Nájdených výsledkov: 1040

Charakteristický znak legálnych vecných bremien

Podstata zákonných (legálnych) vecných bremien spočíva v tom, že ide o verejnoprávne obmedzenie vlastníckeho práva, teda vymedzenie obsahu vlastníckeho práva prostredníctvom predpisu ...

Sprenevera – otázka vlastníckeho práva

Ak v rámci trestného konania vedeného pre trestný čin sprenevery podľa § 213 Trestného zákona treba riešiť otázku vlastníckeho práva k veci, ktorá má byť predmetom sprenevery, ...
CSP: Následky neoznámenia miesta a času verejného vyhlásenia rozsudku elektronickými prostriedkami

CSP: Následky neoznámenia miesta a času verejného vyhlásenia rozsudku elektronickými prostriedkami

Ak odvolací súd nedodržal procesný postup upravený v ustanovení § 219 ods. 3 CSP a napriek žiadosti strany jej neoznámil miesto a čas verejného vyhlásenia rozsudku elektronickými ...

Neprípustnosť dovolania proti rozhodnutiu vydanému v konkurznom konaní

Nakoľko Zákon o konkurze a reštrukturalizácii, ako osobitný právny predpis, vylučuje prípustnosť dovolania proti rozhodnutiu vydanému v konkurznom konaní, nemôže sa účastník ...

Procesný prostriedok nápravy rozhodnutia súdu o výške náhrady trov konania

Zrušenie formálne právoplatného uznesenia súdu prvej inštancie o priznanej výške náhrady trov konania cez dovolanie generálneho prokurátora ako jediný možný prostriedok nápravy, ktorý ...
Povinnosť súdu dotvárať právo

Povinnosť súdu dotvárať právo

Zákonodarca pri tvorbe právneho predpisu spravidla vychádza z toho, čo je bežné, z tzv. normálnych prípadov, pričom osobitné, špecifické situácie, ktoré život prináša, môžu ...
Zbierka stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR 10/2018

Zbierka stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR 10/2018

Najvyšší súd Slovenskej republiky vydal desiatu tohtoročnú Zbierku stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky, a to vo veciach trestných.
PoUtStŠtPiSoNe
: