Streda, 19. jún 2024 | meniny má Alfréd , zajtra Valéria
Predplatné
Streda, 19. jún 2024 | meniny má Alfréd , zajtra Valéria

Judikatúra

⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Orgán oprávnený rozhodovať o odvolaní podľa zákona o hazardných hrách

Zo zákona o hazardných hrách nevyplýva, že by odvolacím orgánom proti rozhodnutiu obce o uložení sankcie mal byť Úrad pre reguláciu hazardných hier, Ministerstvo financií SR alebo iný osobitný orgán štátnej správy. V dôsledku toho je odvolacím orgánom v týchto prípadoch okresný úrad v sídle kraja.
7. Jún 2024Správne právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Rozsah dokazovania v správnom súdnictve

Správny súd pri rozhodovaní o správnej žalobe nevychádza z poznatkov, ktoré získal na pojednávaní, ale primárne z obsahu administratívneho spisu (ktorý sa nepovažuje za dôkaz), a z písomných podaní účastníkov konania.
2. Máj 2024Správne právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Konanie vo veci ochrany verejného záujmu

Ústavodarca upravením a zdôraznením právnych inštitútov reflektoval princíp uplatňovaný v „štandardných“ procesoch, aby rozhodnutia orgánov verejnej moci majúcich právomoc rozhodovať boli založené na správnom a dostatočne zistenom skutkovom stave veci.
9. Apríl 2024Správne právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Určovanie dane podľa pomôcok

Určovanie dane podľa pomôcok by malo prichádzať do úvahy ako posledné možné riešenie.
22. Marec 2024Správne právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Zodpovednosť zamestnanca za DPH vo falošne vystavenej faktúre

Zamestnanec môže byť zodpovedaný za zaplatenie DPH v prípade, ak podvodne vystaví faktúru na meno svojho zamestnávateľa.
5. Február 2024Európske právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Nesúlad stavby alebo jej užívania s územným plánom

Relevantný nesúlad stavby alebo jej užívania s územným plánom predstavuje ohrozenie verejného záujmu chráneného stavebným zákonom, a teda je aplikačne určujúcim momentom na posudzovanie tohto zákonného kritéria.
30. Január 2024Správne právo

JUDIKATÚRA: Vylúčenie sudcu musí byť výnimočné a podložené závažnými dôvodmi

Najvyšší správny súd sa vo svojom rozhodnutí zaoberal otázkou, za akých okolnosti je možné vylúčiť sudcu z prejednávania a rozhodovania vo veci.
21. December 2023Správne právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Nesprávne poradie zvolených kandidátov a nezákonnosť volieb

Právomoc ústavného súdu zrušiť výsledok volieb alebo vyhlásiť voľby za neplatné podľa § 63 ods.1 zákona o ústavnom súde sa podľa stabilizovanej judikatúry ústavného súdu uplatní len vtedy, ak k porušeniu zákona dôjde spôsobom ovplyvňujúcim slobodnú súťaž politických síl v demokratickej spoločnosti.
10. Október 2023Správne právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Dobrá viera a účasť na daňovom podvode

Dobrá viera alebo jej absencia na strane zdaniteľnej osoby (v kontexte preukazovania účasti na podvodnom reťazci), ktorá žiada o odpočítanie DPH, nemá žiadny vplyv na otázku, či sa uskutočnilo dodanie tovaru, keďže samotné uskutočnenie zdaniteľného plnenia má objektívny charakter.
2. Október 2023Správne právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Dvojstupňové odôvodnenie rozhodnutia podľa Správneho poriadku

Z odôvodnenia musí byť zrejmé, ktoré námietky účastníka považuje za nesprávne a z akého dôvodu a ktoré skutočnosti považuje za preukázané, a aké úvahy ho viedli k danému záveru.
29. September 2023Správne právo
⁋ Premium

JUDIKATÚAR: Povinnosti vlastníka nepovolenej stavby a stavebného úradu

Zákonodarca v právnej norme ustanovenej v § 88a stavebného zákona upravuje jednak postup vlastníka nepovolenej stavby a jeho povinnosti a jednak postup stavebného úradu pri nepovolených stavbách.
27. September 2023Správne právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Nevyhotovenie rozsudku ako trváce disciplinárne previnenie

Disciplinárne previnenie spočívajúce v nevyhotovení rozsudku v určenej lehote je trváce disciplinárne previnenie, ktoré spočíva vo vytvorení a udržiavaní protiprávneho stavu. Tento protiprávny stav vytvára sudca svojím nekonaním až do okamihu, kedy je rozsudok vyhotovený.
27. September 2023Správne právo
PoUtStŠtPiSoNe
: