TlačPoštaZväčšiZmenši

Na čo by si mal dať živnostník pozor pri vypĺňaní daňového priznania

16.3. 2013, 08:47 |  PR

Všetci živnostníci musia najneskôr do 2. apríla 2013 (31. marca je sobota) podať daňové priznanie za rok 2012. Poradenská spoločnosť Accace, ktorá na Slovensku pôsobí v oblasti spracovania účtovníctva, miezd a daňového poradenstva, prináša prehľad kľúčových otázok, ktoré sa týkajú uplatnenia daňového bonusu na dieťa, nezdaniteľnej čiastky základu dane, odpočítavania daňovej straty a pozastavenia živnosti. Nájdete tu rady, ktoré konkrétne časti v tlačive daňového priznania typu B vypĺňať a ako!

Uplatňovanie daňového bonusu

V súlade s § 33 ods. 1 Zákona o dani z príjmov (ZDP) v znení platnom do konca roku 2012 si môže uplatniť daňový bonus na vyživované dieťa ten daňovník, ktorý dosahuje aktívne príjmy, t.j. príjmy zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ako aj pasívne príjmy a síce príjmy z prenájmu a príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy, čo pre rok 2012 predstavuje sumu 1963,20 eur a ktorý vykázal čiastkový základ dane podľa § 6 ZDP.

„Nie je podstatné, či daňovník dosiahol zdaniteľné príjmy v jednom mesiaci alebo za viaceré mesiace. Pokiaľ napr. daňovník za rok 2012 nedosiahol iné príjmy než príjmy zo živnosti, pričom tieto jeho príjmy dosiahli aspoň sumu 1963,20 eur a nevykázal daňovú stratu má právo uplatniť si daňový bonus na dieťa," uviedol Peter Pašek, Head of Advisory spoločnosti Accace k.s.

Ak deti vyživujú v domácnosti viacerí daňovníci, t.j. napr. nami uvádzaný živnostník a jeho manželka, daňový bonus si môže uplatniť len jeden z nich.

Živnostník si sumu nároku na daňový bonus uvedenie do riadku 96 daňového priznania typu B.

Uplatňovanie nezdaniteľnej čiastky základu dane

Na rozdiel od daňového bonusu sa suma nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka za rok 2012 môže uplatniť len z čiastkových základov dane tzv. aktívnych príjmov, t.j. z príjmov zo závislej činnosti, z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Výška nezdaniteľnej časti základu dane za rok 2012 závisí od výšky základu dane dosiahnutého z vyššie uvedených druhov príjmov. V prípade, že

  • základ dane daňovníka za rok 2012 nepresiahne 100-násobok platného životného minima, teda 18 983 eur (100*189,83 eur), daňovník má nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka vo výške 19,2-násobku platného životného minima, t. j. 3 644,74 eur;
  • základ dane daňovníka za rok 2012 presiahne 18 983 eur, nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka sa vypočíta ako rozdiel 44,2-násobku životného minima a jednej štvrtiny základu dane, teda 44,2 x 189,83 eur = 8 390,486 eur a 1/4 základu dane daňovníka dosiahnutého z aktívnych príjmov. V prípade, že výsledok daného výpočtu dosiahne hodnotu nula, alebo záporné hodnoty suma nezdaniteľnej časti základu dane daňovníka je 0 eur.

Suma nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka sa uvádza na riadku 77 daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb typ. B.

Ako odpočítať daňovú stratu?

Príjmy zo živnosti sa považujú v súlade s § 6 ods. 1 písm. b) ZDP za príjmy z podnikania, t.j. považujú sa za jeden z tzv. aktívneho druhu príjmu, od ktorého sa môže odpočítať daňová strata v súlade s § 30 ZDP. V súlade s daným ustanovením sa od základu dane daňovníka z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP, t.j. od príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti môže odpočítať daňová strata najviac počas siedmych bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období a to počnúc zdaňovacím obdobím bezprostredne nasledujúcim po zdaňovacom období, za ktoré bola táto daňová strata vykázaná.

„Možnosť umorovania daňových strát v prípade fyzických osôb po dobu nasledujúcich siedmych rokov je v súlade s § 52h ods. 9 ZDP možné iba za daňové straty vykázané od roku 2010. V prípade daňových strát vykázaných u fyzických osôb do konca roku 2009 je umorovanie daňovej straty možné len počas piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období a to počnúc zdaňovacím obdobím bezprostredne nasledujúcim po zdaňovacom období, za ktoré bola táto daňová strata vykázaná," uviedol Peter Pašek.

Okrem časového limitu, do ktorého sa daňová strata môže umoriť, a po ktorej uplynutí toto právo daňovníka zaniká, ZDP neupravuje žiadne iné obmedzenia na jej uplatnenie v prípade fyzických osôb.

Daňovú stratu nie je možné vykázať z príjmov z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu.

Daňové straty sa zaznamenávajú na riadkoch 59 až 65 daňového priznania typu B, pričom vľavo sa uvádzajú jednotlivé roky a vpravo suma daňových strát podľa rokov. Uvádza sa len daňová strata alebo len jej časť, ktorá sa v príslušnom roku, t.j. v našom prípade za rok 2012 odpočíta od základu dane. Na riadku 66 daňového priznania sa uvádza úhrn uplatnených daňových strát.

Pozastavenia živnosti vs. daňové priznanie

Zdaňovacím obdobím fyzickej osoby je vždy kalendárny rok. To neznamená, že pozastavením živnosti nevzniká povinnosť podať daňové priznanie. Živnostník podá daňové priznanie zo svojich príjmov za celé zdaňovacie obdobie, t.j. za celý rok 2012.

V prípade, že v súlade s § 17 ods. 9 Zákona o dani z príjmov (ďalej len „ZDP") nedôjde k obnoveniu živnosti do lehoty na podanie daňového priznania za rok 2012 s výnimkou sezónnych činnosti je daňovník povinný upraviť svoj základ dane v súlade s § 17 ods. 8 ZDP, t.j. napr. v prípade vedenia jednoduchého účtovníctva o nespotrebované zásoby, výšku pohľadávok, ktorých inkaso sa považuje za zdaniteľný príjem okrem zákonom uvádzaných výnimiek, výšku záväzkov, ktorých úhrada sa považuje za daňový výdavok atď.

Informácia o prerušení živnosti sa v tlačive daňového priznania osobitne neuvádza.

„S účinnosťou pozastavenia prevádzkovania živnosti daňovníkovi zaniká registračná povinnosť a opätovne mu registračná povinnosť vzniká po dni zániku účinnosti pozastavenia prevádzkovania živnosti. V tejto súvislosti vznikajú oznamovacie povinnosti aj voči príslušného daňovému úradu a povinnosť vrátenia osvedčenia. Oznámenie voči správcovi dane si je možné splniť aj na jednotnom kontaktnom mieste, t.j. na živnostenskom úrade," uviedol Peter Pašek.

O spoločnosti Accace

Accace je významná poradenská spoločnosť, ktorá na Slovensku pôsobí v oblasti outsourcingu účtovníctva, spracovania miezd a daňového poradenstva. Pridanú hodnotu komplexného portfólia služieb, inovatívne a efektívne riešenia poskytované spoločnosťou Accace oceňujú slovenské a zahraničné spoločnosti, ktoré sa chcú etablovať na slovenskom i zahraničnom trhu, ale i subjekty, ktoré sa snažia zefektívniť fungovanie svojej firmy využívaním outsourcingu. Vďaka svojmu dynamickému, zodpovednému a odbornému prístupu pri plnení potrieb svojich klientov je spoločnosť Accace vhodným partnerom pre dlhodobú spoluprácu. Na medzinárodnej úrovni je Accace členom Economist Corporate Network a KS International. 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 794
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Bezdôvodne oneskorené podanie odporovacej žaloby, dobré mravy

Ak právny poriadok poskytoval sťažovateľke priestor na odvrátenie neželaného stavu (§42a Občianskeho zákonníka) a sťažovateľka z ...

Neodkladné opatrenie – obava z ohrozenia exekúcie na potenciálnu náhradu trov konania

Preukázanie bonity žalobcu môže byť spôsobilé poskytnúť bližší pohľad na očakávania sporových strán, týkajúcich sa vedenia sporu. ...

Tarifná hodnota v konaní o určenie neplatnosti dobrovoľnej dražby

Na určenie trov právneho zastúpenia v konaní o určenie neplatnosti dobrovoľnej dražby, možno podľa ústavného súdu ústavne udržateľným ...

Zmena účastníka v exekučnom konaní (§ 37 ods. 3 EP)

Výklad ustanovenia § 37 ods. 3 Exekučného poriadku, že navrhovať zmenu v osobe účastníka konania môže len pôvodný účastník konania ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Rezort spravodlivosti by mal sťahovanie stihnúť do dvoch týždňovhttps://www.teraz.sk/slovensko/rezort-spravodlivosti-by-mal-stahovanie/449123-clanok.html

MS SR sa začalo sťahovať minulý týždeň.

Za vynášanie nepoužitých hlasovacích lístkov hrozí pokuta 33 eurhttps://www.teraz.sk/slovensko/za-vynasanie-nepouzitych-hlasovacic/449045-clanok.html

Hlasovanie je tajné, volič je za plentou. Buď lístok vloží do obálky bez úprav, alebo ...

O očiste justíciehttps://dennikn.sk/1775538/o-ociste-justicie/?ref=mpm

Bez hlbokej sebareflexie mlčiacej väčšiny nikto neverí, že akákoľvek snaha o nápravu a ...

Richard Macko: Ako opraviť chybu vo výroku rozhodnutia spôsobenú stranou v jej procesnom podaníhttp://www.lexforum.sk/705

Článok je reakciou na pomerne prekvapivé zistenie, aká malá pozornosť bola doposiaľ venovaná ...

Občania môžu pre vážne dôvody požiadať o prenosnú volebnú schránkuhttps://www.teraz.sk/slovensko/obcania-mozu-pre-vazne-dovody-poz/448932-clanok.html

O prenosnú schránku môže volič požiadať obec sám či prostredníctvom inej osoby do piatka, ...

Gábor Gál: Rezort spravodlivosti je v najväčšom marazmehttps://www.teraz.sk/slovensko/vlada-g-gal-rezort-spravodlivosti-j/448911-clanok.html

Rezort spravodlivosti je v najväčšom marazme, v akom kedy vôbec bol, ale z ér minulosti ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 12/2019

Justičná revue 12/2019

Časopis pre právnu prax.

Zo súdnej praxe 6/2019

Zo súdnej praxe 6/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 11/2019

Justičná revue 11/2019

Časopis pre právnu prax.

Právny obzor 6/2019

Právny obzor 6/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: