TlačPoštaZväčšiZmenši

Oslobodenie správcu len v konaniach týkajúcich sa tunelovania úpadcu

18.4. 2011, 08:38 |  najpravo.sk

Účelom právnej úpravy Zákona o súdnych poplatkoch vo vzťahu k zaradeniu správcu konkurznej podstaty medzi osoby oslobodené od platenia súdnych poplatkov nebolo umožniť/podporiť správcu v tom, aby naďalej podnikal obvyklým spôsobom (ako keby konkurz nebol ani vyhlásený), vrátane súvisiaceho vymáhania pohľadávok pred súdmi, bez povinnosti zaplatiť súdne poplatky. Z dôvodovej správy k predmetnému zákonnému ustanoveniu je nepochybné, že zmyslom právnej úpravy § 4 ods. 2 písm. m/ zákona č. 71/1992 Zb. je dosiahnuť, aby správca mohol napadnúť – bez zaťaženia poplatkovou povinnosťou – tie úkony, ktorými došlo k „tunelovaniu" úpadcu. To znamená iniciovať konanie o „vrátenie" majetku späť do podstaty.

Akceptovaním len doslovného výkladu § 4 ods. 2 písm. m/ zákona č. 71/1992 Zb. sa navodzuje stav absolútnej deformácie podnikateľského prostredia vo sfére (súdneho) vymáhania pohľadávok.

Súd, ako garant súdnej ochrany, sa nemôže uspokojiť len s doslovným znením zákona a v záujme „ľahšieho" rozhodnutia vedome opomenúť všetky preukázané skutočnosti a súvislosti.

(uznesenie Krajského súdu Žilina z 13. apríla 2011, sp. zn. 10 Co/132/2011)

Z odôvodnenia:

Napadnutým uznesením okresný súd zastavil podľa § 10 ods. 1 zákona č. 71/1992 Zb. konanie, nakoľko navrhovateľ nezaplatil súdny poplatok – splatný podaním návrhu na začatie konania – ani v dodatočne stanovenej lehote. Popri popise jednoznačnej procesnej situácie poukazoval na to, že v súdenej veci sa navrhovateľ – správca konkurznej podstaty – domáha plnenia založeného na zmluve o postúpení pohľadávok, ku ktorému došlo až po vyhlásení konkurzu. Nadobúdanie pohľadávky navrhovateľom za účelom ich vymáhania nemožno považovať za pokračovanie činnosti súvisiacej s podnikateľskou činnosťou úpadcu, ani za inú správu majetku úpadcu. Podľa okresného súdu navrhovateľ vykonáva štandardnú podnikateľskú činnosť ako iné podnikateľské subjekty vykonávajúce správu a vymáhanie pohľadávok. Týmto postupom tak dochádza k obchádzaniu Zákona o súdnych poplatkoch č. 71/1992 Zb. (využívajúc len doslovné znenie § 4 ods. 2 písm. m/ tohto zákona), ako aj k neoprávnenému zvýhodňovaniu navrhovateľa oproti ostatným podnikateľským subjektom. Okresný súd zdôraznil, že obchádzanie zákona spočíva vo vylúčení záväzného pravidla (platenia súdneho poplatku) použitím prostriedku, ktorým sám o sebe nie je zákonom zakázaný (konkurz), avšak je použitý za tým účelom, ktorý zákon nepredvída a nikdy k nemu účelom nesmeroval. Pripustením takejto možnosti by mohol nastať stav, kedy by správcovia vymáhali pohľadávky rôznych subjektov, ktoré by nadobudli za trvania konkurzu bez znášania rizika náhrady trov konania.

Proti tomuto uzneseniu v zákonom stanovenej lehote podal odvolanie navrhovateľ, ktorý sa domáhal jeho zrušenia. Poukazoval prioritne na doslovné znenie § 4 ods. 2 písm. m/ zákona č. 71/1992 Zb., na základe ktorého – ako správca konkurznej podstaty – je osobne oslobodený od súdneho poplatku. Záver okresného súdu zároveň nerešpektuje najzákladnejšiu zásadu konkurzného konania, t.j. uspokojenie veriteľov úpadcu v čo najväčšej miere. V tejto súvislosti doplnil, že uspokojenie nemusí byť len výsledkom okamžitého speňaženia majetku úpadcu. Navrhovateľ ďalej uviedol, že v čase pred vyhlásením konkurzu uzavrel úpadca rámcovú zmluvu o postúpení pohľadávky (na dobu neurčitú), z ktorej mu práva začali plynúť až v priebehu konkurzného konania. Správca síce mohol zmluvu vypovedať, čo neučinil, keďže to nie je jeho povinnosťou. Vychádzal z toho, že takto môže zvýšiť hodnotu majetku podliehajúceho konkurzu; pričom, ak je dotknutý postup rentabilný, musí tak vykonať. Za dôležité považoval odvolateľ tiež to, že dlžníci mali možnosť záväzky dobrovoľne splniť. Pojem obchádzanie zákona označil navrhovateľ za pojem výlučne hmotnoprávneho charakteru, ktorým nie je namieste označovať jeho konanie súladné s procesným právom.

Krajský súd, ako súd odvolací, vec preskúmal v rozsahu vymedzenom ustanovením § 212 ods. 1 O.s.p. a bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) napadnuté uznesenie potvrdil ako vecne správne podľa § 219 ods. 1 O.s.p.

V súdenej veci je nevyhnutné vychádzať zo základných zásad samotnej podstaty súdneho konania, t. j. práva na spravodlivý súdny proces, resp. ústavného práva na súdnu a inú právnu ochranu. Je jednoznačné, že účelom daného základného práva je odstránenie stavu právnej neistoty a dosiahnutie spravodlivého usporiadania pomerov. Požiadavka „spravodlivej ochrany" (§ 1 O.s.p.) presahuje rámec zákonnosti, osobitne len vo vzťahu k pozitivisticko-dogmatickému výkladu zákona prostredníctvom jeho doslovného znenia a taktiež presahuje rámec konkrétneho posudzovaného konania v tom zmysle, že zdanlivo spravodlivým (vy)riešením sporu nemožno nastoliť nespravodlivosť v právach iných subjektov. Princíp spravodlivosti a požiadavka materiálnej ochrany práv sú totiž podstatnými a neopomenuteľnými atribútmi právnej ochrany (predovšetkým súdnej) v rámci koncepcie materiálneho právneho štátu – III. ÚS 72/10. Z rozhodovacej činnosti Ústavného súdu SR (napríklad III. ÚS 341/07) zároveň vyplýva, že viazanosť štátnych orgánov zákonom v zmysle čl. 2 ods. 2 Ústavy SR neznamená výlučnú a bezpodmienečnú nevyhnutnosť doslovného gramatického výkladu aplikovaných zákonných ustanovení. Ustanovenie čl. 2 ods. 2 Ústavy SR nepredstavuje iba viazanosť štátnych orgánov textom, ale aj zmyslom a účelom zákona.

Účelom právnej úpravy Zákona o súdnych poplatkoch vo vzťahu k zaradeniu správcu konkurznej podstaty medzi osoby oslobodené od platenia súdnych poplatkov nebolo umožniť/podporiť správcu v tom, aby naďalej podnikal obvyklým spôsobom (ako keby konkurz nebol ani vyhlásený), vrátane súvisiaceho vymáhania pohľadávok pred súdmi, bez povinnosti zaplatiť súdne poplatky. Z dôvodovej správy k predmetnému zákonnému ustanoveniu je nepochybné, že zmyslom právnej úpravy § 4 ods. 2 písm. m/ zákona č. 71/1992 Zb. je dosiahnuť, aby správca mohol napadnúť – bez zaťaženia poplatkovou povinnosťou – tie úkony, ktorými došlo k „tunelovaniu" úpadcu. To znamená iniciovať konanie o „vrátenie" majetku späť do podstaty. Prebiehajúce konanie rozhodne nevykazuje znaky takéhoto postupu, naopak ide o vstup správcu do ďalších súdnych konaní vo vzťahu k pohľadávkam (odhliadnuc od problematickosti ich vymožiteľnosti) nadobudnutých až po vyhlásení konkurzu. V tomto smere je plne zodpovedajúcou stavu veci úvaha okresného súdu o „obchádzaní zákona", a je pritom nepodstatné, či sa konanie správcu pomenuje terminologicky týmto pojmom, alebo iným pojmom právnej teórie, rozhodujúci je už vyššie opakovane spomínaný samotný princíp súdneho konania, a nie sofistikovaný, formalistický výklad jednotlivých do úvahy prichádzajúcich právnych ustanovení, eventuálne právnych inštitútov.

V predmetnej veci je nutné poukázať tiež na „históriu navrhovateľa", vrátane účasti konkrétnych osôb v tomto procese. Obchodná spoločnosť K. S., s.r.o. (úpadca) vznikol ešte pod pôvodným obchodným názvom A. e., s.r.o. 4.8.2007, pričom jedným zo spoločníkov bol JUDr. P. K. (až do 18.6.2008). Uznesením Okresného súdu Trnava, právoplatným 19.8.2008, bol na dotknutú spoločnosť vyhlásený konkurz. Neskorším uznesením, právoplatným 17.12.2009 (uznesenie zo 14.11.2009 v spojení s opravným uznesením z 24.11.2009), došlo k druhej zmene v osobe správcu konkurznej podstaty a za tohto bol vymenovaný S., k.s., ktorého v súdnom konaní zastupuje na základe plnomocenstva advokát JUDr. P. K.

Vymáhanú pohľadávku (ako tisícky ďalších) nadobudol úpadca na prvotnom základe rámcovej zmluvy o postúpení pohľadávok z 11.11.2007 – pod pôvodným obchodným menom A. e., s.r.o. – od spoločnosti M. K., s.r.o. t. j. relatívne v krátkom čase po svojom vzniku. V danom čase bol JUDr. P. K. spoločníkom oboch dotknutých obchodných spoločností, v spoločnosti M. K., s.r.o. bol dokonca konateľom, pričom spoločníkom „prestal byť" 25.11.2009, t. j. keď už bolo vydané uznesenie, podľa ktorého sa správcom konkurznej podstaty úpadcu stala spoločnosť S., k. s.

Inými slovami, JUDr. P. K. bol spoločníkom úpadcu, konateľom a spoločníkom spoločnosti, od ktorej úpadca získal vymáhanú pohľadávku/pohľadávky a aktuálne v mene správcu rádovo v tisíckach súdnych konaní zastupuje úpadcu. Predmetné personálne prepojenie sa minimálne javí ako priečiace sa „čestnému plneniu povinností a úcte k právam iných osôb" (§ 1 O.s.p.) a rovnako priečiace sa zásadám poctivého obchodného styku (§ 265 Obch. zák.).

Rozpor so zásadou poctivého obchodného styku je úplne jednoznačný, nakoľko akceptovaním len doslovného výkladu § 4 ods. 2 písm. m/ zákona č. 71/1992 Zb. sa navodzuje stav absolútnej deformácie podnikateľského prostredia vo sfére (súdneho) vymáhania pohľadávok. Navrhovateľ totiž v tisíckach konaní vymáha pohľadávky bez povinnosti zaplatiť súdny poplatok, ktorá povinnosť ostatné subjekty podnikajúce v danej oblasti výrazne zaťažuje a znevýhodňuje. Hoci často ide o minimálne súdne poplatky (ako v prejednávanej veci), s poukazom na obrovské množstvo takýchto súdnych konaní, získava navrhovateľ neprimeranú a účelovú výhodu. Zároveň je nutné poukázať na to, že reálne navrhovateľa nezaťažuje ani hrozba náhrady trov konania, čo ešte viac zvýrazňuje deformáciu voľnej súťaže na trhu vymáhania pohľadávok.

Aj v prípade neúspechu v spore a priznaní náhrady trov konania protistrane, táto si ich nebude môcť uplatniť inak, ako v rámci konkurzného konania, čo vzhľadom na už existujúcu insolventnosť úpadcu a prednostné práva iných veriteľov robí toto potencionálne oprávnenie skôr len iluzórnym, ako reálnym. Naproti tomu, advokát JUDr. P. K. buď získa trovy konania vyplatením od protistrany (v ideálnom prípade len za 2 úkony právnej služby; v súdenej veci minimálne cca 47 eur; čo takmer zodpovedá uplatňovanej pohľadávke), alebo mu bude odmena vyplatená správcom konkurznej podstaty, čo pri nízkej vymožiteľnosti predmetných pohľadávok (dlžníkmi sú osoby často zdržujúce sa na neznámom mieste alebo sa jedná o osoby bez „zexekuovateľného" majetku; ktoré skutočnosti sú súdu známe z jeho rozhodovacej činnosti - § 123 O.s.p.) robí výrazne otáznym vôbec celkový efekt z takéhoto postupu správcu.

S poukazom na všetky uvedené skutočnosti, krajský súd dospel k záveru, že je neakceptovateľné rešpektovať stav, kedy by navrhovateľ bol účastníkom konania bez toho, aby znášal s tým súvisiace povinnosti, vrátane povinnosti zaplatiť súdny poplatok. Nadväzne je nutné považovať rozhodnutie súdu I. stupňa za vecne správne. Súd, ako garant súdnej ochrany, sa nemôže uspokojiť len s doslovným znením zákona a v záujme „ľahšieho" rozhodnutia vedome opomenúť všetky preukázané skutočnosti a súvislosti.

Súd I. stupňa vecne správne rozhodol i o náhrade trov konania, ktoré odporcovi nepriznal, nakoľko tomuto žiadne trovy v danom štádiu nevznikli. Obdobná situácia nastala i v odvolacom konaní, v ktorom konaní si žiaden z účastníkov právo na náhradu trov konania neuplatnil (§ 151 ods. 1 v spojení s § 224 ods. 1 O.s.p.), z ktorého titulu odvolací súd vyslovil, že účastníkom náhradu trov odvolacieho konania nepriznáva. 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 947
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Judikatúra)

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ ONLINE KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Vzhľadom na pandémiu COVID-19 sa 2. odborná konferencia k pracovnému právu uskutoční ...

2. ODBORNÁ ONLINE KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Vzhľadom na pandémiu COVID-19 sa 2. odborná konferencia k pracovnému právu uskutoční ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Výška tarifnej hodnoty pri zmene ceny veci alebo práva počas poskytovania právnej služby

Zmena ceny veci alebo práva, ku ktorej dôjde v priebehu poskytovania právnej služby, má vplyv na výšku tarifnej hodnoty a tým aj spôsob ...

Výzva na vyčíslenie trov konania

1. Z ustanovení Civilného sporového poriadku súdu pred rozhodnutím o výške náhrady trov konania podľa § 262 ods. 2 CSP nevyplýva povinnosť ...

Postup súdu v prípade argumentácie konkrétnymi rozhodnutiami najvyšších súdnych autorít

V prípade, ak účastník konania argumentuje konkrétnymi rozhodnutiami najvyšších súdnych autorít, eventuálne rešpektovaným ...

Účasť intervenienta

Na rozdiel od právnej úpravy v OSP nová právna úprava nepovažuje za intervenciu prípady, ak právnická osoba vystupuje ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

SAK: Poskytovanie právnych služieb bez oprávnenia je protizákonnéhttps://www.teraz.sk/slovensko/sak-poskytovanie-pravnych-sluzieb-bez/494362-clanok.html

Skúsenosti s falošnými exekútormi mala v minulosti Slovenská komora exekútorov (SKE)

Združenie miest a obcí vidí v novele cestného zákona nedostatkyhttps://www.teraz.sk/ekonomika/zmos-vidi-v-novele-cestneho-zakona-ne/494335-clanok.html

V uplynulom volebnom období v rámci návrhu zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke ...

Mazák navrhuje odvolať z funkcie sudcov nad 65 rokov, návrh vítajú aj členovia koalíciehttps://www.webnoviny.sk/mazak-navrhuje-odvolat-z-funkcie-sudcov-nad-65-rokov-navrh-vitaju-aj-clenovia-koalicie/

Členovia vládnej koalície vítajú návrh predsedu Súdnej rady SR Jána Mazáka odvolať z ...

Stíhaný soudce Závurka rezignoval na svou funkci. V justici ale zůstane ještě tři měsícehttps://www.lidovky.cz/domov/stihany-soudce-zavurka-rezignoval-na-svou-funkci-soudcem-ale-zustane-jeste-tri-mesice.A200919_113357_ln_domov_liak

Trestně stíhaný soudce Okresního soudu v Kutné Hoře Milan Závurka se vzdal funkce.

Mesároš zostal naďalej generálnym tajomníkom, aj keď ho ministerka Kolíková chcela vymeniťhttps://www.webnoviny.sk/mesaros-zostal-nadalej-generalnym-tajomnikom-aj-ked-ho-ministerka-kolikova-chcela-vymenit/

Na Ministerstve spravodlivosti SR naďalej zastáva funkciu Generálneho tajomníka služobného ...

Za otvorenú justíciu: Je najvyšší čas na sebareflexiu sudcov a prijatie spoluzodpovednostihttps://www.webnoviny.sk/za-otvorenu-justiciu-je-najvyssi-cas-na-sebareflexiu-sudcov-a-prijatie-spoluzodpovednosti/

Je najvyšší čas na sebareflexiu sudcov a na prijatie spoluzodpovednosti za žalostný stav ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Zo súdnej praxe 4/2020

Zo súdnej praxe 4/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 4/2020

Právny obzor 4/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie - právo a prax 4/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 4/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2020

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2020

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

Bulletin Najvyššieho súdu SR 2/2019

Bulletin Najvyššieho súdu SR 2/2019

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

PoUtStŠtPiSoNe
: