Sobota, 13. júl 2024 | meniny má Margita , zajtra Kamil
Predplatné
Sobota, 13. júl 2024 | meniny má Margita , zajtra Kamil
TlačPoštaZväčšiZmenši

Ako podať trestné oznámenie

Lucia Černáková • 11.5. 2022, 15:15

AKTUALIZOVANÉ 06.05.2022

Ak sa domnievate, že došlo k spáchaniu trestného činu, môžete podať trestné oznámenie.

Čo je trestný čin

Trestným činom je protiprávny čin, ak má znaky uvedené v Trestnom zákone. Podľa škodlivosti a závažnosti rozlišujeme trestné činy na prečiny a zločiny. Každý trestný čin spáchaný z nedbanlivosti je prečin. Nejde o prečin, ak je jeho závažnosť nepatrná, u mladistvých páchateľov malá, a to vzhľadom na spôsob, akým bol čin spáchaný, následky, ktoré spôsobil, okolnosti, za ktorých bol spáchaný, pohnútku páchateľa, či mieru zavinenia, aj keby mal znaky trestného činu. Úmyselne možno spáchať prečin alebo zločin. Prečin je každý úmyselný trestný čin, ak zaň podľa Trestného zákona možno uložiť trest odňatia slobody neprevyšujúci 5 rokov. Ostatné úmyselné trestné činy sú zločiny. Za zločin sa považuje aj prečin, ak zaň v prísnejšej skutkovej podstate hrozí trest odňatia slobody s hornou hranicou prevyšujúcou 10 rokov. Najnebezpečnejší je obzvlášť závažný zločin, za ktorý možno uložiť trest odňatia slobody v trvaní najmenej 10 rokov.

Od platnosti zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb môže byť páchateľom presne vymedzených tresetných činov aj právnická osoba. 

Od trestných činov treba odlišovať priestupky, ktorých nebezpečnosť a závažnosť je v porovnaní s trestnými činmi nižšia. Priestupkom je napríklad porušenie nočného kľudu, vzbudenie verejného pohoršenia, urážka na cti, porušenie dopravných predpisov, výtržnosti, krádeže, ktoré sú menej závažné. V prvom rade rieši priestupky polícia. Polícia môže v niektorých prípadoch uložiť na mieste aj blokovú pokutu do výšky 33 eur. Ak prešetrením zistí spáchanie priestupku a pokutu neuloží, postúpi vec príslušnému obvodnému úradu v obvode, v ktorom došlo k spáchaniu priestupku.

Komu podať trestné oznámenie

Spáchanie trestného činu sa oznamuje orgánom činným v trestnom konaní, ktorými sú policajt a prokurátor. Priamo na najbližšej policajnej stanici oznamujeme skutok službukonajúcemu policajtovi. Policajtom je aj vyšetrovateľ Policajného zboru, vyšetrovateľ colnej správy, poverený príslušník Policajného zboru, poverený príslušník vojenskej polície, poverený príslušník Zboru väzenskej a justičnej stráže, poverené colné orgány a veliteľ námornej lode. Ďalej môžeme trestný čin oznámiť na najbližšej okresnej prokuratúre. V praxi sa často stáva, že prokurátor oznámenie odovzdá na vybavenie vyšetrovateľovi alebo policajtovi. O tom však musí prokurátor písomne upovedomiť oznamovateľa a poškodeného. Trestné oznámenie možno podať aj na ktoromkoľvek súde ústne do zápisnice. Zápisnicu súd zašle príslušnému prokurátorovi.

Kto môže podať trestné oznámenie

Trestné oznámenie môže podať každý, kto sa hodnoverným spôsobom dozvedel o spáchaní trestného činu. Môže to byť očitý svedok trestného činu alebo osoba, ktorá sa o skutku dozvedela, aj keď nebola prítomná na mieste činu. Podnet na začatie trestného stíhania môže podať aj skupina osôb, občianske združenie alebo iná právnická osoba. Polícia je povinná prešetriť aj anonymný podnet, ak z neho vyplýva, že došlo k spáchaniu trestného činu.

Obsah trestného oznámenia

Oznamovateľ by mal uviesť všetko, čo mu je o skutku známe. Pokiaľ oznamovateľ videl spáchanie trestného činu, mal by konkretizovať okolnosti a priebeh trestnej činnosti, čas a miesto kde bol čin spáchaný, opis páchateľov, popis ich oblečenia a výzoru, gestá či použité slová, ich konanie po spáchaní skutku.

Ak došlo napríklad k trestnému činu krádeže, poškodený by mal uviesť:

 • kedy a za akých okolností krádež zistil, prípadne kedy videl odcudzenú vec naposledy,
 • či mal odcudzenú vec pri sebe alebo na sebe, prípadne kde bola uložená,
 • ako bola odcudzená vec zabezpečená proti odcudzeniu alebo ako bol objekt zabezpečený proti vlámaniu,
 • či má nadobúdacie doklady k odcudzeným veciam (doklady od vozidla, účty, faktúry a podobne),
 • identifikačné znaky odcudzených vecí,
 • aspoň predbežnú výšku škody,
 • čo mu je známe o spôsobe spáchania krádeže a prípadne aj informácie na určenie možného okruhu páchateľov. Napríklad či niekto neznámy v čase pred vlámaním netelefonoval do jeho bytu, či sa o odcudzení veci niekto konkrétne nezaujímal a podobne.

Uplatnenie náhrady škody

Ak bola škoda spôsobená oznamovateľovi, musí byť vypočutý aj o tom, či žiada, aby bolo rozhodnuté o jeho nároku na náhradu škody v trestnom konaní. Súd nevykonáva osobitné dokazovanie o výške škody. Ak je škoda jasne preukázaná, súd odsúdenému uloží, aby škodu poškodenému nahradil. V opačnom prípade súd poškodeného odkáže, aby uplatnil svoj nárok na náhradu škody žalobou v občianskom súdnom konaní. Svoje nároky na náhradu škody musí poškodený uplatniť najneskoršie do skončenia vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania. Poškodený musí ujasniť z akých dôvodov a v akej výške nárok na náhradu škody uplatňuje.

Trestný čin krivého obvinenia a neoznámenie trestného činu

Ak osoba oznámi trestný čin ústne, je poučená o zodpovednosti za uvedenie vedome nepravdivých údajov, vrátane následkov krivého obvinenia. To znamená, že ak oznamovateľ úmyselne klamal, či uvádzal polopravdy, hrozí mu trestné stíhanie pre trestný čin krivého obvinenia a až päť rokov trestu odňatia slobody.

V niektorých prípadoch je zákonom uložená povinnosť oznámiť trestný čin. Jedná sa o určité zločiny a trestné činy korupcie. Každý musí bezodkladne oznámiť zločin, za ktorý sa trestá najmenej 10-ročným väzením alebo niektorý z trestných činov korupcie, ak sa o nich hodnoverným spôsobom dozvedel. Je teda povinnosťou každého, aby uvedené trestné činy oznámil na ktoromkoľvek útvare polície alebo prokuratúre a opísal, čo sa stalo. Prípadne môže zaslať písomné oznámenie. V opačnom prípade sa takáto osoba sama stáva páchateľom trestného činu neoznámenia trestného činu.

Oznámiť trestný čin nemusí osoba, ak by tým seba alebo svojho blízkeho vystavila nebezpečenstvu smrti, ublíženia na zdraví alebo inej závažnej ujmy. Rovnako nemusí oznámiť skutok ten, kto by tým sebe alebo blízkej osobe privodil možnosť trestného stíhania. Za blízku osobu sa považuje príbuzný v priamom rade, osvojiteľ, osvojenec, súrodenec, manžel a osoby v obdobnom pomere, ktorých ujmu pociťujú ako svoju vlastnú. Osoba poverená pastoračnou činnosťou je v tomto prípade beztrestná, ak chráni tajomstvo informácie, ktorá jej bola zverená, ďalej duchovní, ak chránia spovedné tajomstvo a tí, ktorí majú zákonom uznanú povinnosť mlčanlivosti.

Opletačky so zákonom môžete mať aj v prípade neprekazenia niektorých zločinov alebo trestných činov korupcie. Teda každý, kto sa dozvedel, že ktosi pripravuje alebo pácha tieto činy, mal by ich prekaziť. Zabrániť im môže aj sám, ale lepšie je o pomoc požiadať iné osoby, napríklad zamestnanca bezpečnostnej služby. Najbezpečnejším spôsobom je oznámenie skutku orgánom činným v trestnom konaní. Povinnosť prekaziť trestný čin sa nevzťahuje na osobu poverenú pastoračnou činnosťou, ktorá by jej splnením porušila spovedné tajomstvo. Beztrestnosť sa zaručuje aj tomu, kto neprekazil trestný čin z dôvodu, že by tak nemohol urobiť bez značných ťažkostí alebo bez toho, že by seba alebo blízku osobu vystavil nebezpečenstvu smrti, ťažkej ujmy na zdraví, inej závažnej ujmy, či trestnému stíhaniu. Netýka sa to prípadu, ak sa blízka osoba pripravuje alebo pácha zločin, za ktorý hrozí trest odňatia slobody na doživotie.

Forma trestného oznámenia

Trestné oznámenie možno urobiť písomne, ústne do zápisnice, telegraficky, telefaxom, elektronickými prostriedkami. Netreba zabudnúť, že podanie urobené telegraficky, telefaxom alebo elektronickými prostriedkami bez zaručeného elektronického podpisu je nutné potvrdiť či už písomne alebo ústne do 3 pracovných dní. V opačnom prípade hrozí, že sa ním orgány činné v trestnom konaní nebudú zaoberať. O ústnom trestnom oznámení spíše policajt zápisnicu. Ak policajt alebo prokurátor potrebuje doplniť trestné oznámenie, môže tak urobiť výsluchom oznamovateľa alebo poškodeného alebo si vyžiada písomné podklady. Po prijatí trestného oznámenia musí orgán činný v trestnom konaní rozhodnúť o ďalšom postupe do 30 dní. Pokiaľ zo všetkých skutočností vyplýva, že došlo k spáchaniu trestného činu, policajt začne trestné stíhanie. O tomto je povinný upovedomiť oznamovateľa, poškodeného a zároveň doručiť do 48 hodín uznesenie o začatí trestného stíhania prokurátorovi. Môže nastať aj prípad, keď policajt napriek trestnému oznámeniu nezačne trestné stíhanie. Policajt vec odovzdá príslušnému orgánu, ak skutok nie je trestným činom, ale mohol by byť napríklad priestupkom alebo vec odloží, ak je trestné stíhanie neprípustné, napríklad je páchateľ maloletý alebo zomrel. O tomto postupe musí oznamovateľa i poškodeného informovať. Ak nie ste spokojný s postupom polície, môžete podať sťažnosť alebo požiadať prokurátora, aby tento postup preskúmal. Sťažnosť sa podáva do 3 dní od doručenia uznesenia. Sťažnosť treba odôvodniť a doručiť orgánu, ktorý uznesenie vydal. Ak orgán sám sťažnosti nevyhovie, postúpi ju nadriadenému orgánu – prokurátorovi. Ten o sťažnosti rozhodne. Ďalej môžete prokurátora požiadať o preskúmanie postupu policajta, ktorý je povinný tak urobiť najneskôr do 30 dní a výsledok vám oznámiť. Ak ani prokurátor okresnej prokuratúry podnetu alebo sťažnosti nevyhovie, možno podať podnet na nadriadenú prokuratúru – krajskú prokuratúru na preskúmanie zákonnosti postupu okresnej prokuratúry. Nadriadený prokurátor prijatie podnetu potvrdí a mal by ho vybaviť do 2 mesiacov. Ak podnetu nevyhovie ani krajská prokuratúra, možno sa ešte obrátiť na Generálnu prokuratúru, ktorá preskúma postup krajskej prokuratúry a rozhodne o ďalšom postupe.

Súhlas poškodeného

Existuje prípad, kedy musí dať poškodený súhlas na trestné stíhanie, ak má blízky vzťah k páchateľovi. Ide o príbuzného v priamom rade, súrodenca, osvojiteľa, osvojenca, manžela a druha páchateľa. Súhlas je potrebný pri trestných činoch:

 • ublíženia na zdraví,

 • ohrozovania pohlavnou chorobou,

 • neposkytnutia pomoci,

 • porušovania domovej slobody,

 • ochrany súkromia v obydlí,

 • porušovania tajomstva prepravovaných správ,

 • krádeže,

 • sprenevery,

 • neoprávneného užívania cudzej veci,

 • neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla,

 • neoprávneného zásahu do práva k domu, bytu alebo nebytovému priestoru,

 • neoprávneného vyrobenia a používania platobného prostriedku,

 • podvodu,

 • úžery,

 • zatajenia veci,

 • porušovania povinností pri správe cudzieho majetku,

 • poškodzovania veriteľa,

 • zvýhodňovania veriteľa,

 • poškodzovania cudzej veci,

 • poškodenia a zneužitia záznamu na nosiči informácií,

 • porušovania autorského práva,

 • krivého obvinenia,

 • nebezpečného prenasledovania,

 • ohovárania,

 • poškodzovania cudzích práv.

Rovnako, pre trestný čin opilstva, ak inak vykazuje znaky skutkovej podstaty niektorého z trestných činov vymenovaných vyššie, možno začať a v už začatom trestnom stíhaní pokračovať iba so súhlasom poškodeného.

Ak je poškodených jedným skutkom niekoľko, stačí súhlas len jedného z nich.

Súhlas poškodeného treba získať ešte pred začatím trestného stíhania a ak už bolo začaté, hneď po tom, ako bol zistený pomer poškodeného a páchateľa alebo pred vznesením obvinenia. Súhlas sa oznamuje policajtovi alebo prokurátorovi písomne alebo ústne do zápisnice. Súhlas možno vziať späť, až kým sa odvolací súd neodoberie na záverečnú poradu. Ak je nesporné, že poškodený súhlas nedal alebo vzal späť, pretože mu bolo vyhrážané, je v tiesni, pod nátlakom, v závislosti alebo podriadenosti, platí zákonná fikcia, že súhlas bol daný. Ak by bola spôsobená smrť alebo je poškodeným štát, obec, vyšší územný celok, súhlas sa na trestné stíhanie nevyžaduje. 

Lucia Černáková

Mgr. Lucia Černáková
Okresný súd Rimavská Sobota

Ilustračné foto: www.sxc.hu

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 8310

Nový príspevok

do kedy je nutné podať trestné oznámenie

v akej lehote je nutné podať trestné oznámenie

chlapec | 06.08.2021 13:01
info

Chcem podať TO voči OSBD za porušenie právomoci pri správe cudzieho majetku, na OSBD. Vo vyúčtovaní nasledujúci rok preb .protokol bol použitý v odpočte nepredaného bytu (argumentovali ,že došlo k zámene PR bytu 5 a 6)? Moja škoda na predanom byte bola cca 182 Eur! Osbd previedlo tzv transformáciu dielikov na radiátoroch ,ale bez rozdielu v cene? Následne ďalší rok so dostal nový predpis na ktorý som poslal predsedovi odpor tento však predseda zatajil, ale nebol dôvod na zvyšovanie lebo v predchádzajúcom roku som mal preplatok cca 180 Eur! ďalej mi boli vymenené pomerové rozdelovače( PR) radiátorov ,ale v byte mi zmenili veľkosti radiátorov čo má vplyv na cenu tepla .Aj napriek upozorneniu nie sú ochotný spraviť nápravu a že keď chcem prepočet mám si ho zaplatiť?Na OSBD predsedovi som poslal podnet o neplatnosti bytovej schôdze pre nízku účasť ,ktorá mala pokračovať písomným hlasovaním! Na schôdzi bola aj členka kontrolného orgánu OSBD ,ktorá bola zároveň aj majiteľka bytu a potvrdila môj podnet napísal som ,že mám aj hlasový záznam?! Aj napriek tomu schôdzu uznali za platnú ! Do dnešnej doby moja škoda aj s úrokmi s omeškania pri spočítaní všetkých položiek činí cca 300EUR! Zároveň som dospel k podozreniu ,že sa jedná o organizovanú skupinu OSBD + dodávateľ služby spravovanie PR tepla!

Milan | 15.03.2021 10:10
Garáž

Dobrý deň, chcela by som podať trestné oznámenie ohľadom predaja garáže. Vec sa už ťahá pomaly 4 roky. Chceli sme kúpiť garáž, ale časom sa vyskytli problémi ohľadom dedičstva a potom aohľadom pozemku. Nakolľko predávajúci porušil zmluvmé podmienky odstúpili sme od zmluvy. Problém je v tom, že sme zaplatili Zálohu 200 Eur, ktoré žiadame späť , ale do dnešného dňa nám neboli vrátené.Ako mám postupovať ? Ďakujem

Lenka | 07.01.2021 14:24
Kočikáreň

Dobrý deň! Chcela by som sa opýtať ako máme postupovať, keď nám ustavične v kočikárni náš sused poškodzuje bicykle a odsudzuje predmety z bicyklov. Konkrétne prepichuje nám stále kolesá, rozoberá bicykle, odsudzuje nám komponenty. Momentálne nemáme žiaden dôkaz, ktorý by suseda usvedčil. Vo vchode býva prakticky len 5 rodín. Aké máme možnosti, ako to môžme vyriešiť. Ďakujem

Bosorka | 12.06.2020 17:44
Dlh

Dobry den mam problem. Byvali sme 6rokou v podnajme bez zmluvy vsetko islo ustnou cestou. Ked sme sa do domu stahovali bolo potrebne urobit viacere zmeny koli byvaniu. Museli sme prerobit kupelnu odpad vodu plyn. Vseyko na moje naklady potom prisla na radu strecha dvor zahrada. Mali sme s majitelmi dohodu ze ked budeme chciet odnich potom odkupit dom vsetko sa odrata co sme do domu vrazili co robilo viac ako 5000€ vsetko mam vidokladovane na moje meno a im som dala vsetky doklady ale iba kopie aby vedeli kolko nam maju penazi vratit. Nakolko boli viaceri majitelia nemohli sme si tam dat trvali pobyt tak sme boli prihlaseni na urade. Jedne z majitelou bol viac ako 4roky nezvestni bol dom zabaveni exekutorom. Ale zrazu sa majitelka nasla jej deti vilatili dlzoby a chcu teraz predat dom. No ale mi sme si ten dom odkupit nechceli za taku cenu co si navrhli tak sme sa mali vistahovat. Majitelou zastupoval ich zat nakolko su starsi a chori tak som iba snim komunikovala. Hladali sme si druhe byvanie s tym ze mi daju dake peniaze. Dali mi 1000€ ale bez overeneho papiera u notara iba som to podpisala ale mne ziadni papier nedal. Potom mi dal dalsich 1000€ co uz bolo overene notarom ale zas ziadni papier nemam. Meditim sme sa vistahovali ale ostali nam tam nejake veci. Potom zistili ze sa na dome neplatila elektrika rok nebola odpojena iba sa neplatila lebo elektrarne zrusili zmlu z majitelmi oktorom vedeli. Ked som chela ja riesit tu elektriku somnou nekomunikovali lebo ja som nemala opravnenie ani splnomocnenie to riesit tak som poprosila elektrarne nak to riesia z majitelmi. Ale nic sa nedialo. Teraz mi nechcu dat ani peniaze ani nase veci co nam tam ostali vimenili zamky a vihrazaju sa mi trestnim oznamenim za cierni odber elektrini a ze este ja im budem platit. Mozete mi prosim poradit co mam urobit ako postupovat. Dakujem

Mata | 14.03.2020 11:40
lienke

Hľadajte si iný nájom a to čim rýchlejšie tým lepšie. Trvajte na uzatvorení nájomnej zmluvy. Žiadne opravy ste nemali robiť bez súhlasu vlastníka. To čo vy považujete za opravu a prerábku nemusí byť chápane tak zo strany vlastníka bytu. Vlastníčka možno nechcela nič prerábať a do bytu nič investovať. Náhradné bývanie.... Veď nemáte nájomnú zmluvu. Ťaháte za kratší koniec. Utekajte rýchlo preč, hľadajte si iný nájom. Nemáte čím preukázať oprávnenie zdržovať sa v tom byte. Omieľa peniaze preto, lebo len z tohto dôvodu si zadovážila byty, aby jej prinášali nejaké peniaze. Prenajímateľ s tými peniazmi počíta, možno ich potrebuje, má iné výdavky, a povinnosti voči iným, splácanie iných záväzkov, možno platí za vás energie, vodu, plyn , odpad.....Píšete, že vždy ste nemali možnosť zaplatiť 300,- €. Ani v obchode si rožky nekúpite keď nemáte možnosť vždy za ne zaplatiť. Ak nemáte peniaze na nájom je potrebné sa dohodnúť kedy zaplatíte a termín rozhodne dodržať. Nesmie sa to opakovať! Dôvod na výpoveď nájmu.

ED | 06.11.2018 12:42
.

Dobrý deň.Od januára 2014 bývame v podnájme bez nájomnej zmluvy,naj´koľko nám majiteľka bytu odmietla dať náj.zmluvu.Má ešte jeden byt a tam sú takisto nájomníci bez zmluvy.Proti podpisu sme majiteľke dávali na ruku 300€,avšak opravy na byte išli na naše náklady,ktoré nám majiteľka dodnes nevrátila.Akurát susedia sú svedkami čo všetko sa v byte poprerábalo.V marci 2014 sa nám narodila dcérka.V júni či v júli 2016 vdaka príspevkom materskej,sme vždy nemali možnosť zaplatiť 300€.Momentálne nás chce majiteľka vysťahovať,tvrdí že jej dlžíme vyššiu čiastku,vraj zvýšila nájom na 350€ v júni 2016.Ani nám to neoznámila.Podľa občianského zákonníka nás nemôže vysťahovať zo dňa na deň kvôli nezaopatrenému dieťaťu,má nám nájsť náhradné bývanie.Dane neplatí za nájomníkov,iba na seba.Stále omieľa len peniaze - je to čistá psychiatria.Vie mi niekto poradiť ako daľej?

lienka | 03.11.2018 19:57
Prosim o radu

Chcel by som sa opýtat na jednu vec.Bol som z priatelkou vo vztahu 2,5 roka kde sa nam narodila dcéra ktorá bude mat 3 roky.Z priatelkou sme sa rozišli asi pred 2 rokmi a platím alimenty.Z dcérou sa nestretávam preto že si to nepraje boli sme aj na sude ale sud všetko priznal jej aj zvýšenie výživného aj omedzene stretávanie preto že sa odstahovala z rodičmi do Čiech.Teraz som zistil že ma podvádzala a celý vztah my klamala. A dokonca že to dieťa ani nieje moje.Viem presne s kým mala pomer a potrebujem radu. Idem podať testy na dna ale bojim sa že to zase tak dopadne že my to zamietnu a budem musiet platit výživne do 20 rokov pritom to dieta ani nebude moje . Dakujem za radu

Drbo | 18.03.2018 13:27
Vydieranie a nadavky

Dobrý den chcela by som sa opitat byvali priatel s ktorym mam dieta sme sa rozisly robil problemi tak sme ho chodili oznamovat na policiu bol vo vezeny za vihrazanie a nadavanie ale pustili ho po 3 mesiacoch .Pred nedavnom sme mali sud o nase dieta lebo chcel sa snim vidat tak sme sa dohodly a maleho vidava ale zrazu neni spokojny tak ako sme sa dohodli a zacal mi nadavat a vidierat ma ze ak si ho neodblokujem napr.na facebooku tak ma bude vidierat dalej a mam nato aj dvokas .tak by som chcela vediet ze ma podmienku ze ci ked ho pojdem nahlasit na policiu ci stim nieco budu robit a ci by ho mohli za toto znovu zavriet za porusenie podmienky dakujem za odpoved

Miška | 23.01.2018 12:35
Ohováranie bývalou manželkou a jej rodinou.

Dobrý deň,prosím vás moja bývala manželka si našla priateľa a ešte,keď sme spolu žili v spoločnej domácnosti sa mi vysmievala do očí,že som paroháč a pod.Tak som to po troch mesiacoch jej slovných útokov nevydržal a prefackal som ju.Podala na mňa trestné oznámenie,kde udala veci,ktoré sa nestali a ja som ich nevypovedal.Klamala tak ako celý život.Bolo to riešené ako priestupok a ja som priznal pred orgánmy činnými v trestnom konaní,že dostala pár faciek.Od toho času šírila o mne dezinformácie,že som alkoholik,že som ju bíjaval,znásilňoval a podobne.Žili sme spolu 26 rokov a mali sme len bežné problémy v rodine ako ostatné dlhoročné manželstva.Z lokality,kde sme mali spoločné bydlisko sa odsťahovala do vzdialenosti 25 km a ja som tam zostal naďalej žiť.Moji susedia a susedia mojich bývalých svokrovcov mi svojou ohovaračskou kampaňou úplne zničili možnosť bývať naďalej v tejto časti mesta,svojimi vyjadreniami a ohováraním.Šíria o mne klebety,že som dostal podmienku,že som zbil ich dcéru,keď som bol úplne opitý a pod.Chcem na bývalu manželku podať trestné oznámenie,za ohováranie,zníženie mojej občianskej a ľudskej dôstojnosti.Spolu sme robili z manželkou u rovnakého zamestnávateľa a tam ma opísala pomaly ako vraha a najväčšieho alkoholika.Dokonca mi ešte vypisuje sms jej brat,že som alkoholik a nech sa nechám liečiť na Prednej hore.Prosím vás ako mám postupovať pri podaní trestného oznámenia za nebezpečné a ohováranie a poškodenie môjho dobrého mena a povesti bývalou manželkou a jej rodinou?Ďakujem!

Igor | 23.11.2017 10:52
trestný rozkaz

Manžel je poškodenou stranou vo finančnom podvode. Dostali sme trestný rozkaz, v ktorom bol obvinený XY uznaný vinným a dostal dva roky podmienku a povinnosť nahradiť manželovi škodu v stanovenej výške. No nikde nebol stanovený časový limit, v ktorom nám má peniaze vyplatiť. Neviem, ako to býva v týchto prípadoch, ale neviete poradiť, či je nutné podať na súd nejakú žiadosť či odpor, proste niečo, po čom by nám to bolo vysvetlené súdom?

Mrka | 17.04.2017 10:49
Týranie a výhrazanie sa

Dobrý den, potrebujem poradi. Moju ex manzelku jej sucastný priatel psychycký a fizický tyra ked maml najmensi syn narodeniny tak tu tak zmlatil ze nemohla chodit tyzden do prace a výhraza sa jej ze ak ho opusti tak ublízi nasim detom, Co by mala v takto pripade podniknut? Dakujem za vasu skoru odpoved.

Dzej dzej | 13.02.2017 11:41
Podvod

Dobry den ja sa chcem opytat na vec ktora ma velmi trapy.Moj priazel si od jedneho pana pozical 4200€,ktore mu nevratil a on podal nanho trestne oznamenie.Po viacnasobnom pokuse policie o kontaktovanie priatela sa neozibal.Dnes ho zobrali na vypocutie no ma este jeden prehresok ktory bol tiez podany na policiu toho isteho typu len inemu panovi vo vysle 430€.Uz bol sudne trestany.Prosim povedzte mi co z toho moze mat?Mozu ho zavriet do vazenia a ak ano tak na ako dlho.Uz som naozaj zufala lebo mame mesacne babo tak nech viem nacom som.Dakujem

Paca | 11.10.2016 18:08
Dlh

V jednom nemenovanom podniku pracuje známa , samozrejme ma kasu a vyberá peniaze pre možnú výhru keďže v podniku je možné vyhrať z tzv. Automatov, jej známy ktorý ju ovplyvnil tým že sa s ňou pozná aj cez rodinu a podobne si od nej pozicial peniaze ten večer po pár hodinách niektoré vrátil pár 100 eur a tak si vytvoril dôveru a tak si požičiaval že zas na konci dňa vráti a tu sumu na konci nevrátil všetko prehral v tých automatoch, prehral ich, je to väčšia suma ako 1000 euro , samozrejme hlúpa holka mladá, dôverovala známemu oveľa staršiemu,je pracujúci v zahraničí. hazarder,ktorý má ďalšie väčšie problémy, Peniaze po viac ako mesiaci nevrátil, známa pracujúca ktorá mu ich poziciala musela v podniku pozicianu sumu doplatiť. Ako to teraz prosím riešiť?

Kaja | 23.09.2016 01:24
obtazovanie

Dobry den, chcem sa spytat ci je mozne podat tresne oznamenie na osobu kt. nie je obyvatelom SR(zije v UK). Moj ex mi neustale vola, vyhraza sa ze sa nieco "zle" stane, vola a vypisuje mojim priatelom a rodine. Uz vyse roka spolu nie sme ale obtazovanie neprestava a neviem ako dalej. Viete mi poradit co by sa dalo v tomto pripade urobit ? Dakujem.

Lea | 19.07.2016 22:39
co môžem z toho mať

Dobry den,chcem sa informovat aky dopad na moju osobu môže mať......v jednej nemenovanej skupine na soc.sieti bol osočený dopravca jednej nemenovanej prepravnej spoločnosti...ja som tento prispevok skopirovala a podala dalej,,,nemenovany pan alebo pani prispevok objavil a skopiroval žial ale tento prispevok bol už po upravení nakolko dotyčna zadavatelka poprosila v sukromnej sprave aby sa jej meno z tadial zmazalo a prispevok aby si prečitali ludia ......nemenovany prepravca podal trestne oznamenie na moju osobu za ohovaranie na soc.sieti pri vypočuvani som prispevok videla ale už nie v pôvodnom znení s menom zadavatelky...to som na policii aj povedala odmietam brat zodpovednost za nieco čo nevyslo z mojej hlavy a dodala som meno zadavatelky...ta dostala tiež predvolanie a odmietla vziat zodpovednost za prispevok nakolko ona ho potom vraj vymazala z vsadial..teda pravy od nej mam aby som prispevok vymazala a le nakolko odmietla zodpovednost zostane postih na mne .

skorpionka 24 | 26.03.2016 14:29
zneužitie cudzofiremných udajov

Dobrý den.Pred rokom rozišla s.r.o.-čka.Konatelia firmy boli kamaráti od detstva ale po čase jeden okradol druhého zo zisku nie malou čiastkou.Nedávno bolo zistené že pri objednávaní materiálu od známej firmy kurier pri odovzdaní materiálu spomínal, že má balík aj pre už neexistujúcu firmu. Len súpisne číslo sa nesedel.Všetky údaje o neexistujúcej firmy boli na balíku a faktúre .Tovar by mal prevziať ten ktorého som označil ako jeden síce on je evidovaný na úrade práce ako uchádzač o prácu.Na iternete sa uvádza že vykonáva prácu ako konaťel neexistujúcej firmy pod vlastným telefónnym číslom a stím ičom a dičom ktorí patria inej firme.Polícia nepomôže lebo má tam známého ktorí mu pomôže.Ked vieťe pomôžte my.Dakujem.

zé | 13.03.2016 20:43
dieta s cudzinkou

dobry den, pred cca 2.5 rokmi som zacal zit so svojou priatelkou, cudzinkou z Brazilie, s ktorou sme sa pred rokom dohodli, ze chceme mat dieta. Dohoda sa zakladala na tom, ze zostaneme na Slovensku, kde sme obaja mali pomerne dobru pracu, zazemie, a miesto na byvanie. Priatelka suhlasila, avsak vo 4 mesiaci tehotenstva sa rozhodla, ze sa chce vratit domov do Brazilie ku svojej mame, s cim som ja nesuhlasil. Moj nazor ju nezaujimal, dala vypoved v praci, a odisla stym, ze ak chcem, mozem za nou prist. Kedze mi je moja dcera dolezita, prisiel som za nou do Brazilie, kde su zivotne podmienky pre dieta slabo povedane nevyhovujuce. Je tu napriklad vysoka kriminalita, zla hygiena a jej rodina nevlastni ziadnu nehnutelnost, pricom ziju na dlhy. Dieta po porode bolo zaregistrovane na miestom urade, kde som uvedeny ja ako otec. Chcel by som sa opytat, ake mam pravne moznosti, ak by som sa chcel aj so svojim dietatom vratit domov na Slovensko. dakujem.

tibci | 08.02.2016 18:08
Len chcem vedieť pravdu

Prajem pekný deň, ak mám podozrenie, že môj partner má falošný nick na pokeci a admini sa so mnou o tom vôbec nechceli baviť, vraj len cez políciu, hoci som im poskytla informácie, mohol by sa skontaktovať so mnou nejaký poverený pracovník, ktorý by mi v tomto probléme pomohol? Viac informácii poskytnem v emaily. Vopred ďakujem za pochopenie a pomoc. S praním pekného dňa Vám všetkým.

Julinka | 04.02.2016 08:13
Tresne oznamenie

Dobrý den. Momentalne prezivam manzelsku krizu ktora je uz neznesitelna.Manzelka mi odcudzila moje osobne veci v hodnote 380eur chcem sa opytat ako postupovat je mozne podat tresne oznamenie?znemoznuje mi podat ziadost o rozvod vsetky potrebne doklady mi zobrala.Dakujem za odpoved

Rici | 02.02.2016 12:16
Trestne oznamenie

Prosim o radu. Mam v ruke pravoplatny a vykonatelny rozsudok na takmer 7,5 tis. euro. Dodnes mi ich nevymohol ani druhy exekutor. Firma uz na Slovensku nie je, no bola to dcerska spolocnost velkej firmy, ktoru odkupila ina spolocnost. Mam pravo dat na konatelov trestne oznamenie? Su to ceski obcania. Ako mam postupovat? Dakujem za pomoc a radu.

Jankasipka | 26.01.2016 10:42
Prenasledovanie,vstup na sukromny pozemok,pokodzovani

Prenasleduje ma partia mladikov,rano do prace autom idu za mnou na viacerych autach tak isto ked idem domov ,ked sa zotmie iduna ldvor,poskriabali mi lak na aute a zamerne robia hluk,ak idem von ujdu,aj ked som volal hliadku usli ziadne stopy niet co riesit, hliadka odisla vratili sai,trva to uz 2 roky a neviem na koho sa obratit,nikomu som neublizil a ani nemam dlhy.

Kajo | 08.01.2016 00:45
ludska sprostost

Dobrý večer môžem zažalovať ľudí ktorí predávajú psie mäso,kožuchy a podobne ? Podla mňa to je neodmysliteľne aby človek zabíjal na mäso psa alebo ešte kone tentokrát sa jedna a zabitie psa. Týmto "hrdinským" činom sa chvália a pozývajú ľudí na sociálnej sieti (FACEBOOK) .Stránka nesie názov 269 Slovakia alebo udalosťou pod názvom Vianočný pes. Budem rada ak bude možne niečo proti tomu urobiť alebo iba Slovensku je život týchto ľudských priateľov ľahostajný? Za ďalšie inštrukcie a informácie vopred ďakujem.

Renee | 23.12.2015 17:28
patri tento prípad pod trestné činy?

je to trestný čin? So susedmi nekomunikujeme kvôli vraj spoločnému dvoru, ale to asi patri pod občianske právo. Konkrétne: Neznámi mi postriekal starú chalupu neznámou tekutinou. Najprv verandu,ale myslela som si, že je to len také zastrašovanie, alebo chcú dosiahnuť, ako že som nesvojprávna, že trpím stareckou chorobou Podotýkam, že mám 77 rokov preč. Ale predsa som si to dala cez mobil na video a dávala som si lepší pozor na susedov. Asi o dva dni mi nastriekali prednú časť chalupy. Okolo 2 hodín v noci som to objavila a znovu som to vložila do mobilu. Ráno som bola u známeho stavbára a v stavebnom labolatoriu , kde mi bolo vysvetlené ,že sa môže jednať o kyselinu a odporučili mi políciu, kde som podala len oznam a neodovzdala som dôkazy. Sama som si, ale vzala vzorky nastriekanej hmoty a pomocou pH testom mi skutočne vyšla kyselina. Som povolaním zdravotníčka a nemusím byť chemičkou, aby som si neuvedomila, že kyselina nie len že leptá kameň ale aj sliznice a vyparuje sa aj do priestoru. Moja otázka: Je toto trestný čin poškodzovania majetku v osobnom vlastnícstve, poškodzovanie zdravia a ohrozenie na živote dvoch chránených osôb a verejného ohrozenia? Turjanová 0949308299

malepivko | 25.11.2015 14:38
poskodenie

Ak manželka poskodi vozidlo zakúpene počas manzestva s pomsty jedna sa o prečin poskodzovanie cudzej veci? Manžel dal súhlas na stíhanie a škoda je 688€.

caruzo | 28.06.2015 12:34
posta

Dobry den chcel by som sa spitat ako postupovat ked mi byvala manzelka zatajuje postu jedna sa o preplatok vo viske 541€ mozem na nu podat tresne oznamenie zobrala sek a cusi aj ten zlty doporuceny papier mi predtym nedala co bolo vyuctovanie

visna | 26.06.2015 18:08
Psychicke tyranie

Dobrý deň. Chcem sa opýtať, ako mám postupovať, keď som sa stala obeťou psychického týrania? Následkom toho je aj spôsobenie ujmy na zdraví s trvalim nasledkom a prišla som aj o zamestnanie. Kolko by stali súdne trovy konania a právnik? Možem si od tyrana nárokovať na finančný príspevok za ublizenie na zdraví a za stratu zamestnania? Ďakujem.

Timea | 02.06.2015 16:44
je to trestny cin

Dobry chcela by som sa opytat ak dam peniaze osobe ktora byva somnou na zaplatenie faktury lebo ja momentalne nemozem a neskor mi zavolaju ze splatka nebola zaplatena tym padom tie peniaze pouzil na nieco ine mozem podat trestne oznamenie je to vobec brane ako kradez????

poslušna | 20.05.2015 19:13
okradnutie na fb

Dobry vecer, prosim Vas ako mame postupovat, ked sme skupina ludi, co ich okradla po mensich ciastkach jedna osoba cez bazar na facebooku ? ... je to postihnutelne? mame v podstate len jej čislo uctu a mozno ip adresu. Viem, ze takato kauza sa uz riesila myslim v Presove a bola uspesna. Tiez to bola osoba co okradala ludi na fb ... pytala peniaze, ale tovar neposlala. Teraz je stihana za trestny cin. Dakujem pekne za radu.

janula18 | 16.04.2015 21:45
Je to to trestný čin?

jedna pani si oddkupila mobilny telefon za 185 eur ked jej prisiel sa rozhodla ze ho nechce a ze jej mam vratit peniaze dobre tak som jej navrhla aby sme mali doveru ze mne sa vrati mobil a jej peniaze ,ze nech mi ho posle na dobierku s tou sumou ako by som si ho kupovala ja od nej ale ona s tym nesuhlasi a vyhraza sa mi ze ak jej do zajtra neposlem peniaze na ucet. tak poda na mna tresne oznamenie a pritom som jej povedala ze jej ich nemozem poslat uctom ked ucet nemam mobil som jej na dobierku poslala 3.2.2015 a ona mi uz v ten isty den vecer napisala ze mi ho posle naspat ze ho nechce preto som sa cez vikend s nou co najskor som cakala co mi odpise od piatku ma nekontaktovala a dnes sa mi vyhrazala ze poda na mna za to trestne oznamenie. Preto sa chcem opytat mohla by na mna podat trestne oznamenie ked ja sa to snazim riesit a ona nema zaujem ?

dodka | 09.02.2015 18:31
RE: Je to to trestný čin?

Dobrý deň, poteším Vás, že o trestný čin nejde, kedže hodnota veci je menšia ako 266 eur a zároveň ide o občianskoprávny spor.

Neoprávnené namontovanie kamier v štvorbytovke.

Dobrý den. Bývam v štvorbytovke .V dome máme vytvorené spoločenstvo vlastníkov bytov . Sused napriek zákazu členskej schôdze si namontoval na okenice kamery. Spoločenstvo mu nariadilo v uznesení členskej schôdze, aby ich odstránil . Tvrdí, že sú to repliky. Môžem podať na neho tresné oznámenie.

goliaš | 07.04.2015 18:42
Trestné oznámenie

1- Do koľkých dní po spáchaní činu môžem podať trestné oznámenie? Je to nejak časovo obmedzené? 2- Čakajú oznamovateľa v súvislosti s podaním trestného oznámenia a vyšetrovaním, prípadne súdom aj nejaké finančné výlohy? 3- Ak sa spáchanie trestného činu nepotvrdí, môže byť oznamovateľ nejakým spôsobom žalovaný alebo sankcionovaný? Ďakujem

zahorak | 24.03.2015 06:24
Pokus o úplatok žiaka za známku

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či môžem podať trestné oznámenie na bývalého žiaka strednej školy, ktorý mi ponúkal úplatok za známku. Bolo to však ešte v júni 2013. Pokiaľ viem, premlčacia doba je 5 alebo 10 rokov. Ide len o to, že v čase, keď sa to stalo, som to riešiť nemohol z dôvodu počtov žiakov v triede - vylúčením žiaka by som ohrozil svoj pracovný úväzok a žiak prešiel na žiadosť triednej učiteľky. Odvtedy sa však situácia medzi mnou a jeho rodinou vyhrotila (žiak má totiž na svojom konte osočovanie, falšovanie známok a marihuanu). Na škole sa o tom už veľmi dlho vie, ale jeho triedna učiteľka sa to snaží zamlčať s argumentom, že na tej škole viac nepracujem. Obávam sa však, že by celá situácia mohla ohroziť moju prácu v budúcnosti. Preto prosím o radu.

Ricci | 07.03.2015 21:01
ochrana osobnosti

Dobrý deň, chcem Vás poprosiť o radu. Som poslankyňa obecného zastupiteľstva. Ako kandidátka na starostku obce som zorganizovala team ľudí (ako kandidátov na poslancov) a spoločne sme sa postavili voči rodinnej mafii, ktorá vládla v obci už viac volebných období. V zmysle mojich morálnych zásad som sa snažila o slušnú volebnú kampaň, avšak protistrana používala neférové praktiky - klamstvá, podvody, To som ustála, Nestala som sa však starostkou ale občania rozhodli, že zvíťazím počtom hlasov ako poslankyňa a spolu so mnou celý môj tým kandidátov, avšak ako starosta ostal ten predchádzajúci, ktorý bol roky bábkou rodinnej mafie. No a teraz ma všade ohovárajú, vymýšľajú klamstvá čo som kedy urobila a povedala a pod. To neriešim, ale pri poslednom zastupiteľstve už moja trpezlivosť vypršala. Mafia sa zúčastňuje ako občania rokovaní zastupiteľstva, ktoré rušia nevhodným správaním a jedna ich členka mi nadávala a vykrikovala nezmysly, čo som kedy povedala a urobila a pod., pričom tvrdila nezmysly, ktoré som akože povedala o svojom kolegovi poslancovi. Myslím si, že by som si to nemala už nechať a mala by som to riešiť. Ďakujem za radu ako.

Anika | 01.02.2015 19:26
poškodeny

Dobrý večer mám na Vás jednu prosbu už dva roky sa ťahá jedna zaležitosť zo susedom kde klamal na MÚ,že pozemok kde sa bude budovať je jeho.Vedome mi poškodil pozemok,vošiel do môjho pozemku,klamal,urážal ma,zatajoval veci kto vlastne je vlastníkom pozemku ,krivo ma obvinil a ohováral má aj v relácii Občan za dverami. MÚ mu nadržiaval nič s toho nespravil teraz sa koná sud kde zase ma pred sudkyňou a obhajcom urážal prosím Vás ako mám ďalej postupovať,lebo aj slovne ma napáda keď ide zo svojou manželkou a ja som sam.Veľmi pekne Vám ďakujem za Vašu radu ktorú mi zašlete.

Dušan | 03.12.2014 19:00
Čo robiť???

Chcela by som Vás porposiť o radu! Pár mesiacov som mala "vzťah" s kolegom. Istý čas sme si len písali na facebooku, no potom sme sa začali stretávať aj v čase nášho osobného voľna a zblížili sme sa (dotyky, objatia, bozky), no žiadne milovanie. Pred štyrma týždňami ma doma navštívila jeho manželka a ja som to okamžite, hneď na druhý deň ukončila!!! Po pár dňoch mi začala volávať, písať sms, dokonca raz som sa s ňou pre upokojenie situácia aj stretla, no nič nepomohlo. Šíri o mne škaredé veci, napriek môjmu písomnému (sms) ako aj ústnemu (telefonát) nesúhlasu ma aj naďalej kontaktuje a obmedzuje v mojom obvyklom spôsobe života. Ja to už prestávam zvládať a mám obavy o svoje zdravie a povesť. Som rozvedená, sama sa starám o syna a nemôžem si dovoliť, aby mi táto nepríjemná situácia prerástla cez hlavu. Viem, že som urobila obrovskú chybu, no myslela som si, že hoci sú manželia, každý z nich žije svojim životom... Poraďte mi, čo mám robiť??? Ako túto nepríjemnú situáciu ukončiť raz a navždy??? Ďakujem za odpoveď... S pozdravom... Nerma.

Nerma | 15.10.2014 12:07
napadnutie

dobry vecer chcem sa opytat mala som ustnu nezhodu zo susedou nakoniec som to neriešila preslo viac asi ako dva mesiace a ona ma fizicky napadla z ničoho nič na mna zautocila chcem sa opytat možem este podat tresne oznamenie ešte ked sa to stalo v sobotu a tomu prešlo už 3 dni..?dakujem

luci | 30.09.2014 20:57
Vyhrážanie sa a pokuta za nezaplatenie penazí dalš

Dobrý den chcem sa informovat pred rokom som sa dohodol na doplatení dlhu s jednov známov po čase mi povedala nech to neplatím kedže ona na to nemá peniaze teraz došiel za mnov jej brat sa vyhrážat že ak mu nedám za jeho sestru peniaze a teda aj moju polovičku dlžoby čo činí na jedného 850€ tak mi rozbyje hubu a v prípade nezalatenia aj po druhom upozornení príde aj nejakími kamarátni teda vraj holohlavími a zaplatím ešte aj pokutu za to že museli príst snažil som sa to riešit tak že som jeho sestre nechal odkaz že som ochotní zaplatit svoju čast dlžoby bez problémov no jej čast nebudem v žiadnom prípade platit pred rokom sme aj na danú dlžobu podpísali zmluvu o obojstranom splácaní ........viete mi poradit čo sa dá s tím robiť kedže viem že jej brat je nervák a rád sa bije.......

ANDY | 22.09.2014 20:23
co robit

kupili sme synovi skuter pred mesiacom ,,no majitel ho este stale noodhlasil a na telefonaty nereaguje,,poradte mi co mam robit a ci mozem podat trestne oznamenie ,,dakujem

dady | 11.08.2014 18:29
ohovaranie

Stalo sa to teraz v sobotu zo 7.na 8. 6 2014.isiel som o 03.,30h s práce okolo v vrátnika ktorý ma dohliadať na bespečnosť našej firmi.Mal ma pustiť cez hlavnú bránu .Mal zodvihnúť zavoru a pustiť ma von .On však mi ju pustil skoro na hlavu .Ja som odišiel domov .V pondelok som sa dozvedeľ že je na vrátnici zápis že som bol opilý a že som ho na padol .Ja som sa ho ani nedotkol, ak by to bola pravda tak je od nedele v nemocnici.Svokor mi môže dosväčšiť že som prešiel cez vrátnicu a nasadol do auta a odišiel domov,.Ja som kvôli nemu prišiel o štvrťročné premie a dostal som pokarhanie.da sa na toto podať trestné oznámenie?

dada1510 | 10.06.2014 15:05
Protiprávne Zadržiavanie vyplatenej zálohy

Dobrý deň, prosila by som o radu ako postupovať v prípade, keď som zaplatila zálohu na lyžiarsky pobyt, ktorý som však podľa dohody včas stornovala pre nevhodné podmienky na lyžovanie a dotyčný ma 3 mesiace klamal že mi posiela peniaze späť, potom na moje naliehanie povedal že si mám objednať náhradný pobyt. Ale ako? keď mi nedvíha telefón, neodpovedá na SMS ani maily, lebo je že vraj chorý. Asi by sme do Hornej Maríkovej len tak necestovali , keby sa tam nedalo lyžovať, čo bohužiaľ bol náš prípad. Podobnú situáciu sme zažili aj na Martinkách, kde deň pred našim príchodom odstavili vleky, s tým rozdielom, že nám bez problémov peniaze vrátili. Chcela by som na dotyčného podať trestné oznámenie za obohacovanie sa(?) a dať podnet na SOI-ku na kontrolu spoločnosti ktorá prevádzkuje dané zariadenie. Poradili by ste mi prosím ako postupovať? Vopred veľmi ďakujem, lebo som už z toho znechutená, že niekto môže beztrestne užívať Vašich 150,- €. Ešte podotýkam že dotyčného som aj doporuč.listom aj mailom vyzvala na zaslanie obchodných podmienok spoločnosti-bez výsledku.

Gigike | 05.06.2014 14:13
nehoda

Dobry den.Mal som nehodu v Rakusku.Nacuvala do mna pani vybavila mi poistovnu tam mi dali cislo na ktore mi servis skodu opravil ale poistovna to nezaplatila servis ziada aby som to zaplatil ja. prosim o radu dakujem

dusan | 14.05.2014 11:16
s.r.o

Dobrý deň mame s.r.o od 2011.Dna 6.7.2012 my spoločnícka povedala že konci a vyplatí môj podiel čo bol cca 17tis.e doteraz sa tak nestalo rozpredala firemne veci vybavenie predajne +sklad zásob +auto. Suma cca 45tis.e Vyplatila len svojich veriteľov teraz začali chodiť platobne príkazy na platbu ktorú ona odmietla platiť a tých príkazov je čo raz viac .Ja som vo firme neni od 26.06.2012.Chcem sa spýtať sme vo firme dvaja konatelia 50na50 ako mohla rozpredať veci a auto ktoré som kúpil ja .Viete my poradiť ako podať tresne oznámenie a čo podniknúť ďalej ona som ňou nekomunikuje. Ďakujem vám Mirko

mirko | 28.03.2014 08:01
Pokus o znasilnenie ci znasilnenie?

Bol som predvedeny na policajnu stanicu.Policajti ma vzali na ulici z dovodu,ze som krical,mozno nadaval,nie na niekoho.Dovod je ze mam schyzoidnu poruchu,depresie a uzkost.Som bez liekov pretoze som sa odstahoval do zahranicia a v juli som sa objednal u psychologicky a stale nic.Ked ma priviedli na pol.stanicu zavolali mi interpreta opytali sa ma ci viem preco som na pol.stan.povedal som,ze neviem tak ma oboznamili o co ide ako som uviedol krical som na ulici.Ospravedlnil som sa a povedal,ze potrebujem lieky,ktore nemam.potom ma zaviedli do miestnosti kde ma mali prezriet kazdu cast telo,je to postup pretoze som tam musel ostat do rana.Teraz vas oboznamim ako sa co stalo pri obhliatke mojho tela.Jeden bol prislusnik mi stiahol nohavice ten druhy mi zozadu vykrutil ruky bezdovodne stiahol si nohavice a chcel znasilnit dodnes ma bolia ramena,chrbat,vynalozil som tolko sil aby som sa mu ubrnil aj sa mi to snad podarilo alebo ustupili sami pretoze som pravdepodobne musel kricat a o chvilu prisla policajtka zaviedla ma spat k inspektorovi ktory prijima ak niekoho dovedu.Hned som sa to snazil povedat policajtke ktora som mnou stala,ale kedze nehovorim ich jazykom tak mi nerozumela.Je to 100%zavazny trestny cin,uz presiel tyzden a neviem na koho sa obratit kedze som bez dokazov,obratit sa na policiu to by som si asi este viac uskodil kedze vsetci su policajti a vsetci sa pravdepodobne poznaju a budu stat jeden za druhym.

antonio | 09.12.2013 16:14
dotaz

dotaz Dobrý deň,chcel by som vedieť,či každá zahraničná poisťovňa,ktorá podnika na Slovensku je povinná rešpektovať zákony S.R. a nimi sa aj riadiť .Konkrétne zákonom 9/2010 Z.z o sťažnostiach .Ďakujem

fedor | 23.09.2013 07:10
podvod

Dobrý deň , Chcela by som sa opýtať , či je možné , alebo či ma vôbec nejaký zmysel podávať oznámenie na priateľa. Podľa ústnej dohody mal nájomné hradiť on, ale neuhradil ho , takže majiteľ domu teraz naháňa mňa kvôli platbám. Taktiež tento pán ma psa , ktorý je čipovaný na moje meno,Akým spôsobom ho ma donútiť aby si psa dal prečipovať. Veľmi nerada , by som mala problémy, keby sa niečo stalo. Ďakujem

charliem | 20.09.2013 09:58
Sledovanie kamerami

V dome si časť obyvatelov odhlasovala montáž kamier v spol. pristoroch. Je možne nas sledovať /dom.dôvernik/ako sa mu chce.Nemal by iba ak niekto nahlasi kradež alebo niečo podobné.Inak by to malo byť pod zamkom a zapečatené. A nejaka komisia potom otvoriť a sledodovať čo sa dialo.Dakujem za odpoved

Fero | 07.09.2013 22:25
Tonke

Nehnevaj sa Tonka,ale toto je otázka ako od blondýny. Keď ťa niekto v noci obťažuje telefonátmi tak obťažuje teba ako poškodenú - obťažovanú telefonátmi a to je treba v oznámení uviesť, takže anonymná nebudeš. Či tam chceš uviesť, že XY obťažuje niekoho vnoci, nevieš koho telefonátmi? a nepodpíšeš sa pod to....

Re | 27.08.2013 15:45
otazka

Chcem sa opýtať môžem podať trestne oznamenie anonymne aj v tom prípade ak ma niekto obtažoval telefonátom v nočnu hodinu ďakujem

Tonka | 26.08.2013 16:38
bremeno dokazoveho materialu

Je velka skoda ze sa autorka, inak velmi poucneho a pre dnesne dni aktualneho clanku nezmienila ako je to s bremenom dokazoveho materialu. Kto ho znasa? Oznamovatel? Dva krat som sa pokusal podat oznamenie a vzdy som narazil a to velmi tvrdo na kombinaciu neuveritelnej stupidity policajneho zboru ktory pouzival vsemozne techniky ako ma od podania odradit (predstieranim totalneho debila...), vratane vyhrazok a lustrovania mojho sukromia ako keby som ja bol obvineny. No a nakoniec vzdy pouzili overenu taktiku. Ziadali odo mna aby som vydokladoval vsetky mozne dokazy a to samozrejme predovsetkym tie co najdrahsie ako znalecke posudky a rozne vypisy dodanych sluzieb vystavovanych za uhradu od obvinenej strany (telefonicky operator..). Podla mna ale realne neznasa bremeno dokazovania osoba oznamenie podavajuca, a snad ani nie poskodena, obzvlast preto ze mnohe dokazy by inak bola obzalovana strana nutena zo zakona poskytnut bezplatne priamo vysetrovatelovi..a v ovela kratsich terminoch. Ak by bremeno dokazov mala znasat strana oznamujuca je tu velke riziko ze pre oznamovatela to bude predstavovat 'hop alebo trop' (vysoka cena za moralne jednanie..) a muoze prerobit aj gate. V takom pripade je cely system trestneho poriadku v tejto kurioznej krajine uplne neucinny...svate pravidlo: nepal co ta nehasi...a.... chces dosiahnut pravo? Zozen si ukrajincov...

ostrakizovany | 04.07.2013 14:54
co robit ?

nas uz 10 rokov obtazuje manzelova byvala ex ...najprv to boli sms.ky ohladom vyzivneho potom ,ze som ukradla jej dcere otca ,ze som taka a taka ...nevsimala som si to ..teraz ked sa dozvedela ,ze som tehotna mi pisala aby sa mi narodil krypel postich ...s tymi spravami na mobil ma stresovala dostala ma do soku co poskodilo dietatu srdiecko ked sa vyvijalo ....dieta sa narodilo a do mesiaca zomrelo ...pre matku je to sok ,ale jej to nestacilo a musela pisat dalej ,ze to ma boh potrestal ,ze uz nikdy nebudem mat zdrave deti ,ze nasa sofia hnije a moj manzel ma poslat peniaze ich zdravej zivej dcere ..ked som si chcela teraz zablokovat cislo - NEDA SA ....a kupovat nove koli nej isto nebudem ..musi sa to dat zastavit inym sposob ....co mam robit ???

deny7384 | 09.05.2013 21:32
predbežné opatrenie

Dobrý deň. Prosím Vás o radu. Včera som podala trestné oznámenie na jednu firmu, ktorá mi nedovolí prístup k môjmu majetku, ktorý je uložený v priestoroch, ktoré má prenajaté a neoprávnene ho používa na svoje účely. Preto by som Vás chcela poprosiť, či by som mohla tomuto zabrániť a akým spôsobom, môžem na súde požadovať predbežné opatrenie, aby ho nemohli používať a či to môžem urobiť osobne ja alebo len môj právny zástupca. Ďakujem veľmi pekne. Pekný deň.

jaja | 04.04.2013 14:03
pomoc

dobry den ! poprosim Vas o radu ako maju postupovať moji synovia.Asi mesiac po otcovej smrti ktora sa stala 23,1.2013 nastalo dedičske konanie .Otec žil sam v 3 izbovom drustevnom byte bol najomcom, ked synovia posli na bytove družstvo že budu dalej platit najomne aby boli clenmi bytoveho družstva,tam im pracovnička povedala ze byt bol napisany v decembri na jeho78 rocnu mamu. synom ani neukazali otcov podpis ani prevod bytu na mamu. že nemaju na to pravo Maju podozrenie ze podpis bol zfalšovany. Maju informaciu že 8 .1. byt bol napisany na otca. poprosim Vas o radu na koho sa mame obratit. dakujeme za pomoc.

gabuliena | 04.03.2013 11:17
uraz

Dobrý deň, chcel by som sa informovať, čo by som mohol urobiť, ak došlo k zraneniu na verejnom chodníku o ktorý by sa malo starať mesto. Na zľadovatelom chodniku pri pošmyknutí a následnom páde došlo k zraneniu, ktoré si teraz vyžaduje operáciu. Vzhľadom na to, že ma tá operácia vyšla na nemalé peniaze tak by som sa chcel opýtať či mám právo na náhradu škody, ktorú som utrpel?

svišť | 12.02.2013 12:04
krive obvinenie z poskodzovania cudzej veci

Dobrý ďeň,po štyroch rokoch vyčerpávajúcich súdnych konaní o vyrovnanie nadobudnutého majetku počas manželstva sa problémi nekončia,exmanžel mi totiž ani po takejto dobe nedá pokoj.A aby toho nebolo málo,doslova zinscenoval vydeozáznam,na ktorom je údajne moja matka,ako dotyčnému poškrábala kapotu osobneho automobylu,pričom kvalita vydeozáznamu je mizerná.po predvedení na nemenovanú policajnú stanicu,bola nepriamo donútená k nezmyselnému priznaniu,s tým,že to je jednoduchšie riešenie,ako spadnúť opäť do nekompromysného kolotoča súdnych konaní,čo súvisí samozrejme s vyššími finančnými nákladmi.existuje vôbec nejaká záruka,že sa podobný scénar nezopakuje?Ďakujem ....

miho | 21.01.2013 15:22
podvod

Dobry den Viete mi poradiť ako by som mal postupovať pri odstúpení od zmluvy a vrateni kúpeného ojazdeného auta v zmysle §597 obč.zak., keď zmluvu spísala a podpísala osoba ktorá nebola vlastníkom, ale sa za vlastníka vydávala? Akým spôsobom podať trestné oznámenie na túto osobu, poznám iba jejho tel.číslo. Táto osoba kúpila auto od majiteľa a následne ho predala mne, vydavajúc sa za majiteľa. Na aute som zistil závažné nedostatky, chcel to riešiť s predávajúcim, kontaktoval som ale písomne majiteľa(podla TP) a zistil že som nekúpil auto od majiteľa. Ďakujem.

volvo | 31.10.2012 08:41
poistka

Viete mi poradiť, ako mám ďalej postupovať, keď poisťovňa robí prieťahy vo veci vyplatenia poistky na dožitie k stanovenému dátumu. Zodpovedná pracovníčka mi (pri podaní žiadosti o vyplatenie) oznámila, že majú lehotu do 30 dní. Prieťah trvá už druhý mesiac. V Občianskom zákonníku som zistil, že na takéto konanie majú nárok, len pri plnení poistnej udalosti, a nie pri výplate poistky k dátumu konca poistenia. Vidím to tak, že si vedomé, bezplatne užívajú moje peniaze čo možno najdlhšie. (... Návrh na vydanie platobného rozkazu, trestné oznámenie, alebo čo !? ) Ďakujem P.S Som ústretový aj k úhrade za adekvátnu právnu radu.

mamil | 30.10.2012 10:08
podvod

Dobrý večer viete sused odkúpil vedľa pozemok na stavbu domu,ale potreboval súhlas aj od nás ako susedov.Boli sme na MsÚ,ale vedúca stavebného úradu nám nepovedala že cez náš pozemok bude vchod do novostavby.Jedným slovom to zatajila.Tento sused keď nám rozobral plot a začal akoby nič chodiť cez náš pozemok tak manželka išla sa spýtať čo to znamená tak že ako nám za ten pozemok zaplatí, ale nechce to riešiť cez úrady. Myslím si, že keby som s tým súhlasil potom v minulosti by som mal problém, pozemok predať.Preto chcem podať na suseda aj vedúcu stavebného úradu trestne oznámenie mohli by ste mi v tom to nejako poradiť veľmi Vám pekne ďakujem čo všetko mám spraviť.

Dušan | 24.10.2012 19:58
trestné oznamy

a čo treba robiť alebo čo možme robiť ak trestný čin robil prokurátor, sudca alebo advokat? proti nim určite nikto nebude konať lebo kolegovia ich zahrania, aj vtedy ak podvodom chceli niekoho bez vinne odsúdiť,,,

iwids | 17.07.2012 20:32
Trestné oznámenie za ublíženie na zdraví, poškod.

Dobrý deň pani Mgr. Černáková, v stredu 16.05.2012 o 18.15 mňa a môjho psa napadol agresvíny vlčiak, ktorý sa vonku voľne pohyboval bez košíka a bez dozoru. Vlčiak ma pri tom zvalil na chodník tak neštastne, že som spadol na záhlavie, pričom som na chvílu zostal v bezvedomí a daľšiemu útoku som už nedokázal zabrániť. Svedkovia sledovali útok vlčiaka zo vzdialenosti asi 200m. Ja som ihned´ po incidente volal políciu. Môj psík utŕžil rany na tvári, na oku, na hrudi, na chrbte a stratil veľa krvi. Bodné a hryzné rany, ktoré môjmu psíkovi spôsobil agresívny vlčiak, sú závažné a hlboké, oslabili jeho zdravotný stav natoľko, že mu hrozí nákaza infekčnými chorobami a po konzultácii s veterinárom zvažujem psa utratiť. Ja som mal po incidente rozbitý laket, bolesti chrbtice, ramien,hlavy, napínanie na zvracanie, pociťoval som nevolnosť a z tohoto dôvodu som musel vyhladat´ lekárske ošetrenie v nemocnici , hospitalizácia trvala od 16.05.2012 20:26hod. do 19.05.2012 Majiteľ vlčiaka vedome porušil zákon tým, že nezabránil voľnému pohybu svojho psa a na základe skutočnosti , že vôbec nie je ochotný svoju chybu priznať a po incidente sa vôbec neospravedlnil a ani nenavrhol možnosť riešenia, majiteľa podozrievam, že svojho psa vedome z dvora vypustil, ked´ som sa mal okolo jeho domu vracať z prechádzky. Moja otázka: bola mi spôsobená škoda, chcem požiadať o uplatnenie náhrady škody za ublíženie na zdraví, poškodzovania cudzej veci a neposkytnutie pomoci. Polícia nekoná, tvrdí, že vec odovzdá príslušnému orgánu. Prísl.orgán už 10 dní tvrdí, že nič neobdržal atd´. Nie som spokojný s postupom polície ako aj obce a chcem podať sťažnosť alebo požiadať prokurátora, aby tento postup preskúmal. Pri mojom kontakte na Okr.súdom Piešťany som zistil, že súdkyňa je blízka osoba - príbuzná v priamom rade /nevesta/ majiteľovi vlčiaka a syn majiteľa vlčiaka je námestník prokurátora - trestný úsek na Okr.prokuratúre v Trnave. Ako môžem v takomto prípade dosiahnúť právo, ktoré je na mojej strane, ked´ spomenuté osoby blokujú preskúmanie postupu. S pozdravom Miloslav

Brčo | 27.05.2012 19:12
Bratranec

Počas hadky ma bratranec fyzicky napadol a podala som trestne oznamenie, aky bude další postup, bola by som rada kevby sme sa už nemuseli stretnut. Dakujem

Hercegova | 15.04.2012 19:17
nezákonné obohatenie ; podvod?

Dňa 12.10.2001 nadobudlo právoplatnosť dedičské konanie, kde nás, ako zákonných dedičov zámerne navrhovateľ uviedol, že bývame na neznámom mieste mimo územia SR. Notár nám neustanovil opatrovníka, čím porušil svoje povinnosti, pretože je so splnomocnencom navrhovateľa /ďalej len SN/ v priateľskom vzťahu. Jednalo sa o majetok v hodnote 250 000,- Sk v starej mene– boli to hory a pozemky. SN mal záujem tieto predediť, pretože v našej lokalite prebieha odkúpenie pozemkov, ktoré boli predtým bez hodnoty, pre výstavbu nového sídliska, ktoré sa týmto stali hodnotné až do výšky cca 350,- Sk za m2. Navrhovateľ bol brat môjho starého otca. Splnomocnenec navrhovateľa bol jeho vnuk. Dedičské konanie prebehlo tak, že všetok majetok notár určil na meno navrhovateľa. Navrhovateľa zastupoval SN, pretože tento vzhľadom na vek 80 rokov ako aj chorobu sa pojednávania nemohol zúčastniť, na základe splnomocnenia. Toto konanie prebehlo pár dní pred smrťou navrhovateľa. Jednalo sa o starého muža, ktorý nemohol sám napísať žiadosť o dodatočné dedičské konanie na počítači, čím chcem poukázať na to, že SN mal záujem takto získať neoprávnene majetok, pretože po smrti navrhovateľa v jeho dedičskom konaní predložil závet, kde mu navrhovateľ všetok majetok prenechal ako jedinému dedičovi, čo však priamy dedič napadol, závet uznaný nebol. Následne Jeho dedičia podal návrh na dodatočné prejednanie dedičstva na základe tohto dedičského osvedčenia a majetok prešiel na dedičov len z jeho strany. Pozemky potom predali za cca 2 000 000,- Sk. Podotýkam, že splnomocnenec takto konal na získanie nášho majtku vo svoj prospech, pričom nás osobne pozná, vedel o nás a napriek tomu nás zatajil. Prosím poraďte mi, či ide o podvod a či sa tu vzťahuje premlčacia doba 10 rokov?. Ako mám postupovať. Ďakujem

zobadlo | 01.10.2011 23:14
PoUtStŠtPiSoNe
: