TlačPoštaZväčšiZmenši

NÁZOR ADVOKÁTA: Fukcionalita a praktickosť portálu eŽaloby

16.5. 2018, 16:59 |  JUDr. Pavol Kollár, advokát

Elektronické služby orgánov Slovenskej republiky by mali uľahčiť, zrýchliť a zjednodušiť vybavovanie rôznych požiadaviek zo strany laickej verejnosti ako aj zo strany rôznych profesií, ktoré denno-denne prichádzajú do kontaktu s orgánmi verejnej správy. Tieto elektronické služby Slovenskej republiky by mali byť poskytované prostredníctvom portálu na internetovej stránke www.slovensko.sk, pričom jeho prevádzka poukazuje na jeho zjavnú obmedzenosť a diskutabilnú prepojenosť s inými systémami orgánov verejnej správy Slovenskej republiky. Predmetom tohto článku nie je bližšie rozoberať častú nefunkčnosť alebo obmedzenú prevádzku portálu www.slovensko.sk, ale poukázať na funkcionalitu jeho údajnej súčasti - portálu eŽaloby prevádzkovaného Ministerstvom spravodlivosti SR.

Hoci sa uvádza, že služby portálu eŽaloby ponúka aj portál www.slovensko.sk, prihlasuje sa do neho prostredníctvom internetovej stránky Ministerstva spravodlivosti SR www.justice.gov.sk za pomoci občianskeho preukazu s najnovším kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Prihlásenie do portálu eŽaloby je však komplikovanejšie ako do portálu slovensko.sk a musíte sa preklikávať cez viaceré okná. Predmetný portál umožňuje elektronické podávanie podaní v civilnom konaní, upomínacom konaní a v exekučnom konaní. Za pozornosť však stoja najmä samotné elektronické formuláre, kde môžete zadať hlavne niektorých účastníkov konania (fyzickú osobu, právnickú osobu a štát), ich zákonného alebo právneho zástupcu, predmet podania, samotný text podania a petit podania. Za najviac nekomfortné technické riešenie možno považovať malé, len niekoľko centimetrové okienko alebo skôr „periskop“ (o rozmere cca 3 cm X 10 cm), cez ktoré môžete zadávať text samotného podania, pričom vždy vidíte len konkrétnu časť textu na ktorom sa práve nachádzate. Mnoho z Vás si určite povie, že predmetný text si prekopírujem z už vopred pripraveného dokumentu (podania), avšak po prekopírovaní textu zistíte, že text nedrží ani tvar, ani formu písma, ani medzery medzi odstavcami a zarovnáva sa prednostne vždy smerom doľava. Akékoľvek zamýšľané zvýraznenie časti textu je nemožné, a preto z podania vzniká jednoliaty celok. Určite je lepšie text podania prekopírovať z už vopred pripraveného dokumentu podania, nakoľko vložený text sa automaticky neukladá a môže sa Vám po uplynutí určitého časového obdobia celý vymazať, čo nepoteší nikoho. Celý text podania je možné vidieť až po uložení a podpísaní textu prostredníctvom občianskeho preukazu, čo spôsobuje neraz časté časové zdržania v podobe úpravy textu do aspoň z časti želanej formy. Ak však zamýšľate opätovnú úpravu textu musíte najskôr vymazať už vložený elektronický podpis a proces opakovať.

Keď už máte samotné podanie podpísané a pripravené na odoslanie tak po stlačení ikonky odoslať sa neraz stáva (cca po 15 minútach), že sa opätovne musíte prihlásiť na portál eŽaloby a až následne Vám je umožnené celé podanie odoslať. V civilných konaniach sú na výber viaceré typy podaní pred vyplnením formulára, avšak formulár s názvom „vyjadrenie“ by ste hľadali márne. Môžete za týmto účelom využiť napríklad formulár s názvom „iné podanie“.

Vo formulároch v civilných konaniach nie je možné v prípade, že zastupujete správcu konkurznej podstaty vyplniť údaje o správcovi konkurznej podstaty, ktorého právne zastupujete. Neaktuálnosť formulárov ako napríklad formulár s názvom „Návrh na nariadenie predbežného opatrenia“ tiež nie je raritou, hoci od účinnosti zákona č. 160/2015Z.z. Civilný sporový poriadok sa používa nový termín „Návrh na nariadenie neodkladného opatrenia“, čo si kompetentní nestihli všimnúť za pár rokov. Autor formulárov myslel aj na uľahčenie Vašej práce, keď pri právnických osobách alebo fyzických osobách – podnikateľoch môžete zadať IČO subjektu a systém Vám automaticky vyhľadá predmetný subjekt. Aj to má svoje úskalia spočívajúce v tom, že napríklad pri sídle právnickej osoby môžete zadať orientačné číslo a aj súpisné číslo, pričom pri automatickom vyhľadaní subjektu musíte vždy vymazávať číslicu „0“ zo súpisného čísla, nakoľko systém pred uložením podania takýto údaj vyhodnocuje ako chybu. Pri súdnych konaniach týkajúcich sa maloletých detí napríklad nemyslel autor vôbec na údaje o otcovi, matke a maloletom dieťati ako účastníkov konania. V súdnych konaniach, kde vystupuje alebo môže ako účastník konania vystupovať intervenient, autor tiež nemyslel na danú možnosť.

Portál eŽaloby, respektíve jeho jednotlivé funkcionality sú často nestabilné a nefungujúce, čo vám oznamuje červeným textom samotný portál eŽaloby často ešte pred samotným prihlásením sa do neho. Za jednu z najväčších absurdít samotného portálu eŽaloby však možno považovať skutočnosť, že udelené plnomocenstvo od klienta môžete elektronicky podpísať certifikátom na občianskom preukaze, ktoré je akceptované v súdnom konaní (napr. upomínacie konanie vedené Okresným súdom Banská Bystrica) až do jeho právoplatnosti. Avšak v momente keď máte záujem podať návrh na vykonanie exekúcie, exekučný súd (Okresný súd Banská Bystrica) už predchádzajúce plnomocenstvo podpísané certifikátom na občianskom preukaze neakceptuje a tak musíte opätovne podpísať plnomocenstvo avšak už certifikátom v našom prípade nachádzajúcom sa na advokátskom preukaze za pomoci aplikácie zaručená konverzia a až následne je plnomocenstvo akceptované v inom konaní toho istého súdu. Realitou tiež je, že softvér eID klient určený pre certifikáty na občianskych preukazoch sa „bije“ so softvérom určeným pre certifikáty na advokátskych preukazoch a tak najskôr musíte zatvoriť jednu aplikáciu, aby ste mohli používať druhú aplikáciu na inom preukaze. Na potvrdenie o podanom podaní môžete čakať aj niekoľko hodín. Samotní sudcovia neraz v praxi často hovoria, že im podania odoslané elektronicky vôbec neprídu alebo ich nemajú v súdnom spise.

Riešenie celého portálu eŽaloby pôsobí v dnešnej dobe až komicky a diletantsky a často máte pocit, že ste sa vrátili do 90. rokov minulého storočia. Cenu celého projektu vedia len kompetentní, ale určite nebol lacný. Cieľom elektronizácie služieb orgánov verejnej správy by malo byť uľahčenie celého procesu tak pre zamestnancov orgánov Slovenskej republiky ako aj pre jeho užívateľov, avšak elektronizácia v Slovenskej republike často pôsobí kontraproduktívne, neefektívne a zmätočne.

Vyhotovil: V Bratislave dňa 15.05.2018

Autor:
JUDr. Pavol Kollár, advokát a konateľ

Advokátska kancelária JUDr. Pavol Kollár, s.r.o.
www.judrkollar.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 676
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Platnosť rozhodcovskej doložky

Pre platnosť rozhodcovskej zmluvnej doložky v spotrebiteľských veciach sa vyžaduje, aby mal spotrebiteľ možnosť vyjadriť s ňou pri ...

Účinky insolvenčného konania medzi členskými štátmi

Insolvenčné konania sa riadia právom členského štátu, na území ktorého sa toto insolvenčné konanie začalo (lex fori concursus). Týmto ...

Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 5. septembra 2019 vo veci C‑331/18 TE proti Pohotovosti, s. r. o.

1. Článok 10 ods. 2 písm. h) až j) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES z 23. apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o ...

Charakter zmluvy o výkone správy

Zmluva o výkone správy uzavretá v zmysle § 8a zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov predstavuje svojím ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Plénum ÚS prijalo dodatok k rozvrhu práce, schválilo zloženie senátovhttp://www.teraz.sk/slovensko/plenum-us-prijalo-dodatok-k-rozvrhu-pr/424537-clanok.html

Plénum Ústavného súdu (ÚS) SR v stredu prijalo dodatok k rozvrhu práce, schválilo tak nové ...

Generálny prokurátor má priveľkú moc, tvrdí Nadácia Zastavme korupciuhttp://www.teraz.sk/slovensko/generalny-prokurator-ma-privelku-mo/424496-clanok.html

Generálny prokurátor má na Slovensku priveľkú moc a prokurátori sa sťažujú na zásahy v ...

Rezort kultúry: Po sedemdesiatich rokoch bude nový cirkevný zákonhttp://www.teraz.sk/slovensko/rezort-kultury-po-sedemdesiatich-rokoc/424498-clanok.html

Podľa rezortu vznikla potreba zmeny zákona preto, lebo vznikol v diametrálne odlišnej politickej ...

Detské ihriská budú musieť spĺňať presné bezpečnostné požiadavkyhttp://www.teraz.sk/ekonomika/detske-ihriska-budu-musiet-splnat/424467-clanok.html

Stanoví ich vládny návrh zákona o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska, ...

Plénum schválilo zmeny pri schvaľovaní vozidiel aj zmeny v STKhttp://www.teraz.sk/ekonomika/plenum-schvalilo-zmeny-pri-schvalovan/424464-clanok.html

Návrh zákona podľa rezortu dopravy reaguje aj na požiadavky novej legislatívy EÚ, ako aj na ...

Pravidlá financovania cirkví štátom sa zmenia, nový zákon vraj niektoré znevýhodníhttps://www.webnoviny.sk/pravidla-financovania-cirkvi-statom-sa-zmenia-novy-zakon-vraj-niektore-znevyhodni/

Parlament dnes schválil nový zákon o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských ...

Nové časopisy

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Justičná revue 8-9/2019

Justičná revue 8-9/2019

Časopis pre právnu prax.

Súkromné právo 4/2019

Súkromné právo 4/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Právny obzor 5/2019

Právny obzor 5/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2019

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2019

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

Zo súdnej praxe 4/2019

Zo súdnej praxe 4/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

PoUtStŠtPiSoNe
: