TlačPoštaZväčšiZmenši

NÁZOR: Antibyrokracia po slovensky – štátny príspevok pri narodení dieťaťa

24.10. 2019, 17:49 |  JUDr. Pavol Kollár, advokát

Z rôznych médií je stále viac počuť o tom ako Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu prijíma rôzne opatrenia v orgánoch verejnej správy s cieľom čo najviac odbremeniť občanov Slovenskej republiky od požadovania rôznych dokumentov vydávaných a vedených  štátnymi alebo samosprávnymi orgánmi (s preneseným výkonom štátnej správy)zo strany iných štátnych alebo samosprávnych orgánov. Tieto opatrenia Úrad podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu nazýva ako antibyrokratické balíčky opatrení. Antibyrokracia má rôzne podoby a obzvlášť v Slovenskej republike.

Ako príklad z praxe možno poukázať na štátom poskytovaný príspevok pri narodení dieťaťa legislatívne upravený veľmi strohým zákonom č. 383/2013 Z.z. o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Zákon podľa svojho ustanovenia § 1 upravuje poskytovanie príspevku pri narodení dieťaťa a poskytovanie príspevku na viac súčasne narodených detí, pričom tento príspevok je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva na pokrytie výdavkov spojených so zabezpečením nevyhnutných potrieb novorodenca. Predmetný príspevok je určený podľa svojho znenia primárne pre matku dieťaťa. Oprávnená osoba v zmysle zákona má jedno-rázový nárok na príspevok, ak má trvalý pobyt a bydlisko na území Slovenskej republiky a dieťa sa narodilo. Suma príspevku je podľa ustanovenia § 4 ods. 1 písm. a) zákona vo výške 829,86 EUR pri narodení dieťaťa z prvého až tretieho pôrodu, pričom novorodenec sa musel dožiť aspoň 28 dní. Od štvrtého pôrodu sa suma predmetného príspevku znižuje na 151,37 EUR. Vláda SR si vyhradila aj právo, že sumu príspevku môže zvýšiť k 1. septembru kalendárneho roka. Podľa ustanovenia § 7 zákona nárok na predmetný príspevok vzniká splnením podmienok ustanovených týmto zákonom. Ustanovenie § 8 zákona sa obmedzuje len na to, že oprávnená osoba v zmysle zákona si uplatňuje predmetný príspevok na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého obvode má trvalý pobyt, pričom žiadosť o príspevok v zmysle zákona obsahuje osobné údaje oprávnenej osoby v zmysle zákona a dieťaťa, ktorými sú meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia a adresa trvalého pobytu. Ďalej sa zákon, v skratke, obmedzuje len na vyplatenie príspevku oprávnenej osobe najneskôr v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po mesiaci podania žiadosti o príspevok a preukázania splnenia podmienok. Tento nárok na príspevok zaniká uplynutím šiestich mesiacov od narodenia dieťaťa. Ustanovenie § 14 zákona (pravdepodobne antibyrokratické opatrenie) ustanovuje, že zdravotnícke zariadenia, obce a ďalšie osoby, ktoré plnia úlohy pri poskytovaní predmetného príspevku sú povinné bezodplatne spolupracovať s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

V praxi však antibyrokracia na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v prípade predmetného príspevku funguje inak. Pri narodení dieťaťa zamestnanec príslušnej matriky navštevuje matky už v pôrodnici a zbiera nevyhnutné osobné údaje tak o rodičoch ako aj o novorodencovi. Následne otec alebo matka novorodenca, zvyčajne však otec, zabezpečuje vybavenie rodného listu novorodenca na príslušnej matrike, kde obdrží aj tlačivo s názvom „žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa“ – link: https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/uvod/formulare-ziadosti/ziadost-prispevok-pri-narodeni-dietata.pdf, ktoré je nutné vyplniť a spoločne s prílohami (pravdepodobne aj nad rámec požadovaný zákonom) odovzdať úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. V prípade šťastia ho zamestnanec matriky aj vyplnil v časti týkajúcej sa matriky, kde sa novorodenec narodil, inak budete nútení tam ísť opätovne. V predmetnej žiadosti, v priebehu plynutia 28 prvých dní novorodenca, musí oprávnená osoby v zmysle zákona (najčastejšie matka) vyplniť svoje priezvisko, meno, rodinný stav, dátum narodenia, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého alebo prechodného pobytu a telefónne číslo. Pod bodom C predmetnej žiadosti sa oprávnená osoba dozvie, že potrebuje aj potvrdenie ošetrujúceho lekára o dožití sa 28 dní života dieťaťa, avšak len málokto si všimne, že nie je súčasťou predmetnej žiadosti. Oprávnená osoba tak musí najskôr novorodenca prihlásiť do zdravotnej poisťovne a uzatvoriť s detským lekárom dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti novorodencovi. Až následne môže oprávnená osoba nechať vyplniť detského lekára tlačivo s názvom „Potvrdenie ošetrujúceho lekára na účely posúdenia nároku na príspevok pri narodení dieťaťa“ – link: https://www.slovensko.sk/_img/CMS4/Narodenie/Potvrdenie_osetrujuceho_lekara_dietata.pdf a zobrať si dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti novorodencovi. Za pozornosť stojí skutočnosť, že zamestnancom príslušného úradu nepostačuje pečiatka detského lekára na tlačive, takže ešte musíte vypĺňať do jednotlivých koloniek príslušného tlačiva údaje z pečiatky lekára. Následne otec alebo matka novorodenca musí navštíviť gynekológa matky, aby gynekológ potvrdil v predmetnej žiadosti úradom požadované skutočnosti. Žiadosť ešte obsahuje spôsob a údaje na vyplatenie predmetného príspevku a potvrdenie správnosti údajov zamestnanca príslušného úradu. Následne sa oprávnená osoba v žiadosti dočíta o nevyhnutných prílohách k žiadosti ktorými sú najmä: rodný list dieťaťa (originál a aj fotokópia); potvrdenie ošetrujúceho lekára dieťaťapotvrdenie o uzatvorení dohody o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti a o dožití sa 28 dní veku dieťaťa; vyhlásenie o bydlisku (vypisujú sa znova všetky osobné údaje matky a otca maloletého dieťa aj s údajmi o zamestnávateľoch); občiansky preukaz matky dieťaťa (v prípade, že vybavenie žiadosti zabezpečuje otec dieťaťa); žiadosť o prídavok na dieťa (vypisujú sa znova všetky osobné údaje matky a otca maloletého dieťa aj s údajmi o zamestnávateľoch); čestné vyhlásenie k žiadosti o príspevok pri narodení dieťaťa (potvrdzujúce, že ani jedno z detí nebolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov a nebol udelený súhlas s osvojením daného dieťaťa). Až po vyplnení všetkých tlačív a predložení všetkých dokumentov je zamestnanec predmetného úradu ochotný prevziať predmetnú žiadosť.

Okrem skutočnosti, že príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, požaduje množstvo informácii a dokumentov v rozpore so zákonom upravujúcim poskytovanie príspevku pri narodení dieťaťa, za pozornosť stoja aj iné antibyrokratické opatrenia ako predloženie občianskeho preukazu a zároveň vyhlásenie o bydlisku. Iné antibyrokratické opatrenie požaduje rodný list, ktorý vystavuje rodičom matrika pri prenesenom výkone štátnej správy; potvrdenia lekárov, ktorí majú zmluvy so zdravotnými poisťovňami; čestné vyhlásenie, ktorého obsah podlieha rozhodnutiu všeobecných súdov Slovenskej republiky o náhradnej starostlivosti dieťaťa alebo o osvojení dieťaťa. V danom prípade možno konštatovať, že antibyrokracia nevyšla a namiesto toho, aby sa rodičia tešili z nového prírastku do rodiny, musia často stráviť ešte celé hodiny vybavovaním tlačív a potvrdení (nad rámec zákona) na uplatnenie príslušného príspevku, ktorý v dnešnej dobe postačuje tak maximálne na zaplatenie časti kúpnej ceny za kočík, z čoho mu vzišiel ľudový názov „kočíkovné“. S poľutovaním možno konštatovať, že pri priemernej čakacej dobe na už vybraný kočík a možnosti uplatniť si predmetný príspevok až po uplynutí 28 dní od narodenia novorodenca, príslušný príspevok takmer vôbec finančne nepomáha rodičom v radostnom očakávaní pokryť aspoň časť prvotných nákladov na novorodenca.

Vyhotovil: V Bratislave dňa 22.10.2019

  • JUDr. Pavol Kollár, MBA, advokát a konateľ
  • Advokátska kancelária JUDr. Pavol Kollár, s.r.o.
  • www.judrkollar.sk

Ilustračné foto: pixabay.com

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 37
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Platné postúpenie pohľadávky banky

Ustanovenie § 92 ods. 8 zákona o bankách upravuje podmienky, ktorých splnenie je nevyhnutné pre platné postúpenie pohľadávky banky, ktorú ...

Doručovanie žaloby podľa zákona o e-Governmente, rozsudok pre zmeškanie

Pokiaľ okresný súd podľa § 105 ods. 1 CSP doručoval písomnosti do elektronickej schránky žalovaného podľa osobitného predpisu, t. j. ...

Rozhodovanie o trovách znaleckého dokazovania

Skutočnosť, že nebol zložený preddavok na trovy znaleckého dokazovania, automaticky neznamená, že trovy znaleckého dokazovania znáša ...

Definícia trov konania, účelnosť úkonov právnej služby

Podľa novej právnej úpravy (§ 251 CSP) sa za trovy konania považujú len také výdavky, ktoré vznikli v konaní, t. j. v období od začatia ...

Zaujímavé odkazy

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Slováci žiadajú o osobný bankrot často, hovoria štatistiky ministerstva spravodlivostihttps://www.webnoviny.sk/slovaci-ziadaju-o-osobny-bankrot-casto-hovoria-statistiky-ministerstva-spravodlivosti/

Slováci žiadajú o osobný bankrot pomerne často.

ZVJS ešte nemá zhotoviteľa novej väznice v Rimavskej Sobotehttps://www.teraz.sk/slovensko/zvjs-este-nema-zhotovitela-novej-vaznice/435806-clanok.html

Nové zariadenie by malo byť schopné zastrešovať 832 väzňov s personálnym obsadením 298 ...

Kdo vystřídá ombudsmanku Šabatovou? Zeman navrhl exministryni Válkovouhttps://www.denik.cz/z_domova/ombudsmanka-zeman-valkova-sabatova-20191213.html

Současné ombudsmance Anně Šabatové končí šestileté funkční období v únoru

Technické preukazy aj EČV občanom doručia domov či do prácehttps://www.teraz.sk/ekonomika/evidencne-cisla-aj-technicke-preuka/435632-clanok.html

Pri kúpe či odhlásení auta už občania nemusia chodiť na dopravný inšpektorát.

Od roku 2020 vstúpia do platnosti viaceré zmeny v sociálnej oblastihttps://www.teraz.sk/ekonomika/od-roku-2020-vstupia-do-platnosti-viace/435642-clanok.html

Od 1. januára budúceho roka sa upravujú podmienky poskytovania príspevku na podporu udržania ...

Rezort spravodlivosti zvažuje ďalšie pozastavenia funkcie sudcovhttps://www.teraz.sk/slovensko/rezort-spravodlivosti-zvazuje-dalsie/435513-clanok.html

Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR zvažuje ďalšie dôvody podania návrhov na dočasné ...

Nové časopisy

Verejné obstarávanie – právo a prax 6/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 6/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Verejné obstarávanie – právo a prax 5/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 5/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Právny obzor 6/2019

Právny obzor 6/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Súkromné právo 5/2019

Súkromné právo 5/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Zo súdnej praxe 6/2019

Zo súdnej praxe 6/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Zo súdnej praxe 5/2019

Zo súdnej praxe 5/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

PoUtStŠtPiSoNe
: