Sobota, 25. máj 2024 | meniny má Urban , zajtra Dušan
Predplatné
Sobota, 25. máj 2024 | meniny má Urban , zajtra Dušan

Judikatúra

⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Paušálna náhrada nákladov s uplatnením pohľadávok

Nárok na paušálnu náhradu nákladov s uplatnením pohľadávky vzniká veriteľovi za každú pohľadávku obsiahnutú v samostatnej faktúre aj v prípade, ak si viaceré pohľadávky uplatňuje spoločne v jednom súdnom konaní.
25. Apríl 2024Obchodné právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Odmena konateľa

Konateľ po celú dobu trvania svojej funkcie plní svoje povinnosti voči obchodnej spoločnosti nepretržite a výška jeho odmeny nemôže byť podmienená minimálnym alebo maximálnym časovým ohraničením doby, po ktorú si ich má plniť.
22. Apríl 2024Obchodné právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Dohoda podnikateľov vo voľbe práva v kúpnej zmluve

Ust. § 262 Obchodného zákonníka je kogentné ustanovenie, ktoré nemožno ani dohodu účastníkov zmeniť.
27. Marec 2024Obchodné právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Primeranosť lehoty na vyjadrenie k návrhu uznesenia pri hlasovaní per rollam

Lehotu na vyjadrenie sa k návrhu uznesenia prijímaného spôsobom per rollam nemožno unifikovať. Táto musí byť primeraná všetkým okolnostiam a spoločníkovi musí poskytovať dostatočný čas na vyjadrenie.
21. Marec 2024Obchodné právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Zodpovednosť subjektu za škodu spôsobenú poverenými osobami

Za škodu spôsobenú pri činnosti poverovateľa nepriamo poverenými osobami zodpovedá poverovateľ, ak sú splnené rozhodujúce kritériá.
15. Marec 2024Obchodné právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Absolútne neplatná kúpna zmluva a vznik synalagmatického záväzku

V dôsledku vzájomného plnenia medzi zmluvnými stranami na základe absolútne neplatnej kúpnej zmluvy, vzniká zo zákona synalagmatický záväzok (§ 457 Občianskeho zákonníka).
8. Marec 2024Obchodné právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Ručenie ako dvojstranný inštitút práva

Z dôvodu právnej istoty je potrebné pri vzniku ručenia vychádzať z prezumovanej akceptácie veriteľa s ručením, čím nemožno zakladať tento právny inštitút výlučne na základe jednostranného právneho úkonu ručiteľa.
4. Marec 2024Obchodné právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Vzťah oprávnenej osoby k partnerovi verejného sektora

Za vzťah oprávnenej osoby k partnerovi verejného sektora je možné považovať aj vzťah oprávnenej osoby a konečného užívateľa výhod, a to za predpokladu, že jeho kvalita a intenzita spochybňuje nestrannosť oprávnenej osoby.
21. Február 2024Obchodné právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Zmena zmluvy, pre ktorú zákon vyžaduje písomnú formu

Právnu úpravu obsiahnutú v § 272 ods. 2 OBZ nie je možné použiť na zmluvu, ktorej písomnú formu predpisuje zákon. Aj v obchodných záväzkových vzťahoch je v prípade zákonom stanovenej písomnej formy zmluvy potrebné na zmenu a zrušenie takej zmluvy aplikovať § 40 ods. 2 OZ.
16. Február 2024Obchodné právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Zabezpečovacie opatrenie v konkurze

Zabezpečovacím opatrením podľa § 343 ods. 1 Civilného sporového poriadku zriadené záložné právo nie je zabezpečovacím právom podľa § 8 zákona o konkurze a v konkurze naň treba nahliadať rovnako ako na exekučné záložné právo, ktoré podľa § 167f ods. 4 zákona o konkurze vyhlásením konkurzu zaniká.
8. Február 2024Obchodné právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer dlžníka

Ak dlžník koná ako štatutárny orgán spoločnosti, s ktorou je personálne alebo majetkovo prepojený, možno takéto jeho konanie pričítať dlžníkovi ako správanie s nepoctivým zámerom.
25. Január 2024Obchodné právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Podmienenie zaplatenia ceny diela odsúhlasením súpisu prác

Strany dohodou môžu modifikovať § 548 ods. 1 OBZ, v ktorej je upravená všeobecná zásada vzniku nároku na cenu diela jeho vykonaním tak, že sa dohodnú na tom, že vznik nároku bude závisieť od odsúhlasenia súpisu prác, ktorý zhotoviteľ predloží objednávateľovi na schválenie.
27. December 2023Obchodné právo

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: