Utorok, 18. jún 2024 | meniny má Vratislav/Vratislava , zajtra Alfréd
Predplatné
Utorok, 18. jún 2024 | meniny má Vratislav/Vratislava , zajtra Alfréd

Dokazovanie

JUDIKATÚRA: Spôsob hodnotenia dôkazov súdom a porušenie práv strany trestného konania

Najvyšší súd SR potvrdzuje svoju judikatúru, v zmysle ktorej Súd neporuší žiadne práva strany v konaní, ak si neosvojí ním navrhnutý spôsob hodnotenia vykonaných dôkazov a ak sa neriadi jeho výkladom všeobecne záväzných právnych predpisov.
5. Október 2022Dokazovanie

JUDIKATÚRA: Použiteľnosť znaleckého posudku, ktorý dáva odpovede (aj) na právne otázky

Je znalecký posudok, ktorý dáva odpovede aj na právne otázky, použiteľný ako dôkaz v trestnom konaní?
3. Október 2022Dokazovanie

JUDIKATÚRA: Použiteľnosť znaleckého posudku, ktorý dáva odpovede (aj) na právne otázky

Je znalecký posudok, ktorý dáva odpovede aj na právne otázky, použiteľný ako dôkaz v trestnom konaní?
3. Október 2022Dokazovanie

JUDIKATÚRA: Súhlas s čítaním zápisnice o výpovedi svedka ako osobný úkon obžalovaného

Najvyšší súd SR sa vyjadril k tomu, či môže súd pristúpiť k čítaniu zápisnice o výsluchu svedka, pokiaľ s tým súhlasí výslovne iba obhajca obvineného.
28. September 2022Dokazovanie

JUDIKATÚRA: Výpoveď svedka kajúcnika

Akým spôsobom by mali konajúce súdy hodnotiť a pristupovať k výpovedí svedka, tzv. kajúcnika?
15. September 2022Dokazovanie

JUDIKATÚRA: Určenie ceny drogy na základe správy orgánu Policajného zboru

Môže byť správa Policajného zboru považovaná za relevantný dôkaz v trestnom konaní? Inými slovami, je správa Policajného zboru z dôvodu pochybnosti o jej nezaujatosti automaticky diskvalifikovaná?
29. August 2022Dokazovanie

JUDIKATÚRA: Nevykonanie dôkazov ako dovolací dôvod

Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR sa zaoberá otázkou prípustnosti dovolania z dôvodu nevykonania navrhovaných dôkazov.
25. August 2022Dokazovanie

K právu svedka odoprieť výpoveď (§ 130 ods. 2 TP)

I. Právo svědka odepřít vypovídat podle § 100 odst. 2 trestního řádu je nutno hodnotit vždy podle konkrétních okolností daného případu s důrazem na objektivní kritérium vyplývající ze svědkem uvedených důvodů, na základě nichž odmítá vypovídat, neboť odepření vypovídat nesmí být zcela zjevně bezdůvodné bez vztahu k trestní věci, v níž má být svědectví podáno. V rámci objektivního kritéria je však legitimním hlediskem i subjektivní vnímání svědka, který je oprávněn si zásadně zvolit rozsah, v němž odepře vypovídat. II. Orgány činné v trestním řízení nemohou svědkovi odepřít možnost využít svého práva podle § 100 odst. 2 trestního řádu s odůvodněním, že si nemůže způsobit nebezpečí trestního stíhání, neboť již trestně stíhán je. Takový výklad práva odepřít vypovídat je v rozporu s čl. 37 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, neboť svědek podáním svědecké výpovědi může jednak utvrdit své stávající trestní obvinění v jiné trestní věci, případně si na základě své svědecké výpovědi může své postavení ještě zhoršit, např. v důsledku rozšíření trestního stíhání pro další skutky anebo v důsledku naplnění kvalifikované podstaty trestného činu. III. Procesní nemožnost použití výpovědi svědka v jeho vlastní trestní věci není hodnotícím kritériem při rozhodování, zda svědkovi náleží za konkrétních skutkových okolností právo odepřít vypovídat podle § 100 odst. 2 trestního řádu. Přijetí opačného výkladu § 100 odst. 2 trestního řádu by znamenalo vyprázdnění obsahu čl. 37 odst. 1 Listiny základních práv a svobod vůči svědkům, neboť by nebylo de facto možné zahájit trestní řízení na základě okolností, které vyplynuly ze svědecké výpovědi v konkrétní věci proti osobě, která takové svědectví podala.
27. Apríl 2021Dokazovanie

Základné právo na súdnu ochranu a zásada voľného hodnotenia dôkazov

Záver súdu o (väčšej) hodnovernosti niektorého z dôkazov, resp. niektorej výpovede, ktorý v prejednávanom prípade primerane vysvetlí, je prirodzeným výsledkom procesu voľného hodnotenia dôkazov a sám osebe neindikuje možnosť vysloviť porušenie označených práv len z dôvodu, že sťažovateľ sa domnieva, že niektoré dôkazy mali byť hodnotené rozdielne.
16. Jún 2020Dokazovanie

Priznanie obvineného k spáchaniu skutku

Ak sa obvinený prizná k spáchaniu skutku okrem svojho vyhlásenia pre účely podmienečného zastavenia trestného stíhania podľa § 216 Trestného poriadku aj vo výsluchu vyhotovenom v prípravnom konaní procesne bezchybným spôsobom, toto jeho priznanie je použiteľné pre všetky štádiá trestného konania, a to bez ohľadu na to, ako obvinený pri výsluchu subjektívne svoje vyjadrenia chápal.
22. Február 2017Dokazovanie

Úkony vylúčeného vyšetrovateľa, nezákonný dôkaz

Svedecké výpovede získané v prípravnom konaní zaujatým vyšetrovateľom, ktorý bol v neskoršej fáze vylúčený z konania treba považovať za nezákonné dôkazy.
3. Október 2016Dokazovanie

Hodnotenie dôkazov v trestnom konaní (znalecký posudok)

Znalecký posudok je dôkazný prostriedok, ktorý je objektom hodnotenia zo strany konajúceho orgánu tak, ako aj iné dôkazné prostriedky. Podáva síce odpoveď na odbornú otázku, ktorú si konajúci orgán verejnej moci objektívne nie je schopný zodpovedať, no hodnotenie informácie z neho plynúcej je už úlohou konajúceho orgánu verejnej moci. Fakt, že zo znaleckého posudku vyplýva aj poznatok, ktorého nadobudnutie nebolo práve hlavným cieľom znaleckého dokazovania, ešte sám osebe neznamená, že tento poznatok je druhoradý či menejcenný. Orgány činné v trestnom konaní sú pri hodnotení dôkazov povinné starostlivo zvážiť všetky okolnosti prípadu, teda aj tie, ktoré vyšli najavo náhodne.
16. August 2016Dokazovanie
PoUtStŠtPiSoNe
: