Sobota, 2. marec 2024 | meniny má Anežka , zajtra Bohumil/Bohumila
Predplatné
Sobota, 2. marec 2024 | meniny má Anežka , zajtra Bohumil/Bohumila

Judikatúra

Zásada ne bis in idem v trestnom konaní

Pokiaľ je osoba obvinená z trestného činu nebezpečného ohrozenia a rovnako jej bola udelená pokuta v blokovom konaní, nemôže sa jednať o porušenie zásady ne bis in idem, pretože táto osoba bola obvinená z trestného činu nebezpečného ohrozenia na inom skutkovom základe, ako za ktorý jej bola udelená pokuta v blokovom konaní. Objektom priestupku, za ktorý bola osoba postihnutá, je bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na pozemných komunikáciách a objektom trestného činu, z ktorého bola táto osoba obvinená, je záujem spoločnosti na ochrane zdravia ľudí alebo cudzieho majetku. Následok skutku, ktorý sa tejto osobe kladie za vinu, bola ťažká ujma na zdraví a smrť, pričom tento následok nebol a ani nemohol byť riešený v priestupkovom konaní formou bloku na pokutu.
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Kvalifikačný znak závažnejšieho spôsobu konania pri trestnom čine prevádzačstva

Výklad, v zmysle ktorého trestný čin prevádzačstva je spáchaný závažnejším spôsobom konania, ak je spáchaný na viacerých osobách, je ústavne konformný. Takýto výklad má základ v znení príslušných ustanovení Trestného zákona, je predvídateľný a v súlade s podstatou uvedeného trestného činu.
13. Február 2024Trestné právo hmotné
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: GDPR a uchovávanie biometrických a genetických údajov osôb odsúdených v trestnom konaní

Policajné orgány nesmú bez časového obmedzenia iného ako smrť dotknutej osoby uchovávať biometrické a genetické údaje týkajúce sa všetkých osôb, ktoré boli právoplatne odsúdené za úmyselný trestný čin.
1. Február 2024Európske právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Odkaz súdu na predchádzajúce rozhodnutia o väzbe

Odkaz na predchádzajúce rozhodnutia o väzbe a dôvody v nich uvedené je v zásade možný, pokiaľ z obsahu samotného rozhodnutia súčasne vyplýva dostatočne zrozumiteľný záver, že boli prehodnotené vo vzťahu k aktuálnemu štádiu trestného konania a reflektovali na jeho dovtedajší priebeh.
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Odôvodnenie nepovolenia návštevy v kolúznej väzbe súdom

Zo základného práva na súkromie vyplýva požiadavka, aby súdy, ktoré nepovoľujú návštevu, aspoň stručne, vyvažujúc vec kolúzie a súkromia, vysvetlili dôvody nepovolenia, aby tak bolo zjavné, že sa vecou zaoberali a nerozhodovali svojvoľne.
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Vplyv nedostatkov príkazu na zatknutie na zákonnosť pozbavenia osobnej slobody

Absencia opisu skutkovej vety uznesenia o vznesení obvinenia vo vydanom príkaze na zatknutie nepredstavuje závažný a zjavný exces výnimočnej povahy, a preto je možné uvedený nedostatok príkazu na zatknutie korigovať v nasledujúcich etapách konania.
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Vplyv nedostatkov príkazu na zatknutie na zákonnosť pozbavenia osobnej slobody

Absencia opisu skutkovej vety uznesenia o vznesení obvinenia vo vydanom príkaze na zatknutie nepredstavuje závažný a zjavný exces výnimočnej povahy, a preto je možné uvedený nedostatok príkazu na zatknutie korigovať v nasledujúcich etapách konania.
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Ochrana práv sťažovateľov, ktorých údaje boli zaistené pri prehliadke advokátskej kancelárie

Klienti advokáta, ktorí tvrdia, že vyšetrovateľ pri prehliadke kancelárie ich advokáta vytvoril kópiu dát, ktoré zverili advokátovi, sa svojich práv v dôsledku takéhoto zásahu môžu domáhať podľa zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci.
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Upustenie od výkonu ochranného liečenia

Súd poruší základné právo sťažovateľa na súdnu ochranu, ak poskytne len formálnu možnosť domôcť sa upustenia od výkonu ochranného liečenia tým, že nielenže vyžaduje znalecký posudok, ktorý sťažovateľ nie je schopný dodať, ale ani jeho vyhotovenie pri nepriaznivých majetkových pomeroch nezadováži.
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Konanie proti ušlému

Existencia úmyslu páchateľa vyhnúť sa trestnému stíhaniu je obligatórnym predpokladom pre konanie proti ušlému, ktorý musí byť preukázaný.
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Trovy konania štátu v trestnom konaní po obnove konania

Platná a účinná právna úprava viaže nárok štátu na náhradu trov voči tej ktorej osobe na právoplatný odsudzujúci rozsudok, a contrario možno vyvodiť, že štát v tejto súvislosti (po povolní obnovy konania) nemá nárok na náhradu trov.
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Odôvodnenie odmietnutia nahradenia väzby

Odmietnutie nahradenia väzby s poukazom na abstraktné formulačné konštrukcie bez dostatočného previazania na skutkové okolnosti vykazujú takú mieru všeobecnosti, neadresnosti a hypotetickosti, že by mohli byť základom obmedzenia osobnej slobody neurčitého okruhu obvinených osôb.

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: