TlačPoštaZväčšiZmenši

Blesková novela Exekučného poriadku

8.8. 2012, 13:43 |  najpravo.sk

Ako sme vás už informovali, pod publikačným číslom 217/2012 Zb. vyšiel v Zbierke zákonov nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 111/2011 zo 4. júla 2012.

Ústavný súd v ňom konštatuje, že § 18a ods. 1 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu a § 12 ods. 7 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici nie sú v súlade s čl. 1 ods. 1, čl. 12 ods. 2, s čl. 20 ods. 1, s čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, s čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a s čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Inak povedané, od 31. júla 2012, kedy bol nález Ústavného súdu vydaný v Zbierke zákonov na majetok štátu bolo možné uskutočniť výkon rozhodnutia resp. exekúciu a taktiež prostriedky na účtoch klientov v Štátnej pokladnici podliehali výkonu rozhodnutia (exekúcii) odpísaním z účtu.

Dve alternatívy riešenia krízy

Členovia vlády zareagovali naozaj rýchlo a na utorňajšom mimoriadnom zasadnutí vlády už boli na stole dve alternatívy riešenia vzniknutého stavu.

Podľa prvej alternatívy sa mal zaviesť do Exekučného poriadku nový paragraf § 61c, ktorý by ustanovil, že exekúcia na majetok alebo práva štátu podľa tohto zákona je neprípustná a exekúciu na majetok alebo práva štátu upraví osobitný predpis. Prechodným ustanovením sa malo zakotviť, že exekúcia na majetok alebo práva štátu sa zastaví podľa § 57 ods. 1 písm. g).

Táto alternatíva však podporu nezískala. Vláda sa dohodla na tom, že podporí tzv. druhú alternatívu riešenia „krízového stavu", podľa ktorej by sa vyšpecifikoval majetok štátu, ktorý nepodlieha exekúcii, t.j. majetok, ktorý má absolútnu exekučnú imunitu a majetok štátu, ktorý má relatívnu exekučnú imunitu, t. j. účinky imunity nastanú až v dôsledku rozhodnutia súdu za splnenia zákonom stanovených podmienok. Majetok štátu, ktorý by nepožíval absolútnu exekučnú imunitu by bol vylúčený z exekúcie len vtedy, ak by súd rozhodol o zastavení exekúcie z dôvodu, že tento majetok štátu je nevyhnutne potrebný na plnenie úloh štátu alebo na plnenie verejnoprospešného účelu (nový § 57 ods. 1 písm. k) EP). Súd by musel v prípadoch relatívnej exekučnej imunity zvažovať, či a z akých dôvodov je majetok štátu potrebné chrániť exekučnou imunitou, pričom dôkazné bremeno by znášal povinný.

Parlament dnes bleskovo novelu Exekučného poriadku schválil

Parlament dnes hlasmi 115 poslancov (1 sa zdržal, 34 neprítomní) schválil vyššie uvedenú novelu Exekučného poriadku, ktorá bude účinná dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov.

Podľa schválenej novely ak má exekútor v úmysle postihnúť majetok štátu potenciálne chránený relatívnou exekučnou imunitou, je povinný spolu s upovedomením o začatí exekúcie doručiť povinnému oznámenie, v ktorom predmetný majetok označí. Povinný môže v lehote 60 dní od doručenia tohto oznámenia podať návrh na zastavenie exekúcie podľa § 57 ods. 1 písm. k) Exekučného poriadku alebo s exekútorom uzavrieť dohodu písomnú dohodu.

V tomto prípade účinky upovedomenia o začatí exekúcie (inhibitórium a arrestatórium) nastávajú rozdielne, a to podľa toho, či exekútor s povinným uzavrie alebo neuzavrie písomnú dohodu podľa § 56 ods. 10 Exekučného poriadku a či súd exekúciu podľa § 57 ods. 1 písm. k) Exekučného poriadku zastaví alebo nezastaví.

Incidenčné konanie má charakter samostatného sporového konania prejednávaného v rámci konania exekučného. Na incidenčné konania sa primerane vzťahujú ustanovenia tretej časti Občianskeho súdneho poriadku, teda i zásada ústnosti a priamosti. Charakter kontradiktórneho sporového konania vyžaduje navrhovanie dôkazných prostriedkov sporovými stranami a vykonanie pojednávania. Súd rozhoduje v dvoch fázach – najprv osobitným výrokom vyhlási exekúciu za neprípustnú a po právoplatnosti tohto uznesenia osobitným uznesením exekúciu zastaví.

Celé znenie novely spolu s dôvodovou správou nájdete TU

Zdroj: Vláda SR, Národná rada SR
Ilustračné foto: internet 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1449
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

 
zhrnutie

No, aby som to zhrnul : z diskusie čo som tu rozbehol mi to zatiaľ vychádza tak, že do vzoru odôvodnenia uznesenia ktorým zastavujem podľa g-čka sa bude musieť dopísať : "Súd síce mal podľa § 57 ods. 5 nariadiť pojednávanie, ale keby sme robili to čo je napísané v zákone TAK ako je to napísané v zákone, tak sa z toho na súde zblbneme a to by nebolo dobré. Takže sme si to teolologicky vyložili (súd upozorňuje účastníkov konania že teololo nie je to isté čo teolo, KDH ani farári s tým nemajú nič spoločné ) a vyšlo nám to tak, že zákonodarca od nás chce vlastne niečo úplne iné, než čo nám napísal do zákona, takže to robíme tak ako si to sami vykladáme a preto sme nepojednávali, lebo veď načo keď to iba píšu v zákone. Sme o tom presvedčení najmä preto, lebo poslanci by určite nechceli, aby sme pojednávali doaleluja. Jednoducho, chybička se vloudila. Ak sa bohovia zmilujú, jedného krásneho dňa to opravia, ale dovtedy sa kolektívne tvárime, že sme si to nevšimli, asi ako trápny zvuk ktorý nečakane odznel v slušnej spoločnosti. Z vyššie citovaných dôvodov súd aj bez nariadenia pojednávania rozhodol, že exekúcia je neprípustná, nakoľko je tu iný dôvod...." (blablabla) btw - trápny zvuk síce možno ignorovať, ale zvykne byť predzvesťou niečoho omnoho horšieho, čo sa šíri po miestnosti :-) A teraz trošku vážnejšie. Kým sa tento bordel nevyrieši jasným stanoviskom niekoho kompetentného, všetky zastavovačky podľa g/ letia na policu, nemienim sa toho dotknúť ani vidlami. Mimochodom, netvrdím že ten prapodivný preklep vznikol tak, že niekto si zašiel na kávu s tým človekom z MSSR, ktorý písal ten text a bolo jasné, že po ňom to nebude čítať už vôbec nikto, 115 poslancov vrátane - a vysvetlil mu že občas platí "dobrý preklep nad zlato". Ale keby mi reálne hrozilo že mi haldu exekúcií zastavia podľa g/, asi by som to nevymyslel inak.

 
skrebec | 14.08.2012 19:02
 
omyl???

Nie som síce fanúšikom konšpiračných teórií, skôr naopak, ale napadlo ma či určité firmy disponujúce štósom peňazí v takej hrúbke, že by ste ním dokázali umlátiť veľrybu, si takou "chybou" nezabezpečili cez našich volených zástupcov aspoň akú-takú formu ochrany pred tým, aby im súdy zastavovali exekúcie a teda ich reálne pripravovali o značné obnosy (a že ich to určite štve festovne...). Veď stačí motivovať len priamych tvorcov novely zákona, ktorú všetci považujú za nevyhnutnú a prepašovať tam trójskeho koňa v znení ako sa im to podarilo a je vymaľované... a včul súd ohýbaj zákon ako sa dá, aby si sa vyhol pojednávaniu (inak pre zasvätených - to pojednávanie by som chcel vidieť, cha-cha).

 
Kuko | 14.08.2012 08:57
 
chyba nechyba?

Schválený text je v tejto časti totožný s tým, čo vyšlo z ministerstva ako "verzia 2" návrhu zákona (viď: http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=21386). Ak ide skutočne o chybu a nie o úmysel, možno by mal niekto na ministerstve porozmýšľať o rýchlej náprave, kým sa naplno prejavia dôsledky tejto (dúfajme) chyby. Je mi jasné, že nie všetci poslanci novelu čítali a nie všetci, ktorí ju čítali, skutočne rozumeli celému jej obsahu, ale snáď aspoň na ministerstve si návrh zákona po sebe mohli prečítať... Čo tak opýtať sa na ministerstve, či skutočne bolo úmyslom zaviesť pojednávania v exekučných veciach pri rozhodovaní o vyhlásení exekúcie za neprípustnú a jej zastavení alebo ide o pisársku chybu...? Vzhľadom na mätúcu dôvodovku a vzhľadom na jej rozpor s predloženým textom návrhu novely na túto otázku podľa mňa môže jednoznačne odpovedať jedine jej autor. Redakcia Najprávo.sk, berte to prosím ako podnet, možno by stálo za to trochu sa tejto téme venovať, vzhľadom na možné (možno aj nechcené) dôsledky tejto novely.

 
peter | 14.08.2012 08:08
 
dôvodovka

k mc: dôvodovka sa zdá byť mätúcou, keď v poslednej vete odkazuje na dvojfázovosť – uznesenie o vyhlásení exekúcie za neprípustnú a po právoplatnosti tohto uznesenia, zastavenie exekúcie. Avšak jednoznačne predchádzajúca časť dôvodovej správy bez pochýb odkazuje na charakter incidenčných konaní podľa § 57 ods. 1 písm. d) a k) EP. Ak sa niečo robí narýchlo, tak sú aj chyby :) Nemám ilúzie, že 115 poslanci, ktorí novelu schválili, si ju aj prečítali a vedeli o čom je a o jej dôsledkoch - tisíce, ak nie desaťtisíce pojednávaní :)

 
mm | 13.08.2012 15:27
 
chyba v pisani

dôraz na prioritu jazykového výkladu a nemožnosť odchýlenia sa od výsledku jazykového výkladu by v tomto prípade viedol k absolútne absurdným záverom o nariadení pojednávania pri každom zastavení exekúcie podľa „g-čka“ (ak súd vyhlásil za neprípustnú, pretože je tu iný dôvod, pre ktorý exekúciu nemožno vykonať). Jednoznačne sa treba prikloniť k teleologickému výkladu právnej normy (s v tomto prípade jednoznačnou nutnosťou odchýliť sa od jasného textu zákona), ktorý zachováva dôveru v legálnu a racionálnu aplikáciu práva bez úplne nezmyselných záverov. Teleologickým výkladom vychádzajúcim z účelu právnej normy a úmyslu zákonodarcu (viď historický výklad, dôvodová správa) možno dospieť k záveru, že nariadenie pojednávania podľa § 57 ods. 5 EP sa týka incidenčných konaní podľa § 57 ods. 1 písm. d) a k)!!! a nie písm. g). Opačné riešenie by malo za následok neopodstatnené a absolútne nelogické dôsledky (naviac, ak prísny formalizmus v právnom myslení lipnúci dôsledne na gramatickom výklade je v súčasnosti jednoznačne prekonaný (moderné právny myslenie a diškurz sa posunulo ďalej), a to iba z dôvodu chyby v písaní (alebo zrejmej nesprávnosti) zákonodarcu pri uverejňovaní predpisu, dokonca prijatom v skrátenom legislatívnom konaní. PS: dôvodová správa k § 57 ods. 5 EP „Vzhľadom na charakter incidenčných konaní podľa § 57 ods. 1 písm. d) a k) Exekučného poriadku súd na prejednanie vecí upravených v dotknutých písmenách obligatórne nariadi pojednávanie. Incidenčné konanie má charakter samostatného sporového konania prejednávaného v rámci konania exekučného. Na incidenčné konania sa primerane vzťahujú ustanovenia tretej časti Občianskeho súdneho poriadku, teda i zásada ústnosti a priamosti. Charakter kontradiktórneho sporového konania vyžaduje navrhovanie dôkazných prostriedkov sporovými stranami a vykonanie pojednávania. Súd rozhoduje v dvoch fázach – najprv osobitným výrokom vyhlási exekúciu za neprípustnú a po právoplatnosti tohto uznesenia osobitným uznesením exekúciu zastaví.“

 
mm | 13.08.2012 15:23
 
RE: mc

Mne sa to, že sa to týka písm. g) nezdá ako náhoda, obzvlášť ak v citovaní dôvodovky pokračujeme: "Súd rozhoduje v dvoch fázach – najprv osobitným výrokom vyhlási exekúciu za neprípustnú a po právoplatnosti tohto uznesenia osobitným uznesením exekúciu zastaví." Takže dôvodovka sa zaoberá vyhlásením exekúcie za neprípustnú a jej zastavením (§ 57 ods. 1 písm. g) EP), keď poukazuje na legislatívne zavedenie dvojfázovosti rozhodovania. Tak či onak - platí prezumpcia správnosti zverejneného textu novely, takže pojednávaniam sa nevyhneme... A čo sa týka RR, tak tam to vidím na použitie obchádzky cez § 57 ods. 2 EP, a cez zákon o RK.... Jednoducho... celé zle... Úmysel zákonodarcu mohol byť dobrý (aj keď, priznám sa, mne uniká), ale cesta do pekla je dláždená dobrými úmyslami...

 
peter | 13.08.2012 14:53
 
porovnanie dovodovky

---dovodovka k § 57 ods.5 vsak vobec nehovori o pismene g).-- ---citujem: Vzhľadom na charakter incidenčných konaní podľa § 57 ods. 1 písm. d) a k) Exekučného poriadku súd na prejednanie vecí upravených v dotknutých písmenách obligatórne nariadi pojednávanie.--- -----ale hovori o pismene d) ktore sa týka priamo vylúčenia veci z exekucie teda to o co tu slo-----, takze niekto bud nechtiac alebo umyslene zamenil za pism. g) pouzivane najme pri RR. som zvedavy na vyklad ohladne umyslu zakonodarcu v dovodovke v porovnani so samotnym zakonom.... zda sa ze sa pojde cisto cez § 45 o RK. ----------- ......lajdactvo

 
mc | 13.08.2012 13:16
 
pojednávania

Vidím, že opäť došlo k zmene v Exekučnom poriadku po dôslednej odbornej diskusii a som rád, že schválená zmena prispeje k zrýchleniu exekučných konaní a je ďalším z čriepkov v boji s prieťahmi v konaniach. ( /irónia). Poďme zaviesť pojednávania vždy pri rozhodovaní o zastavení exekúcie, pri rozhodovaní o námietkach, pri rozhodovaní o odklade exekúcie... Veď exekučné súdy nemajú do čoho pichnúť, tak nech si aspoň zapojednávajú... Kedy sa už konečne u nás zastavia tieto parciálne ad-hoc novely, ktoré riešia jeden problém a vytvoria päť ďalších...?

 
peter | 13.08.2012 08:18
 
§ 57

§ 57 sa dopĺňa o odsek „(5) Ak súd rozhoduje podľa odseku 1 písm. g) a k), nariadi pojednávanie. Po právoplatnosti uznesenia o vyhlásení exekúcie za neprípustnú súd exekúciu zastaví.“. A ja sa len pýtam : Kto? Kedy? Kde? Čo ste pri tom fajčili????

 
skrebec | 10.08.2012 18:30

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Pochybnosť o splnení podmienok konania (čl. 3 ods. 1 CSP)

Podľa Čl. 3 ods. 1 CSP súd musí vykladať každé ustanovenia Civilného sporového poriadku v súlade Ústavou Slovenskej republiky, verejným ...

Finančný leasing a prevádzkovateľ vozidla podľa § 427 Občianskeho zákonníka

Ak predmetom leasingovej zmluvy je nájom motorového vozidla s právom kúpy prenajatej veci, vzniká od odovzdania predmetu leasingu zo strany ...

Právomoc na rozhodnutie o zaplatenie úroku z omeškania z dlžného poistného na zdravotné poistenie

V časti nároku o zaplatenie úroku z omeškania z dlžného poistného na zdravotné poistenie a poplatku z omeškania z neodvedeného alebo ...

Právomoc súdu na rozhodnutie o nároku na uhradenie dlhu poručiteľa na poistnom

Na rozhodnutie o nároku na uhradenie dlhu poručiteľa na poistnom (§ 85g ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 581/2004 Z. z o zdravotných ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

ODBORNÍK:Jednotný koncept legislatívy pre národnostné práva neexistujehttps://www.teraz.sk/slovensko/odbornikjednotny-koncept-legislativy/447130-clanok.html

Univerzálny model legislatívy, ktorá zaručuje rozvoj a ochranu práv národnostných menšín, ...

Vláda zmenila uznesenie k Istanbulskému dohovoru, ide o medzinárodnú zmluvu a má prednosť pred zákonmihttps://www.webnoviny.sk/vlada-zmenila-uznesenie-k-istanbulskemu-dohovoru-ide-o-medzinarodnu-zmluvu-a-ma-prednost-pred-zakonmi/

Vláda SR zmenila znenie uznesenia k Istanbulskému dohovoru.

Maruniaková a Cviková budú čeliť disciplinárnym návrhom pre kauzu Kočnerova Threemahttps://www.webnoviny.sk/maruniakova-a-cvikova-budu-celit-disciplinarnym-navrhom-pre-kauzu-kocnerova-threema/

Sudkyne Zuzana Maruniaková a Denisa Cviková budú čeliť disciplinárnym návrhom.

Křeček nastupuje. Čí práva bude chránit?https://www.denik.cz/z_domova/krecek-ombudsman-prisaha-volba-20200217.html

Nový ombudsman Stanislav Křeček (81) zítra složí slib a zahájí své šestileté období.

Zemanova stížnost neuspěla. Zákon o střetu zájmů platí, rozhodl Ústavní soudhttps://www.denik.cz/z_domova/lex-babis-ustavni-soud-20200218.html

Po třech letech zkoumání padl u Ústavního soudu verdikt k zákonu o střetu zájmů, který ...

Via Iuris: Skrátené legislatívne konanie na návrhy vlády je nezákonnéhttps://www.teraz.sk/slovensko/via-iuris-skratene-legislativne-konan/446930-clanok.html

Nezisková organizácia Via Iuris považuje použitie skráteného legislatívneho konania na ...

Nové časopisy

Justičná revue 12/2019

Justičná revue 12/2019

Časopis pre právnu prax.

Zo súdnej praxe 6/2019

Zo súdnej praxe 6/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 11/2019

Justičná revue 11/2019

Časopis pre právnu prax.

Právny obzor 6/2019

Právny obzor 6/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Súkromné právo 5/2019

Súkromné právo 5/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

PoUtStŠtPiSoNe
: