSU sa posunie dopredu. Zial po 3 rokoch vidim, ako to je a ze to takto pravdepodobne pojde aj dalej. Ako to vidite ?

 
realista | 19.06.2014 21:57
 
Rok 2034

VSú 2034 Rok 2034 Správy : Vyšší súdni úradníci dosiahli po dlhých rokovaniach s Ministrom spravodlivosti Marekom Ficom opätovné zvýšenie platov o 16 € Priemerné plat Vsu dosiahol 900 €. Plat sudcu dosiahol 7500 €. Rožok stojí 89 nových eurocentov Odbory vyjadrili poďakovanie vláde

 
VSúúú | 07.04.2014 14:53
 
zapad

a co maju povedat zapadniari zo 400€ platu ked vyhodniari nevyziju? pritom na zapade je vsetko drahsie..

 
Peter S | 04.12.2013 15:58
 
Výročie

Štastné druhé výročie. A znova sa nič nestalo za rok, čo by stálo za zmienku, a o rok budeme písať opät to isté:). Ostatne, už tak od roku 2008 sa viac menej nič nemení.

 
optimista | 19.06.2013 13:10
 
RE: Výročie

Optimista, akože sa nič nestalo za rok. Veď VSU odpálili z advokácie, už im neuznajú do advokátskej praxe ani deň z praxe VSU, za chvíľu sa uzavrú dvere aj k exekútorom, kde sa zavedie numerus clausus, v pláne je zavedenie justičných čakateľov a degradácia VSU na administratívu, opäť nebola valorizácia, takže ministerstvo nám už opäť reálne znížilo platy, mali sme tu aj výsmech po našej protestnej akcii. Joj, veď toľko sa udialo....

 
strike | 20.06.2013 06:05
 
nedostatok financií?

a tomu kto uveril ? Veď na platinové či akékoľvek "padáky" sa musí nájsť. Koľko zamestnancov súdov by týmito peniazmi motivovali k práci. Aj na diskriminačné žaloby sa najde, tomu verte.

 
VSÚ | 22.06.2012 12:33
 
natlakova akcia

No nieco sa stalo, bola naplanovana natlakova akcia v Bratislave, ludia sa nahlasili, poctivo dovolenky vybavili, cca tri dni pred akciou bolo cez odbory oznamene, ze zamestnanci sudov dostali prislub zvysenia platov, takze sa rusi "zajazd". Den po planovanom termine natlakovej akcie bolo vydane nove oficialne stanovisko.... ani cent. Spravu o nedostatku financii etc. prebrala tusim aj TASR.

 
optimista | 20.06.2012 19:35
 
po roku

No a už je to tu. Máme tu ročné výročie napísania tohto článku a nič sa nestalo - len situácia sa v súdnictve opäť vyhrocuje píše ďalší článok. Napriek tomu blahoželám autorom článku, lebo je to najdiskutovanejší článok na najpráve už rok. Posťažovali sme sa, ponadávali sme si a nič sa nestalo. Na článok nezareagoval nikto z kompetentných / z ministerstva sme nedostali reakciu ani od vrátnika/. No musím povedať že niekto zo sudcov sa tam predsa len vyjadril. Posmešné komentovanie pani sudkyne zo Žiliny nehodnotím, ale vďačím za príspevok sudcovi z 5.7.2011. Nikomu inému sme nestáli za vyjadrenie. V článku sa píše, že je zázrak, že stovky vyšších súdnych úradníkov pracujú denno-denne za 500-eurovú výplatu a to si tiež nemôžme nikde privyrobiť dokonca ani vykladaním tovaru v obchode. VSÚ nevyhnutná súčasť justície a pravá ruka sudcu – to sa pekne počúva ale sú to len krásne slová, Na výplatnej páske je stále rovnako. Čo nám pridali na platovej tarife, to nám ubrali na osobnom príplatku. Možno robíme menej a horšie, tak to bolo treba trochu okresať a aby ste veľmi nekričali tak vám to hneď aj pridáme. No neviem aká to bola reforma, ale pre VSÚ sa nič nezmenilo tak načo tie papierovačky. Zo súdu nám odišli ďalší štyria VSÚ /tesne pred možnosťou vykonať justičnú skúšku – asi pochopili, že im je len na zlepšenie životopisu a každá stovečka navyše poteší/ a ďalšie dve sa chystajú odísť. Ilúzie sme už stratili a strácame aj priateľov a kolegov. Ale niečo sme predsa len nadobudli, spisy rozdelili sa medzi vytrvalých. Veď noví sa musia naučiť a zabehnúť a sudcovia nechcú nezaučených. Veď kto by „pripravoval“ rozhodnutia ? Takže okrem spisov máme aj nových kolegov, ktorí potrebujú zaučiť /hádam nebudeme takí necharakterní a naučíme ich čo treba/. Takže opäť zadarmo poskytujeme svoje znalosti, šmiráky, vzory a rady novým, ktorí nás v prípade odchodu nahradia a makáme ako zmyslu zabavený, aby bolo čo najviac rozhodnutí vo výkaze činnosti VSÚ / to je teraz nová móda na súdoch, asi sa nevie čo vlastne ten VSÚ robí ???, alebo chcú odhaliť tie „rezervy“, ktoré vraj ešte máme/. Zrejme neuniklo pozornosti ani Vám programové vyhlásenie vlády. O VSÚ tam nie je ani zmienka, ale zato sa obnoví inštitút justičných čakateľov, tak treba akosi rátať s tým že z VSÚ sudca nikdy nebude. Asi preto Súdna rada nezaraďuje do svojho programu schvaľovanie úspešných kandidátov z výberových konaní na sudcu. Mám pocit že tieto výberká boli márne a z úspešných VSÚ sa predsa sudca stať nemôže, nato tu máme predsa „čakateľov“, ktorí s úsmevom na tvári už teraz tvrdia, že inak, ako v ich prospech to dopadnúť nemôže. /A ako inak by to dopadlo veď na Ústavnom súde predsa poznajú sudcov a konzultujú s nimi aj svoju budúcnosť/. Nebrali by sme čakateľov ako konkurentov, keby bola práca VSÚ patrične ohodnotená a možno zo strany sudcov aj trošku vážená. Nepotrebujeme prebrať všetku zodpovednosť na vlastné plecia, môžeme byť aj naďalej pomocníkom sudcu, písať rozhodnutia a vykonávať všetko to na čo máme kompetenciu. Možno by bolo dobre aj presne kompetencie vymedziť, aby bolo jasné čo môže VSÚ a čo musí sudca. Nie všetci sudcovia súhlasia s tým aby VSÚ písal rozsudky. Rozsudok je predsa vizitka sudcu, výsledok jeho práce, jeho prejav zachytený v písomnej podobe, zhmotnené jeho myšlienky, frázy jeho spôsob vyjadrovania jeho právny názor. On predsa je na pojednávaní a vníma aj mimoverbálne informácie účastníka, ktoré nemožno do zápisnice nijako zachytiť. Má z pojednávanie nejaký pocit a z účastníkov nejaký dojem, z ich správania, vystupovania a z ich prezentácie a ten pocit ho privedie k rozhodnutiu. Takýto pocit VSÚ , ktorý tam nie je nemá. Rozhodnutie odôvodní len na základe čítanej informácie a často krát sa musí vtesnať do názoru sudcu aj keď o jeho správnosti nie je presvedčený. Pre mnohých VSÚ je to ťažké. Veď všetkým je jasné že nie rozhodnúť je najnáročnejšie, náročnejšie je svoje rozhodnutie odôvodniť. /dobrý sudca odôvodnenie nezverí do rúk VSÚ, má predsa svoje myšlienky/ Všetkým ktorí doteraz vydržali a čakajú na nejakú zmenu prajem všetko dobré a všetkým ktorí majú možnosť uplatniť sa niekde inde, nech neváhajú a využijú akúkoľvek príležitosť k úniku. Za rok sa nič nestalo a predpokladám, že za ďalší rok sa nič nestane. S pozdravom VSÚ.

 
VSÚ | 12.06.2012 09:52
 
Výsmech

Súhlasím s predch. prispevkom, ale nevysmieva sa tu nikto vyslovne sudnej administrative a uradnikom, ale celemu Slovensku. Takto vyzera aj zvysovanie platov ucitelov a inych profesii, ktore su pre vladu tak dolezite ako predminulorocny sneh. Trebalo napisat Jeziskovi, lebo asi len on dokaze nieco zmenit.

 
good morning | 21.12.2011 11:35
 
niekto sa z nás vysmieva?

Ak je to takto, tak je mi ľúto toho papiera na nové platové dekréty a hlavne ľutujem personalistky, ktoré musia všetko spracovať, namiesto toho aby sa v kľude pripravili na Vianoce. A výsledok žiadny. Priam opačný. Zase sklamanie a výsmech. Opäť demotivačné ba priam smutné.

 
VSÚ | 21.12.2011 11:09
 
RE: niekto sa z nás vysmieva?

sa čuduješ? veď lekári zburcovali celý národ a nedosiahli prakticky nič, tak čo nejakých pár tisíc "nedôležitých úradníčkov", čo si tíško sedí a nemá iné východisko. To by musel rozhodovať o týchto veciach niekto, komu na plynulom a efektívnom chode súdnictva naozaj aj záleží a kto do neho aj vidí a nie niekto kto má agendu s dvomi bodmi: 1. predseda nssr a 2. lezenie sudcom do zadku.

 
mea culpa | 21.12.2011 11:28
 
Už to tu máme

Tak a je to tu.. Zamestnanci na súdoch, t.j. asistentky, tajomníčky a vyšší súdni úradníci sa posúvajú o jednu platovú triedu, všetko by bolo veľmi fajn a veľmi pekné, keby.... keby sa im všetkým neznížil osobný príplatok presne o to, o čo sa im zvýši tarifa... a teda funkčný plat ostáva presne rovnaký ako doposiaľ.., ani o cent viac.. aaaach...

 
pravda | 21.12.2011 09:02
 
a čo asistentky?

Dobrý večer, veľmi podrobne som si prečítala reakcie na tému sudca a VSÚ. Pracujem ako asistentka na súde a musím potvrdiť, že naozaj sudcovia ale aj VSÚ to majú ťažké. Situácia v justícii nie je ľahká. Je pravda, že VSÚ majú vzhľadom na svoje odborné vzdelanie veľmi nízky plat - iba okolo 400-500 €, narobia sa ako kone a ohodnotenie a obraz v spoločnosti o nás teda o sudcoch, VSÚ ale aj o asistentkách je veľmi, veľmi zlá. Ľudia nás doslova vidia ako darmožráčov, ktorí sú platení z daní. Dovolím si ale poznamenať či si niekto všíma aj platy nás asistentiek, veď ako všetci veľmi dobre vieme, bez asistentky sudca nemôže fungovať. Konkrétne môj plat je prosím pekne 370 € v čistom, keď to niekomu poviem, tak ma vysmeje. Povie mi niekto, ako sa dá z takéhoto platu vyžiť? Niekedy mám pocit, že si pani ministerka neuvedomuje, že na súdoch sme aj my - asistentky, teda ľudia, reálni ľudia, nie nejaké celebrity, módne vyfintené cicušky, ale baby, ktoré taktiež makajú 8 hod. denne (často aj viac) a plat majú naozaj smiešny. Dokedy pani ministerka budeme na okraji spoločnosti, nedocenené, zatracované, zosmiešňované verejnosťou (veď písanie na pojednávaní je nič, no nie?). Často pracujeme choré, nachladnuté, bez PN - to ani nepoznáme, lebo by nás naši sudcovia veru nepochválili. No a ktorá z nás by si PN-kou kazila výplatu, veď potom by sme si mohli ísť akurát tak sa napásť do parku. Odpovie mi niekto na to, ako si máme vážiť spoločnosť pre ktorú pracujeme, keď si táto neváži nás?

 
asistentka | 21.10.2011 21:50
 
VSÚ

VSÚ nemajú problém so sudcami, ale s prázdnymi peňaženkami. A hlavne s pocitom menejcenosti a hamby za ohodnotenie ich práce. To vážne pracujeme za 500 €. Však to keď niekomu poviem, tak si pomyslí že aj to rozhodnutie pod ktoré sa podpíšem stojí za 50 centov. A že právnici ! Tito s takýmto platom rozhodujú o našich peniazoch, exekúciách, trovách. Však tí nevedia o čom vlastne rozhodujú. Však tí nemajú na živobytie a starajú sa do peňazí iných. Obšajtníci akýsi.

 
VSú | 03.10.2011 11:51
 
sudca a vsu su na jednej lodi

Ako VSU si dovolim uviest, ze vychodiskom z nudze VSU nie je urcite hasterenie sa so sudcami. Ti maju tiez svoje problemi. Nenechajme sa obalamutit a skocit na hru s nazvom "problem VSU su sudcovia". Je ale vidno, ze cas celoplosnej nespokojnosti VSU s ich fin. ohodnotenim je blizko. Tak nam drzim palce.

 
jan | 28.09.2011 13:11
 
pripájam sa

Myslím že dosť bolo mojich nadčasov /zadarmo/. Dosť bolo mojej snahy o vybavenie čo najviac spisov vo svojom voľnom čase. / niekedy aj 25 hodín mesačne naviac/ Veď je tu aj moja rodina a deti. Dovolenku tiež mám ešte komplet nevybratú. A načo. Snaha sa necení. Prestávam sa snažiť. Mám toho po šesťročnej práci na plný plyn akurát tak dosť. Za celú dobu som nebola na PN ani hodinu. P- ečka nepoznám. OČR nevyužívam. Len škoda, že je moja práca aj môj život. Musím si nájsť iný zmysel života. Pripájam sa k tým lenivejším, ktorí pozerajú na hodinky, kedy zdrhnúť z roboty. Tí to majú zrátané. Za málo peňazí málo muziky. Priznávam že sa budem musieť naučiť byť pomalšia, menej ochotná, nechápavá. A najviac ma štve že musím dať zapravdu lenivejším a hlúpejším. Keď tu nie je nikto kto by ma podporil v tom čo robím a myslím že to robím dobre, doľahla už aj na mňa apatia. Nezáujem je to najhoršie pani ministerka. Zadarmo ani kura nehrabe. Vážim si svojich schopností a vedomostí. Len justícia si ich prestala vážiť. Musím sa poobzerať kde ich najlepšie budem vedieť predať. A neustálou fluktuáciou VSÚ to ďaleko s tými prieťahmi nedotiahnete. Toľká strata finančných prostriedkov na zaučenie a vzdelávanie a potom fuč peniažky z okna von. Tiež prieťahy v konaní niečo stoja štátnu pokladňu. Aj takto sa dá šetriť len nie na pravom mieste. Lepšie by bolo zaplatiť tých čo robiť vedia a chcú, ako platiť za prieťahy. Kým si ministerstvo nebude vážiť svojich vyškolených a naučených ľudí, budú aj prieťahy, aj nesprávne rozhodnutia alebo neskoré rozhodnutia. Pani ministerka kope za inú ligu ako za svojich ľudí, ktorí jej nestoja ani za odpoveď na problém ktorý ich ťaží.

 
VSÚ | 02.09.2011 10:07
 
ministerka neodpíše

Po zhliadnutí dnešných televíznych novín, kde sa naša pani ministerka oháňala vyššími súdnymi úradníkmi ako riešením proti súdnym prieťahom som sa rozhodol, že sem do tejto diskusie napíšem. Napíšem sem jedno, a to, že sa prestávam snažiť. Ak si chce ministerstvo urobiť z mladých právnikov otrokov, ktorí budú makať za sudcov za výplatu hajzelbaby, tak aká pláca, taká práca, pani ministerka. Už toho bolo dosť. Keď si nevážite našu prácu, budem zrazu hlúpejší, pomalší, menej chápavý, menej ochotný, samozrejme pod maskou vyššej dôslednosti a dôkladnosti práce. Splyniem s tým, voči čomu som sa stále snažil bojovať a stále sa snažil byť lepší a bol som na to hrdý. Otrokárstvo skončilo, ak si to tu ešte niekto neuvedomil. Smoklíte tu nad tým, že akí sú niektorí sudcovia skostnatelí a neochotní a keď príde mladá generácia, ktorá to môže zachrániť tak na to kašlete a nepodporujete ju. Hanba! Budúce voľby volím Fica a hanbím sa za to, že som vás volil.

 
ministerka neodpíše | 31.08.2011 19:39
 
bez nadpisu

Fajn sme si pokecali, ale mám pocit , že aj táto iniciatíva skončila niekde v koši. Myslím že odpoveď nebude. Veď na toto nie je čo povedať a za pravdu nám nikto nedá. A ak by aj dal, za slová si nič nekúpiš.

 
VSÚ | 31.08.2011 14:28
 
ziadost o odpoved

Vazena pani ministerka, prosime o odpoved !!!!!!!

 
fox | 28.08.2011 11:11
 
Skusenosti s ludmi

Dakujeme za pohlad zvonku. Ten zvacsa, na 99% percent byva len on sebe, o svojej firme, o svojich zaujmoch a tuzbach, a hlavne o svojich peniazoch a majetkoch.. A teraz si predstavte, ked kazdy ucastnik chce len VYHRAT, chce mat pravdu, chce byt uspesny... Ako sa clovek - pravnik - VSU - sudca musi vysporiadat so vsetkymi moznostami, trdeniami, dokazmi, ktore mu vsetci ucastnici predkladaju, hovoria na pojednavaniach.. Je to naozaj VELMI tazke. Nakolko clovek - sudca - VSU, je tak isto len clovek a nema schopnost Xaviera z X - manov, ktory vedel citat myslienky ludi. A teda pri rozhodovani, prebieha v kazdom pravnikovi individualny myslienkovy proces, kde aplikuje svoje vedomosti a nazory, musi zvazovat vsetky zakonne ustanovenia + dokazy a tvrdenia vsetkych ucastnikov (nielen tie VASE), pricom ucastnici maju dost velky potencial skreslovat fakty , samozrejme vo svoj prospech. § 172 ods 1. prvá veta O.s.p. znie "Súd môže aj bez výslovnej žiadosti navrhovateľa a bez vypočutia odporcu vydať platobný rozkaz, ak sa v návrhu uplatňuje právo na zaplatenie peňažnej sumy vyplývajúce zo skutočností uvedených navrhovateľom." Takze z tejto vety vychadzame pri vydavani platobneho rozkazu. V 1. pripade by som platobny rozkaz vydala aj ja (na zaklade Vami uvedenych skutocnosti) navrhovatel tvrdil, ze mu dlzite peniaze, t.j. sud vychadza zo skutocnosti tvrdenych navrhovatelom (nevykonava dokazovanie) a navrhovatel samozrejme vstupuje do rizika, ze ak skutocnosti nim uvedene nie su pravdive, (resp. nepreukaze ich), ze odporca bude uspesny a bude mu musiet hradit VSETKY trovy konania. Ako sa aj vo Vasom pripade stalo. Boli ste uspesny, ako pisete. Trdenia o tom, ze nieco sa deje inak na jednom sude ako niekde na inom sude, mi pridu uplne scestne, nakolko kazdy sudca, ci VSU vystupuje samostatne, posudzuje kazdu vec nezavisle a nestranne, t.j. nepracuje tak, ze teraz kolega nevydal platobny rozkaz, tak ani ja nevydam. (nie sme vo vyrobnej sfere) Ja Vam rozumiem, ze pre Vas by to bolo lepsie - vyhodnejsie, keby sa diali veci podla Vasich predstav. Ale bohuzial pravo a spravodlivost je o niecom inom, nielen o sledovani svojich subjektivnych zaujmov. Druhy platobny rozkaz by som nevydala. Ale to je len moj osobny nazor. Praca sudcu a VSU pri hladani pravdy a spravodlivosti je naozaj tazka. Verte mi. Vzdy je niektory ucastnik nespokojny s vysledkom (vychadam z pojmu spor) a pravda casto nebyva ciernobiela. Prajem Vam, aby Vas uz nikto nezaloval len tak, ze sa pomylil. To mate naozaj smolu.

 
Clovek s pravnickym vzdelanim | 07.07.2011 09:34
 
skúsenosti s VSÚ

Len sa sťažujte a ľutujte, páni právnici. Moje dve skúsenosti s právnikmi a VSÚ: 1. občianske združenie podalo na moju firmu Žiadosť o vydanie plaťáku. Podkladom bola ich faktúra podľa ich cenníka, ktorý mňa k ničomu nezaväzoval. VSÚ na OS návrh prijal a bum - vydal plaťák. Že ma odpor stál cca 2800 € , no a čo, veď to neplatí on. Prišlo pojednávanie a OS a následne KS ich žalobu zmietol zo stola. Nemohol sa dotyčný VSÚ trošku zamyslieť a zamietnuť návrh a nariadiť pojednávanie , ako sa to stalo napr. v identických prípadoch na iných OS ? 2. istá dodávateľská firma-DF podpísala zmluvu s inou firmou, ktorá má určitý počet písmen v názve zhodný s názvom mojej firmy. Firma dohody a faktúry neplatila, nuž DF postúpila pohľadávku advokátskej kancelárii ( podľa ich webu "renomovanej" ) tam to niekto , tiež s titulom JUDR. zobral do ruky , pozrel na www.orsr.sk a keďže sa mu nejaké písmenká zhodovali, šup ho - podal žiadosť na plaťák na moju firmu. Že mu nesedelo IČO, sídlo , konatelia, spoločníci ( ani podľa histórie) , nevadí , zhodných je pár písmeniek, nie ! Na príslušnom OS to zase niekto s titulom JUDr. - tzv. VSÚ zodpovedne skontroloval a vydal plaťák. Že mu nesedelo IČO, sídlo , konatelia, spoločníci ( ani podľa histórie) , nevadí , zhodných je pár písmeniek, nie ! samozrejme som podal odpor ( zase som platil ) a teším sa na pojednávanie. Viete si predstaviť takýchto ľudí v atómke , na letisku, v chemickej továrni ?

 
človek | 06.07.2011 13:29
 
reakcia na akciu

Davám za pravdu tomuto múdremu sudcovi. .. úfam v lepšiu budúcnosť .. Every flower must grow through dirt.

 
Truth | 06.07.2011 08:26
 
reakcia

vyjadrujem podporu kolegom VSÚ pri ich snahe dosiahnuť adekvátne spoločenské aj materiálne ohodnotenie svojej práce... je nepochybné, že bez existencie inštitútu VSÚ na súdoch by nebolo možné s plnou vážnosťou hovoriť o efektívnej justícii, o vybavovaní jednotlivých vecí bez prieťahov... už sme si zvykli na to, že časť odbornej práce je na ich pleciach... kolegovia sudcovia mi iste dajú za pravdu, že pri pomerne stabilnom zvyšovaní sa súdivosti obyvateľstva v posledných rokoch, zvyšovaní počtu a náročnosti donedávna niektorých tzv. tichých agend (najmä exekučnej so súčasným akcentom na práva spotrebiteľa) by to bez VSÚ na súdoch zrejme nešlo, jednoducho by nebolo v možnostiach samotných sudcov vybaviť všetky veci v primeranej lehote (ak je tu v súčasnosti snaha o zabránenie prieťahom v súdnom konaní, táto by dostala pár veľkých polien pod nohy - je ťažké si predstaviť, že popri štúdiu spisov, pojednávaní a písaní rozsudkov by som stihol vydať množstvo platobných rozkazov, poverení, procesných rozhodnutí atď. bez toho aby sa to odrazilo na rýchlosti konania)... je teda nepochybné, že miesto pre VSÚ v justícii je, tento inštitút sa etabloval a osvedčil v praxi, je preto smutné, že štát (spoločnosť ?) si túto skutočnosť len málo uvedomuje... dúfam, že politické hry s justíciou sa skončia a budú sa riešiť jej problémy, medzi ktoré určite patrí aj postavenie VSÚ vrátane ich náležitého materiálneho ohodnotenia a zákonnej úpravy ich statusu...

 
sudca | 05.07.2011 12:56
 
nemám

to fox: to je urcite len provokacia, normalny inteligentny clovek v justicii sa takto nesprava, s takym arogantnym spravanim som sa nestretol nikdy a robim pre piatich sudcov, vsetci sa spravaju ku mne ako k seberovnemu a uznavaju, ze moja praca je ok a ze by sme mali byt viac ohodnoteni ale oni s tym nic nenarobia. ale spravaju sa s respektom. to majka: nerozculuj sa, nevsimaj si ju, to su len hluposti, to nemoze byt sudkyna za tym, takto sa predsa nijaka nesprava. to je len nejaka hlupa provokacia, neskaz si kvoli tomu den.

 
nemám nič | 30.06.2011 23:13
 
jóóój

Ja mám veľmi dobré skúsenosti s VSÚ, zatiaľ som mala dvoch, obaja sú moja pravá ruka v práci, ale čo je nemej dôležité, sme osobní priatelia. Neviem si bez VSÚ predstaviť prácu sudcu, do rezortu som nastúpila v roku 2003, po 8 ročnej súkromnej praxi, ktorá ma nenapĺňala a preto som využila možnosť prihlásiť sa do výberového konania na funkciu sudcu v roku 2003 a uspela som. Na vašej stoličke nechcem a nemám dôvod sedieť, vám odporúčam opakovane sadnú´t si buď na stoličku sudcu alebo si sadnúť na stoličku advokáta na ktorej som ja sedela tiež náhodou 8 rokov, kým som prešla do justície. takže viem, čo je to robiť na seba. A len preto som si dovolila napísať vám, že nerobíte na sudcu ani za sudcu. Vy, ale milé a kolegyne a milí kolegovia, ste zatiaľ na sena nikdy na rozdiel odo mňa v tom pravom slova zmysle nerobili. Prácu VSÚ si neskutočne vážim, ale milé deti, čo je veľa, to je dosť. Inak, volám sa Beáta Svediaková a pracujem na Okresnom súde Žilina. Držím vám palce, len trošku by nebolo na škodu veci, zjemniť slovník. Ale chápem anonymita má možno pre svoje čaro. Držím vám všetkým palce vo vašich aktivitách. S úctou

 
nemám | 30.06.2011 21:43
 
RE: jóóój

Som veľmi rada, že nemusím s vami robiť pani sudkyňa, ak je niekto s niekým osobným priateľom a nazýva ho "milé deti", tak to svedčí o charaktere tohto človeka viac než dosť. Myslím, že ste práveže potvrdila premisu článku. Milá pani sudkyňa resp. pardón naša veľká pani matka, ja robím od 2003 roku VSU a predtým som robila 5 rokov v súkromnej sfére, no bohužiaľ som nemala toľko šťastia (určite to nazvete neschopnosťou, pani matka.... ), takže viem, čo je to robiť na seba. Ale toto vaše správanie je úbohé a je to len provokácia, takže tvrdenia že "prácu VSU si neskutočne vážim", veď vidíme... beriem ako zhnité hrušky na zemi, tiež to má takú úroveň. Slovník by ste ale mali zjemniť vy pani sudkyňa - matka naša, lebo ste vôbec nepochopili premisu článku. A to je pre vás ako sudkyňu dosť úbohé. Radšej ste sa nemali sem ani ozývať, lebo celé vaše divadielko tu vyznieva ako provokácia a pre vás len sranda, na ktorej sa aj s kolegami dobre pobavíte, pani... sudkyňa. A mimochodom, nereagovali ste ani na jeden argument, ktorý vám bol vytknutý, len dookola to isté. Ale ja sa vyjadrím k tým vašim tvrdeniam: Na vašu stoličku si sadne rád každý VSU za váš plat. A čo sa týka anonymity: Vy ste za vodou pani sudkyňa - matka naša, ale nás môže prepustiť hocikto hocikedy, tak sa nečudujte a neporovnávajte. Veď sme len dietky nevinné, prostoreké, hlúpučké...... A tú úctu ste si mohli odpustiť. Dúfam, že sa vyjadria aj ostatní, lebo toto vaše vyjadrenie dúfam nie je vyjadrenie za všetkých sudcov.....

 
Maja | 30.06.2011 23:07
 
Kolegovia VSU,

neverím, ze autor príspevku co nas posiela " uz sup pracovat " je sudcom. Sudca by nas problem neuzavrel takym nemoralnym arogantnym vyrokom " ak sa Vam nepaci, treba odist ". Sudca dobre vie akou mierou prace prispievame do jeho pracovneho vykonu. Zrejme sa jedna o provokaciu, niekto ma zaujem, aby sudcovia a VSU bojovali proti sebe.

 
fox | 30.06.2011 22:01
 
Nedá mi ešte raz nenapísať

Nedá mi ešte raz nenapísať. Mrzí ma, že prezentovaný názor kolegu sudcu/sudkyne je takýto. Aj my máme na súde večne nespokojných sudcov. Asi nemá dobré skúsenosti s VSÚ. Môžem povedať, že pri premnožení právnikov absolventov aj miesta VSÚ boli často obsadzované „po známosti“. Ale počúvame názory aj opačné, keď je sudca mimoriadne spokojný so svojím VSÚ a súhlasí s názorom, že sme neohodnotení. Sú to sudcovia profesijne starší, ktorí zažili aj obdobie bez VSÚ. Vedia, že ich VSÚ odbremenili od vykonávania často nepríjemných úkonov ( ako napr. počítanie trov a súdnych poplatkov v konaní...), ktoré zdržujú sudcu v práci. V trestnom oddelení sudca po rozhodnutí odovzdáva celý spis na dokončenie VSÚ a v exekučnom oddelení, kde robí VSÚ prakticky všetko pri nápade 1400 spisov / na našom súde za pol roka/. Pán kolega – sudca, VSÚ rozhodujú pod svojím menom a sú plne zodpovední za svoje rozhodnutia. Ďalej sú tu spomínané vyhotovenia rozhodnutí, ktoré sa skrývajú pod rúškom „príprava rozhodnutia“ pod menom sudcu. Nebojím sa povedať, že sudcovia často krát využívajú túto možnosť. Tiež musíme komunikovať s účastníkmi, pohotovo reagovať a protokolovať / podotýkam bez asistentky/, pri dožiadaniach, výsluchoch. VSÚ už ovládajú jazyky a prácu s počítačom, orientujú sa v registroch, študujú, hľadajú informácie a zúčastňujú sa na školeniach, kde získavajú vedomosti. V praxi vidím, že oblasť vzdelávania mnoho sudcov zanedbáva, a preto si dovolím povedať, že mnohí presahujú vzdelanostným potenciálom aj sudcu, ktorý na sebe nepracuje. A ako sme odmenení za našu prácu, snahu a nadčasové hodiny, ktoré bez odmeny venujeme našim účastníkom a aj sudcom ? Áno, pracujeme za seba a na seba, ale často krát aj za sudcu. Nevadí nám to, len chceme aby sa veci pohli, aby neboli reštančky a aby sme dostali za naše vedomosti a prácu adekvátnu odmenu. Doteraz sme nefrflali, tak ako frflali sudcovia, ale asi je načase, aby bolo počuť aj nás. Sudcovia dostanú svoj plat trinásty, štrnásty, dorovnanie. Nám zrušili hodnotenia, ktoré nám mohli pridať 3 percentá ročne na plate. Zrušená bola valorizácia, na osobné príplatky nie sú peniaze. Takto nám prináleží ročne zvýšenie 1 percento za odpracovaný rok. To je 5 eur v hrubom ročne. Je toto spravodlivé? Ako sa dá zabrániť vznikajúcej apatii a ako sa dá udržať záujem o prácu? Držím palce všetkým vytrvalým VSÚ!!!

 
VSÚ | 30.06.2011 10:54
 
reakcia

Vážení kolegovia VSÚ, ja skutočne nerozumiem, prečo nejdete pracovať do výrobnej sféry alebo do advokácie, keď ste takí ukrivdení. Mali by ste uvedomiť, že nepracujete ani na sudcov, ani za sudcov, ale výlučne na seba a za seba. Skutočne ak sa vám nepáči, treba odísť. Začínam mať pocit, že sudca v tejto republike už môže aj za to, že po jari nasleduje leto, po lete jeseň, po jeseni zima. Všetkým by sa vám zišla aspoň na pol roka si sadnúť na stoličku sudcu alebo advokáta, aby ste pocítili zodpovednosť za svoje rozhodnutia. Tiež by bolo fajn, keby ste vyskúšali pojednávať a komunikovať s účastníkmi, protokolovať, byť pohotoví, reagovať na všetky vyjadrenia účastníkov prednesených priamo na pojednávaní a pod ..... A už šup pracovať, prestanete v pracovnej dobe a ostane vám viac času na prácu.

 
nemám | 29.06.2011 10:40
 
RE: reakcia

Vazena pani kolegyna - sudkyna, Vam by sa asi zislo si na pol roka sadnut na stolicku VSU a vyzivovat rodinu za stravne listky a par sto eur. Vase nazory sa ani nedaju komentovat, ked jeden sudca posiela kolegu pravnika zo sudu do vyrobnej sfery len pre to, ze ten poukaze na svoju zlu socialnu situaciu a uvedie, ze ma rovnako zodpovednu funkciu ako sudca, tak je to ubohe. Vlastne, nic prekvapujuce... Dalo sa to ocakavat.. Precital som si cely clanok este raz a nepostrehol som, ze by tam sudcov niekto z niecoho obvinoval, ale ak sa citite ukrivdena, ze vas vsetci obvinuju, ze za vsetko mozete, mam pre vas radu - vyrobna sfera alebo advokacia. VSU praveze pocituje dostatocnu zodpovednost za svoje rozhodnutia, nikto iny totiz za jeho rozhodnutia nezodpoveda len on sam. Na rozdiel od vas vsak nema primeranu financnu kompenzaciu. Nikto vam neberie vas status ani nekritizuje vas, tak preco ten utok? Nikto nespochybnuje vasu zodpovednost ani vasu pracu, ale preco nedoprajete lepsie socialne postavenie vasim kolegom VSU? Mimochodom, na sude existuju rozne oddelenia a agendy, kde VSU musi s ludmi komunikovat a taktiez byt pohotovy, reagovat, protokolovat (na rozdiel od vas vsak vo vacsine pripadov bez asistentky)... Ale to z tej vysky nevidno, chapeme. Prajeme vam vela uspechov a uzite si dorovnanie platov a 13 plat. Zasluzite si ho jedine vy - sudcovia.

 
mea culpa | 29.06.2011 11:28
 
RE: RE: reakcia

K+ mea culpa. súhlas! pripájam sa k prianiu pre pani sudkyňu,

 
Maja | 29.06.2011 11:51
 
klobuk dole

Klobuk dole pani kolegovia, za clanok,ktory som si na tomto mieste mohol vdaka Vam precitat. Najskor som sa dobre zasmial, ako trefne ste to napisali, potom mi bolo pomaly do placu, ked som si uvedomil, ze vsetko, co je tam, je pravda. Napriek skutocnosti, ze clanok je uplne vycerpavajuci, dovolim si este dve poznamky k tomu uviest: 1. Pre VSÚ aj s justicnou skuskou je takmer nemozne stat sa prokuratorom alebo sudcom. To su povolania pre "inych ludi". Preto mnohi uvazuju trebars o advokacii. Tu vsak narazia na problem. Aj ked maju justicnu skusku, ktoru SAK uznava za advokatsku skusku, prax VSU na sude sa nerovna praxi advokatskeho koncipienta, ale za prax advokatskeho kocipieneta sa zapicitava a to v jednej polovici, maximalne vsak v rozsahu 1 rok. To teda znamena, ze VSU so sedemrocnou praxou a s justicnou skuskou ma zapocitany len jeden rok praxe advokatskeho koncipienta. Preto skor ako sa stane advokatom, bude musiet odpracovat minimalne este dva roky ako koncipient. V tejto veci sme uz aj pisali na ministerstvo, poukazovali sme na Cesky model, kde sa prax zapocitava rovnocenne. Uvidime, ci sa daco udeje.... 2. Ako uz poukazujete na biedne platy, na mieste je uviest aj to, ze keby som bol nejakym robotnikom za pasom a malilo by sa mi 400 € mesacne, este stale by som to mohol riesit napr. tym, ze zacnem podnikat, alebo si najdem este aj inu pracu po veceroch...zakon o statnej sluzbe nam to vsak znemoznuje, cize svoj plat nemozeme realne nijako navysit. A to uz nehovorim o skutocnosti, ze v sukromnej sfere niektory zamestnavatelia preplacaju nadcasy, co by sa na sudoch v SR asi stat nemohlo.... Zaverom chcem len uvies, ze ak autori clanku budu suhlasit, a ak je tu tato moznost, bolo by vhodne tento clanok zverejnit na nejakom mieste s vacsou citanostou. Ak by sa skontaktovali nejake denniky a tyzdenniky, mohla by sa aj verejnost o nase zaujmy trosku zacat zaujimat a tym by sa vytvoril tlak aj na ministerstvo....snad by sa tym aj daco dosiahlo, bo takto si tu my darmo budeme navzajom pisat, co nas trapi....

 
Justice for all??? | 28.06.2011 22:49
 
Súhlas s článkom

Ja som v justícii vyše 20 rokov vždy vo funkcii VSÚ alebo jeho "predchodcu" súdny tajomník. Petícii som podpísala za tie roky najmenej tucet. Týkali sa zlepšenia postavenia VSÚ tajomníkov a asistentov senátu. Sľuby boli zlepšenie nikdy. Finančné ocenenie úbohé šikovný mladý ľudia z justície utekajú. Vo funkcii VSÚ sa vzdelanie neváži. Každá z doterajších ministerstiev spravodlivosti sa tvárila akoby sme neexistovali.Držím palce mladým kolegom, prajem veľa trpezlivosti v ich snahe oboznámiť verejnosť s tým že justícia to nie sú len sudcovia. VSÚ skutočne môže ostať dlhšie vo funkciil ak ju živý manžel, rodič alebo trie biedu. Samozrejme známy jej nebudú veriť že s vysokou školou robí za taký úbohý plat.

 
VSÚ | 28.06.2011 21:20
 
porovnanie

Len tak pre pobavenie. Nemusíme sa baviť o platoch výrobných robotníkoch, ani sa porovnávať s platom sudcu, či asistentky. Robotník vo výrobe si svoju vyššiu mzdu odnesie na častokrát zničenom zdraví a naše asistenky tiež majú svojej roboty často až nad hlavu a vďačnosti od sudcu žiadnej. O sudcoch a ich výkonoch budem v tomto smere radšej mlčať. Minule som však bol na pumpe povysávať auto (hypotéku našťastie platiť nemusím, manželku a deti nemám, takže som si dokázal na tú ojetinu požičať). Za 10 minút vysávania zaplatíte do automatu 50 centov. To sú tri eurá na hodinu. Pri plate VSÚ 500 € v čistom mesačne, pri 22 pracovných dňoch v mesiaci a 7,5 hodinách (hahaha) v práci denne to vychádza, že čistá hodinová mzda VSÚ je....3,03 € za hodinu. Z uvedeného vyplýva, že moja čistá hodinová mzda VSÚ až o celé tri centy presahuje hodinovú mzdu vysávača na benzínke. Keď som počas školy robil v reklamnej agentúre, kočky čo robili hostesky v obchoďákoch dostávali v čistom 80-120 Sk/hodinu....pred takmer 10timi rokmi. Dosiahnutý stupeň vzdelania hostesiek vtedy, ani vysávača teraz, som nepreveroval.

 
komik | 28.06.2011 07:35
 
si to pozrite páni doktori úradníci!

Keď som dnes videl tento článok v Hosp.novinách: http://hnonline.sk/slovensko/c1-52121320-lipsic-chce-uradnikom-menit-platy tak som skoro stratil reč. Tak nejakí úradník na nejakom energetickom úrade či dákom banskom úrade si užíva tisícku mesačne, O troch tisíckach na nejakom pozemkovom úrade kde sa určite pretrhnú od roboty ani nehovorím a pilier štátnej moci, ktorý je každodenne v médiách, a kde sa vybavujú veci týkajúce sa základných ľudských práv a ústavných práv zneužíva právnikov za nejakých 500 eur? Pozrite si ten článok a potom môžete milí vyšší súdni úradníci pokojne aj zinfarktovať, že za aké drobné vôbec makáte. By som sedel celý deň s kávičkou a novinami na vašom mieste.....

 
norex | 20.06.2011 18:29
 
RE: si to pozrite páni doktori úradníci!

norex, nemyslim, ze ten sarkazmus je na mieste . ohladom platov v mediach len pre zaujimavost - v roku 2009 (presne 5. maja - mam to odlozene) uverejnil novy cas, ze sa vyssim sudnim uradnikom zvysil plat za 5 rokov z 28 000 SKK na 40 700 SKK, teda na dakych 1400 EUR. Si obcania pomysleli, ze jako je nam fajno, ze? A tiez hlupost do neba volajuca. Neviem koho tam zapocitali a kde urobili soudruzi chybu.

 
mea culpa | 27.06.2011 12:00
 
Úplný súhlas!

Ako kolektív VSÚ nemenovaného bratislavského súdu sa plne stotožňujeme s každým slovom v článku a tiež si myslíme, že ohodnotenie našej práce je úbohé, demotivačné a je hanbou našej justície. Jediné čo nás drží pri tejto práci je náš entuziazmus, ale v skutočnosti nás živia manželia, rodičia, prípadne partneri (a túto situáciu ešte umocňuje to, že musíme s týmto platom vyžiť v hlavnom meste, ktoré je považované za jedno z najdrahších v európe ... a určite nie je pravdou, že na tieto miesta sa hrnú vsú z východu, nakoľko títo majú podľa našich informácií ďaleko vyššie osobné ako my tu). Zabezpečenie existenčných potrieb (tá spomínaná hypotéka) a založenie rodiny je z našich platov priam nemožné. Je naozaj normálne, aby sme sa ako vysokoškolsky vzdelaní po piatich a viac rokoch praxe hanbili zverejniť výšku našich platov aj medzi priateľmi? Rozdiel medzi platom vsú a sudcu je 4/5 kdežto rozdiel medzi platom vsú a stredoškolsky vzdelanými pracovníkmi na nižších úrovniach je minimálny (pár eur) ... pritom VSÚ pripravujú drvivú väčšinu rozhodnutí vo veci samej. Bolo by vhodnejšie naše platy priblížiť skôr k platu sudcu a nie naopak. So zmenou vlády sa taktiež musíme báť či nenastanú také zmeny, ktoré nám opäť znemožnia aj minimálny profesionálny rast. Na funkciu sudcu máme pritom ďaleko lepšie predpoklady ako človek, ktorý v živote nevidel súdny spis. Všade sa rozpráva, že kríza už ustupuje, avšak v našom odvetví zrejme stále pretrváva ... dokedy bude naša vláda šetriť na tých, ktorí výrazne prispeli k zefektívneniu a zrýchleniu konaní na súdoch a ktorí by si dôstojnejšie ohodnotenie zaslúžili?

 
nespokojní VSU | 21.06.2011 08:52
 
RE: Úplný súhlas!

odpoved na vasu otazku polozenu v poslednej vete je taka, ze dovtedy, dokym ona nenajde odpoved na otazku PRECO by to mala robit? Ked aj uvidia takuto iniciativu, tak si povedia, ze sudnictvo ma vykony, koncia sa veci, je to v poriadku. A kto su ti VSU? To aj taki su tam???

 
mea culpa | 27.06.2011 11:42
 
Z vlastných skúseností

Som už päť a pol roka VSÚ zaučila som už 5 nových VSÚ a všetcia odišli na lepšie / nikto mi za to nič nedal a bola to práca o oddelenie naviac minimálne na tri a pri tých nešikovnejších aj viac mesiacov /. Aj hypotéku sme s manželom dostali, ale vďaka jeho a nie môjmu zárobku. V banke sa ma aj dvakrát spýtali či mám ozaj vysokoškolské vzdelanie. Akosi nechceli veriť, že právnik môže mať takýto plat. Prečo som zostala ? Lebo ma, moja práca baví a vďaka bohu ma má kto uživiť. Ale keď mám povedať pravdu hanbím sa za to koľko zarábam. Teraz sa opäť otvorila diskusia o platoch sudcov , ktorým sa ide dorovnávať plat a práve z tohto dôvodu na nás asi opäť nezvýši.

 
VSÚ | 27.06.2011 10:59
 
RE: Z vlastných skúseností

Pani kolegyna, ja robim na sude ako uradnik uz osmy rok. Zaucil som tolkych, ze uz ten zoznam asi bez dlhsieho premyslania ani nenapisem kompletny. Preco este nie som sudca alebo prokurator? Lebo nie som vyvoleny a ziadne zakonne zmeny to nikdy nezmenia, proste to vzdy bude tak ako to bolo stale. A o tom dorovnavani sudcovskych platov ani nehovorte, to budu sudcovia chodit este viac vysmiati ako doteraz a este vacsie kopy spisov budu nosit svojim VSU na vypracovanie, nakolko im ostane viac penazi na dovolenky a vylety... A VSU makaj, ved aj tak nemas kde ist, pravnikov je vela, ak sa ti nepaci, vyberieme dalsieho somara, co bude makat za stravne listky a par drobnych. Takze ocakavam, ze tato iniciativa nasich kolegov asi zapadne za par tyzdnov a uz po nej ani pes nebrechne, nie je to totiz zaujimava agenda pre nikoho. Hlavne ze ked sa hovori o sudoch, tak sa stale hovori len o sudcoch a ich praci.... sa zobudte ludia konecne.

 
mea culpa | 27.06.2011 11:34
 
trefne

Absolutne trefne ... do detailu opisane ako to chodi na sude ... 90 % rozhodnuti robia vyssi sudny uradnici a niekedy aj tych zvysnych 10 % je len formalne podpisane sudcami ... sudca s justicnou skuskou sa nerovna vyssiemu sudnemu uradnikovi s justicnou skuskou aj ked maju rovnake vzdelanie a este ktomu robia vacsinu agendy

 
j | 23.06.2011 11:47
 
Konečne sa táto téma otvorila...

Konečne sa táto téma otvorila. V médiách sa neustále hovorí o nízkych platoch v zdravotníctve a v školstve. Chceli by sme vidieť, koľko by tu vydržal taký pedagóg ! Robíme pre viacerých sudcov, lepšie povedané za viacerých sudcov. Cesta spisu ide cez vyššieho súdneho úradníka, ktorý spis preštuduje, vyzve na odstránenie vád návrhu, vyzve na súdny poplatok a potom podľa výšky sporu vec buď sám rozhodne (ak ide o drobný spor, t. j. do 500,- Eur) alebo pod „rúškom“ právneho rozboru vypracuje koncept rozsudku, pod ktorý sa sudca len podpíše. Najviac nás vie naštvať, keď sudcovia, ktorí sa neustále sťažujú koľko vecí majú, pojednávajú za deň 6 vecí, z toho je 5 vecí na verejné vyhlásenie rozsudku, vypracovaných vyššími súdnymi úradníkmi....... (Zároveň týmto ďakujeme tomu, kto vymyslel úpravu tzv. drobných sporov, nakoľko v týchto veciach sa nenariaďuje pojednávanie a všetky končia u v.s.ú.). Okrem toho máme pridelené viaceré agendy, je len otázkou času, kedy nám tu z toho hrabne. Robíme za sudcov ich civilné, obchodné, opatrovanské, trestné veci a tzv. bočná agenda (Rob, Ro, D, Er) stojí bokom, pritom ak príde nejaká sťažnosť, sme zodpovední my. Povedzme si to na rovinu – príliš sme si sudcov rozmaznali. Takmer každá vec, ktorá je právne náročnejšia, vyžaduje si dlhšie štúdium, vyhľadávanie judikatúry, aplikovanie nariadení EÚ a podobne, končí u v.s.ú.. Nie je taktiež únosné, aby každý rozhodnutý spis sudcu končil u v.s.ú. na napísanie rozsudku. Sudca by si podľa nás mal písať rozsudky sám, lebo len sám vie, prečo tak rozhodol......vie ? Platy odborne zdatných ľudí v justícii sú výsmechom ! Preto by sa malo niečo urobiť a nielen čakať na ďalšie sľuby. Čo by asi tak pani ministerka urobila, ak by všetci v.s.ú. podali hromadné žiadosti o skončenie štátnozamestnaneckého pomeru ? Neviem či by našla toľko východniarov ochotných za túto doslovne almužnu pracovať vo väčších mestách, kde zohnať prenájom za slušnú cenu je takmer nemožné a to nerátame s neustálym zvyšovaním cien. Mnohí z nás sú živitelia rodín a keď si uvedomím, koľko zarába robotník bez VŠ vo výrobe..........a to príde domov s čistou hlavou, nenosí si prácu domov ! Takže porovnajme „platy VSÚ zo Západu versus robotníčka vo výrobe!“ Takže ako je zhora uvedené priemerný plat VSÚ je okolo 500 eur v čistom a ako väčšina našich kolegov vie aj zo súdnych spisov, plat robotníčky vo výrobe je v čistom v priemere 600 eur. VSÚ je vysokoškolsky vzdelaný odborník s načítanou judikatúrou a prípadne justičnou skúškou. Robotníčka vo výrobe je žena, ktorá si odrobí svoju snemu, príde domov a nemusí premýšľať nad prácou, ako napr. urobila som všetko potrebné v tom spise, zajtra musím urobiť ten a ten spis, nakoľko mi končí lehota, a milión iných otázok, ktoré človeku koľkokrát nedajú spať. Takže milí kolegovia, sme naozaj ako robotníci vo výrobe, ktorí prídu ráno k počítačom a makajú na rozhodnutiach za omnoho menší plat ako naozajstní robotníci vo výrobe? Odpoveď je áno, sme. Zabudnite na hypotéky, lepšie dovolenky a ocenenie našej práce aspoň slovíčkom ďakujem..... Zaujímavá by bola štatistika pohybu vyšších súdnych úradníkov na súdoch, nakoľko pre nízke platy mnohí justíciu i keď neradi, opúšťajú, nakoľko sú nútení, inak by bola ich existencia ohrozená. Kým sa nový v.s.ú. zaučí, prejde tiež nejaká doba........a to sa tiež podpisuje na prieťahoch v konaní. Pamätáme si na mediálne prepieraný prípad prepustenia Karola M.. Vtedy nás napadlo jediné: „Asi nejaký v.s.ú. vec nesprávne právne posúdil....“ Už sa spamätajte ! Ak sa s tým neurobí teraz nič, tak už nikdy...... Navrhujeme zvýšenie platov na minimálnu výšku polovice platu sudcu. Veď okrem pojednávaní robíme takú istú prácu ako oni....

 
VSU zo Západu | 21.06.2011 12:47
 
kto verí že to niekto nemá na páke?

Dve technické poznámky : 1) Ministerka prisľúbila... rozhovor. Diky, dúfam že potom mi tú hypotéku vnútia. Už sedem rokov mi donemoty sľubujú že ako skvelé to bude, ale skutek utek a už ma to prestáva baviť. A nie som sám - u nás na súde ľudia utekajú ako len môžu, t.č. je z kádrového stavu 9 ľudí jeden na odchode, dve na materskej a jedna na stáži - a nikto sa nemieni vrátiť. Hovorím o ľuďoch s justičnou skúškou a 7+ rokmi praxe. Ministerke ani nikomu inému očividne nevadí že takíto ľudia sú peňaženkou donútení odísť, neviem prečo by som mal veriť že to chce a a jedného dňa v bližšie nedefinovanej budúcnosti aj dokáže riešiť . Na druhej strane, uvoľnilo sa tým voľné miesto pre predsedovu dcéru (čerstvú absolventku), a keďže do dočasnej služby sa dá aj komplet bez výberka... 2) Hovoríme o tej istej p. Žitňanskej, ktorej sa (ešte ako štátnej tajomníčke) presne za toto prišla delegácia VSÚ sťažovať a bolo im ňou vysvetlené, že za tie peniaze prídu traja východniari robiť toto do Blavy a ešte radi budú aj v jednom byte bývať? Tak na ten rozhovor sa vážne teším.

 
Ivan Novoroľník | 21.06.2011 06:34
 
Kto su vlastne vyssi sudni uradnici a o co im ide?

Je prijemne docitat sa v mediu nieco o vyssich sudnych uradnikoch, ked v poslednom obdobi noviny a casopisy venovali svoj priestor skor clankom o sudcoch a justicnych cakateloch.. Vyssi sudni uradnici bohuzial predstavuju institut laickej verejnosti neznamy, institut castokrat zaznavany, kompetentnymi nedoceneny..pricom je potrebne si uvedomit, ze ide o pocetnu skupinu ludi (predovsetkym maldych udi), ktori su odborne zdatni (vystudovani pravnici - Mgr., JUDr), vytrvali vo svojej praci, "prave ruky" sudcov, doslova "makaci", ktori sa venuju agende sudcov, popri tom i velkemu mnozstvu svojich vlastnych spisov (ked za rok vybavia bezmala 1000ku exekucnych veci, mnozstvo veci dedicskych, civilnych, obchodnych, uschov a inych agend..) Napriek velkemu pracovnemu nasadeniu, ktore vynakladaju (v snahe vybavovat veci plynule, bez prietahov a na urovni zaroven) na svojej vyplatnej paske rok co rok neuvidia mzdu vyssiu ako 500 Eur.. ironiou pritom je, ze vacsina vyssich sudnych uradnikov ich praca bavi a robia pre nu maximum (studium judikatury, odbornej literatury, praca nadcas).. ale dokedy to za takychto podmienok vydrzia? Verim, ze mnohych casom oceni aspon sukromny sekor (kde sa uplatnia), ked nie justicia.. VSU zo stredneho Slovenska

 
mia | 20.06.2011 20:38
 
Súhlas s článkom

Prečítali sme si článok našich kolegov vyšších súdnych úradníkov a vyjadrujeme plný súhlas s vyslovenými závermi. Aj na našom súde sa snaží každý VSU si nájsť lepšie platenú prácu a je ochotný kedykoľvek odísť preč, ak si takúto prácu nájde. Čas od času sa to niekomu podarí a tak je obmena VSU dosť častá. Od nástupu do funkcie nás ubezpečujú, že to je len prechodné, avšak tieto reči počúvame už asi 7 rokov dozadu na rôznych školeniach: Vydržte, robte, hlavne nech vidno výkony a skončené veci a potom raz sa to určite zlepší. Dobre ste to zhodnotili, kolegovia, pohár už pretiekol a už nie sme takí naivní, aby nás každý opíjal rožkom v snahe udržať si lacnú kvalifikovanú pracovnú silu, ktorá bude pracovať od svitu do mrku a aj na úkor svojho voľného času. Ešte v nedávnej pamäti máme vyhrážky vedenia súdu, že ktorý VSU urobí za mesiac najmenej, tak ho prepustia na ulicu. Je dobré, že sa verejnosť oboznámila s tým, ako to naozaj na súdoch beží a kto častokrát vydáva rozhodnutia a posudzuje ich návrhy. Asi najviac je to badateľné v exekučných veciach, a to aj na krajskom súde, kde robia úplne všetko úradníci, a pritom práve v exekučných veciach sa už siaha na majetok ľudí. Pani ministerka, skúste sa zamerať na nás, ktorí na súdoch musíme podávať vysoké výkony a zamyslite sa nad tým, akých výhodných otrokov si držíte. Ale dokedy. Ozvite sa aj ostatní kolegovia, alebo vám snáď tie almužny vyhovujú?

 
Druhý kolektív VSU | 20.06.2011 17:28

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Ochrana osobnosti a diskusia o veciach verejného záujmu

Ak sa žaloba o ochranu osobnosti týka tvrdenia, ktoré sa týka verejného záujmu a je súčasťou demokratickej diskusie, tak je potrebné v ...

Špecifikácia plnomocenstva udeleného advokátovi v dovolacom konaní

Plnomocenstvo udelené advokátovi, hoci nie je špecifikované na dovolacie konanie, ale výslovne sa v ňom uvádza, že splnomocniteľ zmocňuje ...

Základné právo na právnu pomoc, odpustenie zmeškania lehoty, dovolanie

Pokiaľ zákonodarca vyžaduje na podanie dovolania povinné právne zastúpenie a zabezpečuje pre prípad nemajetnosti potenciálneho dovolateľa ...

Ochrana slabšieho v pracovnom práve, zisťovanie „procesnej pravdy“ v konaní

Aj napriek ústavnej zásade voľného hodnotenia dôkazov nemôže všeobecný súd bez náležitého odôvodnenia „uveriť“ a stotožniť sa s ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 12/2021

Bulletin slovenskej advokácie 12/2021

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Bulletin Najvyššieho súdu SR 2/2021

Bulletin Najvyššieho súdu SR 2/2021

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2021

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2021

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

Bulletin Najvyššieho súdu SR 2/2020

Bulletin Najvyššieho súdu SR 2/2020

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

Súkromné právo 6/2021

Súkromné právo 6/2021

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Zo súdnej praxe 6/2021

Zo súdnej praxe 6/2021

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

PoUtStŠtPiSoNe
: