Streda, 21. február 2024 | meniny má Eleonóra , zajtra Etela
Medzinárodný deň materinského jazyka (UNESCO)
Predplatné
Streda, 21. február 2024 | meniny má Eleonóra , zajtra Etela
Medzinárodný deň materinského jazyka (UNESCO)

Judikatúra

⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Náhrada trov v prípade úspechu v čiastkovej otázke procesnoprávneho významu

Úspech strany v konaní z hľadiska náhrady trov sa posudzuje z hľadiska jej úspechu vo veci samej, nie z pohľadu jej úspechu v čiastkovej otázke procesnoprávneho významu.
7. December 2023Ústavné právo
⁋ Premium

Právo na náhradu za obmedzenie vlastníckeho práva pri zriadení vecného bremena podľa § 4 ods. 1 zákona č. 66/2009 Z.z.

Právo na náhradu za obmedzenie vlastníckeho práva podľa § 23 ods. 5 zákona č. 182/1993 Z.z. vzniká ex lege jednorazovo tomu, kto bol vlastníkom zaťaženého pozemku ku dňu účinnosti tohto zákona a nemôže byť tomu inak ani pri zriadení vecného bremena podľa § 4 ods. 1 zákona č. 66/2009 Z.z. Ide o ustálenú rozhodovaciu prax dovolacieho súdu.
20. September 2023Vecné bremená
⁋ Premium

Výklad právnych predpisov podľa zmyslu a účelu zákona pri jednoznačnom texte zákona

K výkladu právnych predpisov a ich inštitútov nemožno pristupovať len z hľadiska textu zákona, a to ani v prípade, keď sa text môže javiť ako jednoznačný a určitý, ale predovšetkým podľa zmyslu a účelu zákona.
20. September 2023Právo na súdnu ochranu
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Platnosť zmluvy ako právna otázka v konaní o dovolaní

Ústavný súd posudzoval otázku, či platnosť zmluvy môže byť posudzovaná ako právna otázka v konaní o dovolaní.
19. September 2023Ústavné právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Ústavne konformný výklad dobromyseľnosti držby

Ústavný súd SR vo svojom náleze priblížil ústavne konformný výklad pojmu "dobromyseľnosť držby" pri nadobudnutí vlastníckeho práva.
31. August 2023Ústavné právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Obnova konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky

Ústavný súd SR sa vyjadril k otázke možnosti povolenia obnovy konania v prípade, ak v skutkovo totožnej veci nebol navrhovateľ súčasne účastníkom konania pred ESĽP, ktorý však vyslovil porušenie dohovoru vo veci iného sťažovateľa.
30. August 2023Ústavné právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Doručovanie písomnosti v civilnom konaní iba zastúpenému účastníkovi konania

Ústavný súd Slovenskej republiky sa vo svojom náleze vyjadril k účinkom doručenia písomnosti v civilnom konaní iba účastníkovi konania, ktorý je na celé konanie zastúpený pre celé konanie.
10. August 2023Ústavné právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Dva právoplatné, meritórne a vecne si odporujúce rozsudky odvolacieho súdu

Ústavný súd SR riešil na základe podanej ústavnej sťažnosti naozaj kuriózny prípad, kedy existovali dva právoplatné, meritórne a vecne si odporujúce rozsudky odvolacieho súdu v tej istej veci.
19. Júl 2023Ústavné právo

JUDIKATÚRA: Rigidné dodržiavanie poradia pri vybavovaní podaní a nečinnosť súdu

Ústavný súd SR sa vo svojej rozhodovacej činnosti venoval otázke, či systémové nedostatky a rigidné dodržiavanie pravidiel pri vybavovaní podaní zbavujú Slovenskú republiku zodpovednosti za prieťahy.
16. Január 2023Ústavné právo

Náležitosti námietky zaujatosti

Rozhodujúcim prvkom pri posudzovaní námietky zaujatosti zákonného sudcu je to, či obava účastníka konania je objektívne oprávnená a relevantná. Relevantnou je len taká obava z nedostatku nestrannosti, ktorá sa zakladá na objektívnych, dostatočne konkrétnych a závažných skutočnostiach.
27. Október 2021Zaujatosť sudcov

Obmedzená sloboda prejavu za reprodukciu tzv. čierneho vtipu v zábavnom televíznom programe

Čierny humor si veľa krát vyberá za „obeť“ svojich vtipov témy, ktoré narážajú na isté mantinely dané spoločnosťou. Takýmito témami môže byť napríklad smrť alebo násilie, alebo tragické udalosti minulosti, či dokonca tragické udalosti súčasnosti. Čierny humor nie je vysmievanie aktérov danej témy ale témy samotnej. Čierny humor vo svojej podstate vychádza zo satiry. Satira sa snaží upozorniť na nejakú tému humorným podaním, pričom to často krát dosahuje až ostrým prípadne posmešným spôsobom. Najlepšie sa to dá asi ukázať na politickej satire, ktorá sa snaží upozorniť na problémy politického sveta - napríklad korupciu. No a čierny humor v zásade robí to isté len o inej téme. Vtip je práve v tom upozornení na nejakú konkrétnosť. Častokrát sa môže stať, že sa človek danému vtipu zasmeje, ale po chvíli si uvedomí čomu sa zasmial a aké je strašné, že sa to naozaj stalo. Aj toto môže byť želaný efekt, ktorý je v zásade prvkom satiry. Humor, žart, satira, karikatúra sú v judikatúre ESĽP jednoznačne formami slobody prejavu, ktoré sú chránené z hľadiska slobody prejavu, ibaže by svojim obsahom a intenzitou predstavovali tzv. hate speech, tzn. šírenie nenávistných myšlienok voči vystupujúcim osobám smerujúcim k potláčaniu ich základných práv a slobôd (rozhodnutie vo veci Sousa Goucha proti Portugalsku z 22.03.2016, sťažnosť č. 70434/12, bod 50 a 51).
30. November 2020Ústavné právo

Účel nesprístupnenia informácií podľa § 11 ods. 1 písm. d/ zákona č. 211/2000 Z.z.

Účelom obmedzenia resp. nesprístupnenia informácií podľa § 11 ods. 1 písm. d/ zákona č. 211/2000 Z.z. je zabezpečenie nezávislosti súdnictva resp. ochrana pred zasahovaním do rozhodovacej činnosti súdov (medzinárodných súdnych orgánov). Nesprístupniť alebo obmedziť sprístupnenie informácií podľa § 11 ods. 1 písm. d/ zákona č. 211/2000 Z.z. je preto možné len vo vzťahu k informáciám, týkajúcim sa prebiehajúceho konania pred súdom (medzinárodným súdnym orgánom). Cieľom tohto ustanovenia je garantovať nezávislosť súdnictva, vylúčiť tým paralelný priebeh súdneho procesu na verejnosti. Verejnosť má prístup k informáciám zabezpečený prístupom do súdnych budov a na pojednávania. Rozsudky sa vyhlasujú verejne. Ide o všeobecné princípy, ktorými sa spravujú nielen národné súdy, ale i Súdny dvor Európskej únie.
8. Júl 2019Ústavné právo
PoUtStŠtPiSoNe
: