Utorok, 27. február 2024 | meniny má Alexander , zajtra Zlatica
Predplatné
Utorok, 27. február 2024 | meniny má Alexander , zajtra Zlatica

Judikatúra

⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Skončenie nájmu nebytového priestoru uzavretého na určitú dobu

Nájomnú zmluvu uzatvorenú na určitú dobu, predmetom ktorej sú nebytové priestory, nie je možné konkludentne predĺžiť podľa § 676 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
26. Február 2024Občianske právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Vzťah oprávnenej osoby k partnerovi verejného sektora

Za vzťah oprávnenej osoby k partnerovi verejného sektora je možné považovať aj vzťah oprávnenej osoby a konečného užívateľa výhod, a to za predpokladu, že jeho kvalita a intenzita spochybňuje nestrannosť oprávnenej osoby.
21. Február 2024Obchodné právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Ochrana slabšej strany a vykonanie dôkazu ex offo

Pri rozhodovaní sporu, ktorého účastníkom je spotrebiteľ, súd musí starostlivo vyhodnotiť potrebu vykonania dôkazov ex offo, aby nebolo porušené právo na spravodlivý proces.
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Vecné odôvodnenie odporu odkazom na prílohu

Zákonné požiadavky na vecné odôvodnenie odporu podaného elektronickými prostriedkami sú splnené, ak príslušná časť formulára odkazuje na jeho prílohu obsahujúcu listinnú podobu odporu vrátane jeho vecného odôvodnenia.
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Zmena zmluvy, pre ktorú zákon vyžaduje písomnú formu

Právnu úpravu obsiahnutú v § 272 ods. 2 OBZ nie je možné použiť na zmluvu, ktorej písomnú formu predpisuje zákon. Aj v obchodných záväzkových vzťahoch je v prípade zákonom stanovenej písomnej formy zmluvy potrebné na zmenu a zrušenie takej zmluvy aplikovať § 40 ods. 2 OZ.
16. Február 2024Obchodné právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Kvalifikačný znak závažnejšieho spôsobu konania pri trestnom čine prevádzačstva

Výklad, v zmysle ktorého trestný čin prevádzačstva je spáchaný závažnejším spôsobom konania, ak je spáchaný na viacerých osobách, je ústavne konformný. Takýto výklad má základ v znení príslušných ustanovení Trestného zákona, je predvídateľný a v súlade s podstatou uvedeného trestného činu.
13. Február 2024Trestné právo hmotné

Strata účinnosti skoršej úpravy rodičovských práv

Skoršia úprava práv a povinností rodičov k maloletému dieťaťu (podľa § 36, 65 Zákona o rodine) stráca účinnosť právoplatnosťou rozhodnutia o rozvode manželstva rodičov.
9. Február 2024Rozvod manželstva
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Zabezpečovacie opatrenie v konkurze

Zabezpečovacím opatrením podľa § 343 ods. 1 Civilného sporového poriadku zriadené záložné právo nie je zabezpečovacím právom podľa § 8 zákona o konkurze a v konkurze naň treba nahliadať rovnako ako na exekučné záložné právo, ktoré podľa § 167f ods. 4 zákona o konkurze vyhlásením konkurzu zaniká.
8. Február 2024Obchodné právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Násilie páchané na ženách a podmienky získania medzinárodnej ochrany

Súdny dvor vo svojom rozhodnuti spresňuje podmienky získania medzinárodnej ochrany žien, na ktorých je páchané násilie.
6. Február 2024Európske právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Zodpovednosť zamestnanca za DPH vo falošne vystavenej faktúre

Zamestnanec môže byť zodpovedaný za zaplatenie DPH v prípade, ak podvodne vystaví faktúru na meno svojho zamestnávateľa.
5. Február 2024Európske právo
⁋ Premium

JUDIAKTÚRA: Preukázateľné upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny nie je bezprávnou vyhrážkou zamestnancovi

Právo zamestnávateľa upozorniť zamestnanca na porušenie pracovnej disciplíny nemôže byť kvalifikované ako bezprávna vyhrážka zamestnancovi.
2. Február 2024Pracovné právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: GDPR a uchovávanie biometrických a genetických údajov osôb odsúdených v trestnom konaní

Policajné orgány nesmú bez časového obmedzenia iného ako smrť dotknutej osoby uchovávať biometrické a genetické údaje týkajúce sa všetkých osôb, ktoré boli právoplatne odsúdené za úmyselný trestný čin.
1. Február 2024Európske právo
PoUtStŠtPiSoNe
: