TlačPoštaZväčšiZmenši

Matka nerešpektovala rozhodnutie súdu viac ako šesť mesiacov

12.12. 2013, 18:13 |  Peter Rajňák

Portál najprávo.sk vám prináša reakciu Asociácie rodinných sudcov na medializovaný prípad odovzdania maloletého dieťaťa do Talianska. Znenie reakcie vám prinášame v plnom znení, v závere prinášame aj odpovede konajúcej sudkyne JUDr. Adriany Konkolovskej.

"Asociácia rodinných sudcov vyjadruje znepokojenie nad uverejnením nepravdivých a dehonestujúcich informácií týkajúcich sa výkonu rozhodnutia o odovzdaní maloletého dieťaťa do Talianska sudkyňou Okresného súdu Komárno JUDr. Adrianou Konkolovskou niektorými médiami. Televízia JOJ dňa 18.10.2013 a 19.10.2013 Veľké noviny o 19.00 hod, Nový čas dňa 22.10.2013 a Televízia Markíza dňa 29.10.2013, 30.10.2013, 31.10.2013 a 3.11.2013 Televízne noviny.

Po prekonzultovaní postupu sudkyne na zasadnutí Asociácie rodinných sudcov v Omšení v dňoch 23.10.2013 až 25.10.2013 bolo konštatované, že sudkyňa postupovala v zmysle medzinárodných dohovorov, ktorými je Slovenská republika viazaná a príslušných ustanovení platného právneho poriadku Slovenskej republiky.

K odňatiu maloletého dieťaťa a jeho odovzdaniu došlo až po tom, čo matka maloletého nerešpektovala právoplatné a vykonateľné uznesenie Okresného súdu Bratislava I potvrdené Krajským súdom v Bratislave o odovzdaní maloletého dieťaťa otcovi a po tom, čo boli využité miernejšie prostriedky výkonu rozhodnutia – výzva matke, zastavenie výplaty prídavku na dieťa povinnej, pokuty uložené neboli, nakoľko pri výkone rozhodnutia vo veciach neoprávneného premiestnenia podľa medzinárodnej zmluvy zákon takúto povinnosť neukladá, vzhľadom na okamžité zabezpečenie návratu. Okrem uvedených opatrení matka dieťaťa teda povinná bola poučená aj zo strany Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v Komárne o dôsledkoch nepodrobenia sa súdom uloženej povinnosti a toto poučenie vzala na vedomie.

Matka maloletého mala viac ako šesť mesiacov na to, aby rozhodnutie súdu splnila dobrovoľne. Nerešpektovanie právoplatného a vykonateľného súdneho rozhodnutia nemôže byť spoločensky akceptované a mediálne podporované.

Asociácia rodinných sudcov vyzýva médiá, aby informovali o súdnych rozhodnutiach, najmä tých, ktoré sa týkajú maloletých vecí objektívne, pravdivo, po zohľadnení vyjadrenia dotknutého sudcu bez snahy o vyvolanie senzácie za každú cenu.

JUDr. Peter Rajňák
Predseda Asociácie rodinných sudcov"


Odpovede sudkyne JUDr. Adriany Konkolovskej

Ďalej vám prinášame odpovede sudkyne JUDr. Adriany Konkolovskej na médiami položené otázky, z ktorých je zrejmý celý postup zákonnej sudkyne v uvedenej veci.

Prečo pred odobratím vlastného dieťaťa nebola upovedomená chlapcova matka?

Súd k výkonu rozhodnutia pristúpil až po tom, čo povinnú matku mal. dieťaťa vyzval aby v súdom stanovenej lehote vrátila maloleté dieťa do krajiny jeho obvyklého pobytu do Talianska. Matka maloletého dieťaťa, teda povinná v súdom stanovej lehote dieťa nevrátila, teda nesplnila súdom uloženú povinnosť. Súd prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Komárne zistil, že povinná bola poučená o dôsledkoch nepodrobenia sa rozhodnutiu a toto poučenie zobrala na vedomie. S poukazom na ust. § 6 ods. 2 vyhlášky MS SR 474/2011 Z.z., súd nie je povinný upovedomiť matku dieťaťa o mieste a čase výkonu rozhodnutia s poukazom na to, že matke maloletého dieťaťa bola doručená výzva podľa § 272 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku spolu s lehotou na vrátenie dieťaťa do krajiny obvyklého pobytu, ktorú však nerešpektovala.

Prečo sudkyňa prišla do školy s políciou a sociálnou kuratelou v deň odvedenia dieťaťa?

Ustanovenie § 273a ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku ukladá súdu vykonať v súčinnosti so štátnymi orgánmi odňatie dieťaťa tomu, u koho nemá byť a zabezpečiť jeho odovzdanie tomu, komu má byť podľa rozhodnutia vrátené alebo komu bolo podľa rozhodnutia zverené.

V zmysle § 9 ods. 1 vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti výkonu rozhodnutia o výchove maloletých detí príslušný útvar Policajného zboru na požiadanie poskytne k výkonu oprávnení sudcu podľa § 273aa zákona príslušníkov Policajného zboru.

Podľa § 11 ods. 1 vyhlášky príslušný orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na požiadanie poskytne súdu pri výkone rozhodnutia súčinnosť, a to najmä v zabezpečení prítomnosti zamestnanca, ktorý najmä svojou odbornou spôsobilosťou a znalosťou rodinných pomerov prispeje k uľahčeniu výkonu rozhodnutia pre dieťa.

Prečo súd doručil matke list s informáciou o odvedení jej syna po tom, ako ho otec spolu so sudkyňou vyviedli zo školy?

S poukazom na ust. § 6 ods.2 vyhl. MS SR 474/2011 Z.z. súd nie je povinný upovedomiť matku maloletého dieťaťa o mieste a čase výkonu rozhodnutia s poukazom na to, že matke mal. dieťaťa bola doručená výzva podľa § 272 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku spolu s lehotou na vrátenie dieťaťa do krajiny obvyklého pobytu, ktorú však nerešpektovala.

Na základe čoho sudkyňa vykázala dieťa do Talianska pred právoplatnosťou rozsudku a pred tým, než matka mala zákonnú možnosť odvolania?

Konanie o výkon rozhodnutia súd začal na základe návrhu oprávneného otca maloletého dieťaťa. Exekučným titulom je uznesenie Okresného súdu Bratislava I č. 1P/174/2012-471 zo dňa 21. 12. 2012, ktorý nadobudol vykonateľnosť dňa 4.2.2013. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť v spojitosti s rozhodnutím Krajského súdu v Bratislave č. 11CoP302/2013-582 zo dňa 13. 8. 2013 dňa 9. 9. 2013. Súd k výkonu rozhodnutia pristúpil až po tom, čo povinnú matku mal. dieťaťa vyzval aby v súdom stanovenej lehote vrátila maloleté dieťa do krajiny jeho obvyklého pobytu do Talianska.

Ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku v časti VI. upravujú postup súdu pri výkone rozhodnutia. Ustanovenie § 273aa ods.6 Občianskeho súdneho poriadku poukazuje na to, že všeobecný záväzný predpis, ktorý vydáva ministerstvo spravodlivosti po dohode s Ministerstvom práce soc. vecí a rodiny Slovenskej republiky, Ministerstvom školstva vedy výskumu a športu SR a Ministerstva vnútra SR upravuje podrobnosti o výkone rozhodnutia o výchove maloletých detí.

Ustanovenie § 273a ods.2 Občianskeho súdneho poriadku ukladá súdu vykonať v súčinnosti so štátnymi orgánmi odňatie dieťaťa tomu u koho nemá byť a zabezpečiť jeho odovzdanie tomu komu má byť podľa rozhodnutia vrátené alebo komu bolo podľa rozhodnutia zverené. Vyššie citovaná vyhláška určuje spôsoby výkonu rozhodnutia. V záujme maloletého dieťaťa súd zabezpečil najšetrnejší spôsob výkonu rozhodnutia tak, aby bol čo najmenšou ujmou pre psychické a fyzické zdravie dieťaťa a to odňatím v priestoroch školy, vo vhodnom priestore.

Podľa § 273a ods.1 Občianskeho súdneho poriadku boli dodržané všetky zákonom dané možnosti ktoré predchádzali odňatiu dieťaťa uvedené v § 272 a § 273 ods. 2 a 3 Občianskeho súdneho poriadku. Pokuty ktoré môže (teda nie je povinný) súd uložiť v zmysle § 273 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku sa nevzťahujú na výkon rozhodnutia vo veciach neoprávneného premiestnenia.

Prečo súd rozhodol mimoriadne expresne vo veci odvedenia občana SR do Talianska?

Okresný súd Komárno konal primerane, čo sa rýchlosti konania týka, nakoľko návrh na výkon rozhodnutia obdržal dňa 14. 2. 2013. K návrhu bol pripojený vykonateľný titul t.j. uznesenie Okresného súdu Bratislava 1 1P/174/2012 – 471 zo dňa 31.12.2012. Toto uznesenie nadobudlo vykonateľnosť 4. 2. 2013. Na základe takéhoto rozhodnutia je súd povinný konať v zmysle ust. Občianskeho súdneho poriadku a vyhlášky MSSR č. 474/2011 Z.z. ktorá upravuje podrobnosti o výkone rozhodnutia. V zmysle Dohovoru o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí je v najlepšom záujme dieťaťa zabezpečiť okamžitý návrat detí, ktoré boli neoprávnene premiestnené do niektorého zmluvného štátu alebo sú v ňom zadržiavané. Zmluvné štáty príjmu všetky primerané opatrenia na zabezpečenie cieľov dohovoru na svojom území. Na tento účel použijú konania, ktoré zabezpečia čo najrýchlejšie skončenie veci.

Bola asistujúca sudkyňa oboznámená s uznesením Krajského súdu v Bratislave, že dieťa má odovzdať otcovi matka? Ak áno prečo asistovala pri odovzdaní dieťaťa bez vedomia matky?

Konajúca sudkyňa bola oboznámená tak s rozhodnutím Okresného súdu Bratislava 1 ako aj s potvrdzujúcim rozhodnutím Krajského súdu Bratislava. Predpokladom výkonu rozhodnutia je, že povinný t.j. matka dobrovoľne neplní, čo mu ukladá vykonateľné rozhodnutie. Matka maloletého dieťaťa nerešpektovala vykonateľné rozhodnutie Okresného súdu Bratislava 1 ani potom, čo Krajský súd Bratislava toto rozhodnutie potvrdil. Preto bol súd oprávnený a povinný na základe návrhu na výkon rozhodnutia pristúpiť k samotnej realizácii v zmysle vyššie uvedených predpisov. Matka nebola pri realizácii výkonu rozhodnutia z dôvodu, že dieťa v súdom stanovenej lehote dobrovoľne otcovi, teda oprávnenému nevydala a súd nie je povinný v takom prípade upovedomiť matku, teda povinnú o výkone rozhodnutia pri jeho začatí. Tento postup upravuje tak Občiansky súdny poriadok ako aj uvedená vyhláška.

Čo robila sudkyňa na základnej škole, ktorú chlapec navštevoval, ešte v deň vynesenia rozsudku, teda deň pred jeho odvedením?

Súd je v zmysle vyššie uvedenej právnej úpravy povinný požiadať riaditeľa školy o súčinnosť spravidla 24 hodín pred výkonom rozhodnutia za účelom poskytnutia súčinnosti pri samotnom výkone rozhodnutia, nakoľko je potrebné zabezpečiť priebeh výkonu rozhodnutia tak, aby bol čo najviac šetrný a bol najmenšou ujmou pre psychické a fyzické zdravie dieťaťa. Preto bolo povinnosťou riaditeľa školy, Úradu práce soc. vecí a rodiny v Komárne ako aj polície poskytnúť súčinnosť. 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1129
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Odmietnutie súdu vymenovať určitú osobu za poručníka len z dôvodu jej zadlženia

Prekážkou pre ustanovenie fyzickej osoby za poručníka maloletého dieťaťa nemôže byť samotné zadlženie tejto osoby bez zohľadnenia ...

Rozhodnutie sudcu v prípade, ak zákon zveruje rozhodovanie vyššiemu súdnemu úradníkovi

Iba to, že v danej veci rozhodol sudca, a nie vyšší súdny úradník, keď zákon ukladá rozhodovanie vyššiemu súdnemu úradníkovi, nemôže ...

Nárok na zaplatenie zmluvného úroku po zosplatnení úveru, kumulácia s úrokom z omeškania

V prípade vyhlásenia predčasnej splatnosti úveru veriteľovi náleží úrok z istiny vo výške, akú by pri riadnom plnení povinností dlžník ...

Nekalá súťaž, neopodstatnené oznámenie prevádzkovateľovi sociálnej siete

Ak súťažiteľ neopodstatnene oznámi prevádzkovateľovi komunikačného kanálu na internete (prevádzkovateľovi siete Facebook), že iný ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Ktorého kandidáta na generálneho prokurátora favorizujú dekani?https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/557217-ktoreho-kandidata-na-generalneho-prokuratora-favorizuju-dekani/

Ak prejde v parlamente zmena voľby generálneho prokurátora, budú môcť svojich kandidátov na ...

M. Kolíková: Obava z trestného stíhania sudcov je skôr emocionálnahttps://www.teraz.sk/slovensko/m-kolikova-obava-z-trestneho-stiha/480473-clanok.html

Sudcov sa snažila ubezpečiť, že ak nedôjde k nejakému väčšiemu nárastu svojvoľných ...

Zvýšenie pokuty za nedodržanie izolácie bude prokované zrýchlenehttps://www.teraz.sk/slovensko/nrsr-o-zvyseni-pokuty-za-nedodrzani/480466-clanok.html

Operátor by mohol podľa novely spracúvať lokalizačné údaje bez súhlasu účastníka, ...

Z. Čaputová formálne vymenovala 54 nových vysokoškolských profesorovhttps://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-z-caputova-formalne-vyme/480400-clanok.html

Prezidentka SR Zuzana Čaputová v utorok vymenovala 54 nových vysokoškolských profesorov.

Kolíkovej nová súdna mapa by mala byť známa do konca leta, ministerka chce návrat do 90-tych rokovhttps://www.webnoviny.sk/kolikovej-nova-sudna-mapa-by-mala-byt-znama-do-konca-leta-ministerka-chce-navrat-do-90-tych-rokov/

Návrh novej súdnej mapy, ktorý počíta so zväčšovaním súdnych obvodov a s tým súvisiacim ...

Kompetenční absurdita. Nadřízený trestal i rozhodoval, zda jednal zákonněhttps://www.idnes.cz/zpravy/domaci/policie-soud-stiznost-ustavni-nadrizeny.A200714_103122_domaci_remy

Nároky příslušníků bezpečnostních sborů na odškodnění za nezákonné rozhodnutí budou ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 6/2020

Bulletin slovenskej advokácie 6/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 5/2020

Justičná revue 5/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 5/2020

Bulletin slovenskej advokácie 5/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Bulletin slovenskej advokácie 4/2020

Bulletin slovenskej advokácie 4/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Právny obzor 3/2020

Právny obzor 3/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 3/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

PoUtStŠtPiSoNe
: