Nájdených výsledkov: 541

Poznanie obsahu vôle

Vôľa je základnou pojmovou kategóriou právneho systému. Právo stanovením normatívov (príkazov, zákazov, dovolení) pôsobí na jej utváranie. Do procesu jej tvorby vstupujú aj mimoprávne ...

Postup pri aplikácii práva cudzieho štátu slovenským súdom

Povinnosť aplikácie práva cudzieho štátu slovenským súdom nezahŕňa iba aplikáciu určitej konkrétnej normy právneho poriadku cudzieho štátu izolovane, naopak, predpokladá aplikáciu ...
„Sporné“ predbežné otázky vo vkladovom konaní

„Sporné“ predbežné otázky vo vkladovom konaní

Spravovanie katastra zahŕňa aj tzv. „prvky justičnej činnosti“.

Svedecké výpovede získané pred vznesením obvinenia ako podklad rozhodovania o väzbe

Vykonané dokazovanie má vždy podporiť príslušné štádium trestného konania, v prípade väzobného rozhodovania, je ako jeden z materiálnych predpokladov väzby relevantné dôvodné ...

Neexistencia naliehavého právneho záujmu

Ak všeobecné súdy postupujú tak, že rozhodnú o vecnej opodstatnenosti určovacej žaloby bez toho, aby dospeli k záveru o existencii naliehavého právneho záujmu žalobcu, porušia tým ...

Podklad pre rozhodnutie o priznaní oslobodenia od súdnych poplatkov

Je nemysliteľné, aby sa o priznaní oslobodenia od súdnych poplatkov rozhodovalo iba na základe údajov uvedených žiadateľom na predpísanom tlačive. Samotná skutočnosť, že podľa názoru ...
Porušenie povinnosti účastníka škodovej udalosti bezodkladne upovedomiť poškodenú osobu

Porušenie povinnosti účastníka škodovej udalosti bezodkladne upovedomiť poškodenú osobu

I. Aj v prípade ak konanie účastníka škodovej udalosti síce po formálnej stránke vykazuje znaky porušenia povinností uvedených v ustanovení § 66 ods. 6 zákona č. 8/2009 Z. z., ...
PoUtStŠtPiSoNe
: