Štvrtok, 30. máj 2024 | meniny má Ferdinand , zajtra Petronela/Petrana
Predplatné
Štvrtok, 30. máj 2024 | meniny má Ferdinand , zajtra Petronela/Petrana

Správne právo

⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Rozsah dokazovania v správnom súdnictve

Správny súd pri rozhodovaní o správnej žalobe nevychádza z poznatkov, ktoré získal na pojednávaní, ale primárne z obsahu administratívneho spisu (ktorý sa nepovažuje za dôkaz), a z písomných podaní účastníkov konania.
2. Máj 2024Správne právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Konanie vo veci ochrany verejného záujmu

Ústavodarca upravením a zdôraznením právnych inštitútov reflektoval princíp uplatňovaný v „štandardných“ procesoch, aby rozhodnutia orgánov verejnej moci majúcich právomoc rozhodovať boli založené na správnom a dostatočne zistenom skutkovom stave veci.
9. Apríl 2024Správne právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Určovanie dane podľa pomôcok

Určovanie dane podľa pomôcok by malo prichádzať do úvahy ako posledné možné riešenie.
22. Marec 2024Správne právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Nesúlad stavby alebo jej užívania s územným plánom

Relevantný nesúlad stavby alebo jej užívania s územným plánom predstavuje ohrozenie verejného záujmu chráneného stavebným zákonom, a teda je aplikačne určujúcim momentom na posudzovanie tohto zákonného kritéria.
30. Január 2024Správne právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Nesprávne poradie zvolených kandidátov a nezákonnosť volieb

Právomoc ústavného súdu zrušiť výsledok volieb alebo vyhlásiť voľby za neplatné podľa § 63 ods.1 zákona o ústavnom súde sa podľa stabilizovanej judikatúry ústavného súdu uplatní len vtedy, ak k porušeniu zákona dôjde spôsobom ovplyvňujúcim slobodnú súťaž politických síl v demokratickej spoločnosti.
10. Október 2023Správne právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Dobrá viera a účasť na daňovom podvode

Dobrá viera alebo jej absencia na strane zdaniteľnej osoby (v kontexte preukazovania účasti na podvodnom reťazci), ktorá žiada o odpočítanie DPH, nemá žiadny vplyv na otázku, či sa uskutočnilo dodanie tovaru, keďže samotné uskutočnenie zdaniteľného plnenia má objektívny charakter.
2. Október 2023Správne právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Dvojstupňové odôvodnenie rozhodnutia podľa Správneho poriadku

Z odôvodnenia musí byť zrejmé, ktoré námietky účastníka považuje za nesprávne a z akého dôvodu a ktoré skutočnosti považuje za preukázané, a aké úvahy ho viedli k danému záveru.
29. September 2023Správne právo
⁋ Premium

JUDIKATÚAR: Povinnosti vlastníka nepovolenej stavby a stavebného úradu

Zákonodarca v právnej norme ustanovenej v § 88a stavebného zákona upravuje jednak postup vlastníka nepovolenej stavby a jeho povinnosti a jednak postup stavebného úradu pri nepovolených stavbách.
27. September 2023Správne právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Nevyhotovenie rozsudku ako trváce disciplinárne previnenie

Disciplinárne previnenie spočívajúce v nevyhotovení rozsudku v určenej lehote je trváce disciplinárne previnenie, ktoré spočíva vo vytvorení a udržiavaní protiprávneho stavu. Tento protiprávny stav vytvára sudca svojím nekonaním až do okamihu, kedy je rozsudok vyhotovený.
27. September 2023Správne právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Nullum crimen sine lege v správnom trestaní

Aktivita správneho orgánu nie je na mieste tam, kde zákon nestanoví, že určité konanie je správnym deliktom a že možno zaň uložiť príslušnú správnu sankciu.
21. September 2023Správne právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Proces prípravy volieb a správna žaloba

Z právnej úpravy konania vo volebných veciach obsiahnutej v SSP vyplýva, že predpokladom podania žaloby je uskutočnenie volieb.
21. September 2023Správne právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Rozhodovanie sudcu o účastníkovi konania, u ktorého bol sudca v minulosti v pracovnom pomere

Je predchádzajúci pracovný pomer sudcu k účastníkovi konania bez ďalšieho dôvodom na konštatovanie zaujatosti sudcu?
30. August 2023Správne právo
PoUtStŠtPiSoNe
: