TlačPoštaZväčšiZmenši

Z PERA ADVOKÁTA: Hlasovanie pri zmluve o vstavbe

14.4. 2020, 17:18 |  JUDr. Pavol Kollár, advokát

Ľudia vlastniaci byt v bytovom dome sa už istotne aspoň raz za život stretli s prípadom, keď jeden z ich susedov vlastniaci byt v tom istom bytovom dome mal záujem o zväčšenie svojho bytu o susedný priestor, ktorý nikto v predmetnom bytovom dome nevyužíval a zíval prázdnotou. Môže ísť nielen o bývalé práčovne, kočikárne, mangľovne, ale aj o podkrovné priestory, ktoré boli súčasťou bytových domov postavených najmä po druhej svetovej vojne. V súčasnosti predmetné priestory sú neužívané, hoci niektorému susedovi môže výmera predmetnej miestnosti nielen zväčšiť, ale aj zhodnotiť už existujúci byt. Frekventovaným prípadom je, že väčšina takýchto záujemcov o zväčšenie a zhodnotenie svojho bytu o susedný priestor nemá vedomosť o podstatnej skutočnosti, ktorá komplikuje značným spôsobom celý proces, a to že na zväčšenie svojho bytu o susedný priestor potrebuje súhlas najmenej dvoch tretín všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov zapísaných na liste vlastníctve, na ktorom je zapísaný aj jeho byt.

Celá právna problematika je upravená v zákone č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Problémom v danom prípade pri bytových domoch s väčším počtom bytov je aj to, že vlastníci bytov a nebytových priestorov sa neustále menia. Následkom toho sa odporúča mať vyzbieraných viacej súhlasov s podpisom ako zákonom ustanovené dve tretiny podpisov vlastníkov.

Ďalším podstatným problémov býva zastihnutie vlastníkov bytov a nebytových priestorov na ich adrese pobytu, nakoľko sa vyžaduje ich osobný podpis na zmluve o vstavbe alebo nadstavbe bytu. Značné komplikácie spôsobuje aj tá skutočnosť, keď sú spoluvlastníkmi bytu alebo nebytového priestoru manželia alebo viaceré fyzické osoby, nakoľko za každý byt alebo nebytový priestor sa vyžaduje súhlas všetkých jeho spoluvlastníkov.

Ak ide o podkrovný priestor, vyžaduje sa tiež súhlas všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktorí majú so vstavbou alebo nadstavbou susediť. Podstatným problémom, ako pri každej inej transakcii, býva dohoda o cene za daný priestor s ostatnými vlastníkmi bytového domu. Komplikáciu môže neraz spôsobiť aj správca daného bytového domu, resp. jeho zamestnanec, ktorý nemá dostatočné právne povedomie na to, aby poznal zákonné náležitosti pre správny postup a organizáciu celého procesu. Neraz býva aj dilemou všetkých zúčastnených vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, či sa na ich prípad vzťahuje zmluva o vstavbe (alebo nadstavbe) alebo zmluva o prevode vlastníctva nebytového priestoru, pričom na každý typ zmluvy sa vyžaduje iný režim hlasovania s poukazom na počet hlasujúcich.

V prvom rade je potrebné zistiť či je predmetný priestor, ktorý sa má pripojiť k bytu vstavbou alebo nadstavbou, zapísaný na príslušnom liste vlastníctva ako osobitne označený nebytový priestor alebo nie.

Ustanovenie § 14b ods. 2 písm. e) zákona ustanovuje explicitne, že: „Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome prijímajú rozhodnutia dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ak hlasujú o zmluve o vstavbe alebo nadstavbe bytu alebo nebytového priestoru v dome, vstavbe alebo nadstavbe novej spoločnej časti domu, nového spoločného zariadenia domu alebo nového príslušenstva, alebo o ich zmene; ak sa rozhoduje o nadstavbe alebo o vstavbe v podkroví alebo povale, vyžaduje sa zároveň súhlas všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ktorí majú s nadstavbou alebo vstavbou bezprostredne susediť“. 

Na predmetné ustanovenie nadväzujú priamo ustanovenia § 21 a § 22 zákona, ktoré upravujú podstatné náležitosti zmluvy o vstavbe. Podstatou zmluvy o vstavbe ako právneho úkonu je udelenie súhlasu stavebníkovi zo strany vlastníkov bytov a nebytových priestorov na to, aby si stavebník mohol na úkor spoločných častí a spoločných zariadení domu v spoluvlastníctve všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome prestavbou rozšíriť v danom prípade napr. svoj existujúci byt o časť spoločných častí a spoločných zariadení domu. Spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení je vlastníctvom sui generis, ktoré nemožno ani zrušiť a ani na neho aplikovať ustanovenia o hospodárení so spoločnou vecou v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov. Na výkone vlastníckych práv vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome sa po uzatvorení zmluvy o vstavbe nič nemení, pretože všetci užívajú svoje práva aj naďalej rovnakým spôsobom.

Pozitívum spočíva pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome v tom, že z uzatvorenej zmluvy o vstavbe majú prospech (všetci) nie len vo forme finančnej kompenzácie zaplatenej zo strany stavebníka, ale aj ako jednotlivci, pretože ich podiely na spoločných častiach a spoločných zariadeniach sa vstavbou zmenšia a tým sa zmenšia aj ich náklady spojené s údržbou a opravou spoločných častí a spoločných zariadení; prípadne aj vybudovaní novej strechy. Zmluva o vstavbe nie je teda zmluvou o prevode vlastníctva, keďže spoločné častí a spoločné zariadenia nie sú spôsobilé byť predmetom akéhokoľvek prevodu samostatne.

Za pozornosť stojí aj skutočnosť, že  § 14b ods. 3 písm. a) zákona ustanovuje podmienku súhlasu všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome pri prevode vlastníctva nebytového priestoru, pričom by v danom prípade malo ísť o nebytový priestor nezameniteľne identifikovaný a zapísaný na príslušnom liste vlastníctva ako nebytový priestor s konkrétnym nezameniteľným identifikačným označením v zmysle katastrálneho zákona a je pri ňom vyjadrený konkrétny spoluvlastnícky podiel každého vlastníka bytu a vlastníka nebytového priestoru.

Vzhľadom na komplikovanosť celého procesu uzatvorenia zmluvy o vstavbe alebo nadstavbe tak z procesného ako aj z časového hľadiska, sa netreba ani čudovať mnohým záujemcom o zväčšenie a zhodnotenie svojho bytu, že po určitom čase svoje dlhotrvajúce a často aj finančne náročné úsilie ukončia neúspechom. Zákon je v tomto smere nekompromisný a nedá sa ho ani obísť iným vhodným a dlhodobým riešením, a preto je vždy na zvážení a správnom vyhodnotení každého záujemcu o zväčšenie svojho bytu, aká je pravdepodobnosť jeho úspechu a hlavne jeho osobný vzťah so susedmi v predmetnom bytovom dome.       

Vyhotovil: V Bratislave dňa 14.04.2020

JUDr. Pavol Kollár, MBA, advokát a konateľ
Advokátska kancelária JUDr. Pavol Kollár, s.r.o.
www.judrkollar.sk

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 82
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Následky nedostatočného alebo vnútorne rozporného odôvodnenia rozhodnutia

Povinnosť súdu rozhodnutie náležite odôvodniť je odrazom práva strany sporu na dostatočné a presvedčivé odôvodnenie spôsobu rozhodnutia ...

K aplikácii ustanovenia § 390 CSP po zrušení rozhodnutia odvolacieho súdu Najvyšším súdom SR

Ustanovenie § 390 CSP ukladá odvolaciemu súdu povinnosť, aby sám rozhodol vo veci, ak je naplnená hypotéza tejto normy, podľa ktorej ...

Vyjadrenie k odvolaniu proti nemeritórnemu rozhodnutiu; Nepredloženie vyjadrenia odvolaciemu súdu

Civilný sporový poriadok inštruuje, že pokiaľ odvolanie smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nie je rozhodnutím vo veci samej, súd na vyjadrenie k ...

Subsidiarita neodkladných opatrení

Subsidiarita nariadenia neodkladných opatrení podľa § 324 ods. 3 CSP je síce výslovne upravená len vo vzťahu k zabezpečovaciemu opatreniu, ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Hľadá sa šéf prokurátorov. Koalícia chce diskutovať, ale odborníkov nepočúvahttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/553597-hlada-sa-sef-prokuratorov-koalicia-chce-diskutovat-ale-odbornikov-nepocuva/

Výber nového generálneho prokurátora je už na pôde Národnej rady.

Čaputová: Prezident sa podieľa na určení postu generálneho prokurátorahttps://www.teraz.sk/slovensko/caputova-prezident-sa-podiela-na-ur/472202-clanok.html

Prezidentka poukázala tiež na to, že téma generálnej prokuratúry by sa nemala zužovať len na ...

Generálny prokurátor odmieta zasahovanie do trestnej veci kauzy Búrkahttps://www.teraz.sk/slovensko/generalny-prokurator-odmieta-zasahovan/471794-clanok.html

Generálny prokurátor SR Jaromír Čižnár odmieta akékoľvek zasahovanie do trestnej veci ...

Grendel:Príslušnosť k profesii prokurátora nie je zárukou jeho kvalityhttps://www.teraz.sk/slovensko/grendelprislusnost-k-profesii-prokur/471658-clanok.html

Prokuratúra je dnes podľa Grendela uzavretým systémom.

Kováčiková: O právnej kvalifikácii sa rozhoduje aj počas vyšetrovaniahttps://www.teraz.sk/slovensko/o-pravnej-kvalifikacii-sa-rozhoduje-aj/471737-clanok.html

Policajti z NAKA zadržali 11. marca 13 sudcov. Obvinenia padli z trestných činov korupcie, ...

Za zhodenie hniezda lastovičke alebo belorítke hrozí pokuta 9958 eurhttps://www.teraz.sk/najnovsie/za-zhodenie-hniezda-lastovicke-alebo-be/471428-clanok.html

Ochranári sa o zhodení hniezd dozvedia od ľudí, ktorí im to nahlásia prostredníctvom mailu ...

Nové časopisy

Justičná revue 4/2020

Justičná revue 4/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Súkromné právo 2/2020

Súkromné právo 2/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 3/2020

Justičná revue 3/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Právny obzor 2/2020

Právny obzor 2/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: