Piatok, 21. jún 2024 | meniny má Alojz , zajtra Paulína
Deň kvetov
Predplatné
Piatok, 21. jún 2024 | meniny má Alojz , zajtra Paulína
Deň kvetov
TlačPoštaZväčšiZmenši

Súdne poplatky čakajú zmeny

Edmund Horváth • 3.9. 2012, 10:19

V legislatívnom procese sa nachádza veľká novela zákona o správnych poplatkoch, ktorá vo svojom druhom článku bude meniť aj zákon o súdnych poplatkoch. Návrh noviel už prešiel prvým parlamentným čítaním a momentálne o ňom rokujú výbory národnej rady.

Súdne poplatky čakajú zmeny

Keďže sa v súčasnosti ešte nejedná o definitívnu podobu zákona, nebudeme sa jednotlivým zmenám venovať podrobne, prinášame vám len sumár navrhovaných zmien:

 • spresňuje sa vymedzenie osoby poplatníka v exekučnom konaní a § 2 ods. 1 písmeno f) by mal po novom znieť: poplatníkom je „oprávnený a povinný v exekučnom konaní". Dôvodová správa uvádza, že ide o reakciu na nejednoznačnosť právnej úpravy v otázke osoby poplatníka súdneho poplatku za konanie súdu o námietkach proti exekúcii. Keďže ide o jedinú zmenu v tomto návrhu novely týkajúcu sa spoplatnenia námietok proti exekúcii, zákonodarcovi zrejme unikol nález ústavného súdu, ktorým tento vyriekol, že položka 13 písm. b/ sadzobníka (t. j. poplatok za námietky proti exekúcii) nie je v súlade s ústavou a dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd.
 • precizovať by sa malo súčasné znenie § 4 ods. 1 písm. c/, ktoré by malo po novom znieť tak, že od súdneho poplatku sú oslobodené súdne konania vo veciach zdravotného poistenia, sociálneho poistenia a sociálneho zabezpečenia, starobného dôchodkového sporenia, doplnkového dôchodkového sporenia, štátnych sociálnych dávok, peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím, sociálnych služieb,3b) aktívnych opatrení na trhu práce3c) a poskytovania zdravotnej starostlivosti
 • navrhuje sa vyňatie konania vo veciach náhrady škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím orgánu verejnej moci alebo jeho nesprávnym úradným postupom z rozsahu vecného oslobodenia. Týmto opatrením vláda údajne reaguje na nárast právne neopodstatnených žalôb o náhradu škody podľa zákona č. 514/2003 Z. z. na súdoch. Ako uvádza ministerstvo financií, ktoré je predkladateľom novely, v žalobách sú predmetom sporu istiny v sumách nezriedka presahujúcich milióny eur bez toho, aby nároky žalobcov mali oporu v zákone. Oslobodenie od súdneho poplatku v súdnom konaní o náhradu škody má pre súdy v konečnom dôsledku za následok výrazný nárast sporovej agendy, keďže v štádiu predbežného prerokovania nároku v konaní pred ústredným orgánom štátnej správy nie je možné nárokom žiadateľov z dôvodu právnej neopodstatnenosti vyhovieť. Pokiaľ sa v súdnom konaní preukáže nezákonné rozhodnutie orgánu štátu, prípadne jeho nesprávny úradný postup a štát bude zaviazaný na náhradu škody, úspešnému žalobcovi v rámci náhrady trov konania prizná i náhradu trov na zaplatenom súdnom poplatku. Žaloby by sa mali spoplatňovať podľa položky č. 1 Sadzobníka súdnych poplatkov.
 • Vzhľadom na nejednotnú prax súdov v otázke osobného oslobodenia štátnych zamestnancov ako navrhovateľov od súdnych poplatkov v konaniach o určenie neplatnosti rozviazania pracovného pomeru a pri uplatnení nárokov z neplatného rozviazania pracovného pomeru sa precizuje právna úprava explicitným vymedzením, že zákonné oslobodenie podľa § 4 ods. 2 písm. d) zákona o súdnych poplatkoch sa vzťahuje na tieto konanie aj v prípade, ak sa týkajú štátnozamestnaneckého pomeru.
 • rozširuje sa rozsah osobného oslobodenia aj na navrhovateľov v konaní o uznanie alebo vyhlásenie vykonateľnosti cudzieho rozhodnutia o výživnom
 • zužuje sa rozsah osobného oslobodenia príslušníkov ozbrojených síl len na konania o preskúmanie rozhodnutí služobných orgánov, ktorý sa týkajú skončenia služobného pomeru a s tým súvisiacich nárokov
 • v aplikačnej praxi sa rozmohli postupy, kedy je na úpadcov postupované značné množstvo pohľadávok a správcovia ich následne začínajú uplatňovať na súdoch. V týchto prípadoch ide o vymáhanie nárokov z pohľadávok postúpených na úpadcu až po vyhlásení konkurzu. Javí sa však, že predmetnou aktivitou sa obchádza skutočný zmysel a účel konkurzu, pri nezanedbateľnej motivácii žalovať postúpené a po vyhlásení konkurzu nadobudnuté pohľadávky bez povinnosti platiť súdny poplatok. Preto sa navrhuje nové znenie § 4 ods. 2 písmena m), podľa ktorého bude správca konkurznej podstaty od súdneho poplatku oslobodený iba v prípadoch, ak nepôjde o uplatňovanie nárokov z pohľadávok postúpených na úpadcu po vyhlásení konkurzu.
 • precizuje sa úprava oslobodenia cudzincov v konaní o udelenie azylu
 • upravuje sa ustanovenie § 11 ods. 9 upravujúce vracanie súdnych poplatkov za odpor. Návrh novely reaguje na aplikačné problémy a nejednotnú prax súdov v nadväznosti na vymáhanie súdnych pohľadávok Justičnou pokladnicou. Ide o prípady, kedy odporca podá odpor proti platobnému rozkazu, súd uznesením vyrubí súdny poplatok za odpor, ktorý však odporca nezaplatí a následne pred začatím pojednávania vo veci samej navrhovateľ vezme návrh na začatie konania späť alebo sa konanie z iných dôvodov zastaví. Uznesenie o poplatkovej povinnosti však nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť a stalo sa teda spôsobilým titulom na vymáhanie súdnej pohľadávky. Zastavenie konania vo vyššie vymedzených prípadoch je dôvodom na vrátenie poplatku za odpor podľa § 11 ods. 9 zákona o súdnych poplatkoch. V prípade nezaplatených poplatkov však legislatívny nedostatok ustanovenia § 11 viedol súdy k tomu, aby takéto uznesenie o poplatkovej povinnosti predložili Justičnej pokladnici na vymáhanie pohľadávky na súdnom poplatku a po jeho vymožení sa odporcovi poplatok vrátil podľa § 11 ods. 9 v spojení s § 11 ods. 4 zákona o súdnych poplatkoch. Z hľadiska celkovej efektívnosti rozhodovacej činnosti, ako aj vymáhania súdnych pohľadávok sa súčasný právny stav javí ako neúmerne zaťažujúci agendu súdov v podobných prípadoch, preto sa dopĺňa nová veta, podľa ktorej „pri nezaplatenom poplatku súd poplatok nevyberie a uznesenie o uloženej povinnosti zaplatiť poplatok v celom rozsahu zruší."
 • nadväzne na posunutie termínu zrušenia kolkových známok z januára 2013 na 1. január 2014 sa mení prechodné ustanovenie o možnosti používania kolkových známok. Podľa navrhovanej úpravu bude možné kolkové známky používať na úhradu súdneho poplatku do septembra 2014.
 • navrhuje sa zvýšenie poplatkov podľa Položky 10 Sadzobníka súdnych poplatkov zo 66 eur na 70 eur s tým, že vo veciach osobitne náročných sa poplatok zvyšuje na 500 eur.
 • osobitne sa vymedzuje položka pre odvolanie proti rozhodnutiam Rady pre vysielanie a retransmisiu vo veciach regulácie v oblasti vysielania, retransmisie a poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb. Vzhľadom na osobitnú náročnosť sa navrhuje zvýšený súdny poplatok.
 • Sadzobník sa dopĺňa o nový bod v položke 18b a poplatok sa bude vyberať tiež z návrhu na uznanie alebo vyhlásenie vykonateľnosti cudzích rozhodnutí
 • navrhuje sa zavedenie novej položky sadzobníka súdnych poplatkov, ktorej obsahom je súdny poplatok za vyhotovenie osvedčenia vydaného krajským súdom na verejnú listinu podľa § 352b ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku s výnimkou verejnej listiny vo veci vyživovacej povinnosti.
 • navrhuje sa zvýšenie poplatku za výpis a odpis z registra trestov, a to zo súčasných 3 eur na 4 eurá.

Návrh novely vo svojom prvom článku zavádza tiež rozsiahle zmeny do oblasti správnych poplatkov. Zmeny sú navrhované v oblasti verejnej správy, stavebnej činnosti, ide najmä o zmenu sadzieb napríklad za stavebné povolenie vo vzťahu k právnickým osobám, za predĺženie platnosti stavebného povolenia, za kolaudačné rozhodnutie, v oblasti hazardných hier ide o úpravu súčasne platnej sadzby poplatku za zmeny v udelenej licencii, v oblasti dopravy ide o sadzby poplatkov za prvý zápis motorového vozidla do evidencie vozidiel v Slovenskej republike, ktoré sa navrhuje ustanoviť rozdielne v závislosti od výkonu motora nad 80 kW, prehodnotili sa aj sadzby poplatkov za udelenie dopravnej licencie, menia sa niektoré sadzby poplatkov za úkony správy katastra okrem výpisu z katastra nehnuteľností, ktorý sa zachováva na súčasnej úrovni a i.

Po schválení tohto zákona sa budeme všetkými zmenami zaoberať podrobnejšie s presným porovnaním zmenených sadzieb.

Zdroj: Národná rada SR
Ilustračné foto: najprávo.sk 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2002
Súvisiace články

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: