TlačPoštaZväčšiZmenši

V čase krízy by sa mali uskromniť aj advokáti

3.12. 2012, 12:27 |  najpravo.sk

Národná rada Slovenskej republiky zmrazila platy niektorým ústavným činiteľom ako aj sudcom, z ktorých väčšina sama súhlasila so zmrazením svojich platov. Ušetrené finančné prostriedky pôvodne určené na valorizáciu platov sudcov sa použijú na zlepšenie platovej situácie súdnych úradníkov a súdnej administratívy.

Niektorí členovia Súdnej rady SR na minulotýždňovom zasadnutí poukázali aj na ďalší možný zdroj financií pre finančne poddimenzované slovenské súdnictvo.

JUDr. Peter Straka, sudca a člen súdnej rady uviedol, že viacerí sudcovia na trestnom úseku poukazujú na veľmi neprimerané odmeny advokátov pri tzv. ex offo obhajobách, teda pri povinnej obhajobe. Navrhol pripraviť podnet pre ministra spravodlivosti. „Takýto podnet môže osloviť pána ministra, aj keď je bývalý advokát, môže sa ním začať vážne zaoberať. Ja sa sám hlásim na prípravu tohto podnetu." uviedol Straka.

Ďalší člen Súdnej rady SR, sudca JUDr. Ján Vanko podotkol, že výšku tarifnej odmeny advokátov za zastupovanie určuje vyhláška ministerstva spravodlivosti, teda sám minister má v rukách určovanie odmien advokátov. „Treba nájsť odvahu a statočnosť, čo očakávali aj od nás, aby sme si my sami žiadali zníženie o valorizáciu platov. Advokáti, advokátska komora, budem veľmi rád, keď povedia: znížte nám odmeny za ex offo zastúpenie. A nielen to. Je treba obmedziť povinnú obhajobu, treba obmedziť odmeny za odvolacie konanie." Sudca Vanko poukázal na to, že Nemci majú povinnú obhajobu upravenú v užšom rozsahu a majú nižšie odmeny za odvolacie konania. „Nemci si povedali: nie sme taký bohatý štát, aby sme advokátov motivovali na podávanie odvolaní, aby nám zahlcovali krajské súdy teda odvolacie súdy."

Riešenie je teda v rukách ministra. „Minister by si mal sadnúť, zobrať si pár trestných spisov a naštudovať si, on ako advokát to veľmi dobre vie, za čo my platíme obrovskými peniazmi advokátov, znalcov a tlmočníkov. Keď si znalec účtuje, že 50 stranový spis študuje 6 hodín, to samozrejme je chyba, ale chyba sudcu alebo vyšetrovateľa, že sa im všetko prepláca. Tam sú také rezervy, že naša valorizácia, to sú drobné." dodal sudca Vanko.

Vanko na ozrejmenie problematiky uviedol: „Keď príde advokát na odvolačku, má tam dve tri veci, tak sa on zmestí aj šiestimi, ôsmimi hodinami do dvoch, troch hodín zastupovania. Obrovské peniaze sa platia a nie je záujem ani na znižovaní ani na zmrazení. Každý minister okrem doktora Harabina, bol advokátom."

Sudkyňa JUDr. Dana Bystrianská, prezidentka Združenia sudcov Slovenska a členka Súdnej rady SR uviedla, že boli informovaní, koľko z rozpočtu súdnictva sa používa na odmeny advokátov. K iniciatíve Dr. Straku uviedla: „Ak tu je takáto iniciatíva, ja by som ju chcela podporiť a práve poukazujem na to, čo povedal Dr. Vanko, že sudcovia hľadajú možnosti, ako ukázať verejnosti, že nie sú až takými žralokmi, za akých sa považujú, ale nemôžeme opomenúť, že naši politici a poslanci sú aj advokátmi a je aj na nás sudcoch v trestných konaniach, aby sme tieto veci postrážili. Ale pokiaľ sa právna úprava nezmení, možno aj ústavná, tak toto budú veľké zdroje, ktoré uberajú justícii na jej chode. A ja prosím aj tlač, aby si to všimla, aby nehovorili len o tom, že sudcovia majú platy, ale sudcovia sú ústavnými činiteľmi a nepodnikajú a nemajú iný príjem okrem svojho platu na rozdiel od advokátov." dodala Bystrianská.

Podpredsedníčka Súdnej rady prof. Bujňáková uviedla, že iniciatívu Dr. Straku víta. „Myslím si, že súdna rada bude len rada, ak pripravíte takýto podnet a vyjdeme aj s takouto iniciatívou. Je to vaša snaha zviditeľniť aj tieto otázky vo vzťahu k ministerstvu. Uvítame takýto podnet." uviedla prof. Bujňáková.

V neposlednom rade musíme dodať aj to, že otázka výšky odmien pri zastupovaní bola už aj predmetom diskusií na našom portáli, kde sa naši čiatelia vyjadrili, že jedným z riešení (okrem zníženia taríf) by bolo aj zastupovanie obvinených v prípadoch povinnej obhajoby Centrom právnej pomoci. Samozrejme, vyžadovalo by si to po hĺbkovej analýze celkovú reorganizáciu a personálne posilnenie centier. V našej ankete sa tiež vyjadrilo 54% čitateľov (zo 610 hlasujúcich), že odmeny advokátov za povinnú obhajobu považujú za prehnané. 12% čitateľov však nevedelo, aká je výška týchto odmien.

Ktoré sú prípady povinnej obhajoby?

Po vznesení obvinenia musí mať obvinený obhajcu už v prípravnom konaní, ak

a) je vo väzbe, vo výkone trestu odňatia slobody alebo na pozorovaní v zdravotníckom ústave,

b) je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony je obmedzená,

c) ide o konanie o obzvlášť závažnom zločine (obvinený sa môže po prvej porade s obhajcom výslovným vyhlásením vzdať práva na povinnú obhajobu. Toto vyhlásenie môže vziať späť. Úkony vykonané po výslovnom vyhlásení o vzdaní sa práva na povinnú obhajobu do späťvzatia tohto vyhlásenia sa nemusia opakovať),

d) ide o konanie proti mladistvému,

e) ide o konanie proti ušlému.

Obvinený musí mať obhajcu aj vtedy, ak to považuje súd a v prípravnom konaní prokurátor alebo policajt za nevyhnutné najmä preto, že majú pochybnosť o spôsobilosti obvineného náležite sa obhajovať.

Obvinený musí mať obhajcu aj v konaní o vydanie do cudziny a v konaní, v ktorom sa rozhoduje o uložení ochranného liečenia s výnimkou protialkoholického liečenia alebo protitoxikomanického liečenia.

Ak obvinený nemá obhajcu v prípade, v ktorom ho musí mať, určí sa mu lehota na zvolenie obhajcu. Ak v tejto lehote nebude obhajca zvolený, musí mu byť obhajca bez meškania ustanovený. Obvinenému, ktorý nemá dostatočné prostriedky na úhradu trov obhajoby a požiada o ustanovenie obhajcu, je povinný v prípravnom konaní sudca pre prípravné konanie a v konaní pred súdom predseda senátu ustanoviť obhajcu z advokátov aj v prípade, že neexistujú dôvody povinnej obhajoby. Skutočnosť, že nemá dostatočné prostriedky, musí obvinený preukázať.

Obhajca, ktorý bol obvinenému ustanovený, má voči štátu nárok na odmenu a náhradu podľa tarify určenej osobitným predpisom, ktorým je vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.

Zvukový záznam z rokovania Súdnej rady si vypočujte TU (diskusia o výške odmien advokátov za ex offo zastupovania začína od času 03:26:22, celý záznam má veľkosť 99 MB, jeho sťahovanie trvá dlhšie)

Zdroj: Súdna rada SR, ASPI – Automatizovaný systém právnych informácií
Ilustračné foto: stock.xchng

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 868
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

 
zopár čísiel o ex offo

No, a teraz zatvorme oči a skúsme si to predstaviť, napr. z môjho kresla VSÚ : Oficiálnymi plánmi a víziami ako treba/bolo by skvelé "zastabilizovať stav nesudcovského personálu" na súdoch by som si za tie roky vedel kanceláriu pomaly aj vytapetovať. Vo všetkých sa uvádzalo že treba niečo urobiť s platmi, lebo kvalifikovaní ľudia utekajú len čo sa nájde možnosť. Potom nastúpil minister Borec, bývalý to funkcionár SAK a a prvé čo urobil bolo, že koncipientskú prax pretiahol na 5 rokov a prax VSÚ sa do nej nezapočítava ani v rozsahu 1 deň. Takže napr. 35 ročný VSÚ s justičnou skúškou môže ostať za 500e/mes na súde a čakať na Godota alebo odísť do komercie a do štyridsiatky robiť koncipienta. Áno, zastabilizovať sa dá aj tak, že nám dá minister guľu na nohu - a ešte je to aj lacnejšie. Urobilo sa to v záujme lepšej kvality poskytovaných právnych služieb, a kto v tom vidí nie že malú ale skôr obrovskú domov na odstavenie potencionálnej konkurencie, ten jednoducho nechápe, ako to s nami všetkými minister myslí dobre. A teraz sa snažíme presvedčiť ani neviem koho, že ten istý minister pôjde proti advokátom (čiže sám proti sebe, lebo advokátom je nafurt a ministrom nie) a oseká im tarify? Áno, mám to pred očami úplne ako živé. a teraz zopár reálnych čísiel pretože väčšina ľudí nemá predstavu o akých sumách sa tu bavíme. Takže podľa vyhlášky 655/2004 Z.z. : Odmena sa vypočítava ako podiel z tzv. výpočtového základu (plusmínus priemerná mzda za predchádzajúci rok). Veľkosť podielu je od 1/6 po 1/12 výpočtového základu za jeden úkon. Jedným úkonom môže byť napríklad aj účasť na výsluchu, pri ktorom vypočúvaný (jedno či klient alebo napr. svedok) vyhlási, že odmieta vypovedať. Ak je klient stíhaný za skutok kde mu hrozí viac ako 10 rokov, takýto „úkon“ má pre rok 2012 podľa vyhlášky hodnotu 127,16 €. Ak by hrozil napríklad len rok, sadzba by tu bola 63,58 €. (V oboch príkladoch ku každému úkonu ešte plus tzv. režijný paušál 7,63 €. To celé plus DPH.) Veľký priestor na tvorivú realizáciu pri vyčísľovaní výšky trov ponúka aj samotná vyhláška – napríklad nadnormatívne vysoký podiel výsluchov trvá 2 hodiny a 5 minút (do dvoch hodín = 1 úkon, nad dve hodiny = dva úkony = 2x sadzba). Osobitnou kapitolou sú aj cesty do ÚVTOS/UVV a konzultácie s klientom počas jeho väzobného stíhania/výkonu TOS v inej veci – cestovné náhrady sú 0,183e/km + pohonné hmoty + náhrada za stratu času 12,71e za každú začatú polhodinu strávenú cestou na miesto úkonu. Toto celé prípadne uplatnené aj opakovane, pri každom jednom klientovi ktorého ten deň navštívil. - ak podá vyúčtovanie v dvoch nesúvisiacich veciach (hoci aj na tom istom súde), v dvoch rôznych senátoch a s časovým odstupom, šanca že mu na prídu je prakticky nulová. Nehovoriac o účelnosti samotnej konzultácie - mal som v rukách odvolanie odsúdeného proti výške trov, kde sa sťažoval že advokát sa ho iba "opýtal čo dnes mali v base na obed" a za ukojenie svojej zvedavosti si naúčtoval konzultáciu, cestu a stratu času, spolu nejakých 100 euro plus DPH. Väzobne stíhaný klient (alebo ešte lepšie klient stíhaný počas TOS v inej veci) = zlatá baňa. A to sa už pomery aspoň trochu zladili so zdravým rozumom – istý nemenovaný bývalý minister a súčasný advokát to svojho času nastavil tak, že ak za tie dve hodiny stíhal advokát desať úkonov, dostal odmenu vo výške sadzby x 10...

 
skrebec | 06.12.2012 08:56

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

K aplikácii § 329 ods. 1 veta druhá a § 331 ods. 1 CSP

bez zovšeobecneného záveru

Platnosť rozhodcovskej doložky

Pre platnosť rozhodcovskej zmluvnej doložky v spotrebiteľských veciach sa vyžaduje, aby mal spotrebiteľ možnosť vyjadriť s ňou pri ...

Účinky insolvenčného konania medzi členskými štátmi

Insolvenčné konania sa riadia právom členského štátu, na území ktorého sa toto insolvenčné konanie začalo (lex fori concursus). Týmto ...

Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 5. septembra 2019 vo veci C‑331/18 TE proti Pohotovosti, s. r. o.

1. Článok 10 ods. 2 písm. h) až j) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES z 23. apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Fungovanie vnútorných vzťahov v štátnej službe sa má zefektívniťhttp://www.teraz.sk/slovensko/fungovanie-vnutornych-vztahov-v-sta/424707-clanok.html

Doplniť sa má aj úprava výberového konania o možnosť overiť úroveň ovládania práce s ...

A. Baránik navrhuje zrušiť zákaz zverejňovania tváre sudcovhttp://www.teraz.sk/slovensko/a-baranik-navrhuje-zrusit-zakaz-zve/424706-clanok.html

Opozičný poslanec Národnej rady (NR) SR Alojz Baránik (SaS) navrhuje viaceré opatrenia v ...

Návrh novely zákona o verejnom obstarávaní by sa mohol ešte upravovaťhttp://www.teraz.sk/ekonomika/navrh-novely-zakona-o-verejnom-obstar/424686-clanok.html

Novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorá je v súčasnosti v parlamente v druhom čítaní, ...

Ústavní soud se podruhé zastal muže, kterého exekutor připravil o bythttps://www.idnes.cz/zpravy/domaci/ustavni-soud-se-podruhe-zastal-muze-exekuce-bytu.A191017_115146_domaci_cern

Ústavní soud se podruhé zastal muže, který kvůli nevelké pohledávce přišel o družstevní ...

Plénum ÚS prijalo dodatok k rozvrhu práce, schválilo zloženie senátovhttp://www.teraz.sk/slovensko/plenum-us-prijalo-dodatok-k-rozvrhu-pr/424537-clanok.html

Plénum Ústavného súdu (ÚS) SR v stredu prijalo dodatok k rozvrhu práce, schválilo tak nové ...

Generálny prokurátor má priveľkú moc, tvrdí Nadácia Zastavme korupciuhttp://www.teraz.sk/slovensko/generalny-prokurator-ma-privelku-mo/424496-clanok.html

Generálny prokurátor má na Slovensku priveľkú moc a prokurátori sa sťažujú na zásahy v ...

Nové časopisy

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Justičná revue 8-9/2019

Justičná revue 8-9/2019

Časopis pre právnu prax.

Súkromné právo 4/2019

Súkromné právo 4/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Právny obzor 5/2019

Právny obzor 5/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2019

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2019

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

Zo súdnej praxe 4/2019

Zo súdnej praxe 4/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

PoUtStŠtPiSoNe
: