TlačPoštaZväčšiZmenši

Autorskoprávna ochrana súčastí počítačového programu

30.1. 2017, 17:24 |  najpravo.sk

Ochrana duševného vlastníctva sa stáva stále aktuálnejšou pre tých, ktorí tvorivo pracujú a ponúkajú výsledky svojej práce širokej verejnosti, či už na komerčné alebo nekomerčné využitie. 

Počítačové programy v dnešnej dobe tvoria už neoddeliteľnú súčasť nášho súkromného aj pracovného života a stretávame sa s nimi prakticky denne. Niekedy sú počítačové programy vytvorené ako zamestnanecké dielo, no neraz bývajú vytvorené aj jednotlivcami – autormi ako dielo, ktorí sa ich následne snažia propagovať prostredníctvom svojich súkromných alebo zmluvných distribučných a marketingových prostriedkov. Stáva sa, že podobné počítačové programy (aj aplikácie) sa vyvíjajú súbežne rôznymi autormi bez toho, aby navzájom vedeli o svojej duševnej tvorivej činnosti a už hotový počítačový program, ktorý sa už dostáva do povedomia širokej verejnosti prostredníctvom marketingových prostriedkov, sa snažia napodobniť alebo rôznym spôsobom okopírovať buď celý alebo len jednotlivé časti iní autori, ktorí následne začnú podobný alebo okopírovaný počítačový program uverejňovať na trh a šíriť pod iným názvom. Preto je stále viac aktuálna a dôležitá nie len právna ochrana samotného počítačového programu, ale aj jeho jednotlivých súčastí, ktoré je možné právne ochrániť prostredníctvom Autorského zákona č. 185/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“).

Samotná myšlienka (idea), na základe ktorej bol počítačový program vytvorený a aký účel napĺňa svojou funkcionalitou, právnej ochrane v zmysle Autorského zákona nepodlieha. Autorský zákon explicitne v zmysle svojho ustanovenia § 5 písm. a) ustanovuje, že za predmet autorského práva sa nepovažuje: myšlienka, spôsob, systém, metóda, koncept, princíp, objav alebo informácia, ktorá bola vyjadrená, opísaná, vysvetlená, znázornená alebo zahrnutá do diela. Predmetom autorského práva je v zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 Autorského zákona dielo z oblasti literatúry, umenia alebo vedy, ktoré je jedinečným výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora vnímateľným zmyslami, bez ohľadu na jeho podobu, obsah, kvalitu, účel, formu jeho vyjadrenia alebo mieru jeho dokončenia. Dielom je v zmysle ustanovenia § 3 ods. 2 Autorského zákona  literárne dielo, slovesné dielo, divadelné dielo, hudobné dielo, audiovizuálne dielo, dielo výtvarného umenia, architektonické dielo, dielo úžitkového umenia, kartografické dielo alebo iný druh umeleckého diela alebo vedeckého diela, ak spĺňa podmienky podľa § 3 odsek 1 Autorského zákona.

Pojmovým znakom diela je vonkajšie (objektívne) vyjadrenie tvorivej myšlienky. Autorským dielom nie je a nemôže byť samotná tvorivá myšlienka, ale vždy len jej konkrétne vyjadrenie v tvorivej forme a to literárnej, inej umeleckej forme alebo vo forme vedeckej. Dielo musí byť vyjadrené v zmyslami vnímateľnej podobe, pričom nie je podstatná forma jeho stvárnenia  a ani to, či bolo alebo nebolo hmotne zachytené. Dielo je vo väčšine prípadov vyjadrené v hmotnej forme, ale vyjadrenie diela v hmotnej forme nie je podmienkou na vznik diela. To môže vzniknúť aj v akejkoľvek inej forme vnímateľnou zmyslami.

Dielo je považované za jedinečný výsledok tvorivej duševnej činnosti autora, ktoré musí byť vnímateľné zmyslami. Pod vnemovými zmyslami rozumieme najmä zrak, sluch ainé zmysly. Pri diele sa neberie ohľad na podobu diela, obsah diela, kvalitu diela, na aký účel je dielo určené, na formu vyjadrenia diela, prípadne či je dielo dokončené alebo nie. Počítačový program môžeme vo všeobecnosti vnímať ako vedecko-výskumný projekt, ktorý je vyjadrený ako dielo vo forme vedeckého diela a literárneho diela. Znakmi tohto diela sú, že dielo musí byť z oblasti vedy, musí byť výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora a tento výsledok musí byť jedinečný, pričom nemôže byť vylúčený z ochrany autorského práva podľa Autorského zákona  za podmienky, že je vyjadrené vo forme vnímateľnej zmyslami. Znakom diela nie je v akej podobe je vyjadrené,čo je jeho obsah, aká je jeho kvalita a účel alebo aká je forma jeho vyjadrenia a miera dokončenia. Chránená sú aj jednotlivé fázy a časti diela, ak napĺňa znaky diela v zmysle Autorského zákona.

Dielo môže podliehať nie len ochrane v zmysle Autorského zákona, ale môže byť tiež predmetom priemyselno-právnej ochrany ako napríklad úžitkový vzor.

Uznesenie NS SR s č.k. 2Cdo/167/2011 zo dňa 26.04.2012 uvádza, že „v zmysle medzinárodnej právnej úpravy a s prihliadnutím smernice Rady (EHS) č. 91/250/EHS je prípravný konečný materiál, to znamená podklady k počítačovému programu chránený rovnako ako samotný počítačový program  a vyjadrený môže byť v akejkoľvek forme, pričom sa vždy považuje za literárne dielo.“

Článok 1 ods. 1 smernice Rady (EHS) č. 91/250/EHS ustanovuje, že: „V súlade s ustanoveniami tejto smernice členské štáty chránia počítačové programy podľa autorského práva ako literárne diela v zmysle Bernskej dohody o ochrane literárnych a umeleckých diel. Na účely tejto smernice zahŕňa pojem „počítačové programy“ aj ich prípravný koncepčný materiál“.

Článok 1 ods. 2 smernice Rady (EHS) č. 91/250/EHS ustanovuje, že: „Ochrana podľa tejto smernice sa vzťahuje na vyjadrenia počítačového programu v akejkoľvek forme. Myšlienky a princípy, na ktorých je založený ktorýkoľvek prvok počítačového programu, vrátane tých, ktoré sú podkladom ich rozhrania, nie sú podľa tejto smernice chránené autorským právom.“

Článok 1 ods. 3 smernice Rady (EHS) č. 91/250/EHS ustanovuje, že: „Počítačový program je chránený, ak je pôvodný v tom zmysle, že je autorovým vlastným duševným výtvorom. Žiadne iné kritériá na určenie možnej ochrany sa nepoužijú“.

Článok 3 smernice Rady (EHS) č. 91/250/EHS ustanovuje, že: „Ochrana sa priznáva všetkým fyzickým alebo právnickým osobám, ktorým prislúcha podľa vnútroštátneho autorského právneho zákonodarstva vzťahujúceho sa na literárne diela.“

V zmysle vyššie uvedených právnych predpisov požívajú právnu ochranu aj jednotlivé časti počítačového programu, pričom sú primárne chránené ako literárne a vedecké dielo. Vždy je dôležitá správna právna terminológia na popísanie a pomenovanie jednotlivých častí počítačového programu, aby je právna ochrana bola čo možno najlepšie zabezpečená voči konkurencii.  

Autor:

JUDr. Pavol Kollár, MBA, advokát a konateľ
Advokátska kancelária JUDr. Pavol Kollár, s.r.o.
www.judrkollar.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 985
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Platnosť rozhodcovskej doložky

Pre platnosť rozhodcovskej zmluvnej doložky v spotrebiteľských veciach sa vyžaduje, aby mal spotrebiteľ možnosť vyjadriť s ňou pri ...

Účinky insolvenčného konania medzi členskými štátmi

Insolvenčné konania sa riadia právom členského štátu, na území ktorého sa toto insolvenčné konanie začalo (lex fori concursus). Týmto ...

Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 5. septembra 2019 vo veci C‑331/18 TE proti Pohotovosti, s. r. o.

1. Článok 10 ods. 2 písm. h) až j) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES z 23. apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o ...

Charakter zmluvy o výkone správy

Zmluva o výkone správy uzavretá v zmysle § 8a zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov predstavuje svojím ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Plénum ÚS prijalo dodatok k rozvrhu práce, schválilo zloženie senátovhttp://www.teraz.sk/slovensko/plenum-us-prijalo-dodatok-k-rozvrhu-pr/424537-clanok.html

Plénum Ústavného súdu (ÚS) SR v stredu prijalo dodatok k rozvrhu práce, schválilo tak nové ...

Generálny prokurátor má priveľkú moc, tvrdí Nadácia Zastavme korupciuhttp://www.teraz.sk/slovensko/generalny-prokurator-ma-privelku-mo/424496-clanok.html

Generálny prokurátor má na Slovensku priveľkú moc a prokurátori sa sťažujú na zásahy v ...

Rezort kultúry: Po sedemdesiatich rokoch bude nový cirkevný zákonhttp://www.teraz.sk/slovensko/rezort-kultury-po-sedemdesiatich-rokoc/424498-clanok.html

Podľa rezortu vznikla potreba zmeny zákona preto, lebo vznikol v diametrálne odlišnej politickej ...

Detské ihriská budú musieť spĺňať presné bezpečnostné požiadavkyhttp://www.teraz.sk/ekonomika/detske-ihriska-budu-musiet-splnat/424467-clanok.html

Stanoví ich vládny návrh zákona o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska, ...

Plénum schválilo zmeny pri schvaľovaní vozidiel aj zmeny v STKhttp://www.teraz.sk/ekonomika/plenum-schvalilo-zmeny-pri-schvalovan/424464-clanok.html

Návrh zákona podľa rezortu dopravy reaguje aj na požiadavky novej legislatívy EÚ, ako aj na ...

Pravidlá financovania cirkví štátom sa zmenia, nový zákon vraj niektoré znevýhodníhttps://www.webnoviny.sk/pravidla-financovania-cirkvi-statom-sa-zmenia-novy-zakon-vraj-niektore-znevyhodni/

Parlament dnes schválil nový zákon o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských ...

Nové časopisy

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Justičná revue 8-9/2019

Justičná revue 8-9/2019

Časopis pre právnu prax.

Súkromné právo 4/2019

Súkromné právo 4/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Právny obzor 5/2019

Právny obzor 5/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2019

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2019

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

Zo súdnej praxe 4/2019

Zo súdnej praxe 4/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

PoUtStŠtPiSoNe
: