TlačPoštaZväčšiZmenši

Následky nezaplatenia súdneho poplatku za podanie dovolania

23.6. 2011, 08:13 |  najpravo.sk

Nie je správnym postup, keď o zaplatení súdneho poplatku za dovolanie vydá súd uznesenie, keďže postup podľa § 10 ods. 1 zákona o súdnych poplatkoch predpokladá vydanie výzvy s určením primeranej lehoty na zaplatenie pod následkom zastavenia konania v prípade, ak v stanovenej lehote nebude poplatok za podanie dovolania v stanovenej výške zaplatený.

Ak však k zaplateniu súdneho poplatku za dovolanie nedošlo, ale o dovolaní žalobcu sa konalo a rozhodnuté bolo tak, že konanie bolo zastavené, je dovolateľ povinný vyrubený súdny poplatok vo výške stanovenej uznesením zaplatiť.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 1. júna 2011, sp. zn. 2Sžo/18/2011)

Z rozhodnutia:

Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: S. S., s.r.o., právne zastúpeného Advokátskou kanceláriou K., spol. s r.o., proti žalovanému: Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. SK/0350/99/08 z 5.augusta 2008, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne z 8. februára 2011, č.k. 13S/97/2008-65, ktorým bola žalobcovi uložená povinnosť zaplatiť súdny poplatok za podané dovolanie, takto

r o z h o d o l :

Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu v Trenčíne z 8. februára 2011, č. k. 13S/97/2008-65 p o t v r d z u j e.

Účastníkom náhradu trov odvolacieho konania n e p r i z n á v a .

Odôvodnenie:

Krajský súd v Trenčíne uznesením z 8. februára 2011 č. k. 13S/97/2008-65 uložil žalobcovi povinnosť zaplatiť podľa § 5 ods. 1 písm. a), § 6 ods. 2 a položky č. 10 písm. a) zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov (ďalej len „zákon o súdnych poplatkoch") súdny poplatok vo výške 132,-€, za dovolanie podané proti uzneseniu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 25.novembra 2010, č.k. 8Sžo/359/2009, ktorým najvyšší súd odmietol odvolanie žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Trenčíne č. k. 13S/97/2008-38 z 2.júna 2009 z dôvodu, že toto bolo podané oneskorene.

Žalobca vyrubený súdny poplatok nezaplatil, ale v zákonom stanovenej lehote podal proti tomuto uzneseniu krajského súdu odvolanie a žiadal, aby ho odvolací súd zrušil, pričom svoje odvolanie neodôvodnil.

Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací podľa § 10 a § 250ja spojení s § 246c OSP preskúmal napadnuté rozhodnutie prvostupňového súdu a dospel k záveru, že odvolaniu žalobcu nie je možné vyhovieť, a to z dôvodov nižšie uvedených.

Podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona o súdnych poplatkoch poplatková povinnosť vzniká podaním návrhu, odvolania a dovolania alebo žiadosti na vykonanie poplatkového úkonu, ak je poplatníkom navrhovateľ, odvolateľ a dovolateľ.

Podľa § 6 ods. 2 ak je sadzba poplatku ustanovená za konanie, rozumie sa tým konanie na jednom stupni. Poplatok podľa rovnakej sadzby sa vyberá i v odvolacom konaní vo veci samej. Poplatok za dovolanie sa vyberá vo výške dvojnásobku poplatku ustanoveného v sadzobníku.

Podľa pol. 10 písm. a) z návrhu na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia orgánu verejnej správy na základe žaloby je súdny poplatok vo výške 66€.

Podľa § 10 ods. 1, ak nebol zaplatený poplatok splatný podaním návrhu na začatie konania alebo dovolania, prvostupňový súd vyzve poplatníka, aby poplatok zaplatil v lehote, ktorú určí spravidla v lehote desiatich dní od doručenia výzvy; ak aj napriek výzve poplatok nebol zaplatený v lehote, súd konanie zastaví. O následkoch nezaplatenia poplatku musí byť poplatník vo výzve poučený. Súd vyzve poplatníka na zaplatenie poplatku splatného podaním návrhu na začatie konania predtým, ako nariadi pojednávanie tak, aby lehota od zaplatenia poplatku do pojednávania, vydania platobného rozkazu a rozkazu na plnenie alebo rozhodnutia bez nariadenia pojednávania nebola dlhšia ako dva mesiace; túto lehotu môže predseda súdu z dôležitých dôvodov predĺžiť.

Podľa § 11 ods. 3 poplatok splatný podaním návrhu na začatie konania, podaním odvolania alebo dovolania sa vráti, ak sa konanie zastavilo, ak sa podanie vrátane odvolania a dovolania odmietlo alebo ak sa návrh, odvolanie alebo dovolanie vzali späť pred prvým pojednávaním bez ohľadu na to, či bol vydaný platobný rozkaz alebo rozkaz na plnenie.

Ak sa návrh na začatie konania o rozvode manželstva vzal späť po prvom pojednávaní na príslušnom stupni súdov, vráti sa polovica všetkých zaplatených poplatkov. V konaní o preskúmaní rozhodnutia orgánu verejnej správy sa poplatok vráti, ak sa návrh na začatie konania vzal späť pred prejednaním veci alebo ak bolo konanie zastavené z dôvodu, že účastník nebol v konaní riadne zastúpený.

Z predloženého spisového materiálu je zrejmé, že krajský súd napadnutým uznesením zaviazal žalobcu na zaplatenie súdneho poplatku za podanie dovolania pod následkom jeho vymáhania.

Napriek tomu, že výška vyrubeného súdneho poplatku bola správna, krajský súd nepostupoval správne, keď o zaplatení súdneho poplatku vydal uznesenie, keďže postup podľa § 10 ods. 1 zákona o súdnych poplatkoch predpokladá vydanie výzvy s určením primeranej lehoty na zaplatenie pod následkom zastavenia konania v prípade, ak v stanovenej lehote nebude poplatok za podanie dovolania v stanovenej výške zaplatený.

Zo spisu taktiež vyplýva, že uznesením č. k. 1 Sdo/21/2011 z 23.marca 2011 Najvyšší súd Slovenskej republiky konanie o dovolaní žalobcu proti uzneseniu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 25.novembra 2010 č. k. 8Sžo/359/2009 zastavil z dôvodu, že podľa piatej časti OSP nie je dovolanie proti rozhodnutiam súdov prípustné.

Z uvedeného vyplýva, pokiaľ by bol postup krajského súdu a žalobcu správny, že krajský súd mal výzvou podľa § 10 ods. 1 zákona o súdnych poplatkoch vyzvať žalobcu na zaplatenie poplatku za dovolanie a v konaní pokračovať len vtedy, ak by tento poplatok bol zaplatený.

Keďže však k zaplateniu súdneho poplatku za dovolanie nedošlo, ale o dovolaní žalobcu sa konalo a rozhodnuté bolo tak, že konanie bolo zastavené, je žalobca povinný vyrubený súdny poplatok vo výške stanovenej napadnutým uznesením Krajského súdu v Trenčíne zaplatiť.

Nakoľko dôvodom zastavenia konania nebol ani jeden dôvod uvedený v § 11 ods. 3 tretia veta zákona o súdnych poplatkoch, neprichádza do úvahy ani jeho vrátenie v sume krátenej o 6,63€ podľa § 11 ods. 4 zákona o súdnych poplatkoch.

Najvyšší súd Slovenskej republiky z uvedených dôvodov s prihliadnutím na všetky individuálne okolnosti daného prípadu považoval uznesenie Krajského súdu v Trenčíne za vecne správne a preto toto podľa § 219 ods. 1 a 2 OSP potvrdil.

O trovách konania rozhodol súd podľa § 250k ods. 1 OSP a ich náhradu nepriznal žiadnemu z účastníkov. 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1570
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Judikatúra)

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Náhrada škody v trestnom konaní

V rámci trestného konania sa o nároku poškodeného na náhradu škody spôsobenej trestným činom rozhoduje v tzv. adhéznom konaní, ktoré sa ...

Dovolanie: Majetkový cenzus v spotrebiteľskom spore (§ 422 ods. 1 CSP)

Podmienky prístupu k dovolaniu, konkrétne podmienky prípustnosti dovolania pre nesprávne právne posúdenie, sú v kontexte stanoveného ...

Bezdôvodne oneskorené podanie odporovacej žaloby, dobré mravy

Ak právny poriadok poskytoval sťažovateľke priestor na odvrátenie neželaného stavu (§42a Občianskeho zákonníka) a sťažovateľka z ...

Neodkladné opatrenie – obava z ohrozenia exekúcie na potenciálnu náhradu trov konania

Preukázanie bonity žalobcu môže byť spôsobilé poskytnúť bližší pohľad na očakávania sporových strán, týkajúcich sa vedenia sporu. ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Urbancová odchádza do dôchodku, Najvyšší súd povedie najstarší sudcahttps://www.teraz.sk/slovensko/urbancova-odchadza-do-dochodku-najvy/457045-clanok.html

Sudkyňa a podpredsedníčka Najvyššieho súdu (NS) SR Jarmila Urbancová odchádza do dôchodku.

Vláda vymenovala nových štátnych tajomníkov a splnomocnenkyňuhttps://www.teraz.sk/slovensko/vlada-vymenovala-novych-statnych-taj/457040-clanok.html

Za novú splnomocnenkyňu pre rómske komunity vymenovala vláda A. Bučkovú

Vláda schválila niekoľko zmien v Zákonníku prácehttps://www.teraz.sk/ekonomika/vlada-schvalila-niekolko-zmien-v-zak/457032-clanok.html

Novela, ktorú vláda schválila s pripomienkami, upravuje organizáciu pracovného času, dovolenky ...

Notári: Naše služby vyhľadávajte len v nevyhnutných prípadochhttps://www.teraz.sk/slovensko/notari-nase-sluzby-vyhladavajte-le/456987-clanok.html

Notári vyzývajú verejnosť, aby každý pred plánovanou návštevou notárskeho úradu ...

V programovom vyhlásení chce M.Kolíková reformu Súdnej radyhttps://www.teraz.sk/slovensko/v-programovom-vyhlaseni-chce-mkoliko/456642-clanok.html

Za prioritu v programovom vyhlásení vlády za rezort spravodlivosti považuje Kolíková opatrenia ...

Klientske centrá budú otvorené v stredy len poobedehttps://www.teraz.sk/slovensko/od-1-aprila-budu-v-stredy-klientske-c/456631-clanok.html

Od 1. apríla sa upravia úradné hodiny v klientskych centrách, oddeleniach dokladov a na ...

Nové časopisy

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2020

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2020

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Súkromné právo 1/2020

Súkromné právo 1/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Súkromné právo 6/2019

Súkromné právo 6/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 1/2020

Justičná revue 1/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 12/2019

Justičná revue 12/2019

Časopis pre právnu prax.

PoUtStŠtPiSoNe
: