TlačPoštaZväčšiZmenši

Maďarsko chcelo omladiť justíciu, no neúspešne

28.11. 2012, 19:46 |  najpravo.sk

V Maďarsku mohli sudcovia, prokurátori a notári do 31. decembra 2011 vykonávať funkciu až do dovŕšenia veku 70 rokov. Keďže maďarské právne predpisy boli v roku 2011 zmenené a doplnené, sudcovia a prokurátori, ktorí dovŕšili všeobecne stanovený vek odchodu do dôchodku, a to 62 rokov, musia od 1. januára 2012 ukončiť vykonávanie svojich funkcií. V prípade sudcov a prokurátorov, ktorí tento vek dovŕšili pred 1. januárom 2012, maďarské právne predpisy spresňujú, že ich funkcie zanikajú 30. júna 2012. Tí sudcovia a prokurátori, ktorí tento vek dovŕšia v období medzi 1. januárom a 31. decembrom 2012, musia vykonávanie svojich funkcií ukončiť 31. decembra 2012. Od 1. januára 2014 musia notári takisto ukončiť vykonávanie svojich funkcií v deň, keď dovŕšia všeobecne stanovený vek odchodu do dôchodku.

Komisia, ktorá zastávala názor, že také rýchle a radikálne zníženie povinného veku odchodu do dôchodku predstavuje diskrimináciu na základe veku, ktorú zakazuje smernica o rovnakom zaobchádzaní v zamestnaní a povolaní (Smernica Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní (Ú. v. ES L 303, s. 16; Mim. vyd. 05/004, s. 79), a to v neprospech sudcov, prokurátorov a notárov, ktorí dovŕšili tento vek, v porovnaní s tými sudcami, prokurátormi a notármi, ktorí môžu svoje funkcie naďalej vykonávať, podala proti Maďarsku žalobu o nesplnenie povinnosti.

Súdny dvor vyhovel návrhu Komisie, aby túto vec preskúmal v skrátenom súdnom konaní, čo umožnilo znížiť dĺžku konania na päť mesiacov.

Súdny dvor najprv konštatoval, že sudcovia, prokurátori a notári, ktorí dovŕšili vek 62 rokov, sa nachádzajú v situácii porovnateľnej so situáciou mladších osôb, ktoré vykonávajú tie isté povolania. Prvé osoby sú však pre svoj vek nútené automaticky ukončiť vykonávanie svojich funkcií, takže sú vystavené menej priaznivému zaobchádzaniu, než je zaobchádzanie vyhradené osobám, ktoré naďalej pracujú. Súdny dvor teda uviedol, že táto situácia predstavuje rozdielne zaobchádzanie priamo založené na veku.

Súdny dvor však pripomína, že oprávnené ciele patriace do oblasti sociálnej politiky, ako sú napríklad ciele súvisiace s politikou zamestnanosti, trhu práce alebo odbornej prípravy, môžu odôvodniť výnimku zo zásady zákazu diskriminácií na základe veku. V tejto súvislosti Súdny dvor konštatuje, že ciele uvedené Maďarskom, a to nevyhnutnosť zjednotiť vekové hranice na odchod do dôchodku v prípade povolaní verejnej služby a zavedenie vyváženejšej vekovej štruktúry uľahčujúcej prístup mladých právnikov k dotknutým povolaniam, skutočne patria do oblasti sociálnej politiky.

Pokiaľ však ide o cieľ zjednotenia, Súdny dvor zdôrazňuje, že osoby dotknuté spochybnenými právnymi predpismi mohli pred 1. januárom 2012 budú môcť vykonávať funkciu až do dovŕšenia veku 70 rokov, čo u týchto osôb vyvolalo dôvodné očakávanie, že budú môcť vykonávať funkciu až do dovŕšenia tohto veku. Sporné právne predpisy pritom drasticky a podstatne znížili vekovú hranicu na povinné ukončenie služobného pomeru bez toho, aby stanovili prechodné opatrenia, ktoré by mohli chrániť legitímnu dôveru týchto osôb. Tieto osoby tak musia povinne a s konečnou platnosťou opustiť trh práce bez toho, aby mali čas prijať opatrenia najmä hospodárskej a finančnej povahy, ktoré si takáto situácia vyžaduje. Súdny dvor v tejto súvislosti poznamenáva, že starobný dôchodok týchto osôb je najmenej o 30% nižší než ich odmena a ukončenie služobného pomeru nezohľadňuje príspevkové obdobia, čo teda nezaručuje nárok na dôchodok v plnej výške.

Súdny dvor následne poukázal na existenciu rozporu medzi okamžitým znížením veku odchodu do dôchodku v prípade týchto povolaní o osem rokov bez toho, aby sa stanovilo postupné rozvrhnutie tejto zmeny, a zvýšením veku odchodu do dôchodku o tri roky pre všeobecný režim dôchodkov (to znamená prechod zo 62 na 65 rokov), ku ktorému má dôjsť od roku 2014 v priebehu obdobia ôsmych rokov. Tento rozpor však svedčí o tom, že záujmy tých, ktorých sa dotklo zníženie vekovej hranice, sa nezohľadnili rovnako ako záujmy ostatných zamestnancov verejnej služby, v prípade ktorých bola veková hranica zvýšená.

Za týchto okolností Súdny dvor dospel k záveru, že radikálne zníženie veku odchodu do dôchodku v prípade dotknutých povolaní o osem rokov je opatrením, ktoré je nevyhnutné na dosiahnutie cieľa smerujúceho k zjednoteniu veku odchodu do dôchodku v prípade povolaní verejnej služby.

Napokon Súdny dvor preskúmal cieľ, ktorý uviedlo Maďarsko, smerujúci k zavedeniu vyváženejšej vekovej štruktúry. V tejto súvislosti Súdny dvor síce uznal, že vnútroštátna právna úprava môže z krátkodobého hľadiska uľahčiť prístup mladých právnikov k dotknutým povolaniam, avšak zdôraznil, že bezprostredné očakávané účinky, ktoré sú zdanlivo pozitívne, môžu spochybniť možnosť dosiahnuť „vekovú štruktúru", ktorá by bola zo strednodobého alebo dlhodobého hľadiska skutočne vyvážená. Aj keď v priebehu roka 2012 bude totiž obnova zamestnancov dotknutých povolaní podliehať veľmi výraznému zrýchleniu, keďže osem vekových tried sa nahradí jedinou (vekovou triedou roku 2012), táto miera fluktuácie bude v roku 2013, keď sa bude musieť nahradiť len jedna veková trieda, podliehať takisto radikálnemu spomaleniu. Navyše táto miera fluktuácie bude čím ďalej tým pomalšia, a to v rozsahu, v akom sa bude veková hranica pre povinné ukončenie služobného pomeru postupne zvyšovať zo 62 rokov na 65 rokov, čo dokonca spôsobí zhoršenie možností prístupu mladých právnikov k povolaniam v súdnictve. Z toho vyplýva, že spochybnená vnútroštátna právna úprava nie je primeraná vo vzťahu k sledovanému cieľu, ktorý smeruje k zavedeniu vyváženejšej „vekovej štruktúry".

Súdny dvor, ktorý konštatoval, že vnútroštátna právna úprava zavádza rozdielne zaobchádzanie, ktoré buď nie je spôsobilé alebo nie je nevyhnutné na dosiahnutie sledovaných cieľov, a teda nedodržuje zásadu proporcionality, dospel k záveru, že si Maďarsko nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo smernice.

Záver súdu:

Radikálne zníženie veku odchodu do dôchodku v prípade maďarských sudcov predstavuje neodôvodnenú diskrimináciu na základe veku. Toto opatrenie nie je primerané vo vzťahu k cieľom sledovaným maďarským zákonodarcom smerujúcim k zjednoteniu veku odchodu do dôchodku v prípade povolaní vo verejnej službe a k zavedeniu vyváženejšej vekovej štruktúry v súdnictve.

Zdroj: Tlačové komuniké Súdneho dvora Európskej únie č. 139/12 dostupné na www.curia.europa.eu
Ilustračné foto: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 689
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Súvisiace články

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Pasívna vecná legitimácia v spore o vydanie bezdôvodného obohatenia titulom užívania cudzieho pozemku

V prípade užívania cudzieho pozemku bez právneho titulu umiestnením stavby na ňom je pasívne vecne legitimovaným skutočný vlastník stavby ...

Nútené procesné spoločenstvo v konaní, že vec patrí do dedičstva (§ 78 ods. 1 CSP)

V konaní o určenie, že vec patrí do dedičstva po poručiteľovi, možno považovať za ustálený záver, že až do vyporiadania dedičstva ...

CSP: Absencia odvolacích dôvodov; prípustnosť odstránenia vady odvolania z vlastnej iniciatívy odvolateľa

Treba rozlišovať medzi dopĺňaním odvolacích dôvodov v zmysle § 365 ods. 3 C. s. p. a dopĺňaním odvolania o chýbajúce náležitosti v ...

Dôvody pre prikázanie sporu inému súdu z dôvodu vhodnosti (§ 39 ods. 2 CSP)

Ak žalovaný, ktorý žije v obvode iného, ako miestne príslušného súdu navrhne prikázanie sporu inému súdu z dôvodu vhodnosti a samotný ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Ministerstvo zdravotníctva nepredloží stratifikáciu ako ústavný zákonhttp://www.teraz.sk/slovensko/mz-sr-nepredlozi-stratifikaciu-ako-u/413392-clanok.html

Ministerstvo zdravotníctva SR nepredloží stratifikáciu nemocníc ako ústavný zákon.

Slovensko bude v Benátskej komisii zastupovať Jana Baricováhttps://domov.sme.sk/c/22192116/za-slovensko-bude-v-benatskej-komisii-jana-baricova.html

Zhodne ju navrhli Gábor Gál aj Ivan Fiačan.

Iniciatíva Za otvorenú justíciu si pripomenula 10. výročie od vydania vyhlásenia Päť viethttps://www.webnoviny.sk/iniciativa-za-otvorenu-justiciu-si-pripomenula-10-vyrocie-od-vydania-vyhlasenia-pat-viet/

Iniciatíva Za otvorenú justíciu (ZOJ) si pripomenula desať rokov od vydania vyhlásenia známeho ...

Sudcom by pomohla jasnejšia komunikácia o podstate ich prácehttps://domov.sme.sk/c/22191306/sudnictvo-justicia-iniciativa-za-otvorenu-justiciu.html

Iniciatíva Za otvorenú justíciu poukazuje na lacnú kritiku súdnictva zo strany politikov.

Čižnár považuje výzvy politikov za snahu o ovplyvňovanie prokuratúryhttp://www.teraz.sk/slovensko/ciznar-povazuje-vyzvy-politikov-za/413096-clanok.html

Ak má podľa neho politik poznatky o porušovaní zákona zo strany prokurátorov, tak je nielen ...

V histórii SR neprepustili na slobodu ani jedného doživotne odsúdenéhhttp://www.teraz.sk/slovensko/v-historii-sr-neprepustili-na-slobodu-a/413136-clanok.html

Aktuálne je vo výkone trestu odňatia slobody 57 osôb odsúdených na doživotie.

Nové časopisy

Justičná revue 6-7/2019

Justičná revue 6-7/2019

Časopis pre právnu prax.

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Justičná revue 5/2019

Justičná revue 5/2019

Časopis pre právnu prax.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2019

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2019

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Bulletin slovenskej advokácie 6/2019

Bulletin slovenskej advokácie 6/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Zo súdnej praxe 3/2019

Zo súdnej praxe 3/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

PoUtStŠtPiSoNe
: