Štvrtok, 25. apríl 2024 | meniny má Marek , zajtra Jaroslava
Predplatné
Štvrtok, 25. apríl 2024 | meniny má Marek , zajtra Jaroslava
TlačPoštaZväčšiZmenši

Pôsobnosť daňových úradov vo veciach vracania súdnych poplatkov

najpravo.sk • 8.8. 2012, 14:14

Portál najprávo.sk dostal od mnohých čitateľov z radov sudcov a vyšších súdnych úradníkov dopyty ohľadom územnej pôsobnosti daňových úradov vo veci vracania súdnych poplatkov. Súdy si totiž vykladajú relevantné ustanovenia Zákona o súdnych poplatkoch a Zákona o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov rozdielne. Niektoré súdy zasielajú uznesenia o vracaní súdnych poplatkov daňovým úradom v sídle kraja, niektoré zasielajú tieto uznesenia priamo pobočkám daňových úradov, v obvode ktorých má sídlo resp. bydlisko poplatník, ktorému sa poplatok vracia, dokonca sa dá stretnúť s názormi, že sa uznesenia súdu o vracaní súdnych poplatkov majú zasielať priamo Finančnému riaditeľstvu. Vzhľadom na rôznorodosť postupov súdov sa portál najprávo.sk s predmetnou otázkou obrátil priamo na Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky.

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky v súčasnosti eviduje viaceré dopyty okresných súdov vo veci určenia miestne príslušného daňového úradu na vrátenie súdneho poplatku podľa zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v nadväznosti na zákon č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov.

Stanovisko Finančného riaditeľstva SR, ktoré vám prinášame v plnom znení, už bolo zaslané aj na Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

Zmenená územná pôsobnosť daňových úradov

Od 1. januára 2012 nadobudol účinnosť zákon č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov, ktorý okrem iného inak vymedzuje územnú pôsobnosť daňových úradov.

Podľa § 5 ods. 1 zákona č. 479/2009 Z. z. a podľa čl. 1 bodu 2 Organizačného poriadku daňových úradov s účinnosťou od 1. januára 2012 vykonáva daňový úrad pôsobnosť v územnom obvode kraja.

V súlade s § 5 ods. 3 písm. d) zákona č. 479/2009 Z. z. daňový úrad

  • vracia súdne poplatky podľa zákona č. 71/1992 Z. z. na základe rozhodnutia súdu alebo orgánu štátnej správy súdov,
  • odvádza celkovú sumu súdnych poplatkov poukázanú súdmi do štátneho rozpočtu.

Podľa § 11 ods. 6 zákona č. 71/1992 Zb. ak sa má vrátiť poplatok alebo preplatok poplatku, súd alebo orgán štátnej správy súdov zašle odpis právoplatného rozhodnutia o jeho vrátení daňovému úradu príslušnému podľa trvalého pobytu (sídla) poplatníka, ktorý poplatok alebo preplatok poplatku vráti.

Vecne a miestne príslušné daňové úrady pre vrátenie súdneho poplatku

Vecne a miestne príslušné daňové úrady pre vrátenie súdneho poplatku podľa § 11 ods. 6 zákona č. 71/1992 Zb. sú nasledovné daňové úrady:

  • Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, P.O.BOX 154, 85000 Bratislava 5,
  • Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1, 917 65 Trnava,
  • Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín,
  • Daňový úrad Nitra, Dambrovského 5, 949 01 Nitra,
  • Daňový úrad Žilina, Ul. Janka Kráľa 2, 011 91 Žilina,
  • Daňový úrad Banská Bystrica, Nová ul. 13, 975 04 Banská Bystrica,
  • Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov,
  • Daňový úrad Košice, Rozvojová ul. č. 2, 041 90 Košice

Pobočkám daňového úradu sa rozhodnutia nezasielajú

Pobočky daňového úradu alebo kontaktné miesta zriadené s účinnosťou od 1.1.2012 v zmysle § 2 ods. 3 zákona č. 479/2009 Z. z. sú podľa čl. 2 odseku 7 Organizačného poriadku daňových úradov organizačnými zložkami daňového úradu.

S účinnosťou od 1.1.2012 sú súdy v rozhodnutiach o vrátení súdneho poplatku alebo preplatku poplatku ako miestne príslušný daňový úrad pre vrátenie súdneho poplatku, povinné uvádzať daňový úrad v územnom obvode kraja, v ktorom má trvalý pobyt alebo sídlo poplatník a zasielať odpisy právoplatných rozhodnutí vyššie vymenovaným daňovým úradom (nie pobočkám daňového úradu alebo kontaktným miestam).

Zoznam daňových úradov a pomôcka pre zistenie miestnej príslušnosti daňových úradov sú dostupné na portáli Finančného riaditeľstva SR www.financnasprava.sk, sekcia daňová, na titulnej stránke v pravej časti v modrom poli je umiestnená funkcia rýchle voľby, zistenie miestnej príslušnosti.

Poplatník, ktorý nemá trvalý pobyt alebo sídlo na Slovensku

Osobitná úprava určenia miestne príslušného daňového úradu na vrátenie súdneho poplatku podľa zákona č. 71/1992 Zb. je u poplatníka, ktorý nemá trvalý pobyt alebo sídlo na území Slovenskej republiky.

Ak poplatník nemá trvalý pobyt alebo sídlo na území Slovenskej republiky je možné určiť miestnu príslušnosť na vrátenie súdneho poplatku podľa § 7 ods. 3 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (právny poriadok). Nadväzne na toto splnomocnenie Ministerstvo financií Slovenskej republiky určilo ako miestne príslušný daňový úrad na vrátenie súdneho poplatku u poplatníka s trvalým pobytom alebo sídlom mimo územia Slovenskej republiky Daňový úrad Bratislava.

Zdroj: Stanovisko Finančného riaditeľstva SR
Ilustračné foto: stock.xchng 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 3606

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: