Sobota, 25. máj 2024 | meniny má Urban , zajtra Dušan
Predplatné
Sobota, 25. máj 2024 | meniny má Urban , zajtra Dušan

Trestné právo hmotné

Nebezpečné prenasledovanie, k znaku dlhodobosti (§ 360a TZ)

Zákonný znak „iného dlhodobo prenasleduje“ u prečinu nebezpečného prenasledovania podľa § 354 ods. 1 Trestného zákonníka (v SR § 360a Trestného zákona – pozn. najpravo.sk) môže byť naplnený aj v dobe trvajúcej jeden mesiac, ak ide o veľmi intenzívne konanie vyznačujúce sa sústavnosťou, úpornosťou, tvrdošijnosťou, a pre svoju nebezpečnosť vyvoláva dôvodnú obavu u poškodeného a prípadne graduje vo fyzické násilie, výrazne vybočuje z medzí normálnych spoločenských vzťahov, je vykonávané rôznymi prostriedkami a spočíva v kombinácii alternatív vymedzených v citovanom ustanovení.

Svojpomoc pri vyprataní nehuteľnosti a trestný čin porušovania domovej slobody

Ak osoba použije nedovolenú svojpomoc, avšak aspoň sleduje legitímny cieľ súladný s právom postupuje síce protiprávne, avšak jej konanie je spravidla stále podstatne menej spoločensky škodlivé, než tej osoby, ktorá protiprávne jednak postupuje, tak je protiprávny aj stav, ktor sa snaží nastoliť. Preto pokiaľ obvinený argumentuje, že ako vlastní nehnuteľnosti mal z hľadiska občianskeho práva hmotného právo na vypratanie nehnuteľnosti nárok a táto skutočnosť nie je v trestnom konaní vyvrátená, nemožno takúto obhajobu bez ďalšieho označiť ako nemajúcu akýkoľve význam. Na jednej strane nie je možné akceptovať, aby účel svätil prostriedky, a teda nedovolenú svojpomoc právne aprobovať, na druhej strane však trestnoprávny postih nie je jediný nástroj v celom právnom poriadku, ktorým možno dať toto neaprobovanie najavo.
27. Máj 2014Sankcie

JUDIKATÚRA: Podvod a uvádzanie katastrálneho odboru do omylu pri kúpnej zmluve vo forme notárskej zápisnice

Právny názor NS SR o (ne)možnosti uvedenia do omylu katastrálneho odboru pri kúpnej zmluvy spísanej vo forme notárskej zápisnice.

Spáchanie trestnej činnosti verejnou počítačovou sieťou

Pojem verejnej prístupnosti na internete je treba hodnotiť nielen s ohľadom na možnosti užívateľov internetu daný obsah zobraziť pokiaľ ide o prístupové práva, ale aj vo svetle ich možností sa o ňom vôbec v prvom rade dozvedieť (napríklad z príspevkov na chatoch a diskusných skupinách, z obsahov stránok indexovaných vyhľadávacími službami, alebo práve vďaka vloženiu na profil užívateľa internetovej sociálnej siete, ktorého obsah je preposielaný ich ďalším užívateľom).
16. Október 2013Všeobecné pojmy

Začiatok výkonu trestu zákazu činnosti a sankcia zákazu činnosti uložená v priestupkovom konaní

Z § 43 Trestného zákona vyplýva, že výkon neskoršie uloženého trestu začne až po vykonaní trestu rovnakého druhu uloženého skorším rozsudkom. Nesprávnym je názor, podľa ktorého je potrebné sankciu zákazu činnosti viesť motorové vozidlá uloženú v priestupkovom konaní považovať pre účely stanovenia polovice vykonaného trestu zákazu činnosti viesť motorové vozidlá za trest (§ 69 ods. 1 Tr. zákona). Výkon trestu zákazu činnosti začína právoplatnosťou rozsudku, ktorým bol uložený (R 8/1969), a predlžuje ho len doba výkonu nepodmienečného trestu odňatia slobody (§ 61 ods. 8 Trestného zákona).
18. Jún 2015Sankcie

JUDIKATÚRA: Skutková podstata prečinu neoprávneného zásahu do práva k domu, bytu alebo nebytového priestoru

Vecné bremeno a skutková podstata prečinu neoprávneného zásahu do práva k domu, bytu alebo nebytového priestoru.

Použitie zásady „in dubio pro reo“

Použitie zásady „in dubio pro reo“ prichádza do úvahy len vtedy, keď pochybnosti, ktoré vznikli v trestnom konaní o nejakej skutočnosti, trvajú aj po vykonaní a zhodnotení všetkých dostupných dôkazov.
19. Máj 2015Všeobecné pojmy

Postup pri ukladaní trestov v trestnom konaní

Postup súdu podľa zásad na ukladanie trestov v zmysle § 38 ods. 4 Trestného zákona nemožno považovať za zmenu právnej kvalifikácie podľa prísnejšieho ustanovenia Trestného zákona.
22. Február 2017Sankcie

JUDIKATÚRA: Posúdenie úmyslu páchateľa pri trestnom čine vraždy

Najvyšší súd SR sa vo svojom rozhodnutí vyjadril k skúmaniu úmyslu páchateľa pri trestnom čine vraždy.

Sprenevera – otázka vlastníckeho práva

Ak v rámci trestného konania vedeného pre trestný čin sprenevery podľa § 213 Trestného zákona treba riešiť otázku vlastníckeho práva k veci, ktorá má byť predmetom sprenevery, pričom túto otázku samotný Trestný zákon nerieši, musia ju orgány činné v trestnom konaní a všeobecné súdy posudzovať podľa príslušných ustanovení občianskeho, resp. obchodného hmotného práva a až na základe takéhoto právneho posúdenia môžu dospieť k ústavne konformnému záveru o tom, či páchateľ nakladal alebo nenakladal s cudzou (zverenou) vecou.
15. Január 2019Všeobecné pojmy

Pokus vraždy a úmysel

Pri útoku na krk škrtením je podstatné pre zváženie, či sa jednalo o pokus vraždy alebo nie, miera a intenzita dusenia poškodeného. Aby sa jednalo o vraždu alebo pokus vraždy v dôsledku reflexnej zástavy srdca, muselo by dôjsť k preukázaniu úmyslu vzťahujúceho sa špecificky k tejto problematike. Pokus vraždy možno teda konštatovať len v prípade, kedy páchateľ vedel, že svojim konaním môže spôsobiť smrť poškodeného, a pre prípad, že ju spôsobí, bol s tým uzrozumený, pričom konkrétne vykonanie tohto konania musí mať jednoznačnú súvislosť s možnosťou úmrtia, ktorá je bežne rozpoznateľná pre páchateľa a ktorá je relatívne pravdepodobná.
12. Október 2017Sankcie

JUDIKATÚRA: K výkladu pojmu „dať do obehu ako pravé“

Najvyšší súd SR vo svojom rozhodnutí negatívne vymedzil, ktoré konanie nie je možné zahrnúť pod pojem "dať do obehu ako pravé".
3. November 2022Trestné právo hmotné

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: