Nedeľa, 14. júl 2024 | meniny má Kamil , zajtra Henrich
Predplatné
Nedeľa, 14. júl 2024 | meniny má Kamil , zajtra Henrich
TlačPoštaZväčšiZmenši

Preskúmanie zákonnosti rozhodnutia (vzor žaloby)

Stanislava Ďurišová • 23.5. 2012, 18:21

Titl.

Krajský súd v Banskej Bystrici

Lipová ulica č. 33

825 03 Banská Bystrica

Ž a l o b a

Žalobca: Václav Vilhan, nar.11.02.1975

bytom Nová ul. č. 25/14

245 12 Zvolen

občan SR

Žalovaný: Krajské riaditeľstvo PZ v Banskej Bystrici

Krajský dopravný inšpektorát

825 00 Banská Bystrica

o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia,

sp. zn.: č. p.: KRP-60/KDI-P-2008, zo dňa 08.06.2008

Príloha: - súdny poplatok v kolkoch vo výške 2.000,- Sk (66 €)

Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva PZ vo Zvolene ako správny orgán príslušný na prejednanie priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky rozhodnutím o priestupku zo dňa 02.05.2008, pod spis. zn.: ORP-148/DIZV-SK-2008 rozhodol, že:

som dňa 01.03.2008 v čase o 15,20 hodine zastavil – stál mimo vyznačené parkovisko mimo obce na ceste prvej triedy č. 1/15 pri čerpacej stanici Slovnaft mimo mesto v smere jazdy na Banskú Bystricu s nákladným motorovým vozidlom zn. DAF ev. č. ZV - 173 AM s návesom zn. Metaco ev. č. ZV - 345 YB. Uvedeným konaním som podľa Okresného dopravného inšpektorátu OR PZ vo Zvolene porušil ustanovenie § 24 ods. 3 zákona č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, čím som naplnil skutkovú podstavu priestupku podľa § 22 ods.1 písm. k) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Za toto konanie mi príslušný správny orgán podľa § 22 ods. 2 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch udelil sankciu a to pokutu vo výške 2 000,- Sk (slovom dvetisíc slovenských korún). Uvedeným rozhodnutím ma príslušný správny orgán zaviazal aj k úhrade trov konania o priestupku vo výške 500,- Sk.

Proti rozhodnutiu o priestupku som podal odvolanie zo dňa 17.05.2008, v ktorom som okrem iného uviedol, že považujem rozhodnutie Okresného dopravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva PZ vo Zvolene za nezákonné. Skutok, ktorý sa mi kladie za vinu nemožno kvalifikovať ako priestupok, keďže v zmysle zákona o priestupkoch sa priestupkom rozumie zavinené konanie, ktoré porušuje alebo ohrozuje záujem spoločnosti a je za priestupok výslovne označené v tomto alebo v inom zákone, ak nejde o iný správny delikt postihnuteľný podľa osobitných právnych predpisov, alebo o trestný čin. Vykonaným objasňovaním nebolo preukázané, že by som sa priestupku dopustil. Ďalej som v odvolaní uviedol, čo presne sa udialo dňa 01.03.2008, že si vzhľadom na v odvolaní uvedené skutočnosti nie som vedomý toho, že by mohlo byť moje konanie kvalifikované ako priestupok, pri mojom postupe som sa riadil ustanoveniami zákona č. 315/1996 Z. z. a to § 4 ods. 5. Zároveň som vyjadril aj svoj nesúhlas s výškou uloženej pokuty.

Krajský dopravný inšpektorát Krajského riaditeľstva PZ v Banskej Bystrici ako príslušný správny orgán o mojom odvolaní rozhodol formou rozhodnutia o odvolaní, zo dňa 08.06.2008, pod spis. zn.: KRP-60/KDI-P-2008, pričom moje odvolanie zamietol a potvrdil rozhodnutie Okresného dopravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva PZ vo Zvolene č. p.: ORP-148/DIZV-SK-2008, zo dňa 02.05.2008. Žalovaný sa vo svojom rozhodnutí vyjadril k námietkam obsiahnutým v odvolaní a v závere uviedol, že spáchanie priestupku bolo dostatočne zadokumentované a spisový materiál obsahuje dôležité skutočnosti a dôkazy potvrdzujúce, že uvedeným konaním som porušil ustanovenie § 24 ods. 3 zákona NR SR č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v platnom znení, čím som podľa žalovaného spáchal priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v zmysle § 22 ods. 1 písm. k) zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení. Sankciu, uloženú mi Okresným dopravným inšpektorátom Okresného riaditeľstva PZ vo Zvolene, považuje žalovaný za primeranú.

Rozhodnutie žalovaného považujem za nezákonné, pretože som bol na svojich subjektívnych právach, vychádzajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, ukrátený rozhodnutím a postupom Okresného dopravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva PZ vo Zvolene a žalovaného. Ukrátený som bol predovšetkým na týchto svojich právach:

Podľa § 3 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len Správny poriadok), správne orgány postupujú v konaní v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi. Sú povinné chrániť záujmy štátu a spoločnosti, práva a záujmy fyzických osôb a právnických osôb a dôsledne vyžadovať plnenie ich povinností.

Podľa odseku 3 citovaného ustanovenia, správne orgány sú povinné svedomite a zodpovedne sa zaoberať každou vecou, ktorá je predmetom konania, vybaviť ju včas a bez zbytočných prieťahov a použiť najvhodnejšie prostriedky, ktoré vedú k správnemu vybaveniu veci. Ak to povaha veci pripúšťa, má sa správny orgán vždy pokúsiť o jej zmierne vybavenie. Správne orgány dbajú na to, aby konanie prebiehalo hospodárne a bez zbytočného zaťažovania účastníkov konania a iných osôb.

Podľa odseku 4 citovaného ustanovenia, rozhodnutie správnych orgánov musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci. Správne orgány dbajú o to, aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely.

Podľa § 32 ods. 1 Správneho poriadku, správny orgán je povinný zistiť presne a úplne skutočný stav veci a za tým účelom si obstarať potrebné podklady pre rozhodnutie. Pritom nie je viazaný len návrhmi účastníkov konania.

Podľa § 46 Správneho poriadku, rozhodnutie musí byť v súlade so zákonmi a ostatnými právnymi predpismi, musí ho vydať orgán na to príslušný, musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci a musí obsahovať predpísané náležitosti.

Žalovaný v konaní nepostupoval správne, jeho rozhodnutie je nezákonné. Skutok, ktorý sa mi kladie za vinu, nemožno kvalifikovať ako priestupok v zmysle zákona o priestupkoch. Podľa § 2 ods. 1 z. č. 372/1990 Zb. je priestupkom zavinené konanie, ktoré porušuje alebo ohrozuje záujem spoločnosti a je za priestupok výslovne označené v tomto alebo v inom zákone, ak nejde o iný správny delikt postihnuteľný podľa osobitných právnych predpisov, alebo o trestný čin. Vykonaným dokazovaním nebolo preukázané, že by som sa priestupku dopustil. Svojim konaním som nijako neporušil ani neohrozil záujem spoločnosti chránený zákonom č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách a to bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

Dňa 01.03.2008 som počas jazdy zistil poruchu na tachografe. Z dôvodu zistenia poruchy, ktorú bolo nevyhnutné odstrániť, som postupoval ďalej v súlade s § 4 ods. 5 z. č. 315/1996 Z. z., v zmysle ktorého ak vodič počas jazdy zistí, že vozidlo alebo náklad nespĺňa ustanovené podmienky, je povinný chybu odstrániť na mieste. Ak to nemôže urobiť, smie v jazde pokračovať primeranou rýchlosťou len do najbližšieho miesta, kde možno chybu odstrániť. Pritom musí urobiť také opatrenia, aby sa počas jazdy na takéto miesto neohrozila bezpečnosť ani plynulosť cestnej premávky a aby sa nepoškodila cesta. Keďže moje vozidlo nespĺňalo z dôvodu poruchy ustanovené podmienky a poruchu som nevedel odstrániť hneď na mieste, pokračoval som primeranou rýchlosťou na miesto, kde som veril, že chybu odstránim. Tým miestom bola čerpacia stanica Slovnaft v smere do Banskej Bystrice. Tu som sa poruchu pokúšal odstrániť, no keď som zistil, že to sám pravdepodobne nedokážem, kontaktoval som spoločnosť SOS, s.r.o., so sídlom Hollého 20, 825 00 Banská Bystrica, IČO: 54 125 251, ktorá sa opravou motorových vozidiel zaoberá. Pracovník spoločnosti mi však povedal, že sa so mnou skontaktuje o chvíľu, pretože má momentálne inú prácu. Bol som rozhodnutý čakať na čerpacej stanici Slovnaft na telefonát pracovníka spoločnosti SOS, s.r.o. a v jazde pokračovať až po odstránení poruchy. Keď sa mi však pracovník spomenutej spoločnosti neozval ani po 30 minútach od telefonátu, rozhodol som znova skúsiť tachograf opraviť sám. Po mojich snahách o opravu sa mi zdalo, že by už tachograf aj mohol byť opravený, že sa mi to snáď podarilo. Pracovník spol.: SOS, s.r.o. sa stále neozýval, preto som sa rozhodol vyskúšať, či sa mi predsa len tachograf aj samému nepodarilo opraviť. Ak by tomu tak bolo, mohol by som v jazde pokračovať a nepotreboval by som pomoc spol.: SOS, s.r.o. Z dôvodu, že funkčnosť tachografu je možné odskúšať len počas jazdy na nákl. automobile, pričom rýchlosť jazdy musí presiahnuť 20 km/h, vyštartoval som z čerpacej stanice Slovnaft smerom na Banskú Bystricu, rýchlosť nákl. automobilu zvýšil nad 20 km/h a sledoval, či tachograf funguje, či sa mi ho podarilo opraviť. Zistil som však, že je ešte stále nefunkčný. Vtom mi zazvonil telefón. Uvidel som, že ide o pracovníka spol.: SOS, s.r.o. ktorý mi pomôže poruchu odstrániť. Keďže v zmysle § 4 ods. 3 písm. g) z. č. 315/1996 Z. z. nesmie vodič počas vedenia vozidla obsluhovať telefónny prístroj alebo vykonávať inú obdobnú činnosť, ktorá nesúvisí s vedením vozidla, zastavil som na najbližšom mieste, na ktorom som mohol zastaviť tak, aby som nijako neporušil zákon, ani neohrozil plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky a prijal telefonát zamestnanca spol.: SOS, s.r.o. Za jeho pomoci sa mi už tachograf podarilo opraviť. Miesto na ktorom som stál, bolo miestom, kde pred vjazdom do podniku RZP bežne stávajú nákl. motorové vozidlá a nijako tým neporušujú ani neohrozujú plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky. Stál som asi 35 metrov pred označenou autobusovou zastávkou, neporušil som teda § 24 ods. 1 písm. f) z. č. 315/1996 Z. z., v zmysle ktorého vodič nesmie zastaviť a stáť pri zastávke električky, autobusu alebo trolejbusu bez nástupného ostrovčeka v úseku, ktorý sa začína dopravnou značkou pre zastávku a končí sa vo vzdialenosti 5 m za označníkom zastávky, a tam, kde taká dopravná značka nie je, vo vzdialenosti kratšej ako 30 m pred označníkom zastávky a 5 m za ním; ak je priestor zastávky vyznačený príslušnou vodorovnou dopravnou značkou, platí tento zákaz len pre vyznačený priestor. Príslušníci polície, ktorí so mnou, na mieste kde som v čase telefonovania a opravovania poruchy tachografu stál, spísali správu o výsledku objasňovania priestupku, mi povedali, že stojím na mieste, kde je to zakázané dopravnou značkou. V danom úseku je síce značka zákaz zastavenia a zákaz zastavenia priebeh, ktoré sú vzdialené asi 200 metrov, pričom ukončenie zákazu v danom úseku nie je, ja som však stál asi 350 metrov za dopravnou značkou na označenej odbočke na čerpaciu stanicu Slovnaft, čo sa považuje za križovatku. Nestál som na mieste, kde by platil zákaz zastavenia. Na mieste, na ktorom som stál, bežne stávajú nákl. automobily a v prípade, že na zastávku autobusu dorazí v rovnakom čase viac autobusov a zaradia sa za sebou, mnohokrát na tomto mieste stoja aj autobusy, pričom nijako neporušujú ani neohrozujú plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky.

V rozhodnutí o priestupku, vydanom Okresným dopravným inšpektorátom Okresného riaditeľstva PZ vo Zvolene a potvrdenom žalovaným je uvedené, že som uvedeným konaním porušil ustanovenie § 24 ods. 3 z. č. 315/1996 Z. z. a naplnil tak skutkovú podstatu priestupku podľa § 22 ods. 1 písm. k) z. č. 372/1990 Zb. Podľa § 24 ods. 3 z. č. 315/1996 Z. z. na cestách I. triedy a za zníženej viditeľnosti aj na ostatných cestách s výnimkou účelových komunikácií je mimo obce zakázané zastavenie a státie na inom mieste než na mieste označenom ako parkovisko. Na vyznačenom okruhu je státie zakázané. Na tomto mieste chcem poukázať na to, že hoci miesto na ktorom som stál, nie je označeným parkoviskom, aj tak tam bežne zastavujú a stoja nákl. automobily a občas na ňom zastavia i autobusy, ak ich na autobusovú zastávku dorazí naraz viac. Napriek tomu, že nejde o označené parkovisko, konanie vodičov týchto vozidiel nenapĺňa skutkovú podstatu priestupku, najmä preto, lebo ich konanie nijako neohrozuje ani neporušuje plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky. Zároveň chcem upozorniť na skutočnosť, že miesto, na ktorom som stál, nie je súčasťou cesty I. triedy. V zmysle § 2 písm. p) z. č. 315/1996 Z. z. je miestom mimo cesty najmä pozemok, garáž, parkovisko, čerpacia stanica, továrenské, staničné a letiskové priestory, obratisko električiek. Výpočet miest, ktoré sú v zmysle uvedeného zákonného ustanovenia miestami mimo cesty, však nie je taxatívny, ale len demonštratívny. Za miesto mimo cesty je teda možné považovať aj iné miesta ako tie, ktoré sú spomenuté v § 2 písm. p) z. č. 315/1996 Z. z., ktoré sa rozprestierajú dostatočne ďaleko od krajnice a zastavenie a státie na ktorých nijako neohrozuje ani neporušuje plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky. Už v konaní pred Okresným dopravným inšpektorátom Okresného riaditeľstva PZ vo Zvolene som navrhol, aby bol v prípade, že správny orgán nesúhlasí s posúdením miesta na ktorom som stál ako miesta mimo cesty, pribratý do konania znalec na technické posúdenie tohto miesta. Môjmu návrhu vyhovené nebolo a znalec do konania pribratý nebol. Podľa § 2 písm. m) z. č. 315/1996 Z. z. je krajnicou časť cesty od okraja vozovky po okraj cesty. So svojim nákl. automobilom som stál asi 2,5 metra vpravo od krajnice, mimo vozovky, na mieste, kde som nijako neporušoval ani neohrozoval plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky. § 24 ods. 3 z. č. 315/1996 Z. z. som neporušil a preto som nemohol naplniť skutkovú podstatu priestupku podľa § 22 ods. 1 písm. k) z. č. 372/1990 Zb., v zmysle ktorého sa priestupku dopustí ten, kto iným konaním, než ako je uvedené v písmenách a) až h), poruší všeobecne záväzný právny predpis o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

Na záver chcem ešte raz zdôrazniť skutočnosť, že som svojim konaním neporušil § 24 ods. 3 z. č. 315/1996 Z. z., nedopustil som sa preto priestupku v zmysle § 22 ods. 1 písm. k) z. č. 372/1990 Zb. a moje konanie nenapĺňa znaky priestupku uvedené v § 2 ods. 1 z. č. 372/1990 Zb. Svojim konaním som nijako neporušil ani neohrozil záujem spoločnosti chránený zákonom č. 315/1996 Z. z. a to plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky, nebol som prekážkou cestnej premávky, ktorou je v zmysle § 2 písm. ab) z. č. 315/1996 Z. z. všetko, čo môže ohroziť bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky, najmä náklad, materiál alebo iné predmety, prípadne aj vozidlo ponechané na ceste, chyby v zjazdnosti cesty. Počínal som si tak, aby som neporušil ani neohrozil plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky, pričom neohrozením je v zmysle § 2 písm. w) z. č. 315/1996 Z. z. povinnosť vodiča počínať si tak, aby inému účastníkovi cestnej premávky nevzniklo nijaké nebezpečenstvo.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa domnievam, že žaloba je právom podaná. Preto žiadam, aby súd preskúmal napadnuté rozhodnutie žalovaného, spisový materiál na vec sa vzťahujúci, postup ktorý jeho vydaniu predchádzal, taktiež rozhodnutie Okresného dopravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva PZ vo Zvolene, postup ktorý jeho vydaniu predchádzal a vyniesol tento

r o z s u d o k

Rozhodnutie žalovaného, pod spis. zn.: KRP-60/KDI-P-2008, zo dňa 08.06.2008, sa zrušuje a vec sa vracia žalovanému na nové prejednanie a rozhodnutie. Žalovaný je povinný nahradiť žalobcovi trovy konania do troch dní od právoplatnosti rozsudku.

Vo Zvolene, dňa 03.08.2008

Václav Vilhan 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2575

Nový príspevok

Ministerstvo spravodlivosti

Dobrý deň, Neviete prosím aká je lehota pre preskúmanie rozhodnutia odbor odškodnenie MSSR kde mi priznali nasobok odškodnenia zo roku spáchania vraždy.2002 Ale nie z násobku minimalnej mzdy z roku podania 2018. Zákon 274/2017 Z.z o obetiach nasil.tr.cinov. Do rozhodnutia napísali ,že je možné súdne preskúmanie ale neuviedli do kedy . Ďakujem.

Tibertius | 04.07.2019 20:09
PoUtStŠtPiSoNe
: