TlačPoštaZväčšiZmenši

Antibyrokracia po slovensky – rodičovský príspevok

26.3. 2020, 16:02 |  JUDr. Pavol Kollár, advokát

V posledných dňoch došlo k výmene vlády Slovenskej republiky, a teda aj k výmene ministrov na slovenských ministerstvách a na postoch podpredsedov vlád. Činnosť a legislatívne zmeny novej vlády SR sú značne poznačené v súčasnosti svetovou pandémiou vírusu COVID-19 a zabezpečovaním neodkladnej zdravotnej starostlivosti a preventívnych opatrení proti jeho ďalšiemu šíreniu. Niektoré z opatrení či už súčasnej alebo predchádzajúcej vlády SR sú diskutabilné s poukazom na práva a slobody garantované všetkým občanom SR základným prameňom práva – Ústavou Slovenskej republiky. Základné potreby a práva občanov SR by mali byť aj naďalej zabezpečované zo strany Slovenskej republiky a medzi ne určite patrí aj právo na rodičovský príspevok.

Právnu úpravu a poskytovanie rodičovského príspevku upravuje zákon č. 571/2009 Z.z. o rodičovskom príspevku (ďalej len „zákon“). V zmysle zákona ide o štátnu sociálnu dávku, ktorá je určená na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa, pričom o nároku na rodičovský príspevok koná a rozhoduje príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na základe miesta trvalého alebo prechodného pobytu oprávnenej osoby. Oprávnenou osobou v zmysle zákona je rodič dieťaťa, fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosti rodičov alebo manžel rodiča dieťaťa (ďalej len „oprávnená osoba“), pričom nárok na rodičovský príspevok vzniká len jednej z nich. Oprávnená osoba môže požiadať o vyplácanie rodičovského príspevku ak zabezpečuje starostlivosť o dieťa a má trvalý alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike. Rodičovský príspevok sa poskytuje zo strany Slovenskej republiky na dieťa do troch rokov veku dieťaťa alebo do šiestich rokov veku dieťaťa v prípade nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa. Na dieťa do šiestich rokov veku sa rodičovský príspevok vypláca aj keď je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosti rodičov, avšak najdlhšie tri roky od právoplatnosti príslušného rozhodnutia. Zákon definuje aj pojem „riadna starostlivosť o dieťa“ ako starostlivosť poskytovaná dieťaťu v záujme fyzického a psychického vývinu dieťaťa, najmä primeraná výživa, hygiena, výchova dieťaťa a dodržiavanie preventívnych prehliadok dieťaťa. Slovenská republika určila v zmysle zákona sumu rodičovského príspevku vo výške 270 Eur mesačne alebo 370 Eur mesačne v prípade, ak sa oprávnenej osobe pred rodičovským príspevkom vyplácala materská, pričom táto sociálna dávka sa vypláca mesačne pozadu, a to buď na bankový účet alebo v hotovosti. Žiadosť o rodičovský príspevok je možné podať v písomnej forme alebo elektronickou formou so zaručeným elektronickým podpisom.

Hoci je zákon vo veci uplatnenia nároku na rodičovský príspevok veľmi strohý tak, ako je to aj v prípade zákona č. 383/2013 Z.z. o príspevku pri narodení dieťaťa, v praxi je postup značne širší. Zákon uvádza, že žiadosť o rodičovský príspevok obsahuje len meno, priezvisko, dátum narodenia  rodné číslo a adresu pobytu oprávnenej osoby. Žiadosť o rodičovský príspevok zverejnený na internetovej stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny - https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/uvod/formulare-ziadosti/z_o_rp_pdf.pdf ; vyžaduje po obsahovej stránke oveľa viac osobných údajov nielen o oprávnenej osobe, ale aj o jej manželovi a dieťati, celkovo päť strán formátu A4. Špeciálnu pozornosť je potrebné venovať kolónke s názvom „Uplatnenie nároku“, kde je potrebné uviesť dátum uvedený v potvrdení príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne o trvaní materskej dovolenky oprávnenej osoby. Väčšina osobných údajov o oprávnenej osobe, jej manželovi a dieťati sú totožné s údajmi, ktoré boli poskytnuté príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny aj s prílohami preukazujúcimi  tvrdenia oprávnenej osoby pri žiadosti o príspevok pri narodení dieťaťa, resp. pri nároku na vyplácanie materskej. K správne vyplnenej žiadosti o rodičovský príspevok je potrebné priložiť potvrdenie príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne o trvaní materskej oprávnenej osoby (v rozsahu od kedy do kedy presne trvala), kópiu rodného listu dieťaťa a občiansky preukaz oprávnenej osoby.

V rámci antibyrokratických opatrení predchádzajúcej vlády by sa oprávnená osoba mohla domnievať, že dva úrady – príslušný úrad práce sociálnych vecí a rodiny a príslušná pobočka Sociálnej poisťovne, organizačne začlenené pod jedno a to isté Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny si v rámci svojich informačných systémov vedia takéto informácie navzájom poskytovať, avšak nie je tomu tak. Pred vyplnením žiadosti o rodičovský príspevok a po skončení materskej dovolenky oprávnenej osoby, je totiž nutné osobne navštíviť príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne a vyžiadať si potvrdenie o trvaní materskej dovolenky oprávnenej osoby v rozsahu od dňa začatia jej trvania do dňa skončenia jej trvania. Po obdržaní predmetného potvrdenia je možné dokončiť vyplnenie žiadosti o rodičovský príspevok a to najmä kolónku s názvom „Uplatnenie nároku“ od dňa nasledujúceho po dni skončenia materskej dovolenky oprávnenej osoby. Až následne spoločne s kópiou rodného listu dieťaťa a občianskym preukazom oprávnenej osoby môže oprávnená osoba vystáť ďalšiu radu na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, kde odovzdá všetky dokumenty príslušnému úradníkovi príslušného úradu. V danom prípade netreba očakávať, že by oprávnenej osobe príslušný pracovník potvrdil kópiu podanej žiadosti o rodičovský príspevok aj s prílohami, nakoľko takúto prax úrad práce, sociálnych vecí a rodiny nepozná, hoci na iných štátnych úradoch je to bežné. Oprávnená osoba musí byť obozretná aj v prípade, ak podá predmetnú žiadosť o rodičovský príspevok pred dňom skončenia materskej dovolenky oprávnenej osoby aj s príslušnými prílohami, nakoľko príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, takúto vopred podanú žiadosť (hoci správne vyplnenú) neakceptuje a od oprávnenej osoby je teda vyžadované zabezpečiť všetko nanovo po dni skončenia materskej dovolenky. Oprávnená osoba tak v praxi robí poslíčka medzi dvoma štátnymi inštitúciami pod totožným vedením a navyše opätovne poskytuje už informácie o sebe a svojich rodinných príslušníkoch a predkladá opätovne už predložené prílohy, ktoré má už príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo svojom archíve a dúfajme aj vo svojom informačnom systéme.

Žiadateľom o rodičovský príspevok neostáva nič iné len mať pevné nervy, pokiaľ možno nová vláda SR, resp. nový minister práce, sociálnych vecí a rodiny neurobia nové a efektívnejšie organizačné kroky v predmetnej problematike. Možno sa aj nájde ochota prepojiť informačný systém Sociálnej poisťovne s informačným systémom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Možno niekedy v budúcnosti bude táto problematika zautomatizovaná a jednoducho po skončení materskej dovolenky oprávnená osoba plynule prejde na rodičovskú dovolenku bez nezmyselných a neopodstatnených obštrukcií zo strany štátu a rodičia sa tak budú môcť ďalej nerušene venovať svojim deťom a ich potrebám a záujmom, čo by malo byť aj záujmom tohto štátu.

V Bratislave dňa 25.03.2020

JUDr. Pavol Kollár, MBA, advokát a konateľ
Advokátska kancelária JUDr. Pavol Kollár, s.r.o.
www.judrkollar.sk

Ilustračné foto: pixabay.com

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 11
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Náhrada škody v trestnom konaní

V rámci trestného konania sa o nároku poškodeného na náhradu škody spôsobenej trestným činom rozhoduje v tzv. adhéznom konaní, ktoré sa ...

Dovolanie: Majetkový cenzus v spotrebiteľskom spore (§ 422 ods. 1 CSP)

Podmienky prístupu k dovolaniu, konkrétne podmienky prípustnosti dovolania pre nesprávne právne posúdenie, sú v kontexte stanoveného ...

Bezdôvodne oneskorené podanie odporovacej žaloby, dobré mravy

Ak právny poriadok poskytoval sťažovateľke priestor na odvrátenie neželaného stavu (§42a Občianskeho zákonníka) a sťažovateľka z ...

Neodkladné opatrenie – obava z ohrozenia exekúcie na potenciálnu náhradu trov konania

Preukázanie bonity žalobcu môže byť spôsobilé poskytnúť bližší pohľad na očakávania sporových strán, týkajúcich sa vedenia sporu. ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Komora exekútorov: Exekúcie sa pre pozastavenie lehôt neprerušujúhttps://www.teraz.sk/slovensko/komora-exekutorov-exekucie-sa-pre-poz/456255-clanok.html

V súvislosti s mimoriadnymi opatreniami exekútori pripomínajú prístupnosť úradov v obmedzenom ...

Matovičova vláda zmierňuje opatrenia. Otvorených bude viac obchodov, ale sprísnia sa pravidláhttps://www.webnoviny.sk/matovicova-vlada-zmiernuje-opatrenia-otvorenych-bude-viac-obchodov-ale-sprisnia-sa-pravidla/

Predseda vlády Igor Matovič informoval o opatreniach, ktoré v piatok prijal Ústredný krízový ...

Ombudsmanka radí dočasnú úpravu intenzity striedavej starostlivostihttps://www.teraz.sk/slovensko/ombudsmanka-radi-docasnu-upravu-inte/456145-clanok.html

Prípadný osobný styk rodiča s maloletým dieťaťom by mohol byť podľa Patakyovej dočasne ...

Šiesti sudcovia sa vzdali svojej funkcie, poslali list prezidentkehttps://www.webnoviny.sk/siesti-sudcovia-sa-vzdali-svojej-funkcie-poslali-list-prezidentke/

Do Kancelárie prezidentky Slovenskej republiky doručili listy, ktorými sa viacerí sudcovia a ...

Amnestie kvůli koronaviru? Zeman ji odmítl vyhlásithttps://www.denik.cz/z_domova/amnestie-pandemie-koronavir-milos-zeman-20200328.html

Prezident Miloš Zeman odmítl vyhlásit amnestii.

Bez rúška už ani na krok: Vláda schválila povinnosť nosiť hohttps://www.teraz.sk/slovensko/vlada-ulozila-prislusnym-organom-/456121-clanok.html

Bezodkladne sa teda zavádza povinnosť vychádzať a pohybovať sa na verejnosti len s prekrytím ...

Nové časopisy

Súkromné právo 1/2020

Súkromné právo 1/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Súkromné právo 6/2019

Súkromné právo 6/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 1/2020

Justičná revue 1/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 12/2019

Justičná revue 12/2019

Časopis pre právnu prax.

Zo súdnej praxe 6/2019

Zo súdnej praxe 6/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

PoUtStŠtPiSoNe
: