TlačPoštaZväčšiZmenši

Na čo by si mal dať živnostník pozor pri vypĺňaní daňového priznania

16.3. 2013, 08:47 |  PR

Všetci živnostníci musia najneskôr do 2. apríla 2013 (31. marca je sobota) podať daňové priznanie za rok 2012. Poradenská spoločnosť Accace, ktorá na Slovensku pôsobí v oblasti spracovania účtovníctva, miezd a daňového poradenstva, prináša prehľad kľúčových otázok, ktoré sa týkajú uplatnenia daňového bonusu na dieťa, nezdaniteľnej čiastky základu dane, odpočítavania daňovej straty a pozastavenia živnosti. Nájdete tu rady, ktoré konkrétne časti v tlačive daňového priznania typu B vypĺňať a ako!

Uplatňovanie daňového bonusu

V súlade s § 33 ods. 1 Zákona o dani z príjmov (ZDP) v znení platnom do konca roku 2012 si môže uplatniť daňový bonus na vyživované dieťa ten daňovník, ktorý dosahuje aktívne príjmy, t.j. príjmy zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ako aj pasívne príjmy a síce príjmy z prenájmu a príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy, čo pre rok 2012 predstavuje sumu 1963,20 eur a ktorý vykázal čiastkový základ dane podľa § 6 ZDP.

„Nie je podstatné, či daňovník dosiahol zdaniteľné príjmy v jednom mesiaci alebo za viaceré mesiace. Pokiaľ napr. daňovník za rok 2012 nedosiahol iné príjmy než príjmy zo živnosti, pričom tieto jeho príjmy dosiahli aspoň sumu 1963,20 eur a nevykázal daňovú stratu má právo uplatniť si daňový bonus na dieťa," uviedol Peter Pašek, Head of Advisory spoločnosti Accace k.s.

Ak deti vyživujú v domácnosti viacerí daňovníci, t.j. napr. nami uvádzaný živnostník a jeho manželka, daňový bonus si môže uplatniť len jeden z nich.

Živnostník si sumu nároku na daňový bonus uvedenie do riadku 96 daňového priznania typu B.

Uplatňovanie nezdaniteľnej čiastky základu dane

Na rozdiel od daňového bonusu sa suma nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka za rok 2012 môže uplatniť len z čiastkových základov dane tzv. aktívnych príjmov, t.j. z príjmov zo závislej činnosti, z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Výška nezdaniteľnej časti základu dane za rok 2012 závisí od výšky základu dane dosiahnutého z vyššie uvedených druhov príjmov. V prípade, že

  • základ dane daňovníka za rok 2012 nepresiahne 100-násobok platného životného minima, teda 18 983 eur (100*189,83 eur), daňovník má nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka vo výške 19,2-násobku platného životného minima, t. j. 3 644,74 eur;
  • základ dane daňovníka za rok 2012 presiahne 18 983 eur, nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka sa vypočíta ako rozdiel 44,2-násobku životného minima a jednej štvrtiny základu dane, teda 44,2 x 189,83 eur = 8 390,486 eur a 1/4 základu dane daňovníka dosiahnutého z aktívnych príjmov. V prípade, že výsledok daného výpočtu dosiahne hodnotu nula, alebo záporné hodnoty suma nezdaniteľnej časti základu dane daňovníka je 0 eur.

Suma nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka sa uvádza na riadku 77 daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb typ. B.

Ako odpočítať daňovú stratu?

Príjmy zo živnosti sa považujú v súlade s § 6 ods. 1 písm. b) ZDP za príjmy z podnikania, t.j. považujú sa za jeden z tzv. aktívneho druhu príjmu, od ktorého sa môže odpočítať daňová strata v súlade s § 30 ZDP. V súlade s daným ustanovením sa od základu dane daňovníka z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP, t.j. od príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti môže odpočítať daňová strata najviac počas siedmych bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období a to počnúc zdaňovacím obdobím bezprostredne nasledujúcim po zdaňovacom období, za ktoré bola táto daňová strata vykázaná.

„Možnosť umorovania daňových strát v prípade fyzických osôb po dobu nasledujúcich siedmych rokov je v súlade s § 52h ods. 9 ZDP možné iba za daňové straty vykázané od roku 2010. V prípade daňových strát vykázaných u fyzických osôb do konca roku 2009 je umorovanie daňovej straty možné len počas piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období a to počnúc zdaňovacím obdobím bezprostredne nasledujúcim po zdaňovacom období, za ktoré bola táto daňová strata vykázaná," uviedol Peter Pašek.

Okrem časového limitu, do ktorého sa daňová strata môže umoriť, a po ktorej uplynutí toto právo daňovníka zaniká, ZDP neupravuje žiadne iné obmedzenia na jej uplatnenie v prípade fyzických osôb.

Daňovú stratu nie je možné vykázať z príjmov z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu.

Daňové straty sa zaznamenávajú na riadkoch 59 až 65 daňového priznania typu B, pričom vľavo sa uvádzajú jednotlivé roky a vpravo suma daňových strát podľa rokov. Uvádza sa len daňová strata alebo len jej časť, ktorá sa v príslušnom roku, t.j. v našom prípade za rok 2012 odpočíta od základu dane. Na riadku 66 daňového priznania sa uvádza úhrn uplatnených daňových strát.

Pozastavenia živnosti vs. daňové priznanie

Zdaňovacím obdobím fyzickej osoby je vždy kalendárny rok. To neznamená, že pozastavením živnosti nevzniká povinnosť podať daňové priznanie. Živnostník podá daňové priznanie zo svojich príjmov za celé zdaňovacie obdobie, t.j. za celý rok 2012.

V prípade, že v súlade s § 17 ods. 9 Zákona o dani z príjmov (ďalej len „ZDP") nedôjde k obnoveniu živnosti do lehoty na podanie daňového priznania za rok 2012 s výnimkou sezónnych činnosti je daňovník povinný upraviť svoj základ dane v súlade s § 17 ods. 8 ZDP, t.j. napr. v prípade vedenia jednoduchého účtovníctva o nespotrebované zásoby, výšku pohľadávok, ktorých inkaso sa považuje za zdaniteľný príjem okrem zákonom uvádzaných výnimiek, výšku záväzkov, ktorých úhrada sa považuje za daňový výdavok atď.

Informácia o prerušení živnosti sa v tlačive daňového priznania osobitne neuvádza.

„S účinnosťou pozastavenia prevádzkovania živnosti daňovníkovi zaniká registračná povinnosť a opätovne mu registračná povinnosť vzniká po dni zániku účinnosti pozastavenia prevádzkovania živnosti. V tejto súvislosti vznikajú oznamovacie povinnosti aj voči príslušného daňovému úradu a povinnosť vrátenia osvedčenia. Oznámenie voči správcovi dane si je možné splniť aj na jednotnom kontaktnom mieste, t.j. na živnostenskom úrade," uviedol Peter Pašek.

O spoločnosti Accace

Accace je významná poradenská spoločnosť, ktorá na Slovensku pôsobí v oblasti outsourcingu účtovníctva, spracovania miezd a daňového poradenstva. Pridanú hodnotu komplexného portfólia služieb, inovatívne a efektívne riešenia poskytované spoločnosťou Accace oceňujú slovenské a zahraničné spoločnosti, ktoré sa chcú etablovať na slovenskom i zahraničnom trhu, ale i subjekty, ktoré sa snažia zefektívniť fungovanie svojej firmy využívaním outsourcingu. Vďaka svojmu dynamickému, zodpovednému a odbornému prístupu pri plnení potrieb svojich klientov je spoločnosť Accace vhodným partnerom pre dlhodobú spoluprácu. Na medzinárodnej úrovni je Accace členom Economist Corporate Network a KS International. 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 840
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Následky nedostatočného alebo vnútorne rozporného odôvodnenia rozhodnutia

Povinnosť súdu rozhodnutie náležite odôvodniť je odrazom práva strany sporu na dostatočné a presvedčivé odôvodnenie spôsobu rozhodnutia ...

K aplikácii ustanovenia § 390 CSP po zrušení rozhodnutia odvolacieho súdu Najvyšším súdom SR

Ustanovenie § 390 CSP ukladá odvolaciemu súdu povinnosť, aby sám rozhodol vo veci, ak je naplnená hypotéza tejto normy, podľa ktorej ...

Vyjadrenie k odvolaniu proti nemeritórnemu rozhodnutiu; Nepredloženie vyjadrenia odvolaciemu súdu

Civilný sporový poriadok inštruuje, že pokiaľ odvolanie smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nie je rozhodnutím vo veci samej, súd na vyjadrenie k ...

Subsidiarita neodkladných opatrení

Subsidiarita nariadenia neodkladných opatrení podľa § 324 ods. 3 CSP je síce výslovne upravená len vo vzťahu k zabezpečovaciemu opatreniu, ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Generálny prokurátor odmieta zasahovanie do trestnej veci kauzy Búrkahttps://www.teraz.sk/slovensko/generalny-prokurator-odmieta-zasahovan/471794-clanok.html

Generálny prokurátor SR Jaromír Čižnár odmieta akékoľvek zasahovanie do trestnej veci ...

Grendel:Príslušnosť k profesii prokurátora nie je zárukou jeho kvalityhttps://www.teraz.sk/slovensko/grendelprislusnost-k-profesii-prokur/471658-clanok.html

Prokuratúra je dnes podľa Grendela uzavretým systémom.

Kováčiková: O právnej kvalifikácii sa rozhoduje aj počas vyšetrovaniahttps://www.teraz.sk/slovensko/o-pravnej-kvalifikacii-sa-rozhoduje-aj/471737-clanok.html

Policajti z NAKA zadržali 11. marca 13 sudcov. Obvinenia padli z trestných činov korupcie, ...

Za zhodenie hniezda lastovičke alebo belorítke hrozí pokuta 9958 eurhttps://www.teraz.sk/najnovsie/za-zhodenie-hniezda-lastovicke-alebo-be/471428-clanok.html

Ochranári sa o zhodení hniezd dozvedia od ľudí, ktorí im to nahlásia prostredníctvom mailu ...

Opatrenia sa uvoľnili aj na súdoch a vo väzniciachhttps://www.teraz.sk/slovensko/ms-opatrenia-sa-uvolnili-aj-na-sudoch/471517-clanok.html

Ministerstva spravodlivosti ako takého sa uvoľňovanie týka tiež, a tak sú opätovne ...

Kurilovská: Na čele prokuratúry by mal stáť prokurátorhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/553383-kurilovska-na-cele-prokuratury-by-mal-stat-prokurator/

Tvrdí, že generálnym prokurátorom by mal byť iba prokurátor.

Nové časopisy

Justičná revue 4/2020

Justičná revue 4/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Súkromné právo 2/2020

Súkromné právo 2/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 3/2020

Justičná revue 3/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Právny obzor 2/2020

Právny obzor 2/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: