TlačPoštaZväčšiZmenši

Rozhodnutie ESĽP vo veci medzinárodného únosu dieťaťa

10.6. 2014, 17:07 |  najpravo.sk

Európsky súd pre ľudské práva (ďalej len „európsky súd") vyhlásil rozhodnutie o neprijatí sťažnosti L.G.R. a A.P.R. proti Slovenskej republike. Prvým sťažovateľom bol maloletý britský štátny občan, ktorý sa narodil v roku 2006 a v súčasnosti sa zdržiava v Slovenskej republike. Sťažnosť v jeho mene podal jeho otec, druhý sťažovateľ, britský štátny občan žijúci v Newton St. Cyres vo Veľkej Británii.

V roku 2006, pred narodením prvého sťažovateľa, sa druhý sťažovateľ oženil s matkou prvého sťažovateľa, slovenskou občiankou. Rodina žila vo Veľkej Británii. V júli 2007 matka informovala druhého sťažovateľa o tom, že ona a prvý sťažovateľ sa z dovolenky v Chorvátsku nevrátia do Veľkej Británie, a že chce zobrať prvého sťažovateľa na Slovensko a usadiť sa tam trvalo. V auguste 2007 prvý sťažovateľ, ktorý mal vtedy menej ako rok, pricestoval aj s matkou na Slovensko a odvtedy sa do Veľkej Británie nevrátili. Dňa 10. novembra 2009 britský súd povolil rozvod manželov, ktorý sa stal právoplatným 6. januára 2009. Dňa 7. novembra 2007 druhý sťažovateľ začal konanie na slovenských súdoch o návrat prvého sťažovateľa do Veľkej Británie podľa Dohovoru o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (ďalej len „Haagsky dohovor"). Okresný súd Bratislava II a Krajský súd v Bratislave nariadili návrat prvého sťažovateľa do Veľkej Británie ako do krajiny obvyklého pobytu. Rozhodnutie o nariadení návratu sa stalo vykonateľným 9. júna 2008. V decembri 2008 generálny prokurátor vyhovel matkinej žiadosti a využil svoju diskrečnú právomoc napadnúť rozhodnutie o nariadení návratu mimoriadnym dovolaním na najvyššom súde. V ňom tvrdil, že súdy náležite nezistili, či bol prvý sťažovateľ neoprávnene premiestnený alebo zadržaný a či existovali dôvody na nenariadenie návratu prvého sťažovateľa podľa článku 13 Haagskeho dohovoru. Generálny prokurátor súčasne požiadal o pozastavenie vykonateľnosti rozhodnutia o nariadení návratu. Dňa 30. júna 2009 najvyšší súd zrušil rozhodnutie o nariadení návratu a vec vrátil prvostupňovému súd na ďalšie konanie. Následne v marci 2010 okresný súd zamietol návrh druhého sťažovateľa na nariadenie návratu prvého sťažovateľa. Odvolávajúc sa na článok 13 Haagskeho dohovoru, okresný súd skonštatoval, že prvý sťažovateľ žil na Slovensku dva a pol roka, a že prvý sťažovateľ sa už zžil s tamojším prostredím. Návrat prvého sťažovateľa tak „nebol v záujme dieťaťa a jeho zdravého psychického vývoja". V auguste 2010 krajský súd po odvolaní druhého sťažovateľa zrušil rozhodnutie z marca 2010 a vec vrátil prvostupňovému súdu. Odvolací súd usúdil, že okresný súd nezdôvodnil dostatočne svoje rozhodnutie. Dňa 8. novembra 2010 okresný súd a následne 15. marca 2011 na základe odvolania matky krajský súd opätovne nariadili návrat prvého sťažovateľa do krajiny jeho obvyklého pobytu. Súdy konštatovali, že druhý sťažovateľ preukázal, že boli vykonané vhodné opatrenia na zabezpečenie práv a záujmov prvého sťažovateľa po jeho návrate, a že matka nepreukázala, že by návrat dieťaťa bol v rozpore s Haagskym dohovorom. Dňa 11. apríla 2011 matka podala dovolanie na najvyšší súd a následne požiadala o pozastavenie výkonu rozhodnutia o nariadení návratu. V decembri 2011 najvyšší súd zrušil rozhodnutie krajského súdu z 15. marca 2011 o zamietnutí odvolania matky proti novému rozhodnutiu o nariadení návratu a odvolanie vrátil krajskému súdu na ďalšie konanie. Následne krajský súd vrátil vec okresnému súdu na ďalšie preskúmanie a nové rozhodnutie vo veci.

Sťažovatelia sa obrátili na európsky súd, kde podľa článku 6 ods. 1 Dohovoru namietali, že slovenské orgány nekonali urýchlene, že nevykonali rozhodnutie o nariadení návratu prvého sťažovateľa a tým ich zbavili možnosti, aby vo veci opatrovníctva a styku s dieťaťom rozhodovali súdy krajiny obvyklého pobytu dieťaťa, ktoré mali výlučnú právomoc rozhodovať v takých veciach. Sťažovatelia namietali aj podľa článku 8 Dohovoru, že nenariadenie definitívneho návratu prvého sťažovateľa do krajiny obvyklého pobytu predstavovalo porušenie ich práva na rodinný život a slovenské orgány nerešpektovali svoje pozitívne záväzky voči nim podľa tohto článku.

Európsky súd vo svojom rozhodnutí z 13 . mája 2014 odkázal na argumenty slovenskej vlády, ktorá poukázala na nevyčerpanie vnútroštátnych prostriedkov nápravy v podobe sťažnosti na ústavný súd podľa článku 127 ústavy (ďalej len „ústavná sťažnosť"). Pripomenul, že od roku 2002 bola ústavná sťažnosť európskym súdom akceptovaná ako účinná a preto je vo všeobecnosti na účely článku 35 ods. 1 Dohovoru potrebné tento prostriedok nápravy vyčerpať pred tým, ako sťažovatelia uplatnia na európskom súde svoje námietky týkajúce sa prieťahov v konaní, alebo iné hmotné či procesné námietky. Európsky súd uznal, že v určitých jednotlivých prípadoch ním ústavná sťažnosť nebola uznaná za účinný prostriedok nápravy, avšak v týchto prípadoch malo porušenie zákonný základ a ústavný súd nemal právomoc v rámci konania o ústavnej sťažnosti preskúmavať súlad zákona s ústavou. Vo vzťahu k sťažnosti sťažovateľov európsky súd nezistil, že by nemali možnosť obrátiť sa na ústavný súd podľa článku 127 ústavy. Konkrétne európsky súd poznamenal, že takáto sťažnosť mohla smerovať voči všetkým dotknutým orgánom, ktoré aplikovali Haagsky dohovor, že sa mohla týkať celého priebehu konania (vrátane konaní pred súdnymi aj nesúdnymi orgánmi pri prejednávaní sťažnosti podľa Haagskeho dohovoru). Ďalej, že po podaní takejto sťažnosti by ústavný súd v prípade zistenia porušenia základných práv sťažovateľov mal právomoc zrušiť akékoľvek nesprávne rozhodnutie, prikázať vykonanie potrebných úkonov, zakázať pokračovanie porušovania práv, nariadiť navrátenie do pôvodného stavu a/alebo priznať náhradu nemajetkovej ujmy. Sťažnosť preto odmietol pre nevyčerpanie vnútroštátnych prostriedkov nápravy v podobe ústavnej sťažnosti.

Zdroj: MS SR
Ilustračné foto: echr.coe.int

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 886
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ ONLINE KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Vzhľadom na pandémiu COVID-19 sa 2. odborná konferencia k pracovnému právu uskutoční ...

2. ODBORNÁ ONLINE KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Vzhľadom na pandémiu COVID-19 sa 2. odborná konferencia k pracovnému právu uskutoční ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

UZNESENIE SÚDNEHO DVORA (deviata komora) z 2. júla 2020 vo veci C‑853/19, IM proti STING Reality s.r.o.

Články 8 a 9 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči ...

Hodnota členského podielu v bytovom družstve v rámci vyporiadania BSM

I. Na rozdiel od vecí, treba hodnotu členského podielu v bytovom družstve v rámci vyporiadania BSM zisťovať v čase zániku spoločného nájmu ...

Definícia pojmu „vymáhateľná pohľadávka“ v § 42a ods. 1 Občianskeho zákonníka

I. Účelom odporovacej žaloby je ochrana veriteľa spočívajúca v možnosti dosiahnuť rozhodnutie súdu, ktorým by bolo určené, že dlžníkom ...

Nekonanie obce ako nesprávny úradný postup

Pri nakladaní so svojím majetkom má obec po formálnej stránke postavenie subjektu súkromného práva (R 90/2008). Pri nakladaní s majetkom obce ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Vláda projednává zákon zabývající se YouTubem a jeho službamihttps://www.tyden.cz/rubriky/domaci/vlada-projednava-zakon-zabyvajici-se-youtubem-a-jeho-sluzbami_546597.html

Lepší ochranu dětí před nevhodným obsahem či obecně ochranu veřejnosti před projevy ...

Kováčiková: Nikdy som pre Jankovskú nič nevybavovala. V prípade jej obvinenia som postupovala správnehttps://www.webnoviny.sk/kovacikova-nikdy-som-pre-jankovsku-nic-nevybavovala-v-pripade-jej-obvinenia-vraj-postupovala-spravne/

Prvá námestníčka generálneho prokurátora Viera Kováčiková trvá na tom, že pri ...

Súdnictvo na Slovensku je momentálne v prechodnom období, zhodol sa Šikuta s Mazákomhttps://www.webnoviny.sk/sudnictvo-na-slovensku-je-momentalne-v-prechodnom-obdobi-zhodol-sa-sikuta-s-mazakom/

Súdnictvo na Slovensku sa momentálne nachádza v prechodnom období, v ktorom prichádza k ...

V. Kováčiková: Ak prejde veto o prokuratúre, obrátime sa na ÚS SRhttps://www.teraz.sk/slovensko/v-kovacikova-ak-prejde-veto-o-prok/486206-clanok.html

Prvá námestníčka generálneho prokurátora Viera Kováčiková sa podľa vlastných slov zhoduje ...

Ochrana zdravia pracovníkov by sa mala sprísniťhttps://www.teraz.sk/slovensko/ochrana-zdravia-pracovnikov-by-sa-mala/486195-clanok.html

Novelou, ktorá je v súlade s európskym cieľom, sa má zabezpečiť lepšia ochrana zdravia ...

Prevencia kriminality sa má venovať online bezpečnostihttps://www.teraz.sk/slovensko/prevencia-kriminality-sa-ma-venovat-on/486197-clanok.html

Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR navrhuje zvýšenie počtu probačných a mediačných ...

Nové časopisy

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2020

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2020

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

Bulletin Najvyššieho súdu SR 2/2019

Bulletin Najvyššieho súdu SR 2/2019

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

Justičná revue 6-7/2020

Justičná revue 6-7/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Zo súdnej praxe 3/2020

Zo súdnej praxe 3/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Súkromné právo 3/2020

Súkromné právo 3/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Bulletin slovenskej advokácie 6/2020

Bulletin slovenskej advokácie 6/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

PoUtStŠtPiSoNe
: