Štvrtok, 23. máj 2024 | meniny má Želmíra , zajtra Ela
Predplatné
Štvrtok, 23. máj 2024 | meniny má Želmíra , zajtra Ela

Judikatúra

⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Znalecký posudok v sporoch z nekalej súťaže

V nekalosúťažnom spore je v kompetencii súdu, nie znalca, posúdiť či zhodnosť prvkov konkurenčných výrobkov je spôsobilá zapríčiniť riziko ich zámeny z pohľadu priemerného spotrebiteľa. Avšak zisťovanie zhodných prvkov je otázkou skutkovou, ktorá môže byť predmetom znaleckého dokazovania.
23. Máj 2024Občianske právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Dobrovoľná dražba

Je na rozhodnutí záložného veriteľa aký zákonný spôsob výkonu záložného práva si zvolí. Pokiaľ záložné právo realizuje dražbou, takéto začatie výkonu záložného práva spôsobí spočívanie premlčacej lehoty v súlade s ustanovením § 112 Občianskeho zákonníka.
20. Máj 2024Občianske právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Určovacia žaloba a premlčanie záložného práva

Ústavný súd odobril procesnú možnosť podania určovacej žaloby, v rámci ktorej bude vznesená námietka premlčania záložného práva, a takýto rozsudok môže slúžiť ako podklad na výmaz záložného práva z katastra nehnuteľností.
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Spotrebiteľský spor a neprípustnosť rozsudku pre uznanie nároku

Kogentné ustanovenie § 54a Občianskeho zákonníka nepripúšťa vydanie rozsudku pre uznanie nároku, pokiaľ ide o premlčané právo zo spotrebiteľskej zmluvy, a to aj napriek tomu, že spotrebiteľ takýto nárok žalobcu uzná.
13. Máj 2024Občianske právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Trovy konania pri určení vlastníckeho práva

Pri posúdení aplikácie § 11 ods. 1 písm. c) Vyhlášky musí súd posúdiť splnenie taxatívne stanovených podmienok nachádzajúcich sa v hypotéze predmetného ustanovenia, a to (i) posúdenie povahy subjektov a (ii) posúdenie účelu nehnuteľnosti, ktorá je predmetom sporu o určenie vlastníckeho práva.
10. Máj 2024Občianske právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Vydanie bezdôvodného obohatenia z neplatnej zmluvy

V zmysle Občianskeho zákonníka sú na vydanie bezdôvodného obohatenia z neplatnej zmluvy povinní výlučne účastníci tejto zmluvy. Na uvedenom nemení nič ani fakt, že plnenie z neplatnej zmluvy skončilo v rukách tretej osoby, ktorá ho získala od zmluvnej strany trestnou činnosťou.
9. Máj 2024Občianske právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Žaloba o určenie neplatnosti právneho úkonu

Podľa aktuálnej právnej úpravy Civilného sporového poriadku je možné podať žalobu o určenie právnej skutočnosti (pôvodne označovanú ako žalobu o určenie neplatnosti právneho úkonu), len ak to vyplýva z osobitného predpisu.
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Absolútne majetkové autorské práva po smrti autora

Pokiaľ poručiteľ nemá dedičov, prípadne dedičia dedičstvo odmietnu, a poručiteľovo dielo nie je spoluautorským, po jeho smrti sa dielo stáva voľným v zmysle osobitnej úpravy Autorského zákona.
30. Apríl 2024Občianske právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: PZP a úroky z omeškania

Pokiaľ ide o nárok na úrok z omeškania podľa zákona o PZP, platí, že ak poškodený žaluje priamo poisťovňu, na priznanie úroku z omeškania sa vzťahujú ustanovenia, podľa ktorých sa poisťovňa dostáva do omeškania bezprostredne po tom, ako si poškodený u nej uplatní svoj nárok na náhradu škody.
29. Apríl 2024Občianske právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Právo vyjadriť sa v konaní o trovách

Nemožnosťou vyjadrenia sa ku skutkovej otázke, ktorá bola rozhodná pre procesné, hoc aj akcesorické závery o výške náhrady trov konania, dochádza k porušeniu ústavných práv podľa čl. 46 ods. 1 ústavy, čl. 6 ods. 1 dohovoru a čl. 1 dodatkového protokolu.
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Odvolanie proti rozsudku pre zmeškanie vs. návrh na zrušenie rozsudku pre zmeškanie

Návrh na zrušenie rozsudku pre zmeškanie a odvolanie proti rozsudku pre zmeškanie sú odlišné procesné inštitúty. Súbežné uplatnenie týchto inštitútov je z ich povahy vylúčené.
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Posúdenie dovolacích dôvodov

Ústavný súd už vo viacerých meritórnych rozhodnutiach judikoval očakávanie, že sa najvyšší súd pokúsi autenticky porozumieť dovolateľovi – jeho textu ako celku. Niet rozumného dôvodu neklásť rovnaké nároky aj na posudzovanie dovolaní založených na § 420 písm. f) CSP.
23. Apríl 2024Občianske právo

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: