TlačPoštaZväčšiZmenši

ESĽP vyhlásil tri rozhodnutia vo veci jedného sťažovateľa

26.7. 2011, 08:45 |  Admin 3

Ako zverejnilo Ministerstvo spravodlivosti SR, Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil 28. júna 2011 dve sťažnosti pána Mihala proti Slovenskej republike za neprijateľné. V prípade tretej sťažnosti pána Mihala proti Slovenskej republike vyhlásil Európsky súd rozsudok 5. júla 2011. Sťažovateľ v tomto prípade žaloval Slovenskú republiku pre porušenie práva na spravodlivé súdne konanie v dôsledku nemožnosti podať odvolanie proti rozhodnutiam vydaným vyššími súdnymi úradníkmi. Európsky súd konštatoval porušenie sťažovateľových práv a priznal mu náhradu 4000 eur.

Prvá sťažnosť – nevyplatenie trov exekúcie z dôvodu zániku oprávneného aj povinného

Sťažovateľ ako súdny exekútor vykonával exekúciu voči viacerým obchodným spoločnostiam. Tieto spoločnosti v priebehu exekučných konaní zanikli, rovnako zanikla aj obchodná spoločnosť, ktorá bola v konaní oprávneným. Za týchto okolností boli exekučné konania zastavené, pričom súdy nepriznali sťažovateľovi náhradu jeho trov (nakoľko neexistoval subjekt, ktorý by mu tieto trovy mal uhradiť). Sťažovateľ sa obrátil aj na ústavný súd, tam však neuspel. Pred Európskym súdom pre ľudské práva žaloval Slovenskú republiku pre porušenie zákazu nútenej práce, ktorú videl v tom, že bol nútený vykonávať exekúciu bez toho, aby mu bola vyplatená odmena a náhrada hotových výdavkov, ďalej pre porušenie majetkových práv, ako aj neexistenciu účinného vnútroštátneho prostriedku nápravy.

Európsky súd pre ľudské práva vo svojom rozhodnutí konštatoval, že sťažovateľova profesia so sebou prináša aj riziko nezaplatenia odmeny a hotových výdavkov v prípade zániku oprávneného a povinného subjektu. Zdôraznil, že uvedené vyplývalo z právnych predpisov, ktoré boli sťažovateľovi známe vzhľadom na svoju všeobecnú záväznosť. Sťažovateľ však na druhej strane požíva výhodu, pretože súdni exekútori majú od 1. Septembra 2005 exkluzivitu pri výkone súdnych rozhodnutí, za čo dostávajú odmenu, náhradu hotových výdavkov a náhradu za stratu času. Európsky súd pre ľudské práva ďalej akceptoval argument vlády, že sťažovateľ mohol od oprávneného v exekučnom konaní žiadať preddavok na trovy exekúcie a zastaviť exekučné konanie v prípade jeho nezaplatenia. Za týchto okolností dospel Európsky súd pre ľudské práva k záveru, že bremeno, ktoré sťažovateľ v tomto prípade znášal, nebolo neprimerané alebo z iného dôvodu neakceptovateľné a nepredstavovalo nútenú prácu v zmysle článku 4 Dohovoru na ochranu ľudských práv a základných slobôd. Európsky súd vyhlásil sťažnosť ako celok za neprijateľnú.

Druhá sťažnosť – nevyplatenie trov exekúcie z dôvodu nemajetnosti povinného a zániku oprávneného

Aj druhá sťažnosť sa týkala zastaveného výkonu exekučného konania sťažovateľa z dôvodu, že povinní nemali žiaden majetok alebo z dôvodu, že povinní (fyzické alebo právnické osoby) zanikli bez právneho nástupcu; prípadne aj niektorí z oprávnených zanikli. Za týchto okolností nastal pre sťažovateľa problém s náhradou jeho výdavkov, vynaložených v rámci exekučných konaní. V jednom prípade súdy nariadili povinnému, aby tieto náklady uhradil (napriek jeho nemajetnosti), v dvoch prípadoch túto povinnosť uložili oprávneným (no v sume nižšej, ako sťažovateľ žiadal na základe právneho predpisu). V ostatných prípadoch sťažovateľovi nebola priznaná náhrada jeho hotových výdavkov a náhrada za stratu času (nakoľko neexistoval subjekt, ktorý by mu tieto trovy mal uhradiť). Sťažovateľ sa obrátil aj na ústavný súd, tam však neuspel. Pred Európskym súdom pre ľudské práva žaloval Slovenskú republiku pre porušenie zákazu nútenej práce, ktorú videl v tom, že bol nútený vykonávať exekúciu bez toho, aby mu bola vyplatená odmena a náhrada hotových výdavkov, ďalej pre porušenie majetkových práv, porušenie práva na spravodlivé konanie v prípade, v ktorom mu bola priznaná nižšia náhrada, ako aj neexistenciu účinného vnútroštátneho prostriedku nápravy.

Aj v tomto prípade Európsky súd vyhlásil sťažnosť ako celok za neprijateľnú. Svoje rozhodnutie zdôvodnil rovnako ako v predchádzajúcom prípade s tým, že pokiaľ ide o údajnú nespravodlivosť konania, v ktorom bola sťažovateľovi priznaná nižšia náhrada trov než očakával, Európsky súd neakceptoval sťažovateľovu argumentáciu a dospel k záveru, že rozhodnutia vnútroštátnych súdov sa nejavia ako nespravodlivé.

Tretia sťažnosť – nemožnosť odvolať sa proti rozhodnutiu vyššieho súdneho úradníka

Sťažovateľ chcel odvolaniami napadnúť uznesenia okresného súdu, vydané vyššími súdnymi úradníkmi, ktorými boli zastavené exekučné konania v časti týkajúcej sa trov exekučného konania. V tom čase však platná právna úprava takéto odvolanie nepripúšťala a sťažovateľ preto na vyšších súdoch neuspel. Z toho dôvodu sa obrátil na Ústavný súd Slovenskej republiky, ktorý niektoré z jeho sťažností odmietol pre nevyčerpanie iného prostriedku nápravy (konkrétne dovolania) a iné (v prípadoch, v ktorých sťažovateľ predtým dovolanie podal) odmietol ako zjavne neopodstatnené. Sťažovateľ sa následne obrátil na Európsky súd pre ľudské práva.

Európsky súd pre ľudské práva vo svojom rozsudku poukázal na to, že v iných, analogických prípadoch, ktoré nie sú predmetom podanej sťažnosti, sťažovateľ na ústavnom súde uspel, keď ústavný súd prijal na konanie jeho sťažnosti a konštatoval porušenie sťažovateľových práv. Takáto nejednotná prax ústavného súdu v otázke prijateľnosti sťažností, ako aj v otázkach týkajúcich sa ich podstaty spôsobila celkovú nepredvídateľnosť výsledku konania o ústavnej sťažnosti. Ďalej Európsky súd pre ľudské práva poukázal na právny názor ústavného súdu, podľa ktorého vyšší súdni úradníci nespĺňajú podmienku nezávislosti. V zmysle článku 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd však o veci musí rozhodnúť nezávislý súd. Keďže v tomto prípade sťažovateľ nemohol rozhodnutia vyšších súdnych úradníkov napadnúť odvolaním, na základe ktorého by o veci rozhodol sudca spĺňajúci podmienku nezávislosti, došlo k porušeniu jeho práva na spravodlivé súdne konanie.

Sťažovateľ požadoval 233,93 € z titulu majetkovej škody, 13 000 € z titulu nemajetkovej ujmy a 2 618 € z titulu trov konania. Európsky súd pre ľudské práva považoval nárok na náhradu majetkovej škody za neopodstatnený a nárok na náhradu trov konania za nepodložený dôkazmi. Priznal sťažovateľovi 4 000 € z titulu nemajetkovej ujmy.

Zdroj informácií: www.justice.gov.sk
Ilustračné foto: www.echr.coe.int 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1118
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: Rôzny pomer úspechu v jednotlivých fázach konania

Základné ustanovenie o nároku na náhradu trov konania vyjadrené v § 255 CSP (zásada úspechu v konaní) nevylučuje rôzny pomer úspechu v ...

CSP: Povinnosť súdu doručovať písomnosti súdu prostredníctvom zamestnávateľov

Ak súd prvej inštancie pri aplikácii ustanovenia § 116 Civilného sporového poriadku zistí, že žalovaný má uzavretý stabilný pracovný ...

Odporovanie uzneseniu o schválení súdneho zmieru

Dohode o vyporiadaní BSM medzi manželmi alebo medzi bývalými manželmi je možné úspešne odporovať za splnenia podmienok uvedených v § 42a ...

Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 19. 12. 2019 co veci C‑290/19, RN proti Home Credit Slovakia a.s.

Článok 10 ods. 2 písm. g) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES z 23. apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o zrušení ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Generálnym tajomníkom služobného úradu MS SR sa stane Š. Mesárošhttps://www.teraz.sk/slovensko/generalnym-tajomnikom-sluzobneho-ur/443401-clanok.html

Do funkcie by mal nastúpiť 30. januára, pričom nahradí Sylviu Beňovú, ktorá sa tejto funkcie ...

ÚS SR rozhodne o ústavnosti zákona o štátnych cenách 12. februárahttps://www.teraz.sk/slovensko/us-sr-rozhodne-o-ustavnosti-zakona-o/443435-clanok.html

Zákon, ktorý prijala Národná rada (NR) SR s účinnosťou od 1. januára 2018, napadol na ÚS ...

Pred voľbami si treba skontrolovať platnosť občianskeho preukazuhttps://www.teraz.sk/slovensko/pred-volbami-si-treba-skontrolovat-pla/443374-clanok.html

Hlasovať s cestovným pasom nie je možné ani v prípade, ak si volič zabudne priniesť ...

Můj dům, můj hrad. Senátor Hraba chce, aby se lidé bránili zlodějům zbraníhttps://www.idnes.cz/zpravy/domaci/muj-dum-muj-hrad-zdenek-hraba-senator-posileni-prav-a-obcanu-branicich-svuj-domov.A200127_102418_domaci_lre

Senátor Zdeněk Hraba navrhuje změnit legislativu týkající se posílení práv občanů.

Šámala senátoři v tajné volbě schválili jako nového ústavního soudcehttps://www.idnes.cz/zpravy/domaci/samal-ustavni-soud-senat-nejvyssi-soud-zeman.A200129_110155_domaci_kop

Pavel Šámal bude novým ústavním soudcem.

Těhotenství jako cesta na svobodu? Sněmovna chce omezit přerušování vězeníhttps://www.denik.cz/z_domova/vezeni-zeny-tehotenstvi-vykon-trestu-20200129.html

Soudy zřejmě nebudou muset automaticky přerušovat výkon trestu těhotným ženám nebo matkám ...

Nové časopisy

Justičná revue 12/2019

Justičná revue 12/2019

Časopis pre právnu prax.

Zo súdnej praxe 6/2019

Zo súdnej praxe 6/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 11/2019

Justičná revue 11/2019

Časopis pre právnu prax.

Právny obzor 6/2019

Právny obzor 6/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Súkromné právo 5/2019

Súkromné právo 5/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

PoUtStŠtPiSoNe
: