TlačPoštaZväčšiZmenši

POSTREH ADVOKÁTA: Oslobodenie od súdnych poplatkov v praxi

17.10. 2017, 18:44 |  JUDr. Pavol Kollár, advokát

Súčasná doba je veľmi turbulentná a nie každý si môže dovoliť z finančného hľadiska riešiť svoje právne problémy prostredníctvom slovenských všeobecných súdov za právnej pomoci advokátov. Na Slovensku v dnešnej dobe žije mnoho obyvateľov, ktorí nemajú žiadny pravidelný mesačný príjem alebo len zanedbateľný, ktorý im nestačí ani na pokrytie bežných životných nákladov a nie ešte na pokrytie súdnych poplatkov a iných trov súdneho konania. Zákonodarca pri koncipovaní nového Civilného sporového poriadku však nezabudol aj na ľudí s veľmi nízkym a žiadnym mesačným príjmom, resp. úplne nemajetných z dôvodu, aby sa v zmysle Ústavy Slovenskej republiky a medzinárodných dohôd mohli aj takto finančne znevýhodnení obyvatelia Slovenska domáhať svojho práva na nezávislom a nestrannom súde.

Ustanovenie § 254 ods. 1 Civilného sporového poriadku umožňuje takto znevýhodneným osobám podať návrh na oslobodenie od súdneho poplatku a „súd na návrh prizná oslobodenie od súdneho poplatku ak to odôvodňujú pomery strany“, ktorá návrh na oslobodenie od súdnych poplatkov podala. Za účelom uplatnenia nároku na oslobodenie od súdneho poplatku je sporová strana povinná vyplniť tlačivo uverejnené na internetovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Oslobodenie-od-sudnych-poplatkov.aspx, skadiaľ si ho môže každý voľne stiahnuť aj spoločne s príslušnými pokynmi pre vyplnenie. Za pozornosť stojí skutočnosť, že ani predmetné tlačivo a ani pokyny k tlačivu nepožadujú od sporovej strany, ktorá navrhuje svoje oslobodenie od súdnych poplatkov, žiadne prílohy a ani potvrdenia. Za týmto účelom v bode 10. predmetného tlačiva navrhovateľ musí uviesť: „Čestne vyhlasujem, že všetky skutočnosti, ktoré som uviedol, sú pravdivé.“

V predmetnej veci poukazujeme na uznesenie Najvyššieho súdu SR z 10. mája 2012, sp. zn. 6Sžf 38/2011: „Súd je povinný vyzvať žiadateľa o oslobodenie od súdnych poplatkov na doplnenie jeho žiadosti predložením dokladov o tvrdených skutočnostiach.“ Ako aj uznesenie Najvyššieho súdu SR z 26. októbra 2010, sp. zn. 5 Sžo 219/2010: „Rozhodnutie o návrhu na oslobodenie od súdnych poplatkov musí zodpovedať tomu, aby účastníkovi nebolo len pre jeho majetkové a sociálne pomery znemožnené uplatňovať alebo brániť svoje právo.“ V prípade, ak by sa v budúcnosti preukázalo, že sporovej strane, ktorá si uplatnila oslobodenie od súdnych poplatkov a ktorej aj bolo priznané oslobodenie od súdnych poplatkov, jej majetkové a finančné pomery priznanie oslobodenia neodôvodňovali, tak príslušný všeobecný súd v zmysle ustanovenia § 254 ods. 2 Civilného sporového poriadku, priznané oslobodenie od súdnych poplatkov odníme, a to i spätne.

V praxi sa však samotný žiadateľ ocitá aj v situácii, keď si riadne a v zmysle zákona uplatní oslobodenie od súdnych poplatkov spoločne s vyplneným predmetným tlačivom a deklarovaním svojho príjmu, hnuteľného a nehnuteľného majetku (prípadne iných relevantných skutočností uvedených v predmetnom tlačive). V prípade, že žiadateľovi to majetkové pomery odôvodňujú a nemôže preukázať svoje tvrdenia (keďže logicky to, čo niekto nemá, nemôže ani preukázať hodnovernými dôkazmi), býva zo strany príslušného súdu návrh žiadateľa zamietnutý uznesením o nepriznaní oslobodenia od súdnych poplatkov zo strany vyššieho súdneho úradníka alebo konajúceho sudcu, a to bez riadneho a hodnoverného zdôvodnenia. Argumentom nielen vyššieho súdneho úradníka, ktorý žiadateľovi ako účastníkovi súdneho konania odoprel právo na podanie sťažnosti v predmetnom konaní, ale aj konajúceho sudcu prvej inštancie bolo, že sporová strana, ktorá žiadala oslobodenie od súdneho poplatku riadne nepreukázala svoje tvrdenia dôkazmi. Navyše, predmetní súdni pracovníci nerozhodovali o oslobodení od súdnych poplatkov v konaní pred súdom prvej inštancie, ale v konaní o podanom dovolaní na Najvyšší súd Slovenskej republiky. Takto konajúci sudca prvej inštancie, u ktorého celý spor začne a sporová strana nie je spokojná s jeho konaním a rozhodnutím, ešte de facto protiprávne a v rozpore s rozhodnutiami Najvyššieho súdu Slovenskej republiky môže odopierať právo na spravodlivý proces každému účastníkovi konania. Stáva sa, že príslušný sudca, resp. vyšší súdny úradník, rozhodne aj bez toho, aby vyzval žiadateľa ako sporovú stranu na doplnenie konkrétnych dôkazov, ktoré môže sporová strana zabezpečiť a predložiť príslušnému súdu, ktorý rozhoduje o jeho oslobodení od súdnych poplatkov. Nie je predsa ničím nezvyčajným, že v priebehu niekoľko rokov trvajúcich súdnych sporov na Slovensku (čo nie je ničím výnimočným s poukazom na dostupné štatistiky Európskej únie), sa niektorá sporová strana bez svojho zavinenia stane nemajetnou alebo zadlženou, o čom svedčí nielen počet prebiehajúcich exekúcii, ale aj počet osobných bankrotov a počet zlučovania obchodných spoločností na Slovensku. Obdoba sa môže stať aj pri nároku sporovej strany na oslobodenie od súdneho poplatku, keď podáva odvolanie na odvolací (krajský) súd, kedy opätovne rozhoduje o oslobodení sudca prvej inštancie, čo je z nášho pohľadu neprijateľné a nelogické.

Je možno načase, aby sa aj sudcovia zamysleli nad skutočnosťou, že aj ich každý mesačný plat pochádza od daňových poplatníkov a aj súdna moc ako zložka štátnej moci pochádza od občanov Slovenskej republiky, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo tak, ako to ustanovuje článok 2 odsek 1 Ústavy Slovenskej republiky. Aj sudcovia by mali pochopiť, že nie každý občan Slovenskej republiky má taký príjem ako sudcovia a sú na Slovensku aj ľudia, ktorí každý mesiac rátajú každé euro, čo dokazujú štatistiky. Ak by tomu tak nebolo a každý by zarobil aspoň polovicu ako slovenskí sudcovia, možno vtedy by aj stratilo zmysel ustanovenie § 254 ods. 1 Civilného sporového poriadku.

Autor:
JUDr. Pavol Kollár, advokát a konateľ
Advokátska kancelária JUDr. Pavol Kollár, s.r.o.
www.judrkollar.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 440
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Platnosť rozhodcovskej doložky

Pre platnosť rozhodcovskej zmluvnej doložky v spotrebiteľských veciach sa vyžaduje, aby mal spotrebiteľ možnosť vyjadriť s ňou pri ...

Účinky insolvenčného konania medzi členskými štátmi

Insolvenčné konania sa riadia právom členského štátu, na území ktorého sa toto insolvenčné konanie začalo (lex fori concursus). Týmto ...

Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 5. septembra 2019 vo veci C‑331/18 TE proti Pohotovosti, s. r. o.

1. Článok 10 ods. 2 písm. h) až j) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES z 23. apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o ...

Charakter zmluvy o výkone správy

Zmluva o výkone správy uzavretá v zmysle § 8a zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov predstavuje svojím ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Plénum ÚS prijalo dodatok k rozvrhu práce, schválilo zloženie senátovhttp://www.teraz.sk/slovensko/plenum-us-prijalo-dodatok-k-rozvrhu-pr/424537-clanok.html

Plénum Ústavného súdu (ÚS) SR v stredu prijalo dodatok k rozvrhu práce, schválilo tak nové ...

Generálny prokurátor má priveľkú moc, tvrdí Nadácia Zastavme korupciuhttp://www.teraz.sk/slovensko/generalny-prokurator-ma-privelku-mo/424496-clanok.html

Generálny prokurátor má na Slovensku priveľkú moc a prokurátori sa sťažujú na zásahy v ...

Rezort kultúry: Po sedemdesiatich rokoch bude nový cirkevný zákonhttp://www.teraz.sk/slovensko/rezort-kultury-po-sedemdesiatich-rokoc/424498-clanok.html

Podľa rezortu vznikla potreba zmeny zákona preto, lebo vznikol v diametrálne odlišnej politickej ...

Detské ihriská budú musieť spĺňať presné bezpečnostné požiadavkyhttp://www.teraz.sk/ekonomika/detske-ihriska-budu-musiet-splnat/424467-clanok.html

Stanoví ich vládny návrh zákona o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska, ...

Plénum schválilo zmeny pri schvaľovaní vozidiel aj zmeny v STKhttp://www.teraz.sk/ekonomika/plenum-schvalilo-zmeny-pri-schvalovan/424464-clanok.html

Návrh zákona podľa rezortu dopravy reaguje aj na požiadavky novej legislatívy EÚ, ako aj na ...

Pravidlá financovania cirkví štátom sa zmenia, nový zákon vraj niektoré znevýhodníhttps://www.webnoviny.sk/pravidla-financovania-cirkvi-statom-sa-zmenia-novy-zakon-vraj-niektore-znevyhodni/

Parlament dnes schválil nový zákon o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských ...

Nové časopisy

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Justičná revue 8-9/2019

Justičná revue 8-9/2019

Časopis pre právnu prax.

Súkromné právo 4/2019

Súkromné právo 4/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Právny obzor 5/2019

Právny obzor 5/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2019

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2019

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

Zo súdnej praxe 4/2019

Zo súdnej praxe 4/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

PoUtStŠtPiSoNe
: