TlačPoštaZväčšiZmenši

Odhalili sme, aké plány má vláda počas volebného obdobia

11.9. 2012, 14:07 |  najpravo.sk

Máme pre vás mimoriadne zaujímavý sumár legislatívnych zmien, ktoré si dala za cieľ vláda prijať počas tohto volebného obdobia. Môžete si teda pozrieť, aké právne predpisy a približne v ktorom období plánuje prijať či zmeniť ako aj stručné (na viacerých miestach však skoro nič nehovoriace) odôvodnenie týchto zmien. Vyberáme tie najzaujímavejšie, avšak v závere článku máte možnosť si otvoriť kompletný zoznam tzv. Rámcového plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na toto volebné obdobie.

I. štvrťrok 2013

 • Novela zákona o rozhodcovskom konaní - Zavedenie prísnejšej právnej úpravy rozhodcovského konania najmä vo vzťahu k rozhodovaniu o spotrebiteľských veciach, a to v kontexte cieľov programového zamerania vlády SR a v súvislosti s predsúdnym konaním začatým voči Slovenskej republike.
 • Novela Občianskeho zákonníka - Úprava odplaty pri úveroch a pôžičkách poskytovaných spotrebiteľom, úprava neprijateľných zmluvných podmienok, a to v kontexte cieľov programového zamerania vlády Slovenskej republiky a v súvislosti s predsúdnym konaním začatým voči Slovenskej republike.

II. štvrťrok 2013

 • Novela Autorského zákona - Návrh zákona sa predkladá z dôvodu potreby transpozície Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/77/EÚ z 27. septembra 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/116/ES o lehote ochrany autorského práva a niektorých súvisiacich práv. Zároveň je potrebné zmenou príslušných ustanovení reagovať na praktické problémy pri uzatváraní licenčných zmlúv a pri aplikácií výnimiek a obmedzení vychádzajúcich primárne z európskeho komunitárneho práva, najmä zo smernice Rady a Európskeho parlamentu 2001/29/ES z 22. mája 2001 o harmonizácii niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti
 • Novela Trestného poriadku - Transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/64/EÚ z 20. októbra 2010 o práve na tlmočenie a preklad v trestnom konaní.
 • Novela Zákona o sudcoch a prísediacich ako aj novela Zákona o prokuratúre - Úprava zákonnej úpravy v súlade s Programovým vyhlásením vlády SR a v nadväznosti na konanie pred Ústavným súdom SR.

III. štvrťrok 2013

 • Novela zákona o petičnom práve - Odstránenie systémových a vecných nedostatkov súčasného zákona.
 • Návrh zákona o výkone trestu domáceho väzenia - Posilnenie trendu depenalizácie využívaním alternatívnych trestov v súlade s Programovým vyhlásením vlády SR.
 • Novela zákona o výkone väzby ako aj zákona o výkone trestu odňatia slobody - Zlepšenie situácie v oblasti väzenstva v súlade s požiadavkami aplikačnej praxe a v nadväznosti na Programové vyhlásenie vlády SR.
 • Novela zákona o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok - Zefektívnenie právnej úpravy správy súdnych pohľadávok, pri ktorých náklady na vymáhanie prevyšujú príjem z vymoženia pohľadávky.
 • Novela zákona o dobrovoľných dražbách - Vykonanie opatrení s cieľom úpravy riadneho výkonu záložného práva a dobrovoľných dražieb a znemožnenia ich zneužitia. Riešenie aktuálnych aplikačných problémov a precizovanie právnej úpravy.
 • Návrh zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb - Zavedenie novej právnej úpravy trestnej zodpovednosti právnických osôb v súlade s odporúčaniami medzinárodných organizácií.
 • Návrh zákona o pomoci v hmotnej núdzi - Potreba intenzívnejšieho prepojenia pomoci v hmotnej núdzi na aktivitu jednotlivca a posilnenie princípov individuálnej zodpovednosti a zásluhovosti v systéme hmotnej núdze.
 • Novela zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení - Zatraktívnenie doplnkového dôchodkového sporenia pre účastníkov.

IV. štvrťrok 2013

 • Novela zákona o mediácii - Podstatná zmena právnej úpravy a precizovanie viacerých inštitútov zákona, vrátane vzdelávania mediátorov, registrácie mediátorov, zavedenie dohľadu nad mediátormi, mediačnými centrami a vzdelávacími inštitúciami v záujme zlepšenia služieb občanom.
 • Novela zákona o vysokých školách – Vláda prostredníctvom zmien financovania vysokých škôl podporí diferenciáciu vysokého školstva podľa kvality a efektívnosti výsledkov vo vzdelávaní, vedeckom výskume a v prepojení na spoločensko-hospodárske potreby s väzbou na vytváranie vedeckotechnologických parkov a inovatívnych výstupov. Na základe analýz sa sprecízni vecne stanovený orientačný objem prostriedkov na vysokoškolské vzdelávanie, výskum, vývoj a aj infraštruktúru vysokých škôl, pre dlhší časový rámec.
 • Novela zákona o verejnom obstarávaní - Transpozícia nových smerníc Európskeho parlamentu a Rady upravujúcich oblasť verejného obstarávania a udeľovania koncesií.

I. štvrťrok 2014

 • Novela Notárskeho poriadku - Riešenie aktuálnych aplikačných problémov a precizovanie právnej úpravy.

II. štvrťrok 2014

 • Novela zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele - Podpora uplatňovania zásady prednosti prirodzeného rodinného prostredia a prednosti umiestňovania detí, ktoré nemôžu žiť so svojimi rodičmi a rodinnom prostredí.
 • Novela zákona o rodine - Odstránenie doterajších interpretačných nejasností, nejednotných aplikačných postupov, ako aj zmeny v nadväznosti na Programové vyhlásenie vlády SR.
 • Zákon o sociálne vylúčených spoločenstvách - Potreba legislatívnej úpravy koncepčného riešenia problematiky sociálne vylúčených spoločenstiev (koncentrovanej a generačnej chudoby).
 • Novela Exekučného poriadku - Riešenie aktuálnych aplikačných problémov a precizovanie právnej úpravy v kontexte dosiahnutia lepšej vymožiteľnosti práva v súlade Programovým vyhlásením vlády SR.
 • Novela zákona o pedagogických zamestnancoch - Cieľom novely zákona je vytvoriť legislatívne podmienky na zvýšenie podpory kvality ďalšieho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov a zjednodušenie a zefektívnenie získavania kreditov. Zároveň je cieľom návrhu vytvoriť legislatívne rámce na zvýšenie spoločenského statusu učiteľov na všetkých stupňoch škôl vrátane finančného ohodnotenia.

III. štvrťrok 2014

 • Spotrebiteľský kódex - Prijatie spotrebiteľského kódexu, ktorý bude obsahovať komplexnú úpravu spotrebiteľských práv s cieľom lepšej orientácie spotrebiteľov i predávajúcich v tejto problematike a prípadne aj implementáciu komunitárneho práva s ohľadom na pripravovanú smernicu o právach spotrebiteľa.

IV. štvrťrok 2014

 • Novela Občianskeho súdneho poriadku - Zavedenie systémových opatrení na posilňovanie práva občanov na včasné súdne rozhodnutia v podobe podstatnej revízie Občianskeho súdneho poriadku.
 • Nový Občiansky zákonník - rekodifikácia
 • Nový Autorský zákon - rekodifikácia

II. štvrťrok 2015

 • Nový zákon o pracovných vzťahoch vo verejnej správe + nový zákon o odmeňovaní vo verejnej správe
 • Novela Občianskeho súdneho poriadku - Transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a vykonanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ o riešení spotrebiteľských sporov online (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online).
 • Návrh zákona o športe - Je nevyhnutné aktualizovať viaceré ustanovenia týkajúce sa oblasti boja proti dopingu, akreditačnej komisie i celej sféry financovania športu. Vláda bude podporovať a presadzovať vytváranie podmienok na športovanie širokej verejnosti, ale aj sociálnu a výchovnú funkciu športu a zdôraznenie jeho zdravotného aspektu, pozornosť bude venovať postaveniu mládeže v spoločnosti a jej zapájania sa do mnohých celospoločenských domácich i zahraničných projektov. Vláda pripraví nový Národný program rozvoja športu v SR, model financovania a návrh zákona o športe.

Kompletný Rámcový plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na VI. volebné obdobie si pozrite TU (KLIKNITE)

Zdroj: Vláda SR
Ilustračné foto: nrsr.sk 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2880
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Rozpor dojednania príliš nízkej kúpnej ceny (laesio enormis) s dobrými mravmi

Neprieči sa zákonu, pokiaľ účastníci kúpnej zmluvy v prípade, na ktorý sa nevzťahuje cenová regulácia, dojednajú kúpnu cenu vo výške, ...

Rozpor dojednania príliš nízkej kúpnej ceny (laesio enormis) s dobrými mravmi

Neprieči sa zákonu, pokiaľ účastníci kúpnej zmluvy v prípade, na ktorý sa nevzťahuje cenová regulácia, dojednajú kúpnu cenu vo výške, ...

Včasnosť podania odvolania prostredníctvom portálu eŽaloby

Pokiaľ Civilný sporový poriadok pripúšťa možnosť podať odvolanie elektronickými prostriedkami (§ 125 ods. 1 CSP), teda do elektronickej ...

Včasnosť podania odvolania prostredníctvom portálu eŽaloby

Pokiaľ Civilný sporový poriadok pripúšťa možnosť podať odvolanie elektronickými prostriedkami (§ 125 ods. 1 CSP), teda do elektronickej ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Do voľby kandidátov na sudcov ÚS sa zatiaľ neprihlásil žiaden uchádzahttp://www.teraz.sk/slovensko/do-volby-kandidatov-na-sudcov-us-sa-z/407339-clanok.html

Zákonodarcom sa v doterajších voľbách nepodarilo zvoliť plný počet chýbajúcich ...

Gál: S každým projektom sme sa natrápili, asi najviac so zastavením exekúciíhttps://www.topky.sk/cl/100535/1809327/Gal--S-kazdym-projektom-sme-sa-natrapili--asi-najviac-so-zastavenim-exekucii

Šéf rezortu spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) je najviac spokojný s legislatívou, ktorá ...

Zákon o štátnom občianstve pripravil doteraz o slovenský pas 2933 ľudíhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/519100-zakon-o-statnom-obcianstve-pripravil-doteraz-o-slovensky-pas-2933-ludi/

Zákon o štátnom občianstve pripravil doteraz (od 17. júla 2010 do 9. júla 2019) o slovenský ...

L. Praženková víta, že prezidentka vetovala novelu zákona o sudcochhttp://www.teraz.sk/slovensko/l-prazenkova-vita-ze-prezidentka-v/406962-clanok.html

Prezidentkou vetovaná novela má okrem iného zbaviť sudcov funkcie v prípade ich kandidovania vo ...

Rezort spravodlivosti reaguje na exekútorskú komoru, nový zákon bránihttp://www.teraz.sk/slovensko/rezort-spravodlivosti-stare-exekucie/407020-clanok.html

Nový zákon sleduje dva hlavné ciele, a to odbremeniť súdy od vedenia starých exekúcií a ...

Ministerstvo spravodlivosti má viacero rozbehnutých projektov, Gál chce pracovať až do posledného dňahttps://www.webnoviny.sk/ministerstvo-spravodlivosti-pracuje-na-viacerych-projektoch-gal-chce-pracovat-az-do-posledneho-dna/

Ministerstvo spravodlivosti SR má viacero rozbehnutých projektov, s niektorými finišuje, iné ...

Nové časopisy

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Justičná revue 5/2019

Justičná revue 5/2019

Časopis pre právnu prax.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2019

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2019

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Bulletin slovenskej advokácie 6/2019

Bulletin slovenskej advokácie 6/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Zo súdnej praxe 3/2019

Zo súdnej praxe 3/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 3/2019

Právny obzor 3/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: