TlačPoštaZväčšiZmenši

Autorskoprávna ochrana súčastí počítačového programu

30.1. 2017, 17:24 |  najpravo.sk

Ochrana duševného vlastníctva sa stáva stále aktuálnejšou pre tých, ktorí tvorivo pracujú a ponúkajú výsledky svojej práce širokej verejnosti, či už na komerčné alebo nekomerčné využitie. 

Počítačové programy v dnešnej dobe tvoria už neoddeliteľnú súčasť nášho súkromného aj pracovného života a stretávame sa s nimi prakticky denne. Niekedy sú počítačové programy vytvorené ako zamestnanecké dielo, no neraz bývajú vytvorené aj jednotlivcami – autormi ako dielo, ktorí sa ich následne snažia propagovať prostredníctvom svojich súkromných alebo zmluvných distribučných a marketingových prostriedkov. Stáva sa, že podobné počítačové programy (aj aplikácie) sa vyvíjajú súbežne rôznymi autormi bez toho, aby navzájom vedeli o svojej duševnej tvorivej činnosti a už hotový počítačový program, ktorý sa už dostáva do povedomia širokej verejnosti prostredníctvom marketingových prostriedkov, sa snažia napodobniť alebo rôznym spôsobom okopírovať buď celý alebo len jednotlivé časti iní autori, ktorí následne začnú podobný alebo okopírovaný počítačový program uverejňovať na trh a šíriť pod iným názvom. Preto je stále viac aktuálna a dôležitá nie len právna ochrana samotného počítačového programu, ale aj jeho jednotlivých súčastí, ktoré je možné právne ochrániť prostredníctvom Autorského zákona č. 185/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“).

Samotná myšlienka (idea), na základe ktorej bol počítačový program vytvorený a aký účel napĺňa svojou funkcionalitou, právnej ochrane v zmysle Autorského zákona nepodlieha. Autorský zákon explicitne v zmysle svojho ustanovenia § 5 písm. a) ustanovuje, že za predmet autorského práva sa nepovažuje: myšlienka, spôsob, systém, metóda, koncept, princíp, objav alebo informácia, ktorá bola vyjadrená, opísaná, vysvetlená, znázornená alebo zahrnutá do diela. Predmetom autorského práva je v zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 Autorského zákona dielo z oblasti literatúry, umenia alebo vedy, ktoré je jedinečným výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora vnímateľným zmyslami, bez ohľadu na jeho podobu, obsah, kvalitu, účel, formu jeho vyjadrenia alebo mieru jeho dokončenia. Dielom je v zmysle ustanovenia § 3 ods. 2 Autorského zákona  literárne dielo, slovesné dielo, divadelné dielo, hudobné dielo, audiovizuálne dielo, dielo výtvarného umenia, architektonické dielo, dielo úžitkového umenia, kartografické dielo alebo iný druh umeleckého diela alebo vedeckého diela, ak spĺňa podmienky podľa § 3 odsek 1 Autorského zákona.

Pojmovým znakom diela je vonkajšie (objektívne) vyjadrenie tvorivej myšlienky. Autorským dielom nie je a nemôže byť samotná tvorivá myšlienka, ale vždy len jej konkrétne vyjadrenie v tvorivej forme a to literárnej, inej umeleckej forme alebo vo forme vedeckej. Dielo musí byť vyjadrené v zmyslami vnímateľnej podobe, pričom nie je podstatná forma jeho stvárnenia  a ani to, či bolo alebo nebolo hmotne zachytené. Dielo je vo väčšine prípadov vyjadrené v hmotnej forme, ale vyjadrenie diela v hmotnej forme nie je podmienkou na vznik diela. To môže vzniknúť aj v akejkoľvek inej forme vnímateľnou zmyslami.

Dielo je považované za jedinečný výsledok tvorivej duševnej činnosti autora, ktoré musí byť vnímateľné zmyslami. Pod vnemovými zmyslami rozumieme najmä zrak, sluch ainé zmysly. Pri diele sa neberie ohľad na podobu diela, obsah diela, kvalitu diela, na aký účel je dielo určené, na formu vyjadrenia diela, prípadne či je dielo dokončené alebo nie. Počítačový program môžeme vo všeobecnosti vnímať ako vedecko-výskumný projekt, ktorý je vyjadrený ako dielo vo forme vedeckého diela a literárneho diela. Znakmi tohto diela sú, že dielo musí byť z oblasti vedy, musí byť výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora a tento výsledok musí byť jedinečný, pričom nemôže byť vylúčený z ochrany autorského práva podľa Autorského zákona  za podmienky, že je vyjadrené vo forme vnímateľnej zmyslami. Znakom diela nie je v akej podobe je vyjadrené,čo je jeho obsah, aká je jeho kvalita a účel alebo aká je forma jeho vyjadrenia a miera dokončenia. Chránená sú aj jednotlivé fázy a časti diela, ak napĺňa znaky diela v zmysle Autorského zákona.

Dielo môže podliehať nie len ochrane v zmysle Autorského zákona, ale môže byť tiež predmetom priemyselno-právnej ochrany ako napríklad úžitkový vzor.

Uznesenie NS SR s č.k. 2Cdo/167/2011 zo dňa 26.04.2012 uvádza, že „v zmysle medzinárodnej právnej úpravy a s prihliadnutím smernice Rady (EHS) č. 91/250/EHS je prípravný konečný materiál, to znamená podklady k počítačovému programu chránený rovnako ako samotný počítačový program  a vyjadrený môže byť v akejkoľvek forme, pričom sa vždy považuje za literárne dielo.“

Článok 1 ods. 1 smernice Rady (EHS) č. 91/250/EHS ustanovuje, že: „V súlade s ustanoveniami tejto smernice členské štáty chránia počítačové programy podľa autorského práva ako literárne diela v zmysle Bernskej dohody o ochrane literárnych a umeleckých diel. Na účely tejto smernice zahŕňa pojem „počítačové programy“ aj ich prípravný koncepčný materiál“.

Článok 1 ods. 2 smernice Rady (EHS) č. 91/250/EHS ustanovuje, že: „Ochrana podľa tejto smernice sa vzťahuje na vyjadrenia počítačového programu v akejkoľvek forme. Myšlienky a princípy, na ktorých je založený ktorýkoľvek prvok počítačového programu, vrátane tých, ktoré sú podkladom ich rozhrania, nie sú podľa tejto smernice chránené autorským právom.“

Článok 1 ods. 3 smernice Rady (EHS) č. 91/250/EHS ustanovuje, že: „Počítačový program je chránený, ak je pôvodný v tom zmysle, že je autorovým vlastným duševným výtvorom. Žiadne iné kritériá na určenie možnej ochrany sa nepoužijú“.

Článok 3 smernice Rady (EHS) č. 91/250/EHS ustanovuje, že: „Ochrana sa priznáva všetkým fyzickým alebo právnickým osobám, ktorým prislúcha podľa vnútroštátneho autorského právneho zákonodarstva vzťahujúceho sa na literárne diela.“

V zmysle vyššie uvedených právnych predpisov požívajú právnu ochranu aj jednotlivé časti počítačového programu, pričom sú primárne chránené ako literárne a vedecké dielo. Vždy je dôležitá správna právna terminológia na popísanie a pomenovanie jednotlivých častí počítačového programu, aby je právna ochrana bola čo možno najlepšie zabezpečená voči konkurencii.  

Autor:

JUDr. Pavol Kollár, MBA, advokát a konateľ
Advokátska kancelária JUDr. Pavol Kollár, s.r.o.
www.judrkollar.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1114
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Vyjadrenie k odvolaniu proti nemeritórnemu rozhodnutiu; Nepredloženie vyjadrenia odvolaciemu súdu

Civilný sporový poriadok inštruuje, že pokiaľ odvolanie smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nie je rozhodnutím vo veci samej, súd na vyjadrenie k ...

Subsidiarita neodkladných opatrení

Subsidiarita nariadenia neodkladných opatrení podľa § 324 ods. 3 CSP je síce výslovne upravená len vo vzťahu k zabezpečovaciemu opatreniu, ...

Strata účinnosti úpravy obsiahnutej v rozsudku o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu

Úprava obsiahnutá v rozsudku o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu stratí účinnosť právoplatnosťou výrokov týkajúcich sa ...

Preposielanie vyjadrenia k dovolaniu dovolateľovi

Právam sporovej strany na kontradiktórne konanie a rovnosť v konaní koreluje povinnosť súdu zabezpečiť ich uplatnenie okrem iného aj ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Opatrenia sa uvoľnili aj na súdoch a vo väzniciachhttps://www.teraz.sk/slovensko/ms-opatrenia-sa-uvolnili-aj-na-sudoch/471517-clanok.html

Ministerstva spravodlivosti ako takého sa uvoľňovanie týka tiež, a tak sú opätovne ...

Kurilovská: Na čele prokuratúry by mal stáť prokurátorhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/553383-kurilovska-na-cele-prokuratury-by-mal-stat-prokurator/

Tvrdí, že generálnym prokurátorom by mal byť iba prokurátor.

Šeliga: Verejná diskusia k voľbe Generálneho prokurátora bude 24. júnahttps://www.teraz.sk/slovensko/nrsr-j-seliga-verejna-diskusia-k-t/471489-clanok.html

Koaliční poslanci v novele zákona o prokuratúre a o rokovacom poriadku NR SR navrhujú, aby sa o ...

Núdzový stav nie je možné podľa advokáta predlžovať, Pellegrini by zvažoval aj sťažnosť na ústavný súdhttps://www.webnoviny.sk/nudzovy-stav-nie-je-mozne-podla-advokata-predlzovat-pellegrini-by-zvazoval-aj-staznost-na-ustavny-sud/

Núdzový stav nie je možné predlžovať, zákon však nebráni jeho opakovanému vyhláseniu.

SaS a OĽaNO: Koalícia nie je dohodnutá na mene generálneho prokurátorahttps://www.teraz.sk/slovensko/koalicia-nie-je-dohodnuta-na-mene-gene/471272-clanok.html

Baránik považuje naznačovanie účelovosti novely za neoprávnené.

Šikuta chce pre sudcov Najvyšieho súdu viac asistentovhttps://www.teraz.sk/slovensko/sikuta-chce-pre-sudcov-viac-asistentov/471253-clanok.html

Kancelárie by sa nemali dostávať za trest alebo odmenu, tvrdí predseda NS SR Ján Šikuta.

Nové časopisy

Justičná revue 4/2020

Justičná revue 4/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Súkromné právo 2/2020

Súkromné právo 2/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 3/2020

Justičná revue 3/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Právny obzor 2/2020

Právny obzor 2/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: