TlačPoštaZväčšiZmenši

Odhalili sme, aké plány má vláda počas volebného obdobia

11.9. 2012, 14:07 |  najpravo.sk

Máme pre vás mimoriadne zaujímavý sumár legislatívnych zmien, ktoré si dala za cieľ vláda prijať počas tohto volebného obdobia. Môžete si teda pozrieť, aké právne predpisy a približne v ktorom období plánuje prijať či zmeniť ako aj stručné (na viacerých miestach však skoro nič nehovoriace) odôvodnenie týchto zmien. Vyberáme tie najzaujímavejšie, avšak v závere článku máte možnosť si otvoriť kompletný zoznam tzv. Rámcového plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na toto volebné obdobie.

I. štvrťrok 2013

 • Novela zákona o rozhodcovskom konaní - Zavedenie prísnejšej právnej úpravy rozhodcovského konania najmä vo vzťahu k rozhodovaniu o spotrebiteľských veciach, a to v kontexte cieľov programového zamerania vlády SR a v súvislosti s predsúdnym konaním začatým voči Slovenskej republike.
 • Novela Občianskeho zákonníka - Úprava odplaty pri úveroch a pôžičkách poskytovaných spotrebiteľom, úprava neprijateľných zmluvných podmienok, a to v kontexte cieľov programového zamerania vlády Slovenskej republiky a v súvislosti s predsúdnym konaním začatým voči Slovenskej republike.

II. štvrťrok 2013

 • Novela Autorského zákona - Návrh zákona sa predkladá z dôvodu potreby transpozície Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/77/EÚ z 27. septembra 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/116/ES o lehote ochrany autorského práva a niektorých súvisiacich práv. Zároveň je potrebné zmenou príslušných ustanovení reagovať na praktické problémy pri uzatváraní licenčných zmlúv a pri aplikácií výnimiek a obmedzení vychádzajúcich primárne z európskeho komunitárneho práva, najmä zo smernice Rady a Európskeho parlamentu 2001/29/ES z 22. mája 2001 o harmonizácii niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti
 • Novela Trestného poriadku - Transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/64/EÚ z 20. októbra 2010 o práve na tlmočenie a preklad v trestnom konaní.
 • Novela Zákona o sudcoch a prísediacich ako aj novela Zákona o prokuratúre - Úprava zákonnej úpravy v súlade s Programovým vyhlásením vlády SR a v nadväznosti na konanie pred Ústavným súdom SR.

III. štvrťrok 2013

 • Novela zákona o petičnom práve - Odstránenie systémových a vecných nedostatkov súčasného zákona.
 • Návrh zákona o výkone trestu domáceho väzenia - Posilnenie trendu depenalizácie využívaním alternatívnych trestov v súlade s Programovým vyhlásením vlády SR.
 • Novela zákona o výkone väzby ako aj zákona o výkone trestu odňatia slobody - Zlepšenie situácie v oblasti väzenstva v súlade s požiadavkami aplikačnej praxe a v nadväznosti na Programové vyhlásenie vlády SR.
 • Novela zákona o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok - Zefektívnenie právnej úpravy správy súdnych pohľadávok, pri ktorých náklady na vymáhanie prevyšujú príjem z vymoženia pohľadávky.
 • Novela zákona o dobrovoľných dražbách - Vykonanie opatrení s cieľom úpravy riadneho výkonu záložného práva a dobrovoľných dražieb a znemožnenia ich zneužitia. Riešenie aktuálnych aplikačných problémov a precizovanie právnej úpravy.
 • Návrh zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb - Zavedenie novej právnej úpravy trestnej zodpovednosti právnických osôb v súlade s odporúčaniami medzinárodných organizácií.
 • Návrh zákona o pomoci v hmotnej núdzi - Potreba intenzívnejšieho prepojenia pomoci v hmotnej núdzi na aktivitu jednotlivca a posilnenie princípov individuálnej zodpovednosti a zásluhovosti v systéme hmotnej núdze.
 • Novela zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení - Zatraktívnenie doplnkového dôchodkového sporenia pre účastníkov.

IV. štvrťrok 2013

 • Novela zákona o mediácii - Podstatná zmena právnej úpravy a precizovanie viacerých inštitútov zákona, vrátane vzdelávania mediátorov, registrácie mediátorov, zavedenie dohľadu nad mediátormi, mediačnými centrami a vzdelávacími inštitúciami v záujme zlepšenia služieb občanom.
 • Novela zákona o vysokých školách – Vláda prostredníctvom zmien financovania vysokých škôl podporí diferenciáciu vysokého školstva podľa kvality a efektívnosti výsledkov vo vzdelávaní, vedeckom výskume a v prepojení na spoločensko-hospodárske potreby s väzbou na vytváranie vedeckotechnologických parkov a inovatívnych výstupov. Na základe analýz sa sprecízni vecne stanovený orientačný objem prostriedkov na vysokoškolské vzdelávanie, výskum, vývoj a aj infraštruktúru vysokých škôl, pre dlhší časový rámec.
 • Novela zákona o verejnom obstarávaní - Transpozícia nových smerníc Európskeho parlamentu a Rady upravujúcich oblasť verejného obstarávania a udeľovania koncesií.

I. štvrťrok 2014

 • Novela Notárskeho poriadku - Riešenie aktuálnych aplikačných problémov a precizovanie právnej úpravy.

II. štvrťrok 2014

 • Novela zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele - Podpora uplatňovania zásady prednosti prirodzeného rodinného prostredia a prednosti umiestňovania detí, ktoré nemôžu žiť so svojimi rodičmi a rodinnom prostredí.
 • Novela zákona o rodine - Odstránenie doterajších interpretačných nejasností, nejednotných aplikačných postupov, ako aj zmeny v nadväznosti na Programové vyhlásenie vlády SR.
 • Zákon o sociálne vylúčených spoločenstvách - Potreba legislatívnej úpravy koncepčného riešenia problematiky sociálne vylúčených spoločenstiev (koncentrovanej a generačnej chudoby).
 • Novela Exekučného poriadku - Riešenie aktuálnych aplikačných problémov a precizovanie právnej úpravy v kontexte dosiahnutia lepšej vymožiteľnosti práva v súlade Programovým vyhlásením vlády SR.
 • Novela zákona o pedagogických zamestnancoch - Cieľom novely zákona je vytvoriť legislatívne podmienky na zvýšenie podpory kvality ďalšieho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov a zjednodušenie a zefektívnenie získavania kreditov. Zároveň je cieľom návrhu vytvoriť legislatívne rámce na zvýšenie spoločenského statusu učiteľov na všetkých stupňoch škôl vrátane finančného ohodnotenia.

III. štvrťrok 2014

 • Spotrebiteľský kódex - Prijatie spotrebiteľského kódexu, ktorý bude obsahovať komplexnú úpravu spotrebiteľských práv s cieľom lepšej orientácie spotrebiteľov i predávajúcich v tejto problematike a prípadne aj implementáciu komunitárneho práva s ohľadom na pripravovanú smernicu o právach spotrebiteľa.

IV. štvrťrok 2014

 • Novela Občianskeho súdneho poriadku - Zavedenie systémových opatrení na posilňovanie práva občanov na včasné súdne rozhodnutia v podobe podstatnej revízie Občianskeho súdneho poriadku.
 • Nový Občiansky zákonník - rekodifikácia
 • Nový Autorský zákon - rekodifikácia

II. štvrťrok 2015

 • Nový zákon o pracovných vzťahoch vo verejnej správe + nový zákon o odmeňovaní vo verejnej správe
 • Novela Občianskeho súdneho poriadku - Transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a vykonanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ o riešení spotrebiteľských sporov online (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online).
 • Návrh zákona o športe - Je nevyhnutné aktualizovať viaceré ustanovenia týkajúce sa oblasti boja proti dopingu, akreditačnej komisie i celej sféry financovania športu. Vláda bude podporovať a presadzovať vytváranie podmienok na športovanie širokej verejnosti, ale aj sociálnu a výchovnú funkciu športu a zdôraznenie jeho zdravotného aspektu, pozornosť bude venovať postaveniu mládeže v spoločnosti a jej zapájania sa do mnohých celospoločenských domácich i zahraničných projektov. Vláda pripraví nový Národný program rozvoja športu v SR, model financovania a návrh zákona o športe.

Kompletný Rámcový plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na VI. volebné obdobie si pozrite TU (KLIKNITE)

Zdroj: Vláda SR
Ilustračné foto: nrsr.sk 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 3060
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Odporovanie uzneseniu o schválení súdneho zmieru

Dohode o vyporiadaní BSM medzi manželmi alebo medzi bývalými manželmi je možné úspešne odporovať za splnenia podmienok uvedených v § 42a ...

Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 19. 12. 2019 co veci C‑290/19, RN proti Home Credit Slovakia a.s.

Článok 10 ods. 2 písm. g) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES z 23. apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o zrušení ...

CSP: Úprava styku rodiča s maloletým dieťaťom ako otázka právna

Riešenie problematiky úpravy styku otca s maloletou nemôže byť v žiadnom prípade posudzované ako právna otázka, na ktorej by záviselo ...

CSP: Predpoklady pre rozhodnutie rozsudkom pre zmeškanie žalovaného podľa § 273 CSP

Predpoklady pre rozhodnutie rozsudkom pre zmeškanie žalovaného podľa § 273 C. s. p., ktorými sú: riadne doručenie žaloby (o splnenie ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Dosiahli 65 rokov: Prezidentka odvolala z funkcie piatich sudcovhttps://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-odvolala-z-funkcie-piatich-s/441732-clanok.html

Prezidentka SR Zuzana Čaputová na návrh Súdnej rady SR odvolala z funkcie sudcu päť sudcov, ...

ÚS zohľadnil stanovisko ombudsmanky ohľadom o 50-dňového moratóriahttps://www.teraz.sk/slovensko/us-zohladnil-stanovisko-ombudsmanky-pr/441480-clanok.html

Z rozhodnutia Ústavného súdu podľa Patakyovej vyplýva, že zohľadnili možné ohrozenie ...

Danko: Generálny prokurátor nemôže v kancelárii využívať skrytú kameruhttps://www.webnoviny.sk/danko-generalny-prokurator-nemoze-v-kancelarii-vyuzivat-skrytu-kameru/

Generálny prokurátor nemôže mať v kancelárii skrytú kameru na nahrávky.

Pri označovaní strelných a signálnych zbraní platia nové pravidláhttps://www.teraz.sk/slovensko/pri-oznacovani-strelnych-a-signalnyc/441148-clanok.html

Ide o zosúladenia právnej úpravy na Slovensku s právom Európskej únie v oblasti označovania ...

Ústavnému sudcovi Mamojkovi hrozí disciplinárne stíhanie, Fiačan chce tvrdenia Tótha preveriťhttps://www.webnoviny.sk/ustavnemu-sudcovi-mamojkovi-hrozi-disciplinarne-stihanie-fiacan-chce-tvrdenia-totha-preverit/

Pri disciplinárnom stíhaní ústavného sudcu platia iné pravidlá ako pri všeobecných.

Členové rady Válkovou podpořili. Vládní zmocněnkyní pro lidská práva zůstanehttps://www.denik.cz/z_domova/valkova-ksc-lidska-prava-zmocnenkyne-20200116.html

Podpořila ji dnes většina členů rady vlády pro lidská práva.

Nové časopisy

Justičná revue 12/2019

Justičná revue 12/2019

Časopis pre právnu prax.

Zo súdnej praxe 6/2019

Zo súdnej praxe 6/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 11/2019

Justičná revue 11/2019

Časopis pre právnu prax.

Právny obzor 6/2019

Právny obzor 6/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Súkromné právo 5/2019

Súkromné právo 5/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

PoUtStŠtPiSoNe
: