Štvrtok, 30. máj 2024 | meniny má Ferdinand , zajtra Petronela/Petrana
Predplatné
Štvrtok, 30. máj 2024 | meniny má Ferdinand , zajtra Petronela/Petrana
TlačPoštaZväčšiZmenši

Porušuje Street View súkromie občanov?

najpravo.sk • 29.11. 2012, 21:03

Denník Nový Čas dňa 6. 11. 2012 uverejnil článok „Porušuje Google naše súkromie?". Citovaný advokát sa v tejto súvislosti pýtal v článku: „Som zvedavý, aké stanovisko zaujme prokuratúra, ktorá dozerá nad dodržiavaním zákonnosti na našom území".

Generálna prokuratúra zaujala k uvedenému nasledovné stanovisko:

„V prvom rade považujeme za potrebné uviesť, že prokurátor vykonáva svoje úlohy na základe zákona a prostriedkami ustanovenými zákonmi.

Preto aj prvá otázka, ktorú musí prokurátor zistiť predtým, ako sa rozhodne o prijatí prípadných opatrení a ďalších krokoch je, či boli porušené, alebo ohrozené práva fyzických a právnických osôb alebo štátu, chránené zákonom.

Nepochybne každého v prvom rade zaujme v tejto súvislosti otázka, či nedochádza prostredníctvom služby Street View k porušovaniu Ústavou Slovenskej republiky a jej zákonmi zabezpečenému právu na ochranu súkromia.

Ústava Slovenskej republiky (ďalej len „Ústava") garantuje v čl. 16 ods. 1 nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia, v čl. 19 ods. 2 zakotvuje právo každého na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života a v ods. 3 cit. článku tiež právo každého na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo iným zneužívaním údajov o svojej osobe. Ďalší článok, a to 22 odsek 1 zaručuje ochranu osobných údajov a k základným ľudským právam a slobodám Ústava v čl. 21 zakotvuje nedotknuteľnosť obydlia, a to pred vstupom bez súhlasu toho, kto v ňom býva.

Ústava však tiež hovorí v jednotlivých článkoch aj o tom, že podmienky uplatňovania týchto práv, ich obmedzenie a iné zásahy sú možné na základe zákona.

Obsahom práva na súkromie v kontexte jednotlivých článkov Ústavy je teda ochrana práva jednotlivca viesť mimo sféry spoločenského aj svoj súkromný život, zbavený takto verejnej kontroly a pozornosti, a to spôsobom, ktorý zodpovedá jeho predstavám a potrebám. Ústava garantuje ochranu všetkým jeho osobným prejavom, názorom, informáciám o jeho zdravotnom, osobnom, finančnom, či inom statuse a pod.[1] V podstate ochraňuje jeho telesnú a duševnú integritu a ich vonkajšie i intímne prejavy pred „zverejnením". V tomto zmysle potom aj právo na ochranu obydlia úzko súvisí, keďže takisto zaručuje ochranu súkromia, do ktorého nie je inému povolené bez jeho súhlasu „vniknúť".

Vychádzajúc z dostupných informácií najmä o spôsobe získania a šírenia informácií a údajov prostredníctvom služby Street View, vrátane prijatých opatrení spoločnosťou Google na znemožnenie identifikácie osôb a motorových vozidiel, berúc do úvahy spomenuté články Ústavy vrátane ich zákonnej úpravy dospela prokuratúra k záveru o tom, že Google neporušuje naše súkromie. Jednoducho preto, že tento počin možno najvýstižnejšie nazvať „virtuálnou prechádzkou", ktorú si teraz môže dopriať každý a právo na slobodu pohybu a pobytu Ústava Slovenskej republiky takisto zaručuje. Rovnako ako niektoré ďalšie politické, hospodárske, sociálne a kultúrne práva.[2]

Na záver chceme uviesť, že nás mrzí konfrontačný tón pána advokáta. Ako právnik vie, že ani v demokratickej spoločnosti sa nedá vyhnúť neželaným zásahom, ale mali by sme sa snažiť realizovať svoje práva v duchu demokratického, že naše práva končia tam, kde začínajú práva iných. Dôležitá je vyváženosť a proporcionalita dotknutých záujmov. Preto tiež Ústava garantuje právo na súdnu ochranu.[3]."

[1] Ochrana týchto práv je na základe Ústavy osobitne upravená zákonmi ako napr. zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, zákon č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov, zákon č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách, zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, vrátane medzinárodných dohovorov v oblasti ľudských práv a slobôd, ktorými je SR viazaná
[2] Pozri články 23, 26, 35, 43 Ústavy SR
[3] Pozri článok 46 Ústavy SR

Zdroj: Generálna prokuratúra SR
Ilustračné foto: sxc.hu 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1807

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: