Streda, 17. júl 2024 | meniny má Bohuslav , zajtra Kamila
Predplatné
Streda, 17. júl 2024 | meniny má Bohuslav , zajtra Kamila
TlačPoštaZväčšiZmenši

Protiprávnosť konania samotnej dotknutej osoby

najpravo.sk • 26.1. 2012, 17:42

Na to, aby žalobcovia mohli byť úspešní pri uplatňovaní nároku na ochranu ich osobnosti podľa § 13 OZ v prípade, keď žalovaný neoprávnene (protiprávne) zasiahol do ich osobnostných práv zavinením dopravnej nehody, pri ktorej zahynul ich blízky príbuzný, nie je zásadne nutné, aby konanie samej dotknutej osoby (nebohého syna a brata žalobcov) muselo byť po právnej stránke bezzávadné. V súlade s citovaným ustanovením § 13 ods. 1 OZ na to, aby oprávnená osoba (v preskúmavanom prípade žalobcovia) mala právo domáhať sa ochrany osobnosti, sa vyžaduje a zároveň stačí, aby išlo o neoprávnený (protiprávny) zásah do práv na ochranu osobnosti. V prípade existencie takéhoto neoprávneného zásahu ide potom o objektívnu zodpovednosť, bez ohľadu na zavinenie. Správanie samej dotknutej osoby pri neoprávnenom zásahu sa stáva právne významným až pri určení výšky náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch (§ 13 ods. 2 OZ), ktorú výšku určuje súd podľa závažnosti ujmy a podľa okolností, za ktorých k porušeniu práva došlo (§ 13 ods. 3 OZ).

(rozsudok Najvyššieho súdu SR z 27. októbra 2010, sp. zn. 1 Cdo 77/2009)

Z odôvodnenia:

Žalobou podanou Okresnému súdu Žiar nad Hronom 9. mája 2006 sa žalobcovia 1/ a 2/ domáhali posmrtnej ochrany osobnosti ich syna podľa § 13 a § 15 Občianskeho zákonníka (ďalej len „OZ") poskytnutím náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch, každému vo výške 33 193,92 € (1 000 000,-- Sk), ktorá ujma vznikla ich synovi neoprávneným zásahom žalovaného do jeho života a telesnej integrity. Touto žalobou sa žalobcovia 1/ až 3/ domáhali aj ochrany svojej osobnosti poskytnutím náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch, nakoľko usmrtením ich syna a brata došlo k zásahu do ich osobnostných práv, čím bola narušená celistvosť rodiny, bolo zasiahnuté do ich súkromného a rodinného života, pričom následky sú trvalé a neodstrániteľné, keď ochudobnenie v citovej oblasti je nenapraviteľné. Žalobcovia 1/ a 2/ ako rodičia požadovali priznanie náhrady nemajetkovej ujmy vo výške 19 916,35 € (600 000,-- Sk) a žalobkyňa 3/ ako sestra vo výške 16 596,96 € (500 000,-- Sk). Svoju žalobu odôvodnili tým, že žalovaný zavinením dopravnej nehody, za ktorú bol v trestnom konaní právoplatne uznaný vinným z trestného činu ublíženia na zdraví z nedbanlivosti, spôsobil smrť ich syna a brata, ktorý zraneniam na mieste dopravnej nehody podľahol.

Okresný súd Žiar nad Hronom rozsudkom zo 16. augusta 2007 č.k. 13 C 87/2006-113 uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcom 1/ až 3/ náhradu nemajetkovej ujmy, každému vo výške 6 638,78 € (200 000,-- Sk) a trovy konania, spolu vo výške 4 514,96 € (136 017,80 Sk) do 3 dní od právoplatnosti rozhodnutia na účet právneho zástupcu žalobcov. Vo zvyšku žalobu zamietol. Svoje rozhodnutie vo výroku, ktorým čiastočne vyhovel návrhu na priznanie náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch z dôvodu neoprávneného zásahu do práva na ochranu osobnosti žalobcov podľa § 13 ods. 2 OZ odôvodnil tým, že neoprávnený zásah žalovaného do emocionálnej sféry žalobcov vyvolaný úmrtím blízkej osoby zakladá právo domáhať sa ochrany ich osobnosti ako aj náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch, ktorej výšku určil podľa § 13 ods. 3 OZ s prihliadnutím na závažnosť vzniknutej ujmy a na okolnosti, za ktorých k porušeniu práva došlo. Skutkovo mal prvostupňový súd za preukázané, že žalovaný bol právoplatným rozsudkom v trestnom konaní uznaný vinným zo spáchania trestného činu ublíženia na zdraví podľa § 224 ods. 1 a 2 Trestného zákona, nakoľko pri dopravnej nehode 2. septembra 2003, porušením dôležitej povinnosti vyplývajúcej z jeho zamestnania a uloženú mu podľa zákona, z nedbanlivosti spôsobil smrť syna žalobcov 1/ a 2/ a brata žalobkyne 3/. Okresný súd tak mal preukázané, že zásah bol protiprávny, teda neoprávnený a z hľadiska zodpovednosti nebolo významné, či tento neoprávnený zásah bol spôsobený zavinene, nezavinene, vedome, alebo nevedome, keďže ide o objektívnu zodpovednosť za neoprávnený zásah do osobnostných práv. Na skutočnosť, že neoprávnený zásah bol spôsobený z nedbanlivosti a že aj sám syn a brat žalobcov porušil svoju právnu povinnosť, prihliadol potom prvostupňový súd pri určení výšky náhrady nemajetkovej ujmy v súlade s § 13 ods. 3 OZ ako na okolnosti, za ktorých došlo k porušeniu práva. Závažnosť vzniknutej ujmy žalobcov mal súd preukázanú s prihliadnutím na zdravotný stav žalobkyne 3/ a vzhľadom na príbuzenský vzťah žalobcov ako najbližších rodinných príslušníkov nebohého, u ktorých bola prítomnosť najintenzívnejších interpersonálnych väzieb na výsostne emocionálnom základe nespochybniteľná.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1051

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: