Sobota, 22. jún 2024 | meniny má Paulína , zajtra Sidónia
Predplatné
Sobota, 22. jún 2024 | meniny má Paulína , zajtra Sidónia

Judikatúra

⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Písomné odôvodnenie sťažnosti

Ústavný súd SR sa vyjadril k tomu, ktorý súd je zodpovedný za to, že krajský súd rozhodol o sťažnosti bez toho, aby prihliadol na písomné odôvodnenie tejto sťažnosti, pokiaľ mu toto písomné odôvodnenie okresný súd nedoručil.
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Právo na ochranu zdravia vo výkone trestu odňatia slobody

Štát má zodpovednosť za prevádzkovanie ústavov, v ktorých umiestňuje odsúdených na výkon trestu odňatia slobody, preto má povinnosť vytvoriť im také podmienky, aby jeho pričinením nedochádzalo k neprípustnému zásahu do zdravia odsúdených.
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody

Očakávanie toho, že odsúdený v budúcnosti povedie riadny život, sa odvodzuje od prítomnosti (teda od správania odsúdeného vo výkone trestu), ale v určitej miere aj retrospektívne, teda pohľadom na trestnú minulosť odsúdeného.
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Doručovanie písomnosti súdom

Procesný postup okresného súdu, v dôsledku ktorého boli zásielky okresného súdu doručované sťažovateľke výlučne na adresu č. 1, pričom sťažovateľka svoju aktuálnu adresu č. 2 oznámila, považuje ústavný súd za príliš formalistický.
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Trovy povinnej obhajoby

Nepriznanie odmeny za niektoré úkony právnej služby advokáta s poukazom na to, že ich dal neoprávnene vykonať substitútovi (a to za situácie, keď všeobecný súd o skutočnostiach vedúcich k záveru o neoprávnenosti substitúcie vedel), sa z pohľadu materiálneho právneho štátu javí ako neúnosný.
⁋ Premium

JUDIAKTÚRA: Aplikácia zásady in dubio pro reo

Ak možno v trestnom konaní na základe vykonaného dokazovania dospieť k niekoľkým približne rovnako pravdepodobným skutkovým verziám a všeobecný súd sa prikloní k verzii, ktorá je pre obvineného nepriaznivá, porušuje procesný princíp rozhodovania in dubio pro reo, a tým i zásadu prezumpcie neviny.
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Návšteva odsúdeného vo výkone trestu odňatia slobody realizovaná priamym kontaktom s odsúdeným

Pravidlom by mal byť úplný a nerušený kontakt odsúdeného s návštevou a akékoľvek obmedzenie tohto kontaktu musí byť nevyhnutným obmedzením v demokratickej spoločnosti pre účely jednej z taxatívne určených hodnôt.
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Dohoda o vine a treste a právo na prerokovanie veci

Kladnou odpoveďou na otázku uvedenú v § 333 ods. 3 písm. j) Trestného poriadku sa obvinený okrem iného vzdáva aj práva podať proti rozsudku o schválení dohody o vine a treste riadny opravný prostriedok (odvolanie).
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Väzba – odôvodnenie (ne)schválenia návštev

Odôvodnenie odpovede na žiadosť nemusí mať charakter a náležitosti súdneho odôvodnenia.
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Väzba – odôvodnenie (ne)schválenia návštev

Odôvodnenie odpovede na žiadosť nemusí mať charakter a náležitosti súdneho odôvodnenia.

Zásada ne bis in idem v trestnom konaní

Pokiaľ je osoba obvinená z trestného činu nebezpečného ohrozenia a rovnako jej bola udelená pokuta v blokovom konaní, nemôže sa jednať o porušenie zásady ne bis in idem, pretože táto osoba bola obvinená z trestného činu nebezpečného ohrozenia na inom skutkovom základe, ako za ktorý jej bola udelená pokuta v blokovom konaní. Objektom priestupku, za ktorý bola osoba postihnutá, je bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na pozemných komunikáciách a objektom trestného činu, z ktorého bola táto osoba obvinená, je záujem spoločnosti na ochrane zdravia ľudí alebo cudzieho majetku. Následok skutku, ktorý sa tejto osobe kladie za vinu, bola ťažká ujma na zdraví a smrť, pričom tento následok nebol a ani nemohol byť riešený v priestupkovom konaní formou bloku na pokutu.
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Kvalifikačný znak závažnejšieho spôsobu konania pri trestnom čine prevádzačstva

Výklad, v zmysle ktorého trestný čin prevádzačstva je spáchaný závažnejším spôsobom konania, ak je spáchaný na viacerých osobách, je ústavne konformný. Takýto výklad má základ v znení príslušných ustanovení Trestného zákona, je predvídateľný a v súlade s podstatou uvedeného trestného činu.
13. Február 2024Trestné právo hmotné

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: