TlačPoštaZväčšiZmenši

Používanie kamerových systémov - najčastejšie otázky

7.6. 2012, 15:49 |  Edmund Horváth

Pred pár dňami sme zostali šokovaní prípadom z Českej republiky, kedy si novinár pred vandalmi chránil majetok vlastným kamerovým systémom, avšak kamerový záznam, na základe ktorého boli páchatelia zadržaní a obžalovaní následne súd nepripustil ako dôkaz pred súdom a páchateľov oslobodil. Poškodený novinár bol nakoniec sankcionovaný Úradom na ochranu osobných údajov ČR za neohlásenú inštaláciu kamery a neoprávnené zhromažďovanie osobných údajov. V tejto súvislosti sme oslovili Mgr. Libušu Staňovú, tlačovú tajomníčku Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, aby nám objasnila, aká je situácia v tejto oblasti na Slovensku.

Môže sa teda uvedený prípad z Českej republiky stať aj na Slovensku?

Nakoľko pri posúdení tohto prípadu treba brať do úvahy aj určité okolnosti a podrobnosti, o ktorých nemáme vedomosť a v neposlednom rade aj odlišnosti legislatívy Českej republiky a Slovenskej republiky v oblasti trestnoprávnej a ochrany osobných údajov, nie je možné jednoznačne na túto otázku odpovedať.

Niekedy dochádza k rozporuplnému náhľadu na vec z hľadiska legislatívy a zdravého rozumu alebo pocitu nespravodlivosti širokej verejnosti. Museli by sme situáciu posúdiť hypoteticky a možno aj v rôznych variantoch. Podrobnosti v podobných prípadoch zohrávajú dôležitú rolu a určujú smer a výsledok prešetrenia. Úrad na ochranu osobných údajov SR sleduje a posudzuje takýto prípad len v rovine ochrany osobných údajov podľa slovenskej legislatívy.

V nedávnej pamäti máme prípad, keď kamera na rodinnom dome zaznamenala správanie policajnej hliadky pri roztržke v obci, pričom následne bol tento záznam zverejnený v televíznom spravodajstve. Je vlastník záznamu povinný tento záznam vydať aj niekomu inému než je polícia? Napríklad poškodeným osobám, ak bol zaznamenaný trestný čin?

V Slovenskej republike monitorovanie priestorov prístupných verejnosti upravuje zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Podľa § 10 ods. 7 tohto zákona „Priestor prístupný verejnosti možno monitorovať pomocou videozáznamu alebo audiozáznamu len na účely verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania kriminality alebo narušenia bezpečnosti štátu, a to len vtedy, ak priestor je zreteľne označený ako monitorovaný. Označenie monitorovaného priestoru sa nevyžaduje, ak tak ustanovuje osobitný zákon. Vyhotovený záznam možno využiť len na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch, ak osobitný zákon neustanovuje inak."

To znamená, že vlastník záznamu nemôže poskytnúť tento záznam nikomu inému, len orgánom činným v trestnom konaní alebo v prípade, že to výslovne ustanovuje osobitný zákon.

Aká legislatíva u nás upravuje používanie kamerových systémov?

Otázka monitorovania priestorov je v tomto smere prakticky riešená v dvoch právnych normách:

a) v § 10 ods. 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 428/2002 Z. z.") a

b) v § 12 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka.

Zákon č. 428/2002 Z. z. v citovanom ustanovení hovorí o monitorovaní priestorov prístupných verejnosti, ktoré možno monitorovať na účely verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania kriminality alebo narušenia bezpečnosti štátu.

Občiansky zákonník v § 12 ods. 1 ustanovuje, že obrazové snímky, obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy sa smú vyhotoviť alebo použiť len s jej privolením.

Monitorovaný priestor musí byť vždy označený upozornením, ktoré má byť umiestnené na viditeľnom mieste.

Záznam môže byť použitý políciou iba v prípade podozrenia z trestnej činnosti. Ak takýto záznam nie je využitý na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch, ten kto vyhotovil je povinný ho zlikvidovať v lehote siedmich dní (podľa § 13 ods. 7).

Najčastejšou otázkou teda je, či môže vlastník rodinného domu nainštalovať kamerový systém za účelom ochrany svojho majetku a či môže pritom zaznamenávať aj pohyb pri svojom rodinnom dome, teda na verejnom priestranstve. Má pritom nejaké povinnosti?

Každý, kto sa rozhodne používať v praxi kamerový systém, by mal zvážiť následky takéhoto monitorovania z hľadiska ochrany súkromia jednotlivcov.

V prípade inštalácie kamerového systému treba voliť nastavenie kamier tak, aby svojim zorným polom nezasahovali na územie alebo na objekt susedov a tým nenarušili ich súkromie.

V opačnom prípade prevádzkovateľ, resp. majiteľ kamerového systému riskuje to, že si sused môže uplatniť právo na ochranu súkromia prostredníctvom sťažnosti.

Je situácia v bytových domov odlišná? Predsalen v spoločných priestoroch bytového domu sa zhromažďuje množstvo osobných údajov o tom, aké návštevy chodia k vlastníkom bytov, kedy sa vlastníci bytov vracajú z práce a podobne.

Ak sa bude realizovať monitorovanie spoločných priestorov po dohode s ďalšími vlastníkmi, potom táto činnosť podlieha zákonu o ochrane osobných údajov (ide o spracúvanie osobných údajov na základe vopred stanoveného účelu). Tu však tiež treba rešpektovať práva susedov a všetkých ostatných osôb, ktoré sa v zornom poli kamery budú nachádzať.

Podnikatelia častokrát chránia svoje prevádzky kamerovými systémami v rámci interiéru prevádzky (bar, reštaurácia, predajňa) ako aj v rámci exteriéru (napríklad letné terasy). Aké majú v súvislosti s inštaláciou kamerového systému povinnosti? (registračné, oznamovacie a podobne)?

Ako som už uviedla, zákon o ochrane osobných údajov (§ 10 ods. 7) vymedzuje účel a podmienky, ktoré sú stanovené pri prevádzkovaní kamerového systému pri monitorovaní priestoru prístupného verejnosti.

Niektoré subjekty sú povinné zabezpečiť monitorovanie vymedzených priestorov prostredníctvom kamerových systémov na základe osobitných zákonov, napríklad banky a ich pobočky na základe zákona o bankách, majú povinnosť priestory pre styk s klientmi a pre manipuláciu s peniazmi, zabezpečiť kamerovým monitorovacím bezpečnostným systémom so záznamom v kvalitatívnom rozlíšení, ktoré umožňuje identifikáciu osoby.

Ak neexistuje osobitná právna úprava, ktorá by ukladala povinnosť, alebo možnosť využitia kamerových systémov za určitých podmienok, neznamená to, že by ich subjekty – spoločnosti nemohli využívať. Avšak pred rozhodnutím používať v praxi kamerový systém, by mali zvážiť prípadné následky monitorovania z hľadiska ochrany súkromia jednotlivcov.

Práve preto by sa spoločnosti mali zaoberať otázkami ako napríklad: Sú údaje, ktoré spracúvam údajmi osobnými? Spracúvam osobné údaje zákonne? Nie je spracúvanie osobných údajov v rozpore s právnymi normami platnými na území SR, medzinárodnými zmluvami, ktorými je SR viazaná? Je účel spracúvania os. údajov jasný a jednoznačný? Nedochádza pri spracúvaní osobných údajov k riziku porušenia práv a slobôd jednotlivcov? Je spracúvanie osobných údajov legitímne, na základe súhlasu dotknutých osôb, zmluvných vzťahov, osobitných právnych predpisov a primerané, tzn. nie je možné dosiahnuť účel aj inými prostriedkami, zodpovedajú osobné údaje svojim rozsahom a obsahom účelu? Zodpovedajú informácie pre dotknuté osoby o použití kamerových systémov platným právnym normám, je spôsob poskytovania informácií vhodný aj pre slabozrakých a nevidiacich? Sú bezpečnostné opatrenia primerané vzhľadom k spôsobu spracúvania osobných údajov? Sú zaručené práva dotknutých osôb, napríklad právo podať námietku proti spracúvaniu, právo na prístup, opravu alebo likvidáciu osobných údajov?

Aby sme mohli hovoriť o spracúvaní osobných údajov, musí ísť o systematické spracúvanie v určitom časovom úseku, záznamy z kamier musia byť uchovávané na záznamovom zariadení a musia umožňovať identifikáciu fyzických osôb, môžu byť identifikované alebo identifikovateľné priamo alebo nepriamo.

Ak je obraz osoby na zázname kamerového systému „rozpoznateľný" a s pridaním ďalších údajov o danej osobe je ju možné identifikovať (pričom týmito ďalšími údajmi nemusí disponovať samotný prevádzkovateľ) ide o spracúvanie osobných údajov.

Kamerové systémy tvoria len súčasť informačného systému. Samotný účel spracúvania osobých údajov je však možné odvodiť od využitia kamerových záznamov. V praxi to môže znamenať identifikáciu osôb, ktoré páchajú trestnú činnosť, napríklad identifikáciu páchateľov krádeží, respektíve sa využívajú ako dôkaz v správnom konaní, alebo ide o ochranu majetku dotknutých osôb, prevádzkovateľa, ale aj používanie webových kamier na účel reklamy prevádzkovateľa.

Iná situácia je zrejme v prípade monitorovania zamestnancov zo strany zamestnávateľa. Je prípustné, aby kamera snímala zamestnanca počas celej pracovnej doby?

Právo zamestnanca na súkromie a na ochranu osobných údajov, ktorá je jeho súčasťou, by sa malo premietnuť aj do pracovno-právnych vzťahov zamestnávateľ – zamestnanec.

Je formulované v súvislosti s Listinou základných práv a slobôd (čl. 13), s legislatívou Európskeho súdu pre ľudské práva (čl. 8) ako aj so zákonom č. 428/2002 o ochrane osobných údajov.

Pracovník má právo na súkromie v zamestnaní. Zásahy do jeho súkromia sú možné vtedy, ak sú oprávnené a odôvodnené, avšak zamestnanci o tom musia byť informovaní. Je dôležité vedieť, či je monitorovanie zamestnanca v súlade s charakterom jeho pracovného výkonu a či to upravujú vnútropodnikové predpisy.

Vo všeobecnosti by tento vzťah mal mať určitú rozumnú mieru a rovnováhu. Zamestnanec nemôže očakávať rovnaké zachovanie súkromia na pracovisku ako doma a zamestnávateľ by mal postupovať tak, aby nenarušoval určitú hranicu súkromia pracovníka. Malo by byť v súlade rešpektovanie práva na súkromie pracovníka a zároveň vyžadovanie povinností zo strany zamestnávateľa, ktorý je vedený snahou a právom požadovať výkon práce tak, aby zamedzil určitým rizikám (napr. trestnej činnosti, bezpečnosti, prípadným škodám).

Zamestnávateľ preto môže požiadavky, povinnosti (napr. pri práci s počítačom) konkrétne uviesť pri prijímaní pracovníkov ako súčasť zmluvy (dohody) alebo v interných predpisoch (napr. v pracovnom poriadku). Pracovník svojim podpisom (a teda súhlasom) by si mal byť vedomý svojich povinností. Zamestnávateľ by nemal prekračovať určitú hranicu a používať kontrolné mechanizmy, ktoré by boli nad rámec primeranosti a zdravého uvažovania (napr. kontrola pohybu myši pri práci s počítačom...).

To platí aj pre využívanie kamier. Bolo by preto nezdravým javom, keby bola kamera nasmerovaná na zamestnanca počas celej pracovnej doby. Zamestnanec by si mohol následkom toho uplatniť právo na súkromie na súde.

Môže majiteľ kamerového záznamu tento sám zverejniť (napríklad na sociálnej sieti) za účelom vypátrania páchateľa alebo je na to oprávnená len polícia?

Ako už bolo uvedené v odpovedi na druhú otázku, Zákon č. 428/2002 o ochrane osobných údajov § 10, ods. 7 ustanovuje, že priestor prístupný verejnosti možno monitorovať pomocou videozáznamu alebo audiozáznamu len na účely verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania kriminality alebo narušenia bezpečnosti štátu, a to len vtedy, ak priestor je zreteľne označený ako monitorovaný. Označenie monitorovaného priestoru sa nevyžaduje, ak tak ustanovuje osobitný zákon. Vyhotovený záznam možno využiť len na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

To znamená, že ani majiteľ, či prevádzkovateľ kamerového systému nesmie záznam zverejňovať na ktoromkoľvek mieste prístupnom verejnosti, a týka sa to aj sociálnej siete.

Kto a ako kontroluje dodržiavanie zákonných povinnosti a aké sankcie hrozia fyzickým a právnickým osobám za nedodržanie povinností, ktoré ste uviedli?

Kontrola dodržiavania zákonných povinností v oblasti ochrany osobných údajov spadá do kompetencie Úradu na ochranu osobných údajov, ako dozorného orgánu, ktorý je oprávnený vstupovať do informačných systémov kontrolovaných subjektov.

Sankcie hrozia právnickým osobám, teda prevádzkovateľom informačných systémov, za porušenie zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, konkrétne podľa § 49, a to podľa závažnosti porušenia povinností a dôsledkov.

Kde môžu nájsť podnikatelia bližšie informácie ohľadom povinností súvisiacich s kamerovými systémami?

Všeobecné informácie týkajúce sa monitorovania pomocou videozáznamu ako súčasti informačného systému, vyplývajú zo zákona o ochrane osobných údajov a Občianskeho zákonníka.

Úrad na ochranu osobných údajov SR zvažuje zverejniť zásady v súvislosti s využívaním kamerového systému na svojej internetovej stránke.

Ďakujeme za rozhovor!

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2186
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

 
Máme dlhoročné spory so susedmi

môžem si dať kameru do okna ,ktoré smeruje na ulicu? Pýtam sa preto,lebo máme dlhoročné spory so susedmi a nik ani polícia ani mesto nám nepomôžu, možno aj preto že je to slovo proti slovu.Iba náš sused má vo zviku sa mi pod oknom,cez bránu alebo plot,ktorý dlí naše pozemky sa mi vyhrážať,už nám aj rozbil okno,nemá strach a postaví sa pod okno a vyhráža sa mi, v noci trieska na okno,alebo pozve priateľov aby tu hučali o pol noci s motorkami,alebo nám hádže bordel do dvora, najme ľudí,ktorí ma sledujú pred domom... Bohužiaľ toto nemôžem dokázať a súd,či mesto.nepomohli ani nepomôžu, nakoľko on má priateľov,ktorímu pomáhajú.Mi už trpíme 7 rokov sme na nervi,manžel po voch infarktoch ja som mala tiež niečo iba tak som odpadla a nič nezistili, bohužiaľ neviem koľko novcí som nespala a som na smrť unavená.neviem kde a ako pýtať povolenie,no od suseda ho nedostanem ,ale inak nezoženiem dôkaz že sa nám - mne vyhráža.Môžete mi poradiť prisím? Ďakujem Ak tak si pozrite stručný príbeh,ktorý dopĺňam sem tam. http://www.susedia.mtvm.sk/index.php?site=articles&action=show&articlesID=2

 
gaba | 11.10.2012 15:04
 
kamerový záznam

Dobrý deň mám na Vás naliehavú otázku : , oficiálne zastupujem vlastníkov nášho bytového domu u správcu-SBD . Máme namontovaný bezpečnostný kamerový systém.V našom obytnom dome, v byte vlastníka došlo ku krádeži ,poškodený vlastník od do mňa žiada kópiu kamerového záznamu neviem či ju môžem vydať lebo viem ,že záznam môžem vydať na vyzvanie len orgánom činným v trestnom konaní. Za urýchlenú odpoveď netrpezlivo čakám a ďakujem, s úctou

 
mariazabovska | 31.08.2012 11:29
 
Takže

majiteľ svojho priestoru je potrestaný políciou za to, že zverejnil záznam osoby, prichytenej pri trestnom čine. Prečo polícia nie je potrestaná za to, že svojím nekonaním dovolila vzniku situácie, kedy si ktokoľvek dovolí čokoľvek a poškodený je zato ešte aj potrestaný? Najvyšší čas na vznik domobrany a my si svoje problémy vyriešime sami. A polícia nech radšej ostane za hranicou mesta, pre svoju bezpečnosť.

 
magazin | 08.06.2012 08:09

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

VEĽKÝ SENÁT NS SR: Posudzovanie právoplatnosti súdneho rozhodnutia v inej veci

Súd je oprávnený posúdiť, kedy nadobudlo súdne rozhodnutie v inej veci právoplatnosť; pri posúdení tejto otázky nie je viazaný vyznačenou ...

Zmluvná odmena advokáta

Aby bolo možné považovať zmluvu za dostatočne určitú, postačuje len odkaz na právny predpis, ktorý sám osebe nie je vnútorne rozporný a ...

Bezúročnosť spotrebiteľského úveru a premlčacia doba pre vydanie bezdôvodného obohatenia

Bezúročnosť úveru nastupujúca ako ex lege dôsledok porušenia konkrétnych ustanovení zákona o spotrebiteľskom úvere, má v prípade ...

Bezúročnosť spotrebiteľského úveru a premlčacia doba pre vydanie bezdôvodného obohatenia

Bezúročnosť úveru nastupujúca ako ex lege dôsledok porušenia konkrétnych ustanovení zákona o spotrebiteľskom úvere, má v prípade ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Prezidentka udelila milosť 47-ročnej žene odsúdenej pre spreneveruhttps://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-udelila-milost-47-rocnej-/522338-clanok.html

Odsúdenej bol zároveň uložený trest zákazu činnosti vykonávať funkciu člena štatutárneho ...

Signatári výzvy sudcov sa ohradzujú voči vyjadreniam ministerkyhttps://www.teraz.sk/slovensko/signatari-vyzvy-sudcov-a-advokatov-sa/522206-clanok.html

Kolíková považuje tvrdenia, že nekomunikuje o návrhu reformy súdnej mapy, prinajmenšom za ...

Anketa: Čo hovoria právnici na testovanie?https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/575367-anketa-co-hovoria-pravnici-na-testovanie/

Od 27. januára až do 7. februára platí zákaz vychádzania.

Advokát: Výkon väzby sa nemôže podriaďovať nefunkčnosti vyšetrovaniahttps://www.teraz.sk/slovensko/karasvykon-vazby-sa-nemoze-podriad/521981-clanok.html

Podmienky výkonu kolúznej väzby sa mu zdajú na hrane dôstojného zaobchádzania s obvineným.

M. Žilinka: Prioritou bude objasňovanie a stíhanie daňových deliktovhttps://www.teraz.sk/ekonomika/m-zilinka-prioritou-bude-objasnovani/521971-clanok.html

Obsah rokovania s prezidentom finančnej správy ho utvrdil o úprimnej snahe oboch orgánov ...

Žilinkove reformy podporuje väčšina prokurátorov, zmenu štruktúry úradu považujú za krok vpredhttps://www.webnoviny.sk/zilinkove-reformy-podporuje-vacsina-prokuratorov-zmenu-struktury-uradu-povazuju-za-krok-vpred/

Zástupca špeciálneho prokurátora a 19 prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) ...

Nové časopisy

Justičná revue 11/2020

Justičná revue 11/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 12/2020

Bulletin slovenskej advokácie 12/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Súkromné právo 6/2020

Súkromné právo 6/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 6/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 6/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Zo súdnej praxe 6/2020

Zo súdnej praxe 6/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 6/2020

Právny obzor 6/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: