TlačPoštaZväčšiZmenši

Prehľad kľúčových zmien platných od roku 2014

30.12. 2013, 07:27 |  PR

Poradenská spoločnosť Accace, ktorá na Slovensku pôsobí v oblasti spracovania účtovníctva, miezd, pracovnoprávneho a daňového poradenstva, Vám prináša prehľad zmien, ktoré vstúpia do platnosti od roku 2014 a ovplyvnia podnikateľské prostredie na Slovensku.

Daň z pridanej hodnoty

Medzi najdôležitejšie zmeny v oblasti DPH patrí rozhodne zavedenie tzv. kontrolných výkazov, rozšírenie režimu tuzemského samozdanenia o ďalšie vybrané druhy tovarov a nové paragrafové znenie ustanovení o oprave základu dane.

Kontrolný výkaz

Kontrolný výkaz by mal slúžiť najmä na spárovanie vzájomných operácii medzi platiteľmi dane, t.j. slúžiť na zefektívnenie výberu daní, a obmedziť daňové podvody spôsobné nezahrnutím daňovej povinnosti u dodávateľov pri súčasnom uplatnení nároku na odpočet DPH u odberateľov. „Zavedenie kontrolného výkazu súčasne vnímame aj ako vhodný nástroj pri uplatňovaní inštitútu ručenia za daň zo strany finančnej správy," uviedol Peter Pašek, Managing Director, Accace k.s. Dôvodom je skutočnosť, že na základe kontrolných výkazov finančná správa bude môcť rýchlo identifikovať odberateľov, ktorí si odpočítali DPH od platiteľov, ktorí sa nachádzajú na tzv. „čiernom" zozname FR SR, a ktorí na druhej strane dané dodania vo svojom kontrolnom výkaze neuviedli, resp. priznali avšak svoju daňovú povinnosť si neuhradili.

Kontrolný výkaz sa bude podávať elektronickými prostriedkami za každé zdaňovacie obdobie a to v ten istý deň ako bude platiteľ podávať DPH priznanie. Lehota na jeho podanie je rovnaká ako v prípade DPH priznania, t.j. do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia. Kontrolný výkaz nebude potrebné podať len v prípade, ak platiteľ za dané zdaňovacie obdobie nemá povinnosť podať daňové priznanie alebo nemá v daňovom priznaní povinnosť uviesť žiadne údaje o plneniach resp. je povinný uviesť avšak len údaje o intrakomunitárnych dodaniach do iných členských štátov, o vývoze tovarov alebo o dodaní v rámci trojstranného obchodu a súčasne si vo svojom daňovom priznaní neuplatňuje právo na odpočet DPH s výnimkou uplatnenia nároku na odpočet DPH z dovozu zaplatenú colnému úradu pri dovoze.

Kontrolný výkaz sa bude podávať vo formáte xml., ktorého štruktúru zverejnilo FR SR na svojej webovej stránke.

Ak platiteľ nedoručí kontrolný výkaz daňovému úradu, doručí kontrolný výkaz oneskorene, uvedie v kontrolnom výkaze neúplné alebo nesprávne údaje alebo v lehote určenej vo výzve daňového úradu neodstráni nedostatky podaného kontrolného výkazu, daňový úrad uloží platiteľovi pokutu do výšky 10 000 eur. Ak platiteľ poruší spomínané povinnosti opakovane, daňový úrad uloží pokutu do výšky 100 000 eur. Pri určení výšky pokuty prihliadne daňový úrad na závažnosť a dĺžku trvania daného stavu.

„Osobne považujeme schválené znenie §78a ods. 10 a 11 Zákona o DPH za nie veľmi podarené, pretože na jednej strane upravuje výzvy, ktoré bude daňový úrad zasielať platiteľom dane v prípade, ak vzniknú pochybnosti o správnosti, pravdivosti alebo úplnosti podaného kontrolného výkazu alebo pravdivosti údajov v ňom uvedených, na strane druhej bude daňový úrad povinný vyrubovať pokutu do výšky 10 000 eur aj v prípade ak sa v kontrolnom výkaze neuvedenú správne údaje a to bez ohľadu na skutočnosť, či daňový úrad na ich opravu platiteľa dane vyzve alebo nie," uviedol Pašek. Problém môže nastať najmä v prípade poradových čísiel faktúr ktoré môžu obsahovať aj rôzne iné ako číselné znaky, ktoré dodávateľ a tak i odberateľ vzhľadom na svoje softvérové vybavenie môžu zaznamenávať odlišne. Keďže sa aj takéto pochybenie môže považovať za nesprávne uvedený údaj v kontrolnom výkaze môžu hroziť platiteľom dane od budúceho roku pokuty.

„Napriek vyššie uvedeným problémom zastávame názor, že samotné zavedenie kontrolného výkazu môže viesť k výraznému zníženiu daňových únikov na DPH v SR," dodal Pašek.

Rozšírenie tzv. „tuzemského samozdanenia"

Čo sa týka rozšírenia tzv. „tuzemského samozdanenia" tak ten by sa mal rozšíriť o dodania konkrétnych druhov poľnohospodárskych plodín, železa a ocele, okrem kovového odpadu a šrotu (pozn. kovový šrot a odpad je osobitne riešený v §69 ods. 12 písm. a) Zákona o DPH) a vybraných výrobkov zo železa a ocele, mobilných telefónov a integrovaných obvodov v prípade ak základ dane na faktúre v prípade dodania týchto komodít medzi dvoma platiteľmi dosiahne sumu 5 000 eur a viac. Cieľom tohto opatrenia je zabránenie „kolotočovým" podvodov s týmito komoditami. „Osobne považujeme zavedenie režimu tzv. „tuzemského samozdanenia" za najefektívnejší nástroj v boji proti daňovým podvodom na DPH v prípade transakcií medzi platiteľmi dane," uviedol Pašek.

Lehota na vyhotovenie dokladov o oprave základu dane

Vhodnou zmenou je aj nové ustanovenie, ktoré upravuje lehotu na vyhotovenie dokladov o oprave základu dane. Táto lehota bude stanovená na 15 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom nastala skutočnosť rozhodná na vykonanie predmetnej opravy základu dane. „Rovnako vnímame pozitívne aj nové paragrafové znenie, ktoré umožní, aby príjemca plnenia nemusel opraviť odpočítanú daň iba na základe vyhotoveného dokladu o oprave základu dane zo strany dodávateľa, t.j. tak ako funguje v súčasnosti. S dokladmi o oprave základu dane v praxi vznikajú problémy najmä z toho dôvodu, že v súčasnosti neexistuje zákonná lehota, v ktorej je povinnosť takýto doklad vyhotoviť," uviedol Pašek.

Navrhovanou zmenou ustanovenia sa určuje zdaňovacie obdobie, v ktorom bude platiteľ dane povinný opraviť odpočítanú daň, pričom na rozdiel od v súčasnosti platnej právnej úpravy nebude táto oprava viazaná iba na existenciu došlého dokladu o oprave základu dane.

„Za pozitívnu zmenu vnímame aj posunutie lehoty na podávanie súhrnných výkazov a to do 25 dňa od skončenia obdobia, za ktoré sa povinne súhrnný výkaz podáva," dodal Pašek.

Rozšírenie povinnosti zložiť zábezpeku

V súvislosti s novelou Zákona o DPH je nutné poukázať i na rozšírenie povinnosti zložiť zábezpeku na daň aj na prípady zdaniteľnej osoby, ktorá je právnickou osobou, ktorej spoločníkom je iná právnická osoba, ktorá má nedoplatky na DPH 1 000 eur a viac, ktoré ku dňu podania žiadosti o registráciu neboli zaplatené, alebo ktorej bola zrušená registrácia z dôvodu opakovaného porušenia povinnosti podávania daňových priznaní, opakovaného nezaplatenia vlastnej daňovej povinnosti, opakovaného nezastihnutia zo strany správcu dane a opakovaného porušenia povinností pri daňovej kontrole v rámci kalendárneho roka. Do konca roku 2013 sa vyššie uvedené vzťahuje len na fyzické osoby, ktoré vystupujú v pozícii spoločníka resp. konateľa zdaniteľnej osoby – právnickej osoby, ktorá žiadala o registráciu na daň.

Po novom sa povinnosť skladať zábezpeku bude vzťahovať aj na tie zdaniteľné osoby, ktoré sa stanú platiteľmi z dôvodu nadobudnutia hmotného a nehmotného majetku v rámci nadobudnutého podniku alebo jeho časti, ak by sa ako „bežní" žiadatelia o registráciu považovali za „rizikový" subjekt, u ktorého by správca dane pristupoval k vyrubeniu zábezpeky. V podstate sa na danú skupinu bude nazerať rovnako ako na zdaniteľné osoby, ktorá sa registrujú na DPH „bežným" spôsobom. „Predmetnú zmenu považujeme za významnú z hľadiska skutočnosti, že práve kúpa podnikov alebo ich časti sa často používala nie len na samotné získanie registrácie k DPH, ale aj k spôsobu obchádzania vyrubenia zábezpeky u rizikových zdaniteľných osôb. Dôvodom bola skutočnosť, že súčasné znenie Zákona o DPH podobné ustanovenie nepozná," uviedol Pašek.

Rovnako sa bude zábezpeka na daň vyrubovať od roku 2014 aj v prípadoch, ak sa bude jednať o zdaniteľné osoby registrované v SR ako zahraničné osoby podľa §5 Zákona o DPH alebo z titulu zásielkového predaja v prípade, že ich registrácia sa napr. z dôvodu zriadenia prevádzkarne na účely DPH v SR zmení na registráciu podľa §4 Zákona o DPH a tieto osoby sa budú považovať za rizikové v zmysle ustanovení Zákona o DPH.

Daň z príjmov

Daňové licencie

Pre oblasť dane z príjmov by sme chceli poukázať na plánované zavádzanie tzv. daňových licencií zo strany MF SR. Výška takejto „minimálnej dane" bude závisieť pritom od výšky tržieb spoločnosti a od toho či sa bude spoločnosť považovať za platiteľa dane alebo nie. Neplatiteľ dane s tržbami do 500 000 eur by mal platiť 480 eur, platiteľ dane s tržbami do 500 000 eur bude platiť 960 eur a pre subjekty s tržbami nad 500 000 eur MF SR stanovilo výšku daňovej licencie na úrovni 2 880 eur.

Úľavu na daňovej licencii vo výške jednej polovice budú mať tí daňovníci, ktorých priemerný evidenčný počet zamestnancov so zdravotným postihnutím za zdaňovacie obdobie je najmenej 20% z celkového priemerného evidenčného počtu zamestnancov.

Daňová licencia sa nebude vzťahovať na daňovníka, ktorému vznikla prvýkrát povinnosť podať daňové priznanie za príslušné zdaňovacie obdobie. t.j. v prípade napr. novovzniknutých spoločnosti. Oslobodenia od platenia minimálnej dane sa nebude vzťahovať na daňovníkov, ktorí vznikli ako právni nástupcovia daňovníka zrušeného bez likvidácie.

Daňové licencie nebudú platiť napríklad aj neziskové organizácie a daňovníci, ktorí prevádzkujú chránenú dielňu alebo chránené pracovisko. Daňové licencie nebudú platiť ani daňovníci od vstupu do likvidácie, respektíve od vyhlásenia konkurzu.

Daňová licencia bude splatná v lehote na podanie daňového priznania. V prípade, že za príslušné zdaňovacie obdobie bude výška zaplatenej daňovej licencie vyššia ako výška daňovej povinnosti vypočítaná v daňovom priznaní „bežným" spôsobom, tak takýto rozdiel sa bude započítavať s daňovou povinnosťou pred uplatnením preddavkov na daň, najviac však v troch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích obdobiach po zdaňovacom období, za ktoré tento rozdiel vznikol. Vyššie uvedený rozdiel sa bude môcť započítať v nasledujúcich troch zdaňovacích obdobiach len na tú časť daňovej povinnosti, ktorá prevyšuje sumu daňovej licencie za príslušné zdaňovacie obdobie. Na účely zápočtu nebude možné započítať sumu neuplatnenej daňovej licencie z predchádzajúcich rokov a aktuálnu sumu daňovej licencie posunúť do ďalších rokov.

V prípade, že zdaňovacie obdobie bude kratšie ako 12 kalendárnych mesiacov, suma daňovej licencie sa bude pomerne krátiť podľa počtu kalendárnych mesiacov príslušného zdaňovacieho obdobia.

Daňová licencia sa bude vzťahovať až na zdaňovacie obdobie, ktoré sa začína najskôr 01. januára 2014, t.j. v prípade PO s hospodárskym rokom sa nebude týkať hospodárskeho roku, ktorý začal pred 01. januárom 2014.

Zároveň sa stanovuje, že prechod z kalendárneho roka na hospodársky rok uskutočnený v kalendárnom roku 2014 nemá vplyv na povinnosť platenia daňovej licencie. Daňová licencia za zdaňovacie obdobie ukončené dňom predchádzajúcim dňu tejto zmeny sa uhradí spolu s daňovou licenciou za zdaňovacie obdobie, ktoré sa začína dňom zmeny, t.j. uhradí sa v roku 2015.

Zmena zdanenia využívania služobného vozidla aj na osobné účely

Od budúceho roka by sa malo zmeniť aj zdanenie využívania služobného vozidla aj na súkromné účely. Zmena spočíva v tom, že firemné vozidlo, ktoré môže zamestnanec využívať aj na súkromné účely mu zdaní jeho zamestnávateľ inak než doteraz. Po novom sa navrhuje, aby sa počas ďalších rokoch nasledujúcich po roku zaradenia vozidla do užívania vychádzalo pri výpočte nepeňažného príjmu (pozn. 1% zo vstupnej ceny vozidla) zo vstupnej ceny ktorá by sa každoročne znižovala o 12,5 % z hodnoty. Zruší sa teda prax zdaňovania „starých" vozidiel nespravodlivo vysokou daňou, pričom vozidlo sa bude môcť „dodaňovať" zamestnancom maximálne po dobu 8 rokov.

Vyššie uvedený postup sa použije prvýkrát pri výpočte zdaniteľného príjmu zamestnanca za január 2014. „Chceli by sme upozorniť, že ak bolo zamestnancovi v predchádzajúcom zdaňovacom období poskytnuté to isté motorové vozidlo zamestnávateľa aj na použitie na súkromné účely, nepeňažný príjem sa vypočíta zo zníženej vstupnej ceny," uviedol Pašek.

Zjednotenie spodnej hranice preddavkov

Od roku 2014 by sa mala zjednotiť spodná hranica pre povinnosť platenia štvrťročných preddavkov medzi PO a FO na úrovni 2 500 eur. V súčasnosti je táto hranica v prípade PO na úrovní 1 659,80 eur, zatiaľ čo u FO na úrovni 2 500 eur. „V tejto súvislosti je potrebné upozorniť, že bude potrebné vykonať prepočet preddavkov na daň z príjmov PO splatných po novom roku," uviedol Pašek.

Dodanenie záväzkov

Od roku 2014 by malo nadobudnúť účinnosť nové ustanovenia o „dodanení záväzkov". Zámerom úpravy je zjednotenie časového testu na zvýšenie základu dane o neuhradený záväzok alebo jeho časť s časovým testom na daňovú uznateľnosť tvorby opravných položiek u pohľadávok. Daňovník bude povinný zvýšiť základ dane v nadväznosti na dobu (počet dní), ktorá uplynula od lehoty splatnosti neuhradeného záväzku a síce vo výške:

  • 20% menovitej hodnoty záväzku alebo jeho nesplatenej časti, ak uplynulo viac ako 360 dní po dátume splatnosti,
  • 50% menovitej hodnoty záväzku alebo jeho nesplatenej časti, ak uplynulo viac ako 720 dní po dátume splatnosti,
  • 100% menovitej hodnoty záväzku alebo jeho nesplatenej časti, ak uplynulo viac ako 1080 dní po dátume splatnosti.

Daňové straty

Od roku 2014 bude možné umoriť daňové straty už len po dobu 4 zdaňovacích období a to rovnomerne. Podľa aktuálneho znenia ZDP je možnosť umorovania nastavená na dobu 7 zdaňovacích období, pričom umorovaná výška nie je limitovaná. Neumorené daňové straty za roky 2010 až 2013 alebo súčet týchto neumorených daňových strát bude možné od roku 2014 odpočítať už len rovnomerne po dobu 4 rokov. V prípade, ak daňovník mohol straty vykázané v rokoch 2010 až 2012 odpočítavať v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach od ich vykázania, ale ich neodpočítal, musí už postupovať spôsobom podľa § 30 ods. 1 ZDP účinného od 1. januára 2014, t.j. nemôže ich douplatňovať podaním dodatočného daňového priznania spôsobom platným do konca roka 2013.

FO už nebude môcť odpočítať daňové straty vykázané v rokoch 2010 a 2011 od úhrnu čiastkových základov dane podľa § 6 až 8 ZDP, ale už iba od čiastkového základu dane podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP. Len neumorená výška daňových straty napríklad za rok 2009, na ktorú sa podľa pôvodného znenia ZDP účinného do konca roku 2009 vzťahovala možnosť umorovania iba počas 5 nasledujúcich zdaňovacích období, môže umoriť v doposiaľ neumorenej výške v zdaňovacom období 2014. V prípade uplatňovania daňovej straty u FO z obdobia pred 01. januárom 2010 ostáva aj možnosť ich odpočítania od úhrnu čiastkových základov dane z príjmov podľa § 6 až 8 ZDP.

Zníženie sadzby dane z príjmov právnických osôb

Od roku 2014 je plánované zníženie sadzby dane z príjmov právnických osôb z 23% na 22%. Schválené znenie §52w ZDP, ktoré ustanovuje, že znížená sadzba dane z príjmov PO sa prvý krát použije na zdaňovacie obdobie, ktoré sa začína najskôr 1. januára 2014, t.j. nebude sa týkať hospodárskeho roku PO, ktorý začal pred 01. januárom 2014. Je potrebné upozorniť, že predmetná zmena bude to mať rovnako vplyv na výpočet preddavkov PO od januára 2014.

Daňová evidencia

S účinnosťou od 1. januára 2014 sa navrhuje, aby pri uplatňovaní preukázateľne vynaložených výdavkov formou daňovej evidencie mohli daňovú evidenciu využiť všetci daňovníci s príjmami z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z použitia diela a umeleckého výkonu. Zároveň sa ruší druhá forma vedenia evidencie preukázateľných výdavkov pre príjmy z prenájmu, ktorá je nahradená práve daňovou evidenciou a zjednocuje sa aj evidencia pre paušálne výdavky s daňovou evidenciou, pričom však v tomto prípade vedú daňovníci takúto evidenciu len v rozsahu preukázateľných príjmov, zásob a pohľadávok.

S účinnosťou od 1.januára 2014 si preto daňovníci s príjmami podľa § 6 ZDP, ktorí uplatňujú preukázateľné výdavky budú môcť vybrať, či budú viesť

  • jednoduché účtovníctvo,
  • podvojné účtovníctvo alebo
  • daňovú evidenciu.

Novela Zákona o zdravotnom poistení

Ruší sa osobitný vymeriavací základ len na príjmy z dividend, ktorý bol zavedený do Zákona o zdravotnom poistení od roku 2013. Príjmy z dividend sa budú sčítavať s ostatnými príjmami, ktoré sa považujú za zárobkovú činnosť na účely Zákona o zdravotnom poistení, pričom maximálny vymeriavací základ sa na účely zdravotného poistenia stanoví len vo výške 60x priemernej mesačnej mzdy hospodárstva Slovenskej republiky z pred dvoch rokov.

Účtovníctvo

Pre oblasť účtovníctva by sme chceli poukázať na zavedenie inštitútu mikroúčtovných jednotiek (ďalej len „MUJ"), ktorých výhodou bude povinnosť podávania zjednodušenej formy poznámok v porovnaní s bežnými účtovnými jednotkami. Za MUJ sa pritom bude rozumieť obchodná spoločnosť, družstvo, fyzická osoba podľa účtujúca v sústave podvojného účtovníctva a pozemkové spoločenstvo, ak

a) za účtovné obdobie, v ktorom vznikla, rozhodla sa postupovať ako MUJ, alebo

b) ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie neprekročila dve z týchto podmienok:

1. celková „brutto" hodnota majetku nepresiahla 350 000 eur,

2. čistý obrat nepresiahol 700 000 eur,

3. priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia nepresiahol desať, alebo

c) dve z podmienok podľa písmena b) prekročila len v jednom z dvoch po sebe nasledujúcich účtovných období, pričom v prvom z týchto dvoch účtovných období podľa písmen a) a b) sa považovala za MUJ.

Účtovná jednotka, ktorá spĺňa podmienky hore uvedené sa stáva MUJ, ak sa tak rozhodne; táto účtovná jednotka je povinná postupovať pri účtovaní a vykazovaní ako MUJ v období, kým spĺňa podmienky hore uvedené podmienky.

O spoločnosti Accace

Accace je poradenská spoločnosť, ktorá na Slovensku pôsobí v oblasti outsourcingu účtovníctva, spracovania miezd a daňového poradenstva. Pridanú hodnotu komplexného portfólia služieb, inovatívne a efektívne riešenia poskytované spoločnosťou Accace oceňujú slovenské a zahraničné spoločnosti, ktoré sa chcú etablovať na slovenskom i zahraničnom trhu, ale i subjekty, ktoré sa snažia zefektívniť fungovanie svojej firmy využívaním outsourcingu. Vďaka svojmu dynamickému, zodpovednému a odbornému prístupu pri plnení potrieb svojich klientov je spoločnosť Accace vhodným partnerom pre dlhodobú spoluprácu. Na medzinárodnej úrovni je Accace členom Economist Corporate Network a KS International.

Spoločnosť Accace („Accounting ace", čo môžeme preložiť ako „eso v účtovníctve") bola na Slovensku založená v roku 2006 a dnes úspešne pôsobí prostredníctvom vlastných pobočiek v Českej republike, Maďarsku, Nemecku, Poľsku, Rumunsku, Slovensku, Ukrajine a Veľkej Británii. V ďalších 12 krajinách ponúka Accace svoje služby prostredníctvom dlhodobých partnerských firiem v Brazílii, Bulharsku, Chorvátsku, Číne, Holandsku, Indii, Luxembursku, Rakúsku, Rusku, Slovinsku, Srbsku a USA. Spoločnosť Accace momentálne zamestnáva viac ako 300 kvalifikovaných pracovníkov a neustále rozširuje svoje klientske portfólio o významné spoločnosti, čím urýchľuje svoj rast na globálnej úrovni. 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1176
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Následky nedostatočného alebo vnútorne rozporného odôvodnenia rozhodnutia

Povinnosť súdu rozhodnutie náležite odôvodniť je odrazom práva strany sporu na dostatočné a presvedčivé odôvodnenie spôsobu rozhodnutia ...

K aplikácii ustanovenia § 390 CSP po zrušení rozhodnutia odvolacieho súdu Najvyšším súdom SR

Ustanovenie § 390 CSP ukladá odvolaciemu súdu povinnosť, aby sám rozhodol vo veci, ak je naplnená hypotéza tejto normy, podľa ktorej ...

Vyjadrenie k odvolaniu proti nemeritórnemu rozhodnutiu; Nepredloženie vyjadrenia odvolaciemu súdu

Civilný sporový poriadok inštruuje, že pokiaľ odvolanie smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nie je rozhodnutím vo veci samej, súd na vyjadrenie k ...

Subsidiarita neodkladných opatrení

Subsidiarita nariadenia neodkladných opatrení podľa § 324 ods. 3 CSP je síce výslovne upravená len vo vzťahu k zabezpečovaciemu opatreniu, ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Generálny prokurátor odmieta zasahovanie do trestnej veci kauzy Búrkahttps://www.teraz.sk/slovensko/generalny-prokurator-odmieta-zasahovan/471794-clanok.html

Generálny prokurátor SR Jaromír Čižnár odmieta akékoľvek zasahovanie do trestnej veci ...

Grendel:Príslušnosť k profesii prokurátora nie je zárukou jeho kvalityhttps://www.teraz.sk/slovensko/grendelprislusnost-k-profesii-prokur/471658-clanok.html

Prokuratúra je dnes podľa Grendela uzavretým systémom.

Kováčiková: O právnej kvalifikácii sa rozhoduje aj počas vyšetrovaniahttps://www.teraz.sk/slovensko/o-pravnej-kvalifikacii-sa-rozhoduje-aj/471737-clanok.html

Policajti z NAKA zadržali 11. marca 13 sudcov. Obvinenia padli z trestných činov korupcie, ...

Za zhodenie hniezda lastovičke alebo belorítke hrozí pokuta 9958 eurhttps://www.teraz.sk/najnovsie/za-zhodenie-hniezda-lastovicke-alebo-be/471428-clanok.html

Ochranári sa o zhodení hniezd dozvedia od ľudí, ktorí im to nahlásia prostredníctvom mailu ...

Opatrenia sa uvoľnili aj na súdoch a vo väzniciachhttps://www.teraz.sk/slovensko/ms-opatrenia-sa-uvolnili-aj-na-sudoch/471517-clanok.html

Ministerstva spravodlivosti ako takého sa uvoľňovanie týka tiež, a tak sú opätovne ...

Kurilovská: Na čele prokuratúry by mal stáť prokurátorhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/553383-kurilovska-na-cele-prokuratury-by-mal-stat-prokurator/

Tvrdí, že generálnym prokurátorom by mal byť iba prokurátor.

Nové časopisy

Justičná revue 4/2020

Justičná revue 4/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Súkromné právo 2/2020

Súkromné právo 2/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 3/2020

Justičná revue 3/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Právny obzor 2/2020

Právny obzor 2/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: