TlačPoštaZväčšiZmenši

Pozor, od septembra je nová hodnota stravného

5.9. 2012, 14:15 |  PR

V súlade s Opatrením 248/2012 MPSVaR z 20. augusta 2012 o sumách stravného sa ustanovili nové sumy stravného, a to odlišne pre jednotlivé časové pásma. Poradenská spoločnosť Accace, ktorá na Slovensku pôsobí v oblasti spracovania účtovníctva a daňového poradenstva, tiež radí dohodárom, zamestnancom na skrátený úväzok a SZČO, aké sú ich aktuálne možnosti a nároky ohľadom stravného.

Nové sumy stravného

V súlade s Opatrením 248/2012 MPSVaR z 20. augusta 2012 o sumách stravného sa ustanovili nové sumy stravného a to pre jednotlivé časové pásma nasledovne:

  • 4,00 EUR pre časové pásmo 5 až 12 hodín
  • 6,00 EUR pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín
  • 9,30 EUR pre časové pásmo nad 18 hodín

„V súlade s § 8 ods. 1 Zákona o cestovných náhradách zvýšené sumy stravného patria zamestnancovi od 1.9.2012. Pri zúčtovaní nároku stravného za pracovné cesty do 31.8.2012 sa naďalej postupuje v súlade Opatrením 533/2010," uviedla Katarína Bugriová, Payroll Supervisor Accace k.s.

Minimálna hodnota stravného lístka

Predmetné zvýšenie súm stravného má dopad aj na minimálnu hodnotu stravného lístka, ktorého hodnota v súlade s § 152 ods. 4 Zákonníka práce musí od 1.9.2012 predstavovať aspoň 75 % hodnoty stravného poskytovaného pri tuzemskej pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín, t.j. 3 EUR (t.j. 75 % zo sumy 4 EUR).

Príspevok na stravné

Súčasne by sme Vás chceli upozorniť na zvýšenie daňovo uznateľnej sumy príspevku zamestnávateľa na stravné zamestnancov (ďalej len „príspevok"). Suma maximálneho daňovo uznateľného príspevku v súlade s § 19 ods. 2 písm. c) bod 5 Zákona o dani z príjmov a § 152 ods. 3 Zákonníka práce sa od 1.9.2012 zvýšila na 2,20 EUR (t.j. 55 % zo sumy 4 EUR).

Dohodári

V súlade so Zákonníkom práce zamestnávateľ nie je povinný zabezpečovať stravu pre fyzické osoby pracujúce na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študentov). Dohodári nemajú nárok na zabezpečenie stravovania, tým pádom ani na stravný lístok.

„Nemalo by sa to zmeniť ani po plánovaných úpravách v Zákonníku práce v súvislosti s dohodármi. Dohodár má také isté nároky na náhrady pri pracovnej ceste ako riadny zamestnanec na skrátený alebo plný úväzok okrem stravného," uviedla Katarína Bugriová.

Zamestnanci na skrátený úväzok

Stravovanie zamestnancov upravuje § 152 Zákonníka práce, ktorí sa vzťahuje na všetkých zamestnancov, bez prihliadnutia na dohodnutý pracovný úväzok. Pre prípad posúdenia nároku na stravu je rozhodujúce trvanie pracovnej zmeny a to z toho dôvodu, že zamestnávateľ je povinný zabezpečiť stravovanie pre zamestnancov, ktorí na svojom pravidelnom pracovisku odpracovali viac ako 4 hodiny. To znamená, že ak zamestnanec pracujúci na skrátený úväzok má rozvrhnuté pracovné zmeny na 4 hodiny denne, zamestnávateľ nie je povinný zabezpečiť mu stravovanie. V prípade rozvrhnutia pracovných zmien tak, že v jednotlivých dňoch pracovná zmena trvá viac ako 4 hodiny, zamestnancovi vzniká nárok na stravu.

Ak zamestnávateľ vyšle zamestnanca na pracovnú cestu mimo jeho pravidelného pracoviska patrí zamestnancovi podľa Zákona o cestovných náhradách stravné v závislosti od času trvania pracovnej cesty. V prípade, ak by pracovná cesta trvala menej ako 5 hodín a zamestnancovi by nebolo umožnené stravovať sa bežným spôsobom, zamestnávateľ mu môže poskytnúť stravné až do výšky stravného platného pre časové pásmo 5 až 12 hodín. Stravovanie zamestnancov a presné podmienky by mali byť vždy upravené aj vo vnútropodnikovom predpise zamestnávateľa.

Na akú sumu gastrolístka má nárok?

Zákonník práce ustanovuje minimálnu hodnotu stravovacej poukážky ako 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín. Od 1.9.2012 je to 3 EUR.

V prípade zabezpečovania stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok sa hodnota poukážky rozumie ako cena jedla. Minimálny príspevok zamestnávateľa na stravovanie je 55 % z hodnoty jedla. Zvyšok si hradí zamestnanec. Zamestnávateľ si môže vo vnútropodnikovom predpise určiť aj vyšší príspevok na stravovanie, maximálne však do výšky 55 % stravného poskytované pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín.

Na aké cestovné náhrady má nárok?

Zamestnanec vyslaný na pracovnú cestu má nárok na preplatenie preukázaných cestovných výdavkov (cestovné lístky) alebo v prípade, ak sa písomne dohodne so zamestnávateľom na využití súkromného motorového vozidla, patrí mu základná náhrada za každý kilometer jazdy a náhrada výdavkov za spotrebované pohonné hmoty podľa technického preukazu.

SZČO

SZČO nevzniká nárok na preplatenie stravného, cestovných náhrad a pod. tak, ako vzniká zamestnancovi. Živnostník si vzhľadom na svoju samostatnosť tieto výdavky hradí sám, pričom Zákon o dani z príjmov určuje, do akej výšky sú tieto výdavky daňovo uznané (spravidla v rovnakej výške, v akej sú vyplácané zamestnancom podľa zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách). Otázka, či alebo v akej výške bude odberateľ tieto náklady SZČO preplácať, má byť upravená v ich vzájomnej zmluve. Môže preto nastať situácia, že tieto náklady SZČO nebudú preplatené vôbec!

Na aké stravné má nárok SZČO?

SZČO je v zmysle § 19 ods. 2 písm. p) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov (ďalej len zákon o dani z príjmov) oprávnená uplatniť si ako daňový výdavok stravné vynaložené za každý odpracovaný deň v kalendárnom roku, a to v rozsahu, v akom to zákon o cestovných náhradách upravuje pre zamestnancov, t.j. najviac v rozsahu a vo výške ustanovených na kalendárny deň pre časové pásmo 5 až 12 hodín. Daňovým výdavkom je teda výdavok, ktorý bol preukázateľne vynaložený za účelom stravovania, najviac však vo výške podľa zákona o cestovných náhradách. Od 1. septembra 2012 si SZČO môže zahrnúť do svojich daňových výdavkov maximálne sumu 4 eurá za každý odpracovaný deň na rozdiel od pôvodných 3,80 eur platných do 31.08.2012.

„SZČO je povinná preukázať, že výdavok na stravovanie bol skutočne za daný odpracovaný deň vynaložený a to napríklad doložením dokladov z registračnej pokladne stravovacieho zariadenia, respektíve faktúrou za stravovanie v stravovacom zariadení za určíte časové obdobie," uviedol Peter Pašek, Head of Advisory Accace k.s.

Pokiaľ si SZČO zaobstará „stravu" v sume nižšej ako 4 EUR, daňový výdavok je možné uznať len do ceny skutočne zaplatenej, nie vyššej. V súlade s názorom FR SR nie je možný odpočet DPH zo sumy obstaraného stravného u SZČO – platiteľa DPH, t.j. suma DPH z vyššie uvedených dokladov vystavených poskytovateľom stravy nie je u SZČO „odpočítateľná".

Čo sa SZČO viac oplatí - gastrolístok alebo stravné?

Hodnota gastrolístka v prípade SZČO nie je obmedzená žiadnym predpisom. Obmedzenie sa však týka daňovej uznateľnosti hodnoty gastrolístka upraveného Zákonom o dani z príjmov. Výdavky vynaložené na gastrolístky sú pre SZČO považované za daňový výdavok, a to v rozsahu upravenom zákonom o cestovných náhradách za každý odpracovaný deň v kalendárnom roku, t.j. v obdobnej výške ako u zamestnancov (najviac v rozsahu a vo výške ustanovených na kalendárny deň pre časové pásmo 5 až 12 hodín).

Ak je SZČO súčasne aj zamestnancom vo firme, má nárok na "dvojité" stravné? Čo si ako SZČO môže dať do nákladov?

V súlade s §19 ods. 2 písm. p) Zákona o dani z príjmov sa za daňový výdavok považuje v prípade SZČO aj výdavok na stravné za každý odpracovaný deň v kalendárnom roku, najviac však 4 eurá za každý odpracovaný deň (platí od 01.09.2012). Ak takejto SZČO súčasne nevzniká nárok na príspevok na stravovanie v súvislosti s výkonom závislej práce. T.j. ak predmetnej SZČO vzniká súčasne nárok na stravovanie z titulu svojho zamestnania výdavky hradené na stravné ako SZČO nie je možné považovať za daňový výdavok.

Na čo má nárok v prípade pracovnej cesty (na Slovensku)?

Za daňový výdavok si SZČO si v zmysle § 19 ods. 2 písm. p) zákona o dani z príjmov môže uznať výdavky vynaložené v súvislosti s činnosťou vykonávanou v inom mieste, ako je miesto, v ktorom činnosť pravidelne vykonáva, najviac vo výške, aká je ustanovená pre zamestnancov podľa zákona o cestovných náhradách. Výdavky, ktoré si v tejto súvislosti môže SZČO daňovo uznať, sú výdavky na stravovanie, ubytovanie, cestovné dopravnými prostriedkami a nevyhnutné výdavky spojené s pobytom v tomto mieste. Ak daňovník na cestovanie využije vlastné osobné motorové vozidlo nezahrnuté do obchodného majetku, uplatní výdavky (náklady) do výšky náhrady za spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu a základnej náhrady za každý jeden km jazdy podľa zákona o cestovných náhradách.

V deň uskutočnenia pracovnej cesty SZČO si nemôže uplatniť do daňových výdavkov sumu stravného v súlade s §19 ods. 2 písm. p) Zákona o dani z príjmov, keďže počas pracovnej cesty si SZČO uplatňuje nárok na stravné obdobne ako je to u zamestnancov počas pracovnej cesty," uviedol Peter Pašek.

Môžu si stravné alebo gastrolístky zahrnúť do paušálnych výdavkov?

V prípade, ak SZČO uplatňuje paušálne výdavky v zmysle § 6 ods. 10 Zákona o dani z príjmov, rozumie sa tým, že tieto už zahŕňajú všetky výdavky spojené s podnikaním, okrem poistného a príspevkov, ktoré je povinný platiť. V prípade uplatňovania paušálnych výdavkov sa preto stravné ani výdavky na gastrolístky samostatne nezohľadňujú.

O spoločnosti Accace

Accace je významná poradenská spoločnosť, ktorá na Slovensku pôsobí v oblasti outsourcingu účtovníctva, spracovania miezd a daňového poradenstva. Pridanú hodnotu komplexného portfólia služieb, inovatívne a efektívne riešenia poskytované spoločnosťou Accace oceňujú slovenské a zahraničné spoločnosti, ktoré sa chcú etablovať na slovenskom i zahraničnom trhu, ale i subjekty, ktoré sa snažia zefektívniť fungovanie svojej firmy využívaním outsourcingu. Vďaka svojmu dynamickému, zodpovednému a odbornému prístupu pri plnení potrieb svojich klientov je spoločnosť Accace vhodným partnerom pre dlhodobú spoluprácu. Na medzinárodnej úrovni je Accace členom Economist Corporate Network a KS International.

Spoločnosť Accace („Accounting ace", čo môžeme preložiť ako „eso v účtovníctve") bola na Slovensku založená v roku 2006 a dnes úspešne pôsobí v desiatich krajinách CEE - v Slovenskej Republike, Poľsku, Rumunsku, Českej Republike, Maďarsku, Ukrajine, Chorvátsku, Bulharsku, Slovinsku a Srbsku. Spoločnosť Accace zamestnáva viac ako 250 kvalifikovaných pracovníkov. 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1184
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Následky nedostatočného alebo vnútorne rozporného odôvodnenia rozhodnutia

Povinnosť súdu rozhodnutie náležite odôvodniť je odrazom práva strany sporu na dostatočné a presvedčivé odôvodnenie spôsobu rozhodnutia ...

K aplikácii ustanovenia § 390 CSP po zrušení rozhodnutia odvolacieho súdu Najvyšším súdom SR

Ustanovenie § 390 CSP ukladá odvolaciemu súdu povinnosť, aby sám rozhodol vo veci, ak je naplnená hypotéza tejto normy, podľa ktorej ...

Vyjadrenie k odvolaniu proti nemeritórnemu rozhodnutiu; Nepredloženie vyjadrenia odvolaciemu súdu

Civilný sporový poriadok inštruuje, že pokiaľ odvolanie smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nie je rozhodnutím vo veci samej, súd na vyjadrenie k ...

Subsidiarita neodkladných opatrení

Subsidiarita nariadenia neodkladných opatrení podľa § 324 ods. 3 CSP je síce výslovne upravená len vo vzťahu k zabezpečovaciemu opatreniu, ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Generálny prokurátor odmieta zasahovanie do trestnej veci kauzy Búrkahttps://www.teraz.sk/slovensko/generalny-prokurator-odmieta-zasahovan/471794-clanok.html

Generálny prokurátor SR Jaromír Čižnár odmieta akékoľvek zasahovanie do trestnej veci ...

Grendel:Príslušnosť k profesii prokurátora nie je zárukou jeho kvalityhttps://www.teraz.sk/slovensko/grendelprislusnost-k-profesii-prokur/471658-clanok.html

Prokuratúra je dnes podľa Grendela uzavretým systémom.

Kováčiková: O právnej kvalifikácii sa rozhoduje aj počas vyšetrovaniahttps://www.teraz.sk/slovensko/o-pravnej-kvalifikacii-sa-rozhoduje-aj/471737-clanok.html

Policajti z NAKA zadržali 11. marca 13 sudcov. Obvinenia padli z trestných činov korupcie, ...

Za zhodenie hniezda lastovičke alebo belorítke hrozí pokuta 9958 eurhttps://www.teraz.sk/najnovsie/za-zhodenie-hniezda-lastovicke-alebo-be/471428-clanok.html

Ochranári sa o zhodení hniezd dozvedia od ľudí, ktorí im to nahlásia prostredníctvom mailu ...

Opatrenia sa uvoľnili aj na súdoch a vo väzniciachhttps://www.teraz.sk/slovensko/ms-opatrenia-sa-uvolnili-aj-na-sudoch/471517-clanok.html

Ministerstva spravodlivosti ako takého sa uvoľňovanie týka tiež, a tak sú opätovne ...

Kurilovská: Na čele prokuratúry by mal stáť prokurátorhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/553383-kurilovska-na-cele-prokuratury-by-mal-stat-prokurator/

Tvrdí, že generálnym prokurátorom by mal byť iba prokurátor.

Nové časopisy

Justičná revue 4/2020

Justičná revue 4/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Súkromné právo 2/2020

Súkromné právo 2/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 3/2020

Justičná revue 3/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Právny obzor 2/2020

Právny obzor 2/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: