TlačPoštaZväčšiZmenši

Presun poplatkovej povinnosti za elektronické podanie na odporcu

15.2. 2012, 17:57 |  najpravo.sk

Ak je navrhovateľ od súdnych poplatkov oslobodený, na odporcu neprechádza podľa § 2 ods. 2 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov povinnosť zaplatiť súdny poplatok podľa položky 20a Sadzobníka súdnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu Zákona o súdnych poplatkoch, ktorý by inak bol povinný zaplatiť od súdnych poplatkov oslobodený navrhovateľ.

(uznesenie Krajského súdu Banská Bystrica z 28. novembra 2011, sp. zn. 17Co/287/2011)

Z odôvodnenia:

Odvolaním napadnutým uznesením okresný súd uložil odporcovi povinnosť zaplatiť v lehote 10 dní súdny poplatok za elektronické podanie návrhu vo výške 6,50 € podľa položky č. 20a Sadzobníka súdnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov (ďalej len „Sadzobník súdnych poplatkov").

Proti predmetnému uzneseniu podal v zákonnej lehote odvolanie odporca, ktorý uviedol, že nie je schopný požadovanú sumu zaplatiť, nakoľko je v zlej finančnej situácii a býva v sociálnom zariadení - útulku „Nádej". Požiadal o prehodnotenie a možnosť splátok.

Krajský súd preskúmal vec podľa § 212 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „O. s. p.") bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O. s. p. a uznesenie okresného súdu podľa § 221 ods.l 1 písm. h), i) O. s. p. zrušil.

Odvolací súd mal z predloženého spisu za preukázané, že okresný súd rozhodol vo veci samej rozsudkom č. k. 2C/50/2010 - 63 zo dňa 06. 05. 2010, ktorým odporcovi uložil zaplatiť navrhovateľovi sumu 1.117,49 €, nahradiť navrhovateľovi trovy právneho zastúpenia

vo výške 137,24 € na účet právneho zástupcu navrhovateľa a zaplatiť na účet Okresného súdu Brezno súdny poplatok vo výške 67 €, v lehote troch dní od právoplatnosti rozsudku. Z uvedeného rozsudku vyplýva, že navrhovateľ mal vo veci plný úspech, a preto prirozhodovaní o trovách konania vychádzal z ustanovenia § 142 ods. 1 O. s. p.

Podľa § 2 ods. 2 Zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov ( ďalej len „Zákon o súdnych poplatkoch), ak je poplatník od poplatku oslobodený a súd jeho návrhu vyhovel, zaplatí podľa výsledku konania poplatok alebo jeho pomernú časť odporca, ak nie je tiež od poplatku oslobodený. Túto povinnosť však odporca nemá v konaní o rozvode manželstva, o neplatnosti manželstva alebo o určenie, či tu manželstvo je alebo nie je, ak súd tak rozhodne alebo ak uloží náhradu trov konania poplatníkovi.

Poplatníkom podľa § 2 ods. 1 písm. a) Zákona o súdnych poplatkoch je navrhovateľ poplatkového úkonu, ak je podľa sadzobníka ustanovený poplatok z návrhu.

Sadzobník súdnych poplatkov, ktorý je prílohou Zákona o súdnych poplatkoch sa člení na časť I. Poplatky vyberané v občianskom súdnom konaní, časť II. Poplatky za úkony súdov, III. Poplatky za úkony orgánov štátnej správy súdov a časť IV. Poplatky za úkony prokuratúry. Položka 20a sadzobníka súdnych poplatkov, podľa ktorej súd vyberá súdny poplatok za vyhotovenie rovnopisu podaní a ich príloh, ktoré vytvoria súdny spis, a rovnopisu podaní a ich príloh doručovaných účastníkom, ak bolo podanie urobené elektronickými prostriedkami podpísané zaručeným elektronickým podpisom podľa osobitného zákona, spadá pod časť II. Poplatky za úkony súdov. Súdne poplatky za návrhy na začatie konania vo veci samej sú ustanovené v časti I. s názvom „Poplatky vyberané v občianskom súdnom konaní.

Súdne poplatky sa vyberajú za jednotlivé úkony alebo konanie súdov, ak sa vykonávajú na návrh a za úkony orgánov štátnej správy súdov a prokuratúry uvedené v Sadzobníku súdnych poplatkov. Poplatková povinnosť za konanie vykonávané na návrh vzniká, ak ide o konanie uvedené v sadzobníku. Konanie o zaplatenie pohľadávky je sporovým konaním začatým na návrh poplatníka, z ktorého sa vyberá v občianskom súdnom konaní ( v občianskoprávnej veci) súdny poplatok podľa položky 1 Sadzobníka súdnych poplatkov. Poplatníkom v takejto veci podľa § 2 ods. 1 písm. a) Zákona o súdnych poplatkoch je navrhovateľ. Ak je navrhovateľ od poplatku oslobodený, ako v danej veci, poplatková povinnosť podľa § 2 ods. 2 Zákona o súdnych poplatkoch prechádza na odporcu, ak súd návrhu vyhovel. Pod pojmom „návrh" uvedeného v prvej vete § 2 ods. 2 Zákona o súdnych poplatkoch rozumie odvolací súd len návrh na začatie konania, nie akýkoľvek návrh na vykonanie poplatkového úkonu, za ktorý je v sadzobníku súdnych poplatkov ustanovený súdny poplatok. K tomuto záveru dospel zužujúcim výkladom Zákona o súdnych poplatkoch v zmysle čl. 152 ods. 4 a čl. 13 ods. 1 písm. a) Ústavného zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky, podľa ktorých možno povinnosti ukladať len zákonom alebo na základe zákona, v jeho medziach a pri zachovaní základných práv a slobôd a výklad a uplatňovanie ústavných zákonov, zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov musí byť v súlade s Ústavou Slovenskej republiky. Zákon o súdnych poplatkoch používa pojem „poplatkový úkon" v rôznom význame. Pod poplatkový úkon zahŕňa nielen jednotlivé úkony súdov, napr. spísanie podania, zápisnice, vyhotovenie rovnopisov podaní, overenie odpisu alebo kópie listiny a podobne, ale aj konania vo veci samej začaté na návrh účastníka. Ak § 2 ods. 2 Zákona o súdnych poplatkoch viaže povinnosť odporcu zaplatiť súdny poplatok z návrhu na výsledok konania (úspech navrhovateľa v konaní) a v druhej vete vymenúva druhy konaní, v ktorých odporcovi povinnosť zaplatiť súdny poplatok z návrhu nevzniká, dospel odvolací súd k názoru, že úmyslom zákonodarcu pri ustanovení povinnosti odporcu zaplatiť súdny poplatok z návrhu podľa § 2 ods. 2 bolo týmto ustanovením § 2 ods. 2 dosiahnuť to, aby za každé konanie, ktoré sa na súde uskutoční, bol súdny poplatok zaplatený, či už navrhovateľom alebo odporcom v prípade, ak je navrhovateľ od poplatku oslobodený a zmyslom tohto ustanovenia nebolo zaťažiť odporcu v konaní povinnosťou zaplatiť akékoľvek súdne poplatky ustanovené v Sadzobníku súdnych poplatkov za úkony vykonávané na návrh navrhovateľa. Vyhotovenie rovnopisu podaní doručených súdu elektronickými prostriedkami súd ani nevykonáva na návrh navrhovateľa, ale z úradnej povinnosti.

Napadnutým uznesením uložil okresný súd odporcovi povinnosť bezdôvodne, nad rámec zákona, v dôsledku nesprávneho právneho posúdenia veci, preto odvolací súd uznesenie okresného súdu podľa § 221 ods. 1 písm. h), i) O. s. p. zrušil.

Toto rozhodnutie prijal senát krajského súdu pomerom hlasov 3:0. 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 611
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

Najčítanejšie (Judikatúra)

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Náhrada škody v trestnom konaní

V rámci trestného konania sa o nároku poškodeného na náhradu škody spôsobenej trestným činom rozhoduje v tzv. adhéznom konaní, ktoré sa ...

Dovolanie: Majetkový cenzus v spotrebiteľskom spore (§ 422 ods. 1 CSP)

Podmienky prístupu k dovolaniu, konkrétne podmienky prípustnosti dovolania pre nesprávne právne posúdenie, sú v kontexte stanoveného ...

Bezdôvodne oneskorené podanie odporovacej žaloby, dobré mravy

Ak právny poriadok poskytoval sťažovateľke priestor na odvrátenie neželaného stavu (§42a Občianskeho zákonníka) a sťažovateľka z ...

Neodkladné opatrenie – obava z ohrozenia exekúcie na potenciálnu náhradu trov konania

Preukázanie bonity žalobcu môže byť spôsobilé poskytnúť bližší pohľad na očakávania sporových strán, týkajúcich sa vedenia sporu. ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Vláda schválila zákon o mimoriadnych opatreniach v zdravotníctvehttps://www.teraz.sk/slovensko/vlada-schvalila-zakon-o-mimoriadnych/457651-clanok.html

Po novom sa zakazuje počas krízovej situácie predávať osobný ochranný prostriedok FFP2, FFP3 ...

Slovenskí väzni začali okrem rúšok šiť už aj ochranné overalyhttps://www.teraz.sk/slovensko/zvjsslovenski-vazni-zacali-okrem-ru/457873-clanok.html

Zbor väzenskej a justičnej stráže sa rozhodol okrem výroby rúšok a montovania ochranných ...

Parlament schválil novelu Zákonníka práce a finančné opatreniahttps://www.teraz.sk/slovensko/parlament-schvalil-novelu-zakonnika-p/457663-clanok.html

Lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov sa budú posúvať, malým a stredným ...

Slovenskí advokáti sa spojili pre dobrú vec, bezplatne sprístupnili odporúčania a rady v čase koronakrízyhttps://www.webnoviny.sk/slovenski-advokati-sa-spojili-pre-dobru-vec-bezplatne-spristupnili-pravne-odporucania-v-case-koronakrizy/

Advokáti pripravili projekt s názvom Právo v rúškach, ktorého cieľom je sprístupniť ...

Súdna rada by sa mohla poponáhľať s voľbou šéfa najvyššieho súdu, myslí si jeho dočasný predsedahttps://www.webnoviny.sk/sudna-rada-by-sa-mohla-poponahlat-s-volbou-sefa-najvyssieho-sudu-mysli-si-jeho-docasny-predseda/

Dočasný šéf Najvyššieho súdu SR Peter Szabo dúfa, že Súdna rada SR sa s voľbou jeho ...

V programovom vyhlásení je zmena pri voľbe generálneho prokurátorahttps://www.teraz.sk/slovensko/mkolikovav-programovom-vyhlaseni-j/457562-clanok.html

Otázkou zostáva, či sa legislatívne zmeny stihnú do skončenia funkčného obdobia generálneho ...

Nové časopisy

Justičná revue 2/2020

Justičná revue 2/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2020

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2020

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Súkromné právo 1/2020

Súkromné právo 1/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Súkromné právo 6/2019

Súkromné právo 6/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 1/2020

Justičná revue 1/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

PoUtStŠtPiSoNe
: