Piatok, 21. jún 2024 | meniny má Alojz , zajtra Paulína
Deň kvetov
Predplatné
Piatok, 21. jún 2024 | meniny má Alojz , zajtra Paulína
Deň kvetov

Judikatúra

⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Nedostatok elektronického podpisu advokáta

Pokiaľ advokát podá elektronické podanie s autorizáciou v presvedčení, že táto je perfektná, teda v súlade s osobitným predpisom, je neprimerane prísne a príliš formalistické neumožniť mu tento nedostatok spočívajúci v mylnom využití zdokonaleného elektronického podpisu napraviť.
11. Jún 2024Ústavné právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Obsadzovanie uvoľnených mandátov poslancov NR SR

V prípade viacerých náhradníkov poslancov, ktorí nastúpili na neuplatňované mandáty súčasne, ak dôjde k opätovnému uplatneniu mandátu poslanca, môže dôjsť k situácii, že náhradníkovi s „lepším“ poradovým číslom zanikne mandát skôr ako inému náhradníkovi s „horším“ poradovým číslom.
28. Máj 2024Ústavné právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Náhrada trov v prípade úspechu v čiastkovej otázke procesnoprávneho významu

Úspech strany v konaní z hľadiska náhrady trov sa posudzuje z hľadiska jej úspechu vo veci samej, nie z pohľadu jej úspechu v čiastkovej otázke procesnoprávneho významu.
7. December 2023Ústavné právo
⁋ Premium

Právo na náhradu za obmedzenie vlastníckeho práva pri zriadení vecného bremena podľa § 4 ods. 1 zákona č. 66/2009 Z.z.

Právo na náhradu za obmedzenie vlastníckeho práva podľa § 23 ods. 5 zákona č. 182/1993 Z.z. vzniká ex lege jednorazovo tomu, kto bol vlastníkom zaťaženého pozemku ku dňu účinnosti tohto zákona a nemôže byť tomu inak ani pri zriadení vecného bremena podľa § 4 ods. 1 zákona č. 66/2009 Z.z. Ide o ustálenú rozhodovaciu prax dovolacieho súdu.
20. September 2023Vecné bremená
⁋ Premium

Výklad právnych predpisov podľa zmyslu a účelu zákona pri jednoznačnom texte zákona

K výkladu právnych predpisov a ich inštitútov nemožno pristupovať len z hľadiska textu zákona, a to ani v prípade, keď sa text môže javiť ako jednoznačný a určitý, ale predovšetkým podľa zmyslu a účelu zákona.
20. September 2023Právo na súdnu ochranu
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Platnosť zmluvy ako právna otázka v konaní o dovolaní

Ústavný súd posudzoval otázku, či platnosť zmluvy môže byť posudzovaná ako právna otázka v konaní o dovolaní.
19. September 2023Ústavné právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Ústavne konformný výklad dobromyseľnosti držby

Ústavný súd SR vo svojom náleze priblížil ústavne konformný výklad pojmu "dobromyseľnosť držby" pri nadobudnutí vlastníckeho práva.
31. August 2023Ústavné právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Obnova konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky

Ústavný súd SR sa vyjadril k otázke možnosti povolenia obnovy konania v prípade, ak v skutkovo totožnej veci nebol navrhovateľ súčasne účastníkom konania pred ESĽP, ktorý však vyslovil porušenie dohovoru vo veci iného sťažovateľa.
30. August 2023Ústavné právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Doručovanie písomnosti v civilnom konaní iba zastúpenému účastníkovi konania

Ústavný súd Slovenskej republiky sa vo svojom náleze vyjadril k účinkom doručenia písomnosti v civilnom konaní iba účastníkovi konania, ktorý je na celé konanie zastúpený pre celé konanie.
10. August 2023Ústavné právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Dva právoplatné, meritórne a vecne si odporujúce rozsudky odvolacieho súdu

Ústavný súd SR riešil na základe podanej ústavnej sťažnosti naozaj kuriózny prípad, kedy existovali dva právoplatné, meritórne a vecne si odporujúce rozsudky odvolacieho súdu v tej istej veci.
19. Júl 2023Ústavné právo

JUDIKATÚRA: Rigidné dodržiavanie poradia pri vybavovaní podaní a nečinnosť súdu

Ústavný súd SR sa vo svojej rozhodovacej činnosti venoval otázke, či systémové nedostatky a rigidné dodržiavanie pravidiel pri vybavovaní podaní zbavujú Slovenskú republiku zodpovednosti za prieťahy.
16. Január 2023Ústavné právo

Náležitosti námietky zaujatosti

Rozhodujúcim prvkom pri posudzovaní námietky zaujatosti zákonného sudcu je to, či obava účastníka konania je objektívne oprávnená a relevantná. Relevantnou je len taká obava z nedostatku nestrannosti, ktorá sa zakladá na objektívnych, dostatočne konkrétnych a závažných skutočnostiach.
27. Október 2021Zaujatosť sudcov

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: