TlačPoštaZväčšiZmenši

Európsky súd pre ľudské práva priznal za zásah policajtov odškodné 5000 eur

28.1. 2020, 17:53 |  najpravo.sk

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vyhlásil rozsudok v prípade A. P. proti Slovenskej republike, v ktorom sťažovateľ namietal podľa článku 3, 13 a 14 Dohovoru, že bol vystavený zlému zaobchádzaniu v dôsledku bitia a psychologického tlaku, ktorého sa dopustili policajti, že vnútroštátne orgány nevykonali účinné vyšetrovanie zlého zaobchádzania a nevyšetrili možný rasový motív zlého zaobchádzania. Tvrdí, že jeho rómsky pôvod bol rozhodujúcim faktorom pri zlom zaobchádzaní, ktoré utrpel v kontakte so štátnymi orgánmi, ako aj pri následnom zlyhaní vykonania náležitého vyšetrenia prípadu. ESĽP skonštatoval porušenie článku 3 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a priznal sťažovateľovi nemajetkovú ujmu 5 000 eur a náhradu trov konania vo výške 4 500 eur.

O čo išlo v danej veci?

Prípad sa týkal rómskeho chlapca, ktorý v roku 2015 ako šestnásťročný bol konfrontovaný pred svojou školou dvoma obecnými policajtmi, E.P. a R.M. Jeden z policajtov ho vraj schňapol za kapucňu, hodil na auto a udrel ho niekoľkokrát do nosa päsťou. Potom ho naložil do policajného auta, kde už čakal ďalší rómsky chlapec, A.T. Sťažovateľ tvrdil, že policajt pokračoval v udieraní päsťou aj po jeho naložení do auta. Chlapci boli prevezení na policajnú stanicu v Rudňanoch. Sťažovateľ tvrdil, že na policajnej stanici si obaja policajti nasadili biele rukavice a bili ho po tvári päsťami, a že ho donútili priznať sa k spáchaniu priestupku, konkrétne, že napadol iného rómskeho chlapca. Sťažovateľ bol prepustený ešte v to isté doobedie. Tvrdil, že mu tiekla krv z nosa. V spoločnosti svojej matky navštívil doktora, ktorý potvrdil, že utrpel menšie zranenia – opuch hornej pery a pomliaždeninu nosa. Ešte v ten istý deň sťažovateľ, zastúpený svojou matkou, podal trestné oznámenie. Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Spišskej Novej Vsi („OR PZ SNV“) odmietol trestné oznámenie, nakoľko nezistil žiadne dôvody na vznesenie obvinenia. Vyšetrovateľ vypočul policajtov E.P. a R.M. a otca M.Č., ktorý sa nachádzal v tom čase pred školou. Zhodne potvrdili, že sťažovateľ nerešpektoval pokyny, bol verbálne agresívny a mal pľuť na jedného z policajtov. Policajt R.M. uznal, že nasadil sťažovateľovi na rameno páku, aby ho dostal do policajného auta. Sťažovateľ podal voči uzneseniu sťažnosť. Tvrdil, že vyšetrovateľ nevypočul nezávislých svedkov incidentu, nezobral do úvahy ním predloženú lekársku správu a nevyšetril možný rasový motív policajtov. Taktiež tvrdil, že keby bola verzia policajtov pravdivá, mali povinnosť oznámiť použitie donucovacích prostriedkov svojmu nadriadenému, čo však neurobili.

Zneužitie právomoci verejného činiteľa?

Vyšetrovateľ OR PZ SNV následne zrušil namietnuté rozhodnutie a začal trestné stíhanie na základe podozrenia, že bol spáchaný trestný čin zneužitia právomoci verejného činiteľa. V priebehu vyšetrovania vyšetrovateľ vypočul sťažovateľa a jeho matku, ako aj policajtov E.P. a R.M., A.T., a ďalších. Nariadil tiež vypracovanie znaleckého posudku týkajúceho sa zranení sťažovateľa. V júli 2015 vyšetrovateľ OR PZ SNV zastavil trestné stíhanie, nakoľko k dospel k záveru, že spáchaný skutok nebol trestným činom zneužitia právomoci verejného činiteľa. Sťažovateľ podal sťažnosť, avšak Okresná prokuratúra v Spišskej Novej Vsi zamietla sťažnosť ako nedôvodnú. Sťažovateľ sa taktiež obrátil na Krajskú prokuratúru v Košiciach a Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky, ktoré odložili jeho podnet ako nedôvodný. Sťažovateľ následne podal sťažnosť na ústavný súd, pričom tvrdil porušenie článku 3, 13 a 14 Dohovoru a ich ústavných ekvivalentov. V júni 2016 ústavný súd odmietol sťažnosť ako zjavne neopodstatnenú a tak podal sťažnosť na ESĽP, ktorý sťažnosť oznámil vláde Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“). Tá vo svojom stanovisku poukazovala na skutočnosť, že verzia udalostí tak, ako ju vykresľoval sťažovateľ a ako bolo zistené zo znaleckého posudku aj z výpovedí svedkov, bola značne odlišná. Podľa nej zranenie sťažovateľa bolo natoľko ľahkého charakteru, že nespĺňalo minimum závažnosti stanovené pre to, aby zlé zaobchádzanie spadalo do pôsobnosti článku 3 Dohovoru. V prípade ak by sa ESĽP s touto námietkou nestotožnil a bol toho názoru, že charakter sťažovateľovho zranenia predsa len napĺňal kritériá minima závažnosti a spadal pod článok 3 Dohovoru, vláda tvrdila, že sťažovateľ mal byť predvedený pre fyzické násilie, ktorého sa dopustil s kamarátom voči inému rómskemu chlapcovi zo školy.

Sťažovateľ kládol odpor

Mestská polícia v tomto prípade zasahovala na podnet poškodených osôb, ktoré jednoznačne určili totožnosť páchateľov. Sťažovateľ však absolútne ignoroval ich výzvu a navyše kládol odpor (čo dosvedčili aj svedecké výpovede), takže príslušník obecnej polície R.M. nemal inú možnosť, iba ho do auta dostať fyzicky. Navyše, sťažovateľ bol zadržaný na stanici iba 20 minút a podľa výpovedí sa nesťažoval na žiadne zranenie ani neuvádzal žiadne bolesti. Preto vláda tvrdila, že použitý donucovací prostriedok (chytenie za rameno a zaucho) bol primeraný sledovanému cieľu, a že sťažnosť sťažovateľa je zjavne nepodložená. Čo sa týka procesného aspektu článku 3 (vedenie vyšetrovania) vláda vo svojom stanovisku uviedla, že sťažovateľovo trestné oznámenie bolo preskúmané políciou, troma stupňami prokuratúry a nakoniec aj ústavným súdom. Vnútroštátne orgány sa riadne zaoberali námietkami sťažovateľa a všetky svoje rozhodnutia náležite odôvodnili, preto žiadala vyhlásiť sťažnosť aj v tomto aspekte za zjavne neopodstatnenú. Sťažovateľ ďalej namietal porušenie článku 13 (právo na účinný prostriedok nápravy a 14 Dohovoru (zákaz diskriminácie). K obidvom sťažnostiam vláda uviedla, že sú zjavne nepodložené. K stanovisku predložila svoje vyjadrenie sťažovateľova právna zástupkyňa a ESĽP vyhlásil rozsudok.

Poníženie vo svojich vlastných očiach

Vo svojom rozsudku ESĽP spojil preskúmavanie námietok k prijateľnosti aj podstate sťažnosti a zo znaleckého posudku aj výpovedí mal za preukázané, že sťažovateľ utrpel pri policajnom zásahu zaucho. Pripomenul svoju judikatúru, podľa ktorej zaucho má značný dosah na toho, kto ho dostane, a že na to, aby zásah spadal pod článok 3 Dohovoru postačuje, aby bola obeť ponížená vo svojich vlastných očiach. Berúc do úvahy zraniteľnosť neplnoletých osôb v kontexte článku 3 Dohovoru, požiadavku profesionality a vysokej úrovne kompetentnosti zo strany výkonných orgánov, ako aj skutočnosť, že napriek tomu, že sťažovateľ sa s policajtmi doťahoval a pokúsil sa ich udrieť, nebolo preukázané, že pre trénovaného policajta bolo úplne nevyhnutné uchýliť sa k fyzickej sile za účelom donútenia sťažovateľa k spolupráci. ESĽP preto skonštatoval porušenie článku 3 v jeho hmotnej časti. Čo sa týka samotného vyšetrovania poznamenal, že vo vyšetrovaní sa medzi jednotlivými výsluchmi a písomnými dôkazmi vyskytli rozpory, ktoré neboli počas vyšetrovania odstránené, a že tieto rozpory neboli odstránené nadriadenými prokuratúrami, ani ústavným súdom, a že napriek tomu, že sa incident odohral ráno pred školou, neboli identifikovaní a vypočutí žiadni ďalší svedkovia. Ďalej vnútroštátnym orgánom vytkol, že nevyvrátili argument sťažovateľa, že záznam o použití donucovacích prostriedkov bol napísaný retrospektívne za účelom zakrytia bezprávia, a že vnútroštátne orgány sa viac spoľahli na znalecký posudok vypracovaný po niekoľkých mesiacoch, ako na lekársku správu, vypracovanú v deň udalosti a predloženú sťažovateľom. Preto ESĽP vyvodil záver, že vnútroštátne orgány nekonali zo svojho vlastného podnetu a starostlivo nevyšetrili všetky relevantné aspekty prípadu, vrátane toho, či sila použitá voči sťažovateľovi bola nevyhnutná a primeraná. Preto skonštatoval aj porušenie článku 3 v jeho procesnej časti.

Bez rasového motívu

Čo sa týka namietanej diskriminácie, ESĽP sa stotožnil s argumentom vlády, že aj keď sťažovateľ v konaní pred ním namietal nevyšetrenie potenciálneho rasového motívu vnútroštátnymi orgánmi, jeho tvrdenia boli iba všeobecnej povahy a z incidentu alebo z okolností sťažovateľovho zadržania nebolo možné vydedukovať žiaden rasový motív. Incident sa odohral medzi súkromnými osobami a obeťou bol iný rómsky chlapec. Policajný zásah bol oficiálnou odpoveďou na sťažnosť otca rómskeho chlapca. Ak sa aj neskôr v záznamoch objavovali výrazy ako „Róm“ a „Cigáň“, toto bol len záznam výpovede chlapca a ani vo vnútroštátnom konaní, ani pred ESĽP sťažovateľ netvrdil, že by jeho výpoveď obsahovala akýkoľvek rasový prvok. Preto ESĽP odlíšil tento prípad iných prípadov, kde bremeno dôkazov o neexistencii diskriminácie znášala vláda a konštatoval, že sťažovateľ nepreukázal, že by zaobchádzanie policajtmi alebo následné vyšetrovanie bolo diskriminačné. Preto konštatoval, že sťažnosť na porušenie článku 14 je zjavne nepoložená. Rovnako odmietol aj sťažnosť podľa článku 13 Dohovoru týkajúcu sa účinného prostriedku nápravy. 

Nemajetková ujma 5000 eur

Pokiaľ ide o spravodlivé zadosťučinenie, sťažovateľ požadoval 5 000 EUR z titulu nemajetkovej ujmy a z titulu trov konania požadoval dokopy 6 221,92 EUR. ESĽP priznal z titulu nemajetkovej ujmy plnú výšku sumy a z titulu náhrady trov priznal 4 500 EUR.  

Zdroj: TS MS SR
Ilustračné foto: pixabay.com

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 35
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Súvisiace články

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Pochybnosť o splnení podmienok konania (čl. 3 ods. 1 CSP)

Podľa Čl. 3 ods. 1 CSP súd musí vykladať každé ustanovenia Civilného sporového poriadku v súlade Ústavou Slovenskej republiky, verejným ...

Finančný leasing a prevádzkovateľ vozidla podľa § 427 Občianskeho zákonníka

Ak predmetom leasingovej zmluvy je nájom motorového vozidla s právom kúpy prenajatej veci, vzniká od odovzdania predmetu leasingu zo strany ...

Právomoc na rozhodnutie o zaplatenie úroku z omeškania z dlžného poistného na zdravotné poistenie

V časti nároku o zaplatenie úroku z omeškania z dlžného poistného na zdravotné poistenie a poplatku z omeškania z neodvedeného alebo ...

Právomoc súdu na rozhodnutie o nároku na uhradenie dlhu poručiteľa na poistnom

Na rozhodnutie o nároku na uhradenie dlhu poručiteľa na poistnom (§ 85g ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 581/2004 Z. z o zdravotných ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Via Iuris: Skrátené legislatívne konanie na návrhy vlády je nezákonnéhttps://www.teraz.sk/slovensko/via-iuris-skratene-legislativne-konan/446930-clanok.html

Nezisková organizácia Via Iuris považuje použitie skráteného legislatívneho konania na ...

Částka, kterou exekutor nesmí strhnout dlužníkovi, se zvýšíhttps://www.barrandov.tv/rubriky/zpravy/domaci/castka-kterou-exekutor-nesmi-strhnout-dluznikovi-se-zvysi_6905.html

Lidem v exekuci nebo v insolvenci tak zůstane měsíčně více peněz než dosud.

Daňoví poplatníci zaplatí dluhy za část odsouzených dlužníkůhttps://www.tyden.cz/rubriky/domaci/danovi-poplatnici-zaplati-dluhy-za-cast-odsouzenych-dluzniku_539580.html

Exekutorská komora ČR má zásadní připomínky k návrhu novely zákona, který předává ...

Soudní poplatky mají vzrůst na dvojnásobek, pohledávky mají vymáhat celnícihttps://www.idnes.cz/zpravy/domaci/vlada-trestni-rad-celnici-ministryne-spravedlnosti-benesova.A200217_095213_domaci_kop

Řada soudních poplatků by se mohla zvýšit na dvojnásobek. Vláda podpořila návrh, který má ...

Modely právnej ochrany menšín predstaví medzinárodná konferenciahttps://www.teraz.sk/slovensko/modely-legislativnej-ochrany-prav-men/446794-clanok.html

Samostatný zákon má podľa iniciátorov pomôcť zjednotiť v súčasnosti rozdrobenú právnu ...

SaS vyzýva Gála, aby pred voľbami nemenoval šéfov súdovhttps://www.teraz.sk/slovensko/sas-vyzyva-ggala-aby-pred-volbami-n/446778-clanok.html

Opozičná SaS vyzýva ministra spravodlivosti Gábora Gála (Most-Híd), aby nevymenoval predsedov ...

Nové časopisy

Justičná revue 12/2019

Justičná revue 12/2019

Časopis pre právnu prax.

Zo súdnej praxe 6/2019

Zo súdnej praxe 6/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 11/2019

Justičná revue 11/2019

Časopis pre právnu prax.

Právny obzor 6/2019

Právny obzor 6/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Súkromné právo 5/2019

Súkromné právo 5/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

PoUtStŠtPiSoNe
: