TlačPoštaZväčšiZmenši

Odhalili sme, aké plány má vláda počas volebného obdobia

11.9. 2012, 14:07 |  najpravo.sk

Máme pre vás mimoriadne zaujímavý sumár legislatívnych zmien, ktoré si dala za cieľ vláda prijať počas tohto volebného obdobia. Môžete si teda pozrieť, aké právne predpisy a približne v ktorom období plánuje prijať či zmeniť ako aj stručné (na viacerých miestach však skoro nič nehovoriace) odôvodnenie týchto zmien. Vyberáme tie najzaujímavejšie, avšak v závere článku máte možnosť si otvoriť kompletný zoznam tzv. Rámcového plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na toto volebné obdobie.

I. štvrťrok 2013

 • Novela zákona o rozhodcovskom konaní - Zavedenie prísnejšej právnej úpravy rozhodcovského konania najmä vo vzťahu k rozhodovaniu o spotrebiteľských veciach, a to v kontexte cieľov programového zamerania vlády SR a v súvislosti s predsúdnym konaním začatým voči Slovenskej republike.
 • Novela Občianskeho zákonníka - Úprava odplaty pri úveroch a pôžičkách poskytovaných spotrebiteľom, úprava neprijateľných zmluvných podmienok, a to v kontexte cieľov programového zamerania vlády Slovenskej republiky a v súvislosti s predsúdnym konaním začatým voči Slovenskej republike.

II. štvrťrok 2013

 • Novela Autorského zákona - Návrh zákona sa predkladá z dôvodu potreby transpozície Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/77/EÚ z 27. septembra 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/116/ES o lehote ochrany autorského práva a niektorých súvisiacich práv. Zároveň je potrebné zmenou príslušných ustanovení reagovať na praktické problémy pri uzatváraní licenčných zmlúv a pri aplikácií výnimiek a obmedzení vychádzajúcich primárne z európskeho komunitárneho práva, najmä zo smernice Rady a Európskeho parlamentu 2001/29/ES z 22. mája 2001 o harmonizácii niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti
 • Novela Trestného poriadku - Transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/64/EÚ z 20. októbra 2010 o práve na tlmočenie a preklad v trestnom konaní.
 • Novela Zákona o sudcoch a prísediacich ako aj novela Zákona o prokuratúre - Úprava zákonnej úpravy v súlade s Programovým vyhlásením vlády SR a v nadväznosti na konanie pred Ústavným súdom SR.

III. štvrťrok 2013

 • Novela zákona o petičnom práve - Odstránenie systémových a vecných nedostatkov súčasného zákona.
 • Návrh zákona o výkone trestu domáceho väzenia - Posilnenie trendu depenalizácie využívaním alternatívnych trestov v súlade s Programovým vyhlásením vlády SR.
 • Novela zákona o výkone väzby ako aj zákona o výkone trestu odňatia slobody - Zlepšenie situácie v oblasti väzenstva v súlade s požiadavkami aplikačnej praxe a v nadväznosti na Programové vyhlásenie vlády SR.
 • Novela zákona o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok - Zefektívnenie právnej úpravy správy súdnych pohľadávok, pri ktorých náklady na vymáhanie prevyšujú príjem z vymoženia pohľadávky.
 • Novela zákona o dobrovoľných dražbách - Vykonanie opatrení s cieľom úpravy riadneho výkonu záložného práva a dobrovoľných dražieb a znemožnenia ich zneužitia. Riešenie aktuálnych aplikačných problémov a precizovanie právnej úpravy.
 • Návrh zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb - Zavedenie novej právnej úpravy trestnej zodpovednosti právnických osôb v súlade s odporúčaniami medzinárodných organizácií.
 • Návrh zákona o pomoci v hmotnej núdzi - Potreba intenzívnejšieho prepojenia pomoci v hmotnej núdzi na aktivitu jednotlivca a posilnenie princípov individuálnej zodpovednosti a zásluhovosti v systéme hmotnej núdze.
 • Novela zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení - Zatraktívnenie doplnkového dôchodkového sporenia pre účastníkov.

IV. štvrťrok 2013

 • Novela zákona o mediácii - Podstatná zmena právnej úpravy a precizovanie viacerých inštitútov zákona, vrátane vzdelávania mediátorov, registrácie mediátorov, zavedenie dohľadu nad mediátormi, mediačnými centrami a vzdelávacími inštitúciami v záujme zlepšenia služieb občanom.
 • Novela zákona o vysokých školách – Vláda prostredníctvom zmien financovania vysokých škôl podporí diferenciáciu vysokého školstva podľa kvality a efektívnosti výsledkov vo vzdelávaní, vedeckom výskume a v prepojení na spoločensko-hospodárske potreby s väzbou na vytváranie vedeckotechnologických parkov a inovatívnych výstupov. Na základe analýz sa sprecízni vecne stanovený orientačný objem prostriedkov na vysokoškolské vzdelávanie, výskum, vývoj a aj infraštruktúru vysokých škôl, pre dlhší časový rámec.
 • Novela zákona o verejnom obstarávaní - Transpozícia nových smerníc Európskeho parlamentu a Rady upravujúcich oblasť verejného obstarávania a udeľovania koncesií.

I. štvrťrok 2014

 • Novela Notárskeho poriadku - Riešenie aktuálnych aplikačných problémov a precizovanie právnej úpravy.

II. štvrťrok 2014

 • Novela zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele - Podpora uplatňovania zásady prednosti prirodzeného rodinného prostredia a prednosti umiestňovania detí, ktoré nemôžu žiť so svojimi rodičmi a rodinnom prostredí.
 • Novela zákona o rodine - Odstránenie doterajších interpretačných nejasností, nejednotných aplikačných postupov, ako aj zmeny v nadväznosti na Programové vyhlásenie vlády SR.
 • Zákon o sociálne vylúčených spoločenstvách - Potreba legislatívnej úpravy koncepčného riešenia problematiky sociálne vylúčených spoločenstiev (koncentrovanej a generačnej chudoby).
 • Novela Exekučného poriadku - Riešenie aktuálnych aplikačných problémov a precizovanie právnej úpravy v kontexte dosiahnutia lepšej vymožiteľnosti práva v súlade Programovým vyhlásením vlády SR.
 • Novela zákona o pedagogických zamestnancoch - Cieľom novely zákona je vytvoriť legislatívne podmienky na zvýšenie podpory kvality ďalšieho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov a zjednodušenie a zefektívnenie získavania kreditov. Zároveň je cieľom návrhu vytvoriť legislatívne rámce na zvýšenie spoločenského statusu učiteľov na všetkých stupňoch škôl vrátane finančného ohodnotenia.

III. štvrťrok 2014

 • Spotrebiteľský kódex - Prijatie spotrebiteľského kódexu, ktorý bude obsahovať komplexnú úpravu spotrebiteľských práv s cieľom lepšej orientácie spotrebiteľov i predávajúcich v tejto problematike a prípadne aj implementáciu komunitárneho práva s ohľadom na pripravovanú smernicu o právach spotrebiteľa.

IV. štvrťrok 2014

 • Novela Občianskeho súdneho poriadku - Zavedenie systémových opatrení na posilňovanie práva občanov na včasné súdne rozhodnutia v podobe podstatnej revízie Občianskeho súdneho poriadku.
 • Nový Občiansky zákonník - rekodifikácia
 • Nový Autorský zákon - rekodifikácia

II. štvrťrok 2015

 • Nový zákon o pracovných vzťahoch vo verejnej správe + nový zákon o odmeňovaní vo verejnej správe
 • Novela Občianskeho súdneho poriadku - Transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a vykonanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ o riešení spotrebiteľských sporov online (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online).
 • Návrh zákona o športe - Je nevyhnutné aktualizovať viaceré ustanovenia týkajúce sa oblasti boja proti dopingu, akreditačnej komisie i celej sféry financovania športu. Vláda bude podporovať a presadzovať vytváranie podmienok na športovanie širokej verejnosti, ale aj sociálnu a výchovnú funkciu športu a zdôraznenie jeho zdravotného aspektu, pozornosť bude venovať postaveniu mládeže v spoločnosti a jej zapájania sa do mnohých celospoločenských domácich i zahraničných projektov. Vláda pripraví nový Národný program rozvoja športu v SR, model financovania a návrh zákona o športe.

Kompletný Rámcový plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na VI. volebné obdobie si pozrite TU (KLIKNITE)

Zdroj: Vláda SR
Ilustračné foto: nrsr.sk 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2998
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Doručovanie žaloby podľa zákona o e-Governmente, rozsudok pre zmeškanie

Pokiaľ okresný súd podľa § 105 ods. 1 CSP doručoval písomnosti do elektronickej schránky žalovaného podľa osobitného predpisu, t. j. ...

Rozhodovanie o trovách znaleckého dokazovania

Skutočnosť, že nebol zložený preddavok na trovy znaleckého dokazovania, automaticky neznamená, že trovy znaleckého dokazovania znáša ...

Definícia trov konania, účelnosť úkonov právnej služby

Podľa novej právnej úpravy (§ 251 CSP) sa za trovy konania považujú len také výdavky, ktoré vznikli v konaní, t. j. v období od začatia ...

Doručenie podania súdu prostredníctvom portálu eŽaloby

Pokiaľ Civilný sporový poriadok pripúšťa možnosť podať odvolanie elektronickými prostriedkami (§ 125 ods. 1 CSP), teda do elektronickej ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Poistenec na PN nemôže svojvoľne meniť miesto pobytuhttps://www.teraz.sk/ekonomika/poistenec-na-pn-nemoze-svojvolne-meni/430796-clanok.html

Niektorí poistenci si neuvedomujú, že počas práceneschopnosti sa nemôžu liečiť kdekoľvek, ...

Ministerstvo vnútra chce do konca roka kompletne prezbrojiť policajtovhttps://www.webnoviny.sk/ministerstvo-vnutra-chce-do-konca-roka-kompletne-prezbrojit-policajtov/

Ministerstvo vnútra SR plánuje do konca tohto roka kompletne prezbrojiť policajtov od ...

Prezidentka Čaputová udelila milosť, zohľadnila kritickú rodinnú a sociálnu situáciu odsúdenéhohttps://www.webnoviny.sk/prezidentka-caputova-udelila-milost-zohladnila-kriticku-rodinnu-a-socialnu-situaciu-odsudeneho/

Prezidentka Zuzana Čaputová udelila milosť mužovi, ktorý spáchal dopravnú nehodu a dostal ...

Justícia má aj po tridsiatich rokoch od Nežnej revolúcie značné rezervy, zhodujú sa právnicihttps://www.webnoviny.sk/justicia-ma-aj-po-tridsiatich-rokoch-od-neznej-revolucie-znacne-rezervy-zhoduju-sa-pravnici/

Slovenská justícia má aj po celých desaťročiach fungovania stále značné rezervy.

Premiér Pellegrini opäť ohlásil reformu súdnictva, vyjadril sa aj k schváleniu obrannej stratégiehttps://www.webnoviny.sk/premier-pellegrini-opat-ohlasil-reformu-sudnictva-vyjadril-sa-aj-k-schvaleniu-obrannej-strategie/

Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) znovu ohlásil reformu súdnictva.

Novinky v penziách 2020https://uzitocna.pravda.sk/dochodky/clanok/532764-novinky-v-penziach-2020/

Penzie čakajú od januára opäť zmeny.

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 10/2019

Bulletin slovenskej advokácie 10/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Justičná revue 8-9/2019

Justičná revue 8-9/2019

Časopis pre právnu prax.

Súkromné právo 4/2019

Súkromné právo 4/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Právny obzor 5/2019

Právny obzor 5/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2019

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2019

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

PoUtStŠtPiSoNe
: