Pondelok, 17. jún 2024 | meniny má Adolf , zajtra Vratislav/Vratislava
Predplatné
Pondelok, 17. jún 2024 | meniny má Adolf , zajtra Vratislav/Vratislava

Judikatúra

⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Ukracujúci právny úkon

Započítanie pohľadávok, ktorým dlžník úmyselne ukráti svojich veriteľov, a druhá strana má o tomto úmysle vedomosť, môže byť úspešne vyhodnotené ako ukracujúci právny úkon.
13. Jún 2024Obchodné právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Neodkladné opatrenie a geometrický plán s vyznačením výmery dotknutej časti pozemku

Požiadavka súdu na geometrický plán s vyznačením plošnej výmery dotknutej časti existujúceho pozemku v origináli nemá žiadnu oporu nielen v procesných predpisoch upravujúcich postup súdu, ale ani v hmotnoprávnych predpisoch, ktoré upravujú podrobnosti zriadenia vecných bremien.
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Nedostatok elektronického podpisu advokáta

Pokiaľ advokát podá elektronické podanie s autorizáciou v presvedčení, že táto je perfektná, teda v súlade s osobitným predpisom, je neprimerane prísne a príliš formalistické neumožniť mu tento nedostatok spočívajúci v mylnom využití zdokonaleného elektronického podpisu napraviť.
11. Jún 2024Ústavné právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Ručiteľský záväzok štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti

Pokiaľ zmluva obsahuje ručiteľský záväzok štatutárneho orgánu spoločnosti a zároveň z obsahu vyplýva, že tento záväzok preberá štatutárny orgán spoločnosti, nie je potrebné, aby zmluvu podpísala dvakrát tá istá fyzická osoba, raz ako štatutárny orgán spoločnosti a raz ako ručiteľ.
10. Jún 2024Obchodné právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Orgán oprávnený rozhodovať o odvolaní podľa zákona o hazardných hrách

Zo zákona o hazardných hrách nevyplýva, že by odvolacím orgánom proti rozhodnutiu obce o uložení sankcie mal byť Úrad pre reguláciu hazardných hier, Ministerstvo financií SR alebo iný osobitný orgán štátnej správy. V dôsledku toho je odvolacím orgánom v týchto prípadoch okresný úrad v sídle kraja.
7. Jún 2024Správne právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Súdny poplatok a nesprávny variabilný symbol

Skutočnosť, že v dôsledku nesprávnosti pri zadávaní čísla variabilného symbolu nebola platba priradená k príslušnej spisovej značke, je chybou na strane sťažovateľa. Nejde o takú chybu, ktorá by vylučovala sťažovateľa z prístupu k súdnej ochrane.
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Výklad pojmu „súdny orgán“ na účely predkladania prejudiciálnych otázok Súdnemu dvoru

Rakúska rozhodcovská komisia príslušná v oblasti boja proti dopingu nemôže Súdnemu dvoru predkladať prejudiciálne otázky.
5. Jún 2024Európske právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Zmluvná pokuta v obchodnoprávnych vzťahoch – písomná forma

Pre dodržanie písomnej formy dojednania zmluvnej pokuty obsiahnutej v obchodných podmienkach jednej strany, s ktorou druhá strana uzatvorí písomnú zmluvu a prehlási v nej, že sa s obsahom obchodných podmienok oboznámila, nie je potrebné, aby strany tieto obchodné podmienky osobitne podpísali.
4. Jún 2024Obchodné právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Oslobodenie od súdnych poplatkov

Ústavný súd SR sa vyjadril k poplatkovej povinnosti pri vyporiadaní BMS počítanej z hodnoty majetku v prípade účastníka konania, ktorý bol od platenia súdnych poplatkov oslobodený.
3. Jún 2024Občianske právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Zmena spôsobu výkonu advokácie a trvanie plnej moci

Pokiaľ samostatný advokát v priebehu súdneho konania zmení spôsob výkonu advokácie na obchodnú spoločnosť, oprávnenie, ktoré mu bolo udelené plnou mocou ako samostatnému advokátovi, neprechádza na jeho advokátsku kanceláriu, v ktorej pôsobí ako jediný spoločník a konateľ.
31. Máj 2024Obchodné právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Online objednávka a tlačidlo pre záväzné objednanie s povinnosťou platby

Objednávkové tlačidlo alebo podobná funkcia pri online objednávkach musia pri ich stlačení jednoznačne uvádzať, že spotrebiteľ sa zaväzuje zaplatiť. To platí aj v prípade, ak povinnosť zaplatiť závisí ešte od splnenia neskoršej podmienky.
30. Máj 2024Občianske právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Zmluvná pokuta - moderačné právo súdu v obchodných vzťahoch

Modifikácia zmluvnej pokuty súdom z dôvodu jej neprimeranosti je možná len vo výnimočných situáciách, pričom súd musí zohľadniť všetky zákonné predpoklady a relevantné skutočnosti konkrétneho prípadu.
29. Máj 2024Obchodné právo
PoUtStŠtPiSoNe
: